Datum
Benämning
Titel
1994-12-31
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Litauen om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
1994-12-31
Godkännande av en överenskommelse mellan Sverige och Tjeckien om ömsesidigt bistånd i tullfrågor
1994-12-31
Godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Finland om avgränsning i Ålands hav och norra Östersjön m.m.
1994-12-31
Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1995/96, m.m.
1994-12-31
1994/95:127
1994-12-31
Ytterligare medel till översättning av EG:s regelverk
1994-12-31
1994/95:103
1994-12-31
Förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96
1994-12-31
Ändringar i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall
1994-12-31
Redogörelse för åtgärder med anledning av riksdagens skrivelse 1993/94:390 om bl.a. kärnvapen 1994/95:38 och särskilt inhumana vapen
1994-12-31
Sveriges anslutning till
1994-12-31
Återkallelse av vissa propositioner
1994-12-31
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
1994-12-27
Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor
1994-12-22
Framtida central Europainformation
1994-12-22
Tilläggsdirektiv till utredningen om effektivisering av den statliga maritima verksamheten (Fö 1993:08)
1994-12-22
En ungdomskampanj mot främlingsfientlighet och rasism
1994-12-22
Tilläggsdirektiv till Barn- och ungdomsdelegationen (Ju 1983:01)
1994-12-22
Handlingsprogram för ökad sjösäkerhet
1994-12-22
Samordning och integrering av trafiken på Arlandabanan med trafiken på statens spåranläggning
1994-12-22
Tilläggsdirektiv till Kommittén (S 1992:04) om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation
1994-12-22
Utvärdering och vidareutveckling av det kommunala förnyelsearbetet
1994-12-22
De kooperativa företagsformernas ställning i förhållande till andra företagsformer
1994-12-22
Översyn av studiestödssystemet
1994-12-22
Tilläggsdirektiv till Utredningen (Jo 1994:04) om konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv
1994-12-22
Uppdrag att utarbeta en nationell plan för kommunikationerna i Sverige
1994-12-22
Program för mål 4 i Europeiska socialfonden
1994-12-21
Sammanställning av anslag på tilläggsbudget hösten 1994
1994-12-19
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-16
1994-12-15
Analys av ekonomiska osäkerheter för Försvarsmakten
1994-12-15
Tilläggsdirektiv till Kommittén om kulturpolitikens inriktning (Ku 1993:03)
1994-12-15
Tilläggsdirektiv till Konsumentberedningen (Jo 1991:A)
1994-12-15
Ytterligare medel till Riksdagens revisorer och deras kansli
1994-12-13
Ändring i lagen om punktskatter och prisregleringsavgifter m.m.
1994-12-13
Finansiering av medlemskap i EU
1994-12-13
Mervärdesskatten och EG
1994-12-13
Vissa långsiktiga internationella låneåtaganden
1994-12-13
Vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m.
1994-12-08
Strukturfondsprogram för Mål 6-regionen
1994-12-08
Tilläggsdirektiv till utredning om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhetsform m.m.
1994-12-08
Tilläggsdirektiv till utredaren (M 1994:04) för genomförandet av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamheten m.m.
1994-12-08
Tilläggsdirektiv till Aktiebolagskommittén (Ju 1990:08)
1994-12-08
Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.
1994-12-08
Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m.
1994-12-08
Elektronisk dokumenthantering inom skatteförvaltningen
1994-12-08
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.
1994-12-08
Nya tidpunkter för redovisning och betalning av skatter och avgifter, m.m.
1994-12-08
Skatteregler för europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)
1994-12-08
Skatteregler för europeiska ekonomiska intressegrupperingar (EEIG)
1994-12-08
Beskattning vid gränsöverskridande omstruktureringar inom EG, m.m.
1994-12-08
Lageravgift på socker och ris
1994-12-08
Betyg i det obligatoriska skolväsendet
1994-12-08
Kårobligatoriet
1994-12-08
Ytterligare medel till översättning av EG:s regelverk
1994-12-08
Ytterligare medel till översättning av EG:s regelverk
1994-12-08
Förslag till alkohollag
1994-12-08
Förslag till alkohollag
1994-12-08
Ändringar av försäljningsskatten på motorfordon
1994-12-08
Ändringar av den bolagsrättsliga lagstiftningen för bank- och försäkringsområdet
1994-12-08
Nya kapitaltäckningsregler m.m.
1994-12-08
Nya kapitaltäckningsregler m.m.
1994-12-08
Vissa ändringar i ellagen, m.m.
1994-12-08
Vissa ändringar i ellagen, m.m.
1994-12-08
Europeiska ekonomiska intressegrupperingar
1994-12-08
Tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
1994-12-08
Tillämpningen av det europeiska miljömärkningssystemet
1994-12-08
Bidrag för information om Sverige i samband med världsmästerskapen i friidrott i Göteborg år 1995
1994-12-08
Insatser mot den ekonomiska brottsligheten
1994-12-08
Instansordningen i förvaltningsmål
1994-12-08
Vissa livsmedelspolitiska åtgärder vid ett medlemskap i Europeiska unionen
1994-12-08
Ändring i lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner
1994-12-08
Omprövning av beslutet om avreglering av järnvägstrafiken
1994-12-08
Viss lagstiftning om besiktning på fordonsområdet
1994-12-08
Tillämpningen av EG:s konkurrens- och statsstödsregler
1994-12-08
Sveriges anslutning till Världshandelsorganisationen m.m.
1994-12-08
Förändringar i arbetslöshetsersättningen
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-07
1994-12-06
Några folkbokföringsfrågor
1994-12-06
Vissa fastighetsskatte- och fastighetstaxeringsfrågor, m.m.
1994-12-06
Lag om åtgärder beträffande djur och växter som tillhör skyddade arter, m.m.
1994-12-06
Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg
1994-12-06
Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg
1994-12-06
Tullagstiftningen vid ett EU-medlemskap
1994-12-06
Nya lagar om skatt på alkohol och tobak, m.m.
1994-12-06
Ny lag om skatt på energi
1994-12-06
Vissa socialförsäkringsfrågor
1994-12-06
Upphävande av lagar med anknytning till EES-avtalet
1994-12-06
Försenade årsredovisningar m.m.
1994-12-06
Försenade årsredovisningar m.m.
1994-12-06
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
1994-12-06
Köp av interregional persontrafik på järnväg m.m.
1994-12-06
Höjning av vattenföroreningsavgiften
1994-12-06
Höjning av vattenföroreningsavgiften
1994-12-06
Upphävande av skeppsklarerarförordningen
1994-12-06
Ändring i bilaga XXII till EES-avtalet
1994-12-06
EG-regler om tilläggsskydd för läkemedel
1994-12-06
Översyn av varumärkeslagen m.m.
1994-12-06
Förändring av vissa arbetsrättsliga regler, m.m.
1994-12-05
1994-12-01
Fastighetsrättslig samordning av verksamheter i komplicerade byggnadsan- läggningar - tilläggsdirektiv till kommittédirektiv (dir. 1994:82)
1994-12-01
Förutsättningar och former för det framtida utvecklingssamarbetet med Indien
1994-12-01
Beskattning av naturgrus
1994-12-01
Finska språkets ställning i Sverige
1994-12-01
Övergången från EES till EU - vissa kompletterande bestämmelser
1994-12-01
Övergången från EES till EU - vissa kompletterande bestämmelser
1994-12-01
Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
1994-12-01
Vissa studiestödsfrågor
1994-12-01
Ersättning för vissa vårdförmåner i internationella förhållanden m.m.
1994-12-01
Förändringar i finansieringen av det allmänna pensionsystemet
1994-12-01
Immunitet och privilegier
1994-12-01
Frivillig miljöstyrning och miljörevision
1994-12-01
Ändring av bilagorna I och II till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet)
1994-12-01
Totalförsvarsplikt
1994-12-01
Budgeteffekter av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen m.m.
1994-12-01
Ett Sverigehus i S:t Petersburg
1994-12-01
Rätt för ett dotterbolag till SBAB att fatta vissa myndighets beslut
1994-12-01
Ändrat ikraftträdande av ändringar i plan- och bygglagen, m.m.
1994-12-01
Förlängd försöksverksamhet med kooperativ hyresrätt m.m.
1994-12-01
Sveriges medlemskap i Europeiska unionen
1994-12-01
Övergång från EES till EU på transportområdet
1994-12-01
Införande i EES-avtalet av direktiv om insättningsgaranti
1994-12-01
Ändring i lagen om Konungariket Sveriges stadshypotekskassa, m.m.
1994-12-01
Oskäliga avtalsvillkor m.m.
1994-11-30
Återlämnande av kulturföremål
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
1994-11-29
Ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder
1994-11-29
Ändringar i lagstiftningen för värdepappersfonder
1994-11-29
Konsumentpolitikens mål och inriktning
1994-11-29
Undantag från tillsyn över stiftelser i vissa fall
1994-11-29
Undantag från tillsyn över stiftelser i vissa fall
1994-11-29
Lag om civilt försvar
1994-11-29
Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet
1994-11-29
Ändring av protokoll 31 till EES-avtalet
1994-11-29
Tillsyn av spårbunden trafik
1994-11-25
1994-11-25
1994-11-25
1994-11-25
1994-11-25
1994-11-25
1994-11-24
1994-11-24
1994-11-24
1994-11-24
Tilläggsdirektiv om nytt förslag till miljöbalk
1994-11-24
En långsiktig sjöfartspolitik
1994-11-24
Tilläggsdirektiv till utredningen om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (Ku 1994:07)
1994-11-24
Översyn av invandrings- och flyktingpolitiken
1994-11-24
Tilläggsdirektiv till kommittén som följer den pågående utvecklingen i gymnasieskolan (U 1994:02)
1994-11-24
Socialförsäkringsregister
1994-11-24
Svensk hemslöjd
1994-11-24
Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården
1994-11-24
Handläggningen av prövningen av ansökan om en fast förbindelse över Öresund
1994-11-24
Tillämpning av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner på områden i Bosnien-Hercegovina under bosnisk-serbiska styrkors kontroll
1994-11-24
Redogörelse för företag med statligt ägande, m.m.
1994-11-24
Riksdagens revisorers förslag till följd av statens stöd till Saab-Scanias bilfabrik i Malmö
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
1994-11-22
Ändring i lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden
1994-11-22
Ökat skydd för barn
1994-11-22
Ett effektivare brottmålsförfarande
1994-11-22
Miljölagstiftningen
1994-11-22
Riksbankens och Finansinspektionens beredskapsansvar
1994-11-22
Riksdagens revisorers verksamhet under budgetåret 1993/94
1994-11-22
Konkurrensverkets ställning i överklagade ärenden enligt konkurrenslagen
1994-11-22
Införlivande av vissa direktiv om enskilda näringsidkare enligt EES-avtalet, m.m.
1994-11-22
Allmänna pensionsfondens verksamhet år 1993
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-21
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
1994-11-17
Vissa jaktfrågor
1994-11-17
Detaljhandel med receptfria läkemedel m.m.
1994-11-17
Detaljhandel med receptfria läkemedel m.m.
1994-11-17
Vissa högskolefrågor
1994-11-17
Vissa skolfrågor
1994-11-17
Tillsyn av skolan
1994-11-17
Folkhälsofrågor
1994-11-17
Vattenrätt
1994-11-17
Vissa frågor om naturresurslagen
1994-11-17
Plan- och byggfrågor
1994-11-17
Vissa fastighetsrättsliga frågor m.m.
1994-11-17
Svenska åtgärder på nedrustningsområdet
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-16
1994-11-15
1994-11-15
1994-11-15
1994-11-15
Dubbelbeskattningsavtal med Amerikas Förenta Stater
1994-11-15
Dubbelbeskattningsavtal med Frankrike avseende arv och gåva
1994-11-15
Stimulansbidrag till kommuner
1994-11-15
Allmänna kulturfrågor
1994-11-15
Kulturmiljöfrågor
1994-11-15
Vissa datalagsfrågor
1994-11-15
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag
1994-11-15
Teleavlyssning och teleövervakning
1994-11-15
Handläggning av ungdomsmål
1994-11-15
Tillsyn av djurskydd m.m.
1994-11-15
Öresundsbron
1994-11-15
Slutligt godkännande av Eurocontrolkonventionen m.m.
1994-11-15
Redogörelse för avregleringsarbetet
1994-11-15
Förmynderskapslagstiftningen
1994-11-15
Ideella föreningar, franchising och godtrosförvärv
1994-11-15
Ändringar i aktiebolagslagens firmaregler m.m.
1994-11-15
Grundlagsändringar inför ett Svenskt medlemskap i Europeiska unionen (vilande grundlagsbeslut)
1994-11-15
Grundlagsreglering av utlandssvenskarnas rösträtt (vilande beslut m.m.)
1994-11-15
Arbetstid m.m.
1994-11-14
Översyn av invandrarpolitiken
1994-11-10
Obligatoriska arbetsplatskontakter för arbetslösa
1994-11-10
Översyn av lagstiftningen om utländska försäkringsgivares verksamhet i Sverige
1994-11-10
Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser
1994-11-10
Tilläggsdirektiv till Pressutredningen -94
1994-11-10
Rättsliga förhållanden m.m. i samband med försvarets fredsfrämjande samarbete med andra länder
1994-11-08
1994-11-04
1994-11-04
1994-11-04
1994-11-04
1994-11-04
1994-11-03
Statsråds arbete utanför Stockholm
1994-11-03
Tilläggsdirektiv till Energikommissionen (N 1994:04)
1994-11-03
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 1992:04) för översyn av lagstiftningen på elområdet, m.m.
1994-11-03
Förbättrad tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.m.
1994-11-03
Åtgärder mot barnpornografi
1994-11-03
Insatser på miljöområdet till Central- och Östeuropa
1994-11-01
Miljöklasser för bensin m.m.
1994-11-01
Vatten- och luftvård m.m.
1994-10-27
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av 1993 års universitets- och högskolereform (U 1994:01)
1994-10-27
Konsekvenser vid inrättandet av s.k. arbetsföretag
1994-10-27
Tilläggsdirektiv till utredningen (Fi 1992:14) om normgivning och tillsyn över nya betalningstjänster (Betaltjänstutredningen)
1994-10-27
Riksdagens revisorers förslag angående särskilda boendeformer för äldre
1994-10-27
Äldreomsorg m.m.
1994-10-27
Vissa hälso- och sjukvårdsfrågor
1994-10-27
Vissa utlännings- och medborgarskapsfrågor
1994-10-27
Socialförsäkring - handläggning m.m.
1994-10-27
Förvaltningsfrågor
1994-10-27
Tillämpning i fråga om Haiti av lagen (1971:176) om vissa inter- nationella sanktioner
1994-10-27
Nordiskt samarbete
1994-10-27
Krigsmaterielexport
1994-10-27
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor (vilande grundlagsbeslut)
1994-10-26
1994-10-26
1994-10-26
1994-10-26
1994-10-26
Differentierad skatt på blyfri bensin
1994-10-25
1994-10-25
1994-10-25
1994-10-25
1994-10-25
1994-10-25
Grafisk museiverksamhet, m.m.
1994-10-25
Museifrågor
1994-10-25
Vallagsfrågor m.m.
1994-10-25
Verksamheten inom Europarådet
1994-10-25
Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet m.m. (vilande grundlagsbeslut)
1994-10-25
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m. (vilande grundlagsbeslut)
1994-10-25
ILO:s konvention om förebyggande av storolyckor inom industrin
1994-10-21
1994-10-21
1994-10-20
1994-10-20
Tillkännagivande 1994:1329 om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.
1994-10-20
Översyn av strukturer och resurser inom arbetslivspolitiken
1994-10-20
Haparanda skärgårds nationalpark
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
1994-10-18
Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda
1994-10-15
Mediaburen utbildning
1994-10-13
Allmänna arvsfonden
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-10-10
1994-09-15
Översyn av yrkestrafiklagstiftningen
1994-09-15
Villkor för tjänstgöring vid EU-institutioner m.m.
1994-09-15
Pensionssamordning med EU-institutioner
1994-09-15
Utredningen av ansvaret för förvaltningen av statliga fastigheter inom universitets- och högskoleområdet m.m.
1994-09-15
Utredning om den svenska rymdverksamheten
1994-09-15
Utredning om fördelningen av ekonomisk makt och ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
1994-09-15
Tilläggsdirektiv till 1993 års skattebrottsutredning (Fi 1993:08)
1994-09-15
Översyn av körkortsförfattningarna m.m.
1994-09-08
Former för kontinuerlig kompetensutveckling
1994-09-08
Medicinska kontroller i arbetslivet
1994-09-08
Kostnadsskillnader för arbetsresor m.m.
1994-09-08
Nya medier och grundlagarna m.m.
1994-09-08
Flexibel arbetstid och konsekvenser av EG:s arbetstidsdirektiv
1994-09-08
Bemötandet av kvinnor och män inom hälso- och sjukvården
1994-09-08
Fortsatt reformering av studiestödet
1994-09-08
Nyval vid ändringar i den kommunala indelningen
1994-09-01
Utformning av försäkringsfunktion och kapitalförvaltning inom det reformerade ålderspensionssystemets premiereservdel
1994-09-01
Organisationskommitté för inrättande av en ny myndighet - Alkoholinspektionen - för tillståndsgivning, kontroll och tillsyn inom alkoholområdet
1994-09-01
Förbud mot indirekt tobaksreklam
1994-08-25
Genomförande av en ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksam- heten m.m.
1994-08-25
Utlandsstipender till svenska studenter
1994-08-25
Partierna och de förtroendevalda i kommuner och landsting
1994-08-25
Ägarlägenheter - en ny bostadsform
1994-08-25
Tilläggsdirektiv till 1993 års Rättshjälpsutredning (JU 1993:08)
1994-08-25
Översyn av presumtionsregeln i expropriationslagen m.m.
1994-08-18
Tilläggsdirektiv till Vattendragsutredningen (M 1993:12)
1994-08-11
Utredning om en internationell flygsäkerhetsutbildning (World Aviation University)
1994-08-11
Utredning om jordbrukets tillgång på växtgenetiska resurser - en landsstudie
1994-07-28
Dopning
1994-07-28
Regeringens ansvar för praxis i utlänningsärenden och prövningsförfarandet vid ansökan om uppehållstillstånd
1994-07-28
Verkställighet av beslut om avvisning och utvisning
1994-07-14
En särskild utredare för förändrat huvudmannaskap för vårdutbildningarna
1994-07-14
Tilläggsdirektiv till vissa kommittéer och särskilda utredare om företagens uppgiftslämnande
1994-07-14
Offentlig underprissättning och subventioner på en konkurrensutsatt marknad
1994-06-30
Avveckling av myndigheten Högskolan i Jönköping
1994-06-30
Avveckling av myndigheten Chalmers tekniska högskola
1994-06-30
Uppdrag i fråga om avstängningsregler m.m. inom arbetslöshetsersättningen
1994-06-30
Uppdrag angående flygplatskapacitet i Stockholmsregionen
1994-06-30
Energisystemets omställning
1994-06-30
Översyn av bestämmelserna om kapitalförlust och organisationskostnader
1994-06-30
Fredstida utnyttjande för civila ändamål av resurser avsedda för försvars- ändamål
1994-06-30
Samordning av informationsförsörjningen inom rättsväsendet
1994-06-23
Uppdrag i fråga om företagares arbetslöshetsersättning
1994-06-23
Uppdrag i fråga om konkurrensneutralitet m.m. i arbetslöshetsförsäkringen
1994-06-23
Översyn av forskningsråden
1994-06-23
Tilläggsdirektiv till utredningen om arbetsmarknadspolitikens rill, omfatt- ning, inriktning och avgränsning
1994-06-23
Banverkets framtida organisation m.m.
1994-06-23
Levnadsvillkor i storstadsområden
1994-06-23
Utvärdering av vårdnadsbidragsreformen och reformerna inom barnomsorgs- och föräldraförsäkringsområdena
1994-06-23
Tilläggsdirektiv till Plan- och byggutredningen (M 1992:03)
1994-06-23
Inriktning och organisation av statens insatser för konst i offentlig miljö m.m.
1994-06-23
Omstrukturering och förstärkning av industriforskningsinstituten
1994-06-23
Konkurrensreglernas tillämpning på jordbruksområdet i ett EU-perspektiv
1994-06-23
Makars pensionsrättigheter vid bodelning
1994-06-23
Förhandlare för järnvägstrafiken i Mälardalen och på Västkusten
1994-06-16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vidareutveckling av systemet med miljö- klasser för bilar m.m. (M 1993:08)
1994-06-16
Det fria handredskapsfisket
1994-06-16
Vissa frågor om kulturminnesskydd m.m.
1994-06-16
Radion och televisionen vid krig och krigsfara
1994-06-10
1994-06-10
1994-06-10
Statsbudget för budgetåret 1994/95
1994-06-10
Statsbudgetens utgifter för budgetåret 1994/95
1994-06-10
Statsbudgetens inkomster för budgetåret 1994/95
1994-06-10
Räntor på statsskulden, m.m.
1994-06-10
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)
1994-06-09
Ekonomisk utjämning inom Svenska kyrkan
1994-06-09
Den fria nomineringsrätten och vissa andra valfrågor
1994-06-09
Förnyad behandling av vissa tandvårdsfrågor
1994-06-09
Sammanställning av anslag på tilläggsbudget våren 1994
1994-06-07
Ändring i sekretesslagen (1980:100)
1994-06-07
Den fortsatta reformeringen av arbetslöshetsförsäkringen
1994-06-03
Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m.
1994-06-02
Utredning om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhets- form m.m.
1994-06-02
Vetenskaplig kommitté för biologisk mångfald
1994-06-02
Tilläggsdirektiv till kommittén (K 1991:02) Förhandlare för statens köp av persontrafik på järnväg m.m.
1994-06-02
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-06-01
Vissa tandvårdsfrågor
1994-05-31
Reformering av det allmänna pensionssystemet
1994-05-31
Den ekonomiska politiken och slutlig budgetreglering för budgetåret 1994/95
1994-05-31
Reformera riksdagsarbetet
1994-05-26
Tilläggsdirektiv Inrättande av Miljöombudsman
1994-05-26
Tilläggsdirektiv till Straffsystemkommittén (Ju 1992:07)
1994-05-26
Vissa inkomst- och företagsskattefrågor, m.m.
1994-05-26
Vissa studiestödsfrågor
1994-05-26
Kompletteringspropositionen (bilagorna 9 och 14)
1994-05-26
JAS-projektet
1994-05-26
Den kommunala ekonomin
1994-05-26
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-26
Kompletteringspropositionen inom trafikutskottets beredningsområde
1994-05-26
Godkännande av grundläggande principer för avtal rörande Arlandabanan
1994-05-26
Överenskommelse om investeringar i trafikens infrastruktur i Göteborgsregionen
1994-05-26
Kompletteringspropositionen
1994-05-26
Ombildning av Landshypotek
1994-05-26
Särskilda konkurrensregler för lantbruket
1994-05-26
Förändringar i lönegarantisystemet
1994-05-26
Ändringar i aktiebolagslagen m.m.
1994-05-26
Registrerat partnerskap m.m.
1994-05-26
Riksdagsledamöternas pensioner m.m.
1994-05-25
Översyn av den rättsliga regleringen av den kommunala självstyrelsen
1994-05-25
Statlig garanti för anordnande av olympiska vinterspel i Sverige år 2002
1994-05-24
Handikappombudsman
1994-05-24
Ändring i lagen (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
1994-05-24
Delpensionsförsäkringen
1994-05-24
Föräldraförsäkring
1994-05-24
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-24
Kompletteringspropositionen 1993/94:150 Slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1994/95, m.m.
1994-05-24
Bostadsdomstolen
1994-05-24
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-24
Nedrustning
1994-05-24
Ändrat anslag till Konsumentverket
1994-05-24
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-24
Ny sjölag
1994-05-24
Nordiska rådets svenska delegation
1994-05-24
Statligt bidrag till partigrupperna i riksdagen
1994-05-24
Lokal demokrati
1994-05-24
Några frågor om sekretess
1994-05-21
Ändringar i hyresförhandlingslagen m.m.
1994-05-19
Tilläggsdirektiv till utredningen (S 1992:08) om översyn av verksamheten med internationella adoptioner
1994-05-19
Avveckling av Radionämnden, Kabelnämnden, Närradionämnden och Styrelsen för lokalradiotillstånd
1994-05-19
Organisationskommitté för ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området
1994-05-19
Rättsliga överväganden kring informationsteknologi
1994-05-19
Informationsteknologins användning i trafik- och transportsystemet
1994-05-19
Utredning om beräkningar av statens inkomster och utgifter
1994-05-19
Vissa ändringar i skollagen
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet under år 1993
1994-05-19
Vårdhögskolorna
1994-05-19
Utbildning och forskning
1994-05-19
Utvecklingsplan för skolväsendet
1994-05-19
Vårdnadsbidrag (förnyad behandling)
1994-05-19
Vissa frågor rörande bestämmelserna on arvoden till privat- praktiserande läkare och sjukgymnaster m.m.
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1994/95
1994-05-19
Psykiskt stördas villkor
1994-05-19
Åligganden för personal inom hälso- och sjukvården m.m.
1994-05-19
Legitimation för vissa naprapater och kiropraktorer m.m.
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden till riksmötet 1994/95
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Ny lotterilag
1994-05-19
Rättskapacitet och immunitet och privilegier inom ESK
1994-05-19
Regler för överklagande m.m.
1994-05-19
Jugoslavientribunalen
1994-05-19
Handlingsplan mot buller
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Strandskydd m.m.
1994-05-19
Övergång till kapitalkostnader för lokaler, m.m.
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Utbildning för fredsbevarande verksamhet
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Ombildning av Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB
1994-05-19
En ny organisation för lantmäteri- och fastighetsdataverksamhet m.m.
1994-05-19
Ändring i plan- och bygglagen m.m.
1994-05-19
Ändringar av avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-avtalet) m.m.
1994-05-19
En effektivare fordonskontroll
1994-05-19
Investeringsplaner för infrastrukturen
1994-05-19
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-19
Innovationsstöd
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
1994-05-17
Distansundervisning, m.m.
1994-05-17
Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
1994-05-17
Vissa socialförsäkringsfrågor
1994-05-17
Finansiell samordnig mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst
1994-05-17
Lag om genetiskt modifierade organismer
1994-05-17
Försäljning av AB Tipstjänst till svenskt föreningsliv m.m.
1994-05-17
Oförutsedda utgifter för budgetåret 1994/95
1994-05-17
Förnyat förslag till lagstiftning om ingripande mot otillbörligt beteende avseende offentlig upphandling
1994-05-17
Överflyttning av fartyg mellan fartygsregister
1994-05-17
Avskaffande av diskriminering såvitt avser fraktsatser och befordringsvillkor
1994-05-17
Bolagisering av Vägverkets produktionsdivision m.m.
1994-05-17
Ränteskillnadsersättning vid förtidsuppsägning av konsumentkrediter, m.m.
1994-05-17
Förvaltningsmyndigheternas ledning
1994-05-17
Kommunal biståndsverksamhet
1994-05-17
Försöksverksamhet med medborgarkontor
1994-05-17
Normgivningsfrågor på dataskyddsområdet, m.m.
1994-05-17
Bygder och regioner i utveckling
1994-05-13
1994-05-11
Vissa straffrättsliga frågor
1994-05-11
En brottsofferfond, m.m.
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
1994-05-10
Turism
1994-05-10
Den avgiftsfinansierade radio- och TV-verksamheten
1994-05-09
1994-05-09
1994-05-09
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
1994-05-05
Avveckling av Statens handikappråd
1994-05-05
Utredning om dammsäkerhet
1994-05-05
Ytterligare medel till Utbildningsdepartementet (tilläggsbudget)
1994-05-05
Svenskundervisning för invandrare (sfi)
1994-05-05
Dubbelbeskattningsavtal med Vietnam
1994-05-05
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Vitryssland
1994-05-05
Bostadsbeskattning
1994-05-05
Vissa mervärdesskattefrågor
1994-05-05
Utvisning på grund av brott
1994-05-05
Ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
1994-05-05
Ungdomspolitik
1994-05-05
Licensområden för älgjakt m.m.
1994-05-05
Lag om behörighet att utöva veterinäryrket
1994-05-05
Åtgärder mot buller i fjällområden och skärgårdar m.m.
1994-05-05
Placering av medel som deponerats hos myndighet
1994-05-05
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 i vad avser fastighetsdataverksamheten
1994-05-05
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94 i vad avser byggforskning
1994-05-05
Mänskliga rättigheter, m.m.
1994-05-05
Lag om strategiska produkter m.m.
1994-05-05
Vissa lagstiftningsfrågor på energiområdet
1994-05-05
Handel med el i konkurrens
1994-05-05
Ändringar i aktiekontolagen
1994-05-05
Ny huvudman för näringsförbudsregistret
1994-05-05
Datapantbrev
1994-05-05
Exekutiv försäljning av fast egendom
1994-05-05
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
1994-05-05
Riksdagens revisorers förslag angående arbetsmarknadspolitiken
1994-05-05
Lag om arbetsförmedlingsregister
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
1994-05-03
Vissa socialtjänstfrågor
1994-05-03
Vårdnadsbidrag
1994-05-03
Elektronisk övervakning
1994-05-03
Ansvarsfrihetsgrunder m.m.
1994-05-03
Instansordningen m.m. i de allmänna förvaltningsdomstolarna
1994-05-03
Tilläggsbudget
1994-05-03
Ytterligare anslag inom Finansdepartementets område
1994-05-03
Frågor om offentlig upphandling
1994-05-03
Bank- och försäkringsfrågor
1994-05-03
Ändringar i arbetsmiljölagen
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-05-02
1994-04-28
1994-04-28
1994-04-28
1994-04-28
1994-04-28
1994-04-28
Tilläggsdirektiv till den särskilde utredare (M 1993:08) som ser över systemet med miljöklasser för bilar m.m.
1994-04-28
En ny struktur för högre utbildning i Stockholm
1994-04-28
Tilläggsdirektiv till Pressutredningen -94 om åtgärder mot ägarkoncentration inom massmedierna
1994-04-28
Kommission mot främlingsfientlighet och rasisim
1994-04-28
En ny myndighet för avveckling av statens oljelager
1994-04-28
Vissa jordbrukspolitiska frågor
1994-04-28
Energipolitik
1994-04-28
Fråga om medgivande enligt 4 kap. 8 § första stycket regerings formen att väcka åtal mot riksdagsledamot
1994-04-28
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor (förnyad behandling)
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-27
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
1994-04-26
Barnomsorg m.m.
1994-04-26
Ändringar i skatteregisterlagen
1994-04-26
Ändring av konventionen om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
1994-04-26
Utvidgad kompensation för viss dieseloljeskatt
1994-04-26
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94
1994-04-26
Bostadstillägg till pensionärer
1994-04-26
Avveckling av Handelsflottans pensionsanstalt
1994-04-26
Handräckning inom ramen för EES-avtalets konkurrensregler
1994-04-26
Provning och kontroll
1994-04-21
Utredare för Botniabanan
1994-04-21
Utredning om kvalificerad eftergymnasial yrkesutbildning
1994-04-21
Utvecklingen i gymnasieskolan
1994-04-21
Vissa skolfrågor
1994-04-21
Vissa högskolefrågor
1994-04-21
Amalgam m.m.
1994-04-21
Indirekta skatter
1994-04-21
Elöverkänslighet
1994-04-21
Bostadsbidrag och bostadsanpassningsbidrag
1994-04-21
Högskoleutbildning inom hästområdet, m.m.
1994-04-21
Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
1994-04-21
Säkerhetspolitiska frågor
1994-04-21
Tilläggsbudget (Näringsdepartementet)
1994-04-21
Beredskapslagring av olja
1994-04-21
Skuldsaneringslag
1994-04-21
Anslag till kronofogdemyndigheterna
1994-04-20
Socialförsäkring - inriktning och anslag
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
1994-04-19
Ändrad deklarationstidpunkt m.m.
1994-04-19
Rättssäkerhet vid beskattningen
1994-04-19
Slopad årlig fordonsskatt på vissa veteranfordon
1994-04-19
Disciplinförseelser av krigsmän m.m.
1994-04-19
Rasistisk brottslighet
1994-04-19
Utvidgande av Norra Kvills nationalpark
1994-04-19
Tilläggsbudget inom Försvarsdepartementets område
1994-04-19
Riksdagens revisorer och deras kansli
1994-04-19
Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken
1994-04-19
Avreglering av järnvägstrafiken och riktlinjer för SJ
1994-04-19
Ny myndighetsorganisation på radio- och TV-området
1994-04-19
Grundlagsändringar inför ett svenskt medlemskap i Europeiska unionen
1994-04-19
Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95
1994-04-19
Ändring i lagen om generellt anställningsstöd (GAS)
1994-04-19
Förslag om ytterligare anslag på tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m.
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-18
1994-04-14
Invandrar- och flyktingpolitiken
1994-04-14
Studiestöd m.m.
1994-04-14
Massmedier m.m.
1994-04-14
Forskning
1994-04-14
Arkivet för ljud och bild
1994-04-14
Arkiv m.m.
1994-04-14
Allmän kulturverksamhet m.m.
1994-04-14
Vissa fiskeripolitiska frågor
1994-04-14
Riktlinjer för en fortsatt kretsloppsanpassning av samhället - åtgärder för att minska riskerna med kemikaliehanteringen
1994-04-14
Anslag till högre utbildning och forskning
1994-04-14
Internationella miljöfrågor
1994-04-14
En ombildning av arbetsgivarorganisationen för det statliga området
1994-04-14
Jämställdhetspolitiken: Delad makt - delat ansvar
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-13
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
1994-04-12
Anslag till domstolsväsendet
1994-04-12
Stöd till ekologisk odling och trädgårdsnäringen, m.m.
1994-04-12
Vissa strukturfrågor inom offentlig sektor
1994-04-12
Statistikfrågor
1994-04-12
Riksbankens förvaltning år 1993
1994-04-12
Fastighetsförvaltning och statlig lokalförsörjning
1994-04-12
Tilläggsbudget inom Finansdepartementets område
1994-04-12
Trafiksäkerhetsfrågor
1994-04-12
Vägverket
1994-04-12
Kommunikationsforskning
1994-04-12
Kommerskollegium
1994-04-12
Ersättningsrättsliga frågor
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-11
1994-04-04
Bibliotek, litteratur och tidskrifter
1994-03-31
1994-03-31
1994-03-31
1994-03-31
1994-03-31
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
1994-03-30
Organisationskommitté för inrättande av en handikappombudsman
1994-03-30
Riksdagen och dess myndigheter
1994-03-30
Försök i vissa kommuner där väljarna skall kunna avge särskild personröst
1994-03-29
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Bolivia
1994-03-29
Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Gambia
1994-03-29
Utvidgning av det nordiska dubbelbeskattningsavtalet om arv och gåva
1994-03-29
Anslag till åklagarväsendet
1994-03-29
Med sikte på hållbar utveckling
1994-03-29
Riksgäldskontoret och kostnader för statsskuldens förvaltning
1994-03-29
Sverige och den Europeiska unionen
1994-03-29
Internationellt utvecklingssamarbete
1994-03-29
Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m.
1994-03-29
Meteorologi, geoteknik m.m.
1994-03-29
Livsmedelskontroll m.m.
1994-03-29
Konsumentpolitiska frågor m.m.
1994-03-29
Anslag till statschefen och regeringen
1994-03-29
Inkorporering av Europakonventionen och andra fri- och rättighetsfrågor
1994-03-29
Den statliga rationaliseringsverksamheten och revisionen
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
1994-03-24
Tillämpningen av lagen om näringsförbud m.m.
1994-03-24
Organisation av Totalförsvarets pliktverk
1994-03-24
Direktiv till samtliga kommittéer och särskilda utredare att pröva offentliga åtaganden
1994-03-24
Översyn av lagstiftningen om enskilda vägar
1994-03-24
Barn och ungdom
1994-03-24
Socialpolitik - inriktning och anslag
1994-03-24
Vissa anslag till bostadsförsörjningen m.m.
1994-03-24
Reparation, om- och tillbyggnad av bostäder m.m.
1994-03-24
Funktionshindrades resemöjligheter
1994-03-24
Köp av kollektivtrafik
1994-03-24
Näringspolitik
1994-03-24
Konkursrättsliga frågor
1994-03-24
Allmänna samlingslokaler
1994-03-24
Kulturstöd vid ombyggnad m.m.
1994-03-24
Ändrad lagstiftning för statsanställda m.fl.
1994-03-23
1994-03-23
1994-03-23
1994-03-23
1994-03-23
1994-03-22
Riktlinjer för ett nytt tillståndssystem för import, export, tillverkning och partihandel med alkoholdrycker, m.m.
1994-03-22
Bibliotek, bildkonst, konsthantverk m.m.
1994-03-22
Anslag till rättshjälp, m.m.
1994-03-22
Anslag till polisväsendet
1994-03-22
Företag med statligt ägande
1994-03-22
Skärpta åtgärder mot immaterialrättsliga intrång
1994-03-22
Fotografirättens integration i upphovsrättslagen, m.m.
1994-03-22
Stiftelser
1994-03-21
1994-03-21
1994-03-21
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
1994-03-17
Myndighetsutövning vid medborgarkontor
1994-03-17
Tilläggsdirektiv till Trafik- och klimatkommittén (K 1993:01) avseende kollek tivtrafikens konkurrenskraft samt sektorsspecifika miljömål och ansvarsfrågor
1994-03-17
Kartläggning och redovisning av statliga subventioner
1994-03-17
Organisationskommitté för nya Militärhögskolan
1994-03-17
Administration av socialförsäkringen
1994-03-17
Bättre kontroll över miljöfarligt avfall
1994-03-17
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95 (Miljö- och naturresursdepartementet)
1994-03-17
Statsbudgeten för budgetåret 1994/95 (Jordbruksdepartementet)
1994-03-17
Länsstyrelserna m.m.
1994-03-17
Anslag till skolväsendet, m.m.
1994-03-17
Samarbete med Baltikum, Central- och Östeuropa
1994-03-17
Vissa anslag m.m. inom Utrikesdepartementets område
1994-03-17
Vissa utrikeshandelsfrågor
1994-03-17
Presstöd m.m.
1994-03-17
Valperiodens längd och vissa andra grundlagsfrågor
1994-03-15
1994-03-15
1994-03-15
1994-03-15
1994-03-15
1994-03-15
Lag om Allmänna arvsfonden
1994-03-15
Skattepolitiken
1994-03-15
Förändrat ersättningssystem för vuxentandvård
1994-03-15
Anslag till Brottsförebyggande rådet m.m.
1994-03-15
Anslag till kriminalvården, m.m.
1994-03-15
Tilläggsbudget inom Kommunikationsdepartementets område
1994-03-15
Eurocontrolkonventionen m.m.
1994-03-15
Förbud mot laservarnare
1994-03-15
Post- och telekommunikation
1994-03-15
Anslag till Patentverket, m.m.
1994-03-15
Anslag till Bokföringsnämnden, m.m.
1994-03-15
Familjerättsliga frågor
1994-03-15
Vissa anslag inom Finansdepartementets område
1994-03-15
Anslag till Kammarkollegiet
1994-03-15
ILO:s konvention nr 173 och rekommendation nr 180
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-14
1994-03-10
Utredare med uppdrag att lämna förslag till utformning av vägtullar
1994-03-10
Internationell granskning av den svenska tillsynsverksamheten på reaktorsäker hets- och kärnavfallsområdet
1994-03-10
Utredning om den centrala polisorganisationen m.m.
1994-03-10
En samlad resultatredovisning för det kriminalpolitiska området inom rätts- väsendet
1994-03-10
Förutsättningar för en ökad miljörelatering av skattesystemet
1994-03-07
Kulturmiljövård
1994-03-04
Kulturmiljövård
1994-03-03
Verksamheter som är beroende av statligt stöd
1994-03-03
Museer och utställningar
1994-03-03
Teater, dans och musik
1994-03-03
Ersättningar och bidrag till konstnärer
1994-03-03
Övergripande kulturfrågor
1994-03-03
Idrott
1994-03-03
Byggforskning, fonden för fukt- och mögelskador och åtgärder mot radon i bostäder
1994-03-03
Vissa skollagsfrågor
1994-03-03
Anslag till Sveriges lantbruksuniversitet, m.m.
1994-03-03
Ny organisation för hantering av pliktpersonal och för försvarets högskolor
1994-03-03
Arbetslivspolitik
1994-03-03
Arbetsmarknadspolitik
1994-03-02
1994-03-02
1994-03-02
Sjöfart
1994-03-01
Ny mervärdesskattelag
1994-03-01
Anslag till Tullverket, m.m.
1994-03-01
Anslag till skatteförvaltningen, m.m.
1994-03-01
Mottagande av asylsökande m.m.
1994-03-01
Folkbildning
1994-03-01
Anslag till Justitiekanslern
1994-03-01
Anslag till Svensk författningssamling m.m.
1994-03-01
Godkännande av överenskommelse mellan Sverige och Litauen på fiskets område
1994-03-01
Trafikpolitikens mål
1994-03-01
Luftfart
1994-03-01
Banverket m.m.
1994-03-01
Viss internationell verksamhet
1994-03-01
Överstyrelsen för civil beredskap
1994-02-24
Statlig utvärdering av folkbildningen
1994-02-24
Alternativ till burhållning av värphöns
1994-02-24
Anslag till främjande av rennäringen m.m.
1994-02-24
Anslag till Lantmäteriverket och Centralnämnden för fastighetsdata m.m.
1994-02-24
Lagstiftning med anledning av Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention mot kemiska vapen
1994-02-24
Stöd till politiska partier
1994-02-24
Några rättegångsfrågor i tryckfrihets- och yttrandefrihetsmål m.m.
1994-02-24
Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter
1994-02-23
1994-02-23
1994-02-23
1994-02-23
1994-02-23
1994-02-22
Särskild utlänningskontroll
1994-02-22
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94
1994-02-22
Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94
1994-02-22
Åtgärder för att skapa sysselsättning åt arbetslösa
1994-02-22
Åtgärder mot rasistisk brottslighet och etnisk diskriminering i arbetslivet
1994-02-22
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94
1994-02-21
Vissa organisationsfrågor, m.m.
1994-02-17
Vissa personalfrågor m.m. vid avvecklingen av Postverket
1994-02-17
Internationellt samarbete m.m.
1994-02-17
Utveckling av ideell verksamhet
1994-02-17
Lotterinämnden
1994-02-17
Stöd till trossamfund m.m.
1994-02-17
Kostnader för Sveriges medlemskap i Unesco m.m.
1994-02-17
Tilläggsbudget inom Kulturdepartementets område
1994-02-17
Den ekonomiska politiken och budgetregleringen m.m.
1994-02-17
Situationen i det tidigare Jugoslavien
1994-02-17
Anslag till sametinget
1994-02-17
Anslag till Datainspektionen
1994-02-17
Anslag till allmänna val
1994-02-17
Tilläggsbudget inom Försvarsdepartementets område
1994-02-17
Strålskydd
1994-02-17
Arbetsdomstolen m.m., anslag
1994-02-17
Statliga arbetsgivarfrågor, anslag
1994-02-15
Kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård m.m.
1994-02-15
Tullpreferenser för Albanien
1994-02-15
Sveriges lantbruksuniversitet (tilläggsbudget)
1994-02-15
Lokalkostnader vid universitet och högskolor (tilläggsbudget)
1994-02-15
Tilläggsbudget inom Utrikes- och Näringsdepartementens områden
1994-02-15
Anslag till Kronofogdemyndigheterna (tilläggsbudget)
1994-02-14
1994-02-14
1994-02-14
1994-02-14
Ändring i 19 § kommunalskattelagen
1994-02-14
Tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1993/94
1994-02-14
Svenska företags verksamhet i Sydafrika
1994-02-10
Kompensation för viss dieseloljeskatt
1994-02-10
Tilläggsanslag till skatteförvaltningen samt sänkt postmoms
1994-02-08
Sekretess m.m. hos Barnombudsmannen
1994-02-08
Ansökningsförfarandet enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall
1994-02-08
Vissa ändringar i läkemedelslagen
1994-02-08
Upphävande av vissa författningar
1994-02-08
Ändring i växtförädlarrättslagen
1994-02-08
Internationella oljeskadefonden
1994-02-08
Beredskapsbudget
1994-02-04
1994-02-03
Utredare med uppdrag att lämna förslag till genomförande och finansiering av en eventuell Citytunnel i Malmö
1994-02-03
Tilläggsdirektiv till 1993 års oljelagringsutredning (N 1993:02)
1994-02-03
Utredning om Statens maskinprovningar
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-02-02
1994-01-27
Tilläggsdirektiv till kommittén för FN:s familjeår (S 1992:06)
1994-01-27
Beskattning av personalrabatter och vissa andra förmåner
1994-01-27
Tilläggsdirektiv till kommittén för utvärdering och analys inom biståndsområd et
1994-01-27
Tilläggsdirektiv till Landstingsekonomiska utredningen (Fi 1993:14)
1994-01-26
1994-01-26
1994-01-26
1994-01-26
1994-01-26
1994-01-26
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25
1994-01-25