Datum
Benämning
Titel
1999-12-29
Östersjömiljarden
1999-12-27
biståndet till Tanzania
1999-12-23
etnisk och kulturell mångfald
1999-12-23
en välfärdsreform
1999-12-23
trygghet för alla
1999-12-23
decentraliserad tingsrättsorganisation
1999-12-23
bostadssociala frågor
1999-12-23
lokal demokrati för ökad trygghet
1999-12-23
den psykiska hälsan bland barn och ungdomar
1999-12-23
ungdomsfrid
1999-12-23
extra stöd till äldre
1999-12-23
hälsovådliga utsläpp från fordonstrafiken
1999-12-23
samordning av skatte- och socialförsäkringssystem
1999-12-23
barnskötarnas roll i förskoleverksamheten
1999-12-23
nazismens förföljelse av de funktionshindrade
1999-12-23
bostadstillägget
1999-12-23
riksväg 40
1999-12-22
ansvarsfördelningen inom Näringsdepartementet
1999-12-22
miljöstyrande avgifter
1999-12-22
momsbeläggning av hyra för ideella föreningar
1999-12-22
sex- och samlevnadsfrågor i skolan
1999-12-22
skolornas resurser
1999-12-22
grundservicen på landsbygden
1999-12-22
Telia-Telenor
1999-12-22
medicinkostnader
1999-12-22
kartläggning av samarbetsländernas behov
1999-12-22
inskrivningsverksamheten
1999-12-22
ministerrådsmöten
1999-12-22
Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN
1999-12-22
Allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling
1999-12-22
Miljöbalken - uppföljning och reformbehov
1999-12-22
Översyn av lagstiftningen om värdepappersfonder och andra företag för kollektiva investeringar
1999-12-22
Översyn av förutsättningar för djurförsöksetisk prövning
1999-12-21
familjehemmens ställning på arbetsmarknaden
1999-12-21
könsfördelningen i Regeringskansliet
1999-12-21
könsfördelningen i Regeringskansliet
1999-12-21
könsfördelningen i Regeringskansliet
1999-12-21
könsfördelningen i Regeringskansliet
1999-12-21
energigrödor
1999-12-20
region Västra Götaland
1999-12-20
trygghet i arbetslivet
1999-12-20
EU-stödet till Västra Götaland
1999-12-20
kasinon
1999-12-20
elevers hälsa
1999-12-20
kriminalvården
1999-12-20
ersättningssystemet för ungdomar med utvecklingsgaranti
1999-12-20
socialbidragen
1999-12-20
Smittskyddsinstitutet
1999-12-20
RFV-sjukhus
1999-12-20
folkbildning om samerna
1999-12-20
idrottsföreningars integrationsarbete
1999-12-20
Förutsättningarna för att införa ett system för individuell kompetensutveckling
1999-12-17
värnpliktiga från Skåne
1999-12-17
förtroendet för näringsministern
1999-12-17
Dublinkonventionen
1999-12-17
förslag på förändrad arbetsrätt
1999-12-16
1999-12-16
1999-12-16
1999-12-16
1999-12-16
1999-12-16
narkotikaklassning av drogen GHB
1999-12-16
Fastighetsverkets skogsinnehav
1999-12-16
sociala skyddsnät för småföretagare
1999-12-16
förstärkning av polisen
1999-12-16
Karolinska institutets utnämning av professorer
1999-12-16
uppgifter om expedierade läkemedel
1999-12-16
funktionshindrades boendeplacering
1999-12-16
försvarsutgifter
1999-12-16
bidrag till småskalig vattenkraft
1999-12-16
krigsmaterielembargo
1999-12-16
säkerhet för värnpliktiga
1999-12-16
miljövänlig odling av sockerbetor på Gotland
1999-12-16
senapsodling
1999-12-16
kärnkraft
1999-12-16
dödsfall på grund av platsbrist
1999-12-16
utnyttjande av utländska kvinnor
1999-12-16
Tilläggsdirektiv till Småhusutredningen (Ju 1998:05)
1999-12-16
Vägledningen i skolväsendet
1999-12-16
Rymdhögskola i Kiruna
1999-12-16
Rekrytering av utländska studenter till Sverige
1999-12-16
Översyn av försäkringsbolagens placeringsregler m.m.
1999-12-15
1999 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
1999-12-15
SJ:s årskort
1999-12-15
körkortsutbildningen
1999-12-15
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
1999-12-14
1999-12-14
rutiner för beviljande av permanent uppehållstillstånd
1999-12-14
barns talesrätt i vårdnadsärenden m.m.
1999-12-14
handlingsprogram för åkerinäringen
1999-12-14
vård av unga
1999-12-14
åtgärder för bättre folkhälsa
1999-12-14
assyrierna i Turkiet
1999-12-14
tjänsteutnämning vid universiteten
1999-12-14
förmånsbeskattning av tjänstebilar
1999-12-14
lagstiftning angående vinterdäck
1999-12-14
sjöfyllerilagen
1999-12-14
miljögiftet triclosan
1999-12-14
sotningsverksamheten
1999-12-14
F-skattebevis
1999-12-14
assyrier/syrianer
1999-12-14
balanserna hos Invandrarverket
1999-12-14
tillgång till hjälpmedel
1999-12-14
en sammanhållen svensk hästpolitik
1999-12-14
allmänt anställningsstöd
1999-12-14
polisbristen
1999-12-13
kvinnofrid
1999-12-13
ungdomsdrogen GHB och lösningsmedlet GBL
1999-12-13
friskolor med särskild religiös eller språklig inriktning
1999-12-13
Idefjorden
1999-12-13
bristande kunskaper i svenska
1999-12-13
stöd till FN:s insatser i Västsahara
1999-12-13
avtal för avveckling
1999-12-13
barnets rätt
1999-12-13
polisens kostnader för bevakning av gruvhål
1999-12-13
assyriers/syrianers situation i Turkitet
1999-12-13
mänskliga rättigheter i Iran
1999-12-13
ökad kompetensutveckling
1999-12-13
jämlikhet i arbetsskadeförsäkringen
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
1999-12-10
garantipension
1999-12-10
valutaunionen
1999-12-10
lottorna
1999-12-09
flygplats på Södertörn
1999-12-09
centrum för handikappvetenskap vid Linköpings universitet
1999-12-09
föräldrapenning
1999-12-09
implementering av artikel 12 i barnkonventionen
1999-12-09
räddningstjänsten på flygplatserna under nyårsnatten
1999-12-09
sårbarheten inom eldistributionen
1999-12-09
sjöbefälsutbildning
1999-12-09
kompetenskonton
1999-12-09
skatteväxling
1999-12-09
den svenska elförsörjningen
1999-12-09
Samordning av det fortsatta arbetet med slutförvaring av kvicksilver
1999-12-09
Genomförandet av polisregisterlagstiftningen
1999-12-09
Parlamentarisk utredning om Sveriges politik för global utveckling
1999-12-09
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vid riksmötet 1999/2000
1999-12-08
elevers och lärares möjligheter att påverka sin arbetssituation
1999-12-08
ungdomsrån
1999-12-08
deponiskatten på vatten
1999-12-08
gymnasieskolans kursprov
1999-12-08
dramapedagoger i grundskolan
1999-12-08
socialtjänstens handläggning av ärenden rörande barn
1999-12-08
skolor på entreprenad
1999-12-08
skolornas arbete mot mobbning
1999-12-08
könsdiskriminerande reklam
1999-12-08
Israel och tortyr
1999-12-08
ECHELON
1999-12-08
tandvårdsförsäkringen
1999-12-08
Svenska kyrkan
1999-12-08
familjehemmens ställning på arbetsmarknaden
1999-12-08
Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m. (förnyad behandling)
1999-12-07
samordningen mellan utbildningsmyndigheterna
1999-12-07
höjda skatter på motorcyklar
1999-12-07
verksamheten vid de mindre tingsrätterna
1999-12-07
transplanterade patienter
1999-12-07
koordination i Regeringskansliet
1999-12-07
hebreiskans ställning
1999-12-07
brist på reumatologspecialister
1999-12-07
moms vid försäljning via Internet
1999-12-07
konkurrensnackdelar för datakommunikation
1999-12-07
Ekonomisk brottslighet
1999-12-07
Processrättsliga frågor
1999-12-06
1999-12-06
1999-12-06
1999-12-06
1999-12-06
barnkonto
1999-12-06
studenternas studiesociala situation
1999-12-06
förtidspensionering av unga
1999-12-06
trygg ekonomisk utveckling
1999-12-06
legitimation för utländska läkare
1999-12-03
1999-12-03
1999-12-03
1999-12-03
Stockholms stad
1999-12-03
brist på utbildade yrkesarbetare
1999-12-03
grundskola på entreprenad
1999-12-03
utbildningen av tandsköterskor och tandhygienister
1999-12-03
central jämställdhetsverksamhet
1999-12-03
nedläggning av KA 2
1999-12-02
handlingsplan för trygghet och demokrati
1999-12-02
idrott och fysisk aktivitet i skolan
1999-12-02
Straffrabatt
1999-12-02
barn som brottsoffer
1999-12-02
olika beräkningsregler för olika bidrag
1999-12-02
idrott i gymnasieskolan
1999-12-02
samarbete om minröjning
1999-12-02
sotningsmonopolet
1999-12-02
idrottsämnet i skolan
1999-12-02
motion och fysisk aktivitet i skolan
1999-12-02
mänskliga rättigheter i Peru
1999-12-02
Norrlandsjordbruket
1999-12-02
Radon i bostäder och vissa lokaler m.m. - reformbehov
1999-12-02
Gränsövervakningen i krig
1999-12-02
Utvecklingen av den ekonomiska styrningen
1999-12-02
Vissa lagtekniska frågor
1999-12-02
Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling
1999-12-02
Utgiftsområde 24 Näringsliv
1999-12-01
1999-12-01
1999-12-01
1999-12-01
mänskliga rättigheter på Kuba
1999-12-01
besparingar inom rättsväsendet
1999-12-01
ämnet religionskunskap i grundskolan
1999-12-01
arresterade iranska judar
1999-12-01
nordiskt samarbete
1999-12-01
informationskrigföring
1999-12-01
algkalk
1999-12-01
nedläggning av militär verksamhet
1999-12-01
Falun gong
1999-12-01
regler för kompetensutveckling
1999-12-01
rörelse och motion i skolan
1999-11-30
vägstandarden i Norrland
1999-11-30
räddningsinsatser med helikopter
1999-11-30
studentbostäder
1999-11-30
rättsväsendet
1999-11-30
kompetenta högskolelärare
1999-11-30
Utgiftsområde 9, Hälsovård, sjukvård och social omsorg
1999-11-30
Redogörelse för företag med statligt ägande
1999-11-29
det skånska kulturarvet
1999-11-29
ansvaret för kärnavfallsinformationen
1999-11-29
nedläggning av KA 2
1999-11-29
reglerna för investmentbolagsstatus
1999-11-29
beskattning av utländska experter
1999-11-29
isocyanater
1999-11-29
ekokörning
1999-11-29
distriktsveterinärer och djurskyddet
1999-11-29
inköp från utlandet
1999-11-29
oäkta föreningar
1999-11-29
stimulans av hushållsnära tjänster
1999-11-29
djurtestad kosmetika
1999-11-29
slopat sotningsmonopol
1999-11-29
återställande av dieselskatt och fordonsskatt
1999-11-29
förbud mot pälsfarmar
1999-11-29
biståndspengar
1999-11-26
energibeskattningen
1999-11-26
folkbokföring för flyktingar med tillfälliga uppehållstillstånd
1999-11-26
jäviga nämndemän
1999-11-26
Turkiets medlemskap i EU och Cypernfrågan
1999-11-26
Smittskyddsinstitutet
1999-11-26
Nationellt resurscentrum
1999-11-26
mobiltelemarknaden
1999-11-26
barnamord
1999-11-26
lagen om anställningsskydd
1999-11-25
Utvecklingsprogram för kommuner med särskilda omställningsproblem främst på grund av strukturomvandlingar inom Försvarsmakten
1999-11-25
genmanipulerade grödor
1999-11-25
förmögenhetsbeskattning
1999-11-25
svenska STASI-agenter
1999-11-25
den statliga företagshälsovården
1999-11-25
fyrverkerier och tungmetaller
1999-11-25
diskriminerande lagstiftning i Turkiet
1999-11-25
miljömodifierade produkter
1999-11-25
rätten till eget boende
1999-11-25
barnkonventionen och regeringens strategi
1999-11-25
små företags sjuklönekostnader
1999-11-25
rätten till skolskjuts för särskolebarn
1999-11-25
klassning av diesel med etanolinblandning
1999-11-25
försäljning av E10-bränsle
1999-11-25
kostnader för Mobrus Gaucher
1999-11-25
kameraövervakning i butiker
1999-11-25
förhöjd restskatt
1999-11-25
kränkning av polis
1999-11-25
Åtgärder för att stärka den medborgerliga insynen och deltagandet i den kommunala demokratin
1999-11-25
Ett reformerat studiestödssystem
1999-11-25
Ett reformerat studiestödssystem
1999-11-25
Utgiftsområde 15 Studiestöd
1999-11-25
Avtal mellan Sverige och Danmark om beskattning av anställda ombord på färjor och tåg m.m.
1999-11-25
Inkomstskattelagen
1999-11-25
Inkomstskattelagen
1999-11-25
Statlig förvaltning av premiepensionsmedel
1999-11-25
Utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
1999-11-25
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
1999-11-25
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m.
1999-11-25
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
1999-11-25
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen
1999-11-25
Utgiftsområde 21 Energi
1999-11-25
Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 1998
1999-11-24
skrivkunskaperna hos elever i årskurs 9
1999-11-24
politisk asyl
1999-11-24
påtryckningar på arbetsgivare att teckna kollektivavtal
1999-11-24
poliser som utsätts för kränkande behandling
1999-11-24
chinchillafarmer
1999-11-24
pälsdjursfarmer
1999-11-24
gasning av värphöns
1999-11-24
USA och dödsstraffet
1999-11-24
Mumia Abu-Jamal
1999-11-24
radioaktiv nedsmutsning från Sellafield och La Hague
1999-11-24
tillvaratagande av lokala miljögruppers kompetens
1999-11-24
barnårsrätt
1999-11-24
återbetalningskrav av bostadsbidrag
1999-11-24
industrifiske i Östersjön
1999-11-24
EU:s utbetalning av jordbruksstöd
1999-11-24
förbindelsespår vid Lockarp
1999-11-24
resande till och från Södertälje syd
1999-11-23
det kommunala utjämningssystemet
1999-11-23
folkomröstning om EMU
1999-11-23
Posten och Postgirot
1999-11-23
Sveriges småföretagare
1999-11-23
samordning av radiokommunikationsnät
1999-11-23
statliga kreditinstitut
1999-11-23
rymningar
1999-11-23
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
1999-11-23
Vilande förtidspension
1999-11-23
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
1999-11-23
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
1999-11-23
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
1999-11-23
Nationella minoriteter i Sverige
1999-11-23
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
1999-11-22
regler för uppehållstillstånd i Nya Zeeland
1999-11-22
pilotutbildning
1999-11-22
dödligt virus och sorkövervakning
1999-11-22
praktiktjänsgöring för psykologer
1999-11-22
utsatta barn
1999-11-19
1999-11-19
1999-11-19
1999-11-19
1999-11-19
1999-11-19
rekrytera utan att diskriminera
1999-11-19
Leaderprogrammet
1999-11-19
elförsörjningen i södra Sverige
1999-11-19
kärnkraftsavvecklingen
1999-11-19
utvidgning av EU
1999-11-19
konkurrensneutralitet mellan offentlig och privat tandvård
1999-11-19
drogen GHB
1999-11-19
Leader II
1999-11-19
tullgränser i Skåne
1999-11-19
etiska överväganden i samband med Internetanvändning
1999-11-19
villkor för företag i Norrbottens inland
1999-11-19
kalkningsinsatserna inför år 2000
1999-11-19
förenklade villkor för flyktingar
1999-11-19
orter och högskolor för polisutbildning
1999-11-19
hänsyn till skogsbruk i samband med gemenskapsbeslut
1999-11-19
producentansvaret
1999-11-18
1999-11-18
1999-11-18
mobbning i skolan
1999-11-18
skolmiljön
1999-11-18
skolverksamhet och barnomsorg
1999-11-18
skolelevers läskunskaper
1999-11-18
funktionshindrade elevers rätt att välja skola
1999-11-18
jämställdheten i Regeringskansliet
1999-11-18
Riksskatteverkets verksamhet i Härnösand
1999-11-18
ungdomstidningarnas stilbildande ansvar
1999-11-18
elevers utanförskap
1999-11-18
utvärdering av skolan
1999-11-18
lagreglering av mediet Internet
1999-11-18
krav på fristående skolor
1999-11-18
avvittringens genomförande och konsekvenser
1999-11-18
Sveaskog AB
1999-11-18
skydd av värdefull skogsmark
1999-11-18
sjukförsäkring
1999-11-18
fordonskontroll
1999-11-18
Vadstena-Akademien
1999-11-18
förenklade regler för småföretag
1999-11-18
utvecklingsprogram till Hagfors och Munkfors kommuner
1999-11-18
oljeprojekt i Tchad och Kamerun
1999-11-18
barnsoldater i Guds Motståndsarmé
1999-11-18
MS i vården
1999-11-18
bibeltext enligt "lättläst svenska"
1999-11-18
bokklubb för punktskriftsläsare
1999-11-18
besök i Sydafrika
1999-11-18
handikappinsatser
1999-11-18
industriellt utvecklingscenter
1999-11-18
Den frivilliga försvarsverksamhetens framtida inriktning och uppgifter inom totalförsvaret
1999-11-18
Översyn av räddningstjänstlagen
1999-11-18
Ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m.
1999-11-18
Uppdrag att förbereda bildandet av en ny myndighet för Europeiska socialfondens mål 3 och gemenskapsinitiativet Equal för programperioden 2000-2006
1999-11-18
En gemensam myndighet för den statliga specialskolan
1999-11-18
Försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan
1999-11-17
kunskapsnivån i skolan
1999-11-17
Hållbara Sverige
1999-11-17
legionärssjukan
1999-11-17
polisutbildning i Hässleholm
1999-11-17
Totalförsvarsbudgeten år 2000
1999-11-16
folkomröstning om EMU
1999-11-16
tingsrätter
1999-11-16
alkoholbok
1999-11-16
droger
1999-11-16
vägbeläggningar
1999-11-16
nationella mål och kommunalt självbestämmande
1999-11-16
sexköp
1999-11-16
mobiltelefonimarknaden
1999-11-16
Räddningstjänsten
1999-11-16
Kontroll av postförsändelser
1999-11-16
Vissa punktskatte- och tullfrågor, m.m.
1999-11-16
Förmånsbeskattning av miljöbilar m.m.
1999-11-16
Förmånsbeskattning av miljöbilar m.m.
1999-11-16
Slopade stoppregler
1999-11-16
Slopade stoppregler
1999-11-16
Införsel av beskattade varor
1999-11-16
Införsel av beskattade varor
1999-11-16
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tullverket
1999-11-16
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
1999-11-16
Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan
1999-11-16
Personuppgiftslagens överföringsregler
1999-11-15
skydd för djurs avkomma
1999-11-15
funktionshindrades rätt att byta bostad
1999-11-15
IT-infrastrukturen
1999-11-15
europeiskt valutasamarbete
1999-11-15
nyföretagande
1999-11-15
jämställdheten inom den medicinska forskningen
1999-11-15
bensinpriset
1999-11-15
vägsalt i vattnet
1999-11-15
mänskliga rättigheter i Pakistan
1999-11-15
samma behandling av friskolor och kommunala skolor
1999-11-15
TV-program i Norden
1999-11-15
lösning av miljöproblemen
1999-11-12
1999-11-12
rehabilitering av patienter som saknar sjukförsäkring
1999-11-12
krigsmaterielexport till Indien
1999-11-12
digital TV
1999-11-12
a-kasseutredningen
1999-11-12
sanktionsmöjligheter mot kommunala skolor
1999-11-12
om behandlingshem för ungdomar
1999-11-12
utlokalisering av statliga myndigheter
1999-11-12
miljökostnaden för den svarta skatteväxlingen
1999-11-11
1999-11-11
kriget mellan Eritrea och Etiopien
1999-11-11
GHB i narkotikalagen
1999-11-11
reavinstbeskattning vid fastighetsförsäljning
1999-11-11
tidsfrist för rivning av fastigheter
1999-11-11
övergivna barn
1999-11-11
kvinnors situation
1999-11-11
kvinnorna i Afghanistan
1999-11-11
ekonomisk balans mellan olika grupper
1999-11-11
kemiska bekämpningsmedel
1999-11-11
korta textmeddelanden
1999-11-11
Tilläggsdirektiv till Parlamentarisk beredning om mål i miljöpolitiken
1999-11-11
Översyn av kraftanskaffningsavtal som ingåtts av leveranskoncessionär
1999-11-11
Kooperativ hyresrätt
1999-11-11
Promillegräns vid enkelt sjöfylleri m.m.
1999-11-10
1999-11-10
1999-11-10
1999-11-10
1999-11-10
situationen i Sverige
1999-11-10
det ekologiska samhället
1999-11-10
näringslivskoncentration
1999-11-10
UMTS
1999-11-10
bredbandsutbyggnad
1999-11-10
etnicitet och kulturell mångfald
1999-11-10
valutastabilitet
1999-11-10
skolans kärnämnen
1999-11-10
GHB
1999-11-10
jämställdhet inom privat vård
1999-11-10
religionsfrihet
1999-11-10
underleverantörerna
1999-11-10
att kunna välja begravningsplats
1999-11-10
diamanter förvandlas till vapen
1999-11-10
biståndets möte med afrikanska religioner
1999-11-10
säljsekter
1999-11-10
teknologiska kartor
1999-11-10
begravning för ateist och privattroende
1999-11-10
pornografiska TV-sändningar
1999-11-10
Sovjetfararna och Kiruna kommuns resebidrag
1999-11-10
resurser till polisen
1999-11-10
om utbetalning av studiemedel
1999-11-09
stöd till Hagforsregionen
1999-11-09
Återbetalning från SPP
1999-11-09
kriminalvårdens omorganisation
1999-11-08
utbyggnad av riksväg 40
1999-11-08
det svenska försvaret i Bosnien
1999-11-08
lärarutbildningen
1999-11-08
kriminalvården
1999-11-08
val av skola
1999-11-08
laxfisket i Östersjön
1999-11-05
böter till utländska fordonsförare
1999-11-05
konkurrerande trafik på statens bannät
1999-11-05
landstingens och kommunens ekonomi
1999-11-05
beskattning av personaloptioner
1999-11-05
tillsyn över nätbolagens prissättning
1999-11-05
mångfald i statliga myndigheter och verk
1999-11-04
Jämställdhetspolitiken inför 2000-talet
1999-11-04
kalvexport
1999-11-04
jämställdheten inom universitet och högskolor
1999-11-04
syntetisk drog
1999-11-04
kärnvapenhantering över millennieskiftet
1999-11-04
social kompetens
1999-11-04
sektorsmyndighet för spårvägstrafik
1999-11-04
Validering av vuxnas kunskap och kompetens
1999-11-04
Tilläggsdirektiv till 1998 års pliktutredning
1999-11-04
Försvarsmaktens personalförsörjning
1999-11-04
Översyn av vissa bestämmelser om nätverksamhet i ellagen (1997:857), m.m.
1999-11-04
Genetisk integritet
1999-11-04
Genetisk integritet
1999-11-04
Vissa alkoholfrågor
1999-11-04
Vissa alkoholfrågor
1999-11-04
Kulturarv - fideikommiss
1999-11-04
På ungdomars villkor - ungdomspolitik för demokrati, rättvisa och framtidstro
1999-11-04
En idrottspolitik för 2000-talet - folkhälsa, folkrörelse och underhållning, m.m.
1999-11-04
Särskild företrädare för barn
1999-11-04
Ny bokföringslag m.m.
1999-11-04
Staten och trossamfunden - stöd, medverkan inom totalförsvaret, m.m.
1999-11-04
Förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet
1999-11-03
Redogörelse för en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2000
1999-11-03
arbetsmarknaden
1999-11-03
Barsebäck
1999-11-03
miljömärkning av mobiltelefoner
1999-11-03
Östersjöcentrum för kvinnors företagande
1999-11-03
officerare som gymnasielärare
1999-11-03
handikappkunskap i arkitektutbildningen
1999-11-03
social kompetens som kärnämne i gymnasieskolan
1999-11-03
inskrivningsverksamheten
1999-11-03
lagstiftning om tidigare stängning av krogar
1999-11-03
kontroll av postförsändelser
1999-11-03
statligt stöd till finländska äggproducenter
1999-11-03
kriget mellan Etiopien och Eritrea
1999-11-03
bistånd till Etiopien och Eritrea
1999-11-03
Skagerrak
1999-11-03
öppen skola
1999-11-03
kalkning
1999-11-03
Avesta och stödområdens indelningar
1999-11-03
Finlands kulturinstitut i Sverige
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
1999-11-02
polisens symbol "spöknippet"
1999-11-02
polisens kunskaper om främlingsfientlighet
1999-11-02
privata övervakningsbolag för polisiära arbetsuppgifter
1999-11-02
maxtaxa och familjedaghem
1999-11-02
timmertransporter under tjällossning
1999-11-02
klamydia
1999-11-02
nazistiskt våld mot homosexuella
1999-11-02
införsel av sprit för eget bruk
1999-11-02
Konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
1999-11-02
Konvention om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap
1999-11-01
forskning om kvinnors alkoholdrickande
1999-11-01
långtidssjukskrivna och vprdköer
1999-11-01
ett öppnare SÄPO
1999-11-01
skyddsjakt på varg
1999-11-01
sork, miljöövervakning och dödligt virus
1999-11-01
efterlevande av tobakslagen
1999-11-01
jämställdhet i tillsättning av generaldirektörer
1999-11-01
militära kommittéer
1999-11-01
priset för integriteten
1999-11-01
fiskelagens bifångstregel
1999-11-01
barnets bästa
1999-11-01
miljömärkningssystemen
1999-11-01
sjukskrivningar som konfliktvapen
1999-10-31
kadmium i potatis
1999-10-29
polisläckor
1999-10-29
digitala TV-sändningar i marknätet
1999-10-29
nickelallergier
1999-10-29
det lokala investeringsprogrammet och projekt Ringdansen
1999-10-29
rörlighet på arbetsmarknaden
1999-10-29
armens Musikkår i Norrland (AMN)
1999-10-28
Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling
1999-10-28
1999-10-28
1999-10-28
1999-10-28
funktionshindrades boendeplacering
1999-10-28
taxfree
1999-10-28
förbud mot s.k. smällare under nyårshelgen
1999-10-28
barnkonventionen
1999-10-28
undervisningsmaterial med brottsförebyggande perspektiv
1999-10-28
tablettmissbruk bland unga
1999-10-28
försäkringskassorna
1999-10-28
AMS kurser för språkutbildning i medicin
1999-10-28
elöverkänslighet
1999-10-28
patientjournaler
1999-10-28
etnisk rensning i Kosovo
1999-10-28
lönediskriminering
1999-10-28
regelverket för tandvård
1999-10-28
förtidspensionering av ungdomar
1999-10-28
Ådalen _ en utsatt region
1999-10-28
räddingstjänstlagen
1999-10-28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om sjukförsäkringen (S 1999:11)
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
1999-10-27
Västsahara
1999-10-27
bilstöd till funktionshindrade
1999-10-27
offentlighet och EU
1999-10-27
Afghanistan
1999-10-27
f10
1999-10-27
medicinsk forskning
1999-10-27
bostadsmarknaden - Öresundsregionen
1999-10-27
polisens larmpaket
1999-10-27
kunskap om arbetslivet
1999-10-27
försäkringskassornas rehabilitering av sjukskrivna
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
1999-10-26
kommunala bussbolag
1999-10-26
köp av rehabiliteringstjänster
1999-10-26
integrationen av Öresundsregionen
1999-10-26
studentbostäder
1999-10-26
Patentverkets information om dataprogram
1999-10-26
Bofors provisioner till Indien
1999-10-26
Ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.
1999-10-26
Ersättning till steriliserade i vissa fall, m.m.
1999-10-25
företagandet för stagligt ägda företag
1999-10-25
tvångsinlösen av naturreservat
1999-10-22
demokrati i Kosovo
1999-10-22
ersättningsjobb vid försvarsnedläggningar
1999-10-22
boendesituationen och hyreslagstiftningen
1999-10-22
F-skattsedel
1999-10-22
utvärdering av utlokaliseringar
1999-10-21
färdtjänst
1999-10-21
värnpliktigas drogvanor
1999-10-21
rökning och lungsjukdomar
1999-10-21
fördelning av resurser till polisen i Stockholms län
1999-10-21
tolv miljöprofessorer
1999-10-21
lag om kommunal bostadsförmedling
1999-10-21
Folkteatern i Gävleborg
1999-10-21
IUC:s medelstilldelning i budetpropositionen
1999-10-21
grundutbildning av poliser
1999-10-21
Rådet för jämställdhetsfrågor som rör transport- och IT-tjänster
1999-10-21
Social och etnisk mångfald i högskolan
1999-10-21
Tidsbegränsade uppehållstillstånd i vissa utlänningsärenden
1999-10-21
Livsmedelskontroll
1999-10-21
Ändring av fridskränkningsbrotten
1999-10-20
fristående skolor
1999-10-20
mänskliga rättigheter i Vitryssland
1999-10-20
betygsfrågan
1999-10-20
ungdomshem för kriminella
1999-10-20
privata inslag i vården
1999-10-20
humanitär hjälp till Kosovo
1999-10-20
skatt på skadestånd för sextrakasseri
1999-10-20
straff för värnpliktsvägran
1999-10-20
U:s budget och jämatälldheten
1999-10-19
teckenspråksundervisning
1999-10-19
Aralsjön
1999-10-19
bostadslösa studenter
1999-10-19
arbetslösheten
1999-10-19
brännmärkning av häst
1999-10-19
bilstöd till handikappade
1999-10-19
utländsk konkurrens inom byggsektorn
1999-10-19
sommarjobb
1999-10-19
våldsorganisationer
1999-10-19
Djurskydd m.m.
1999-10-19
Nordiskt samarbete 1998
1999-10-19
Ett forskningssamarbete med Västeuropeiska försvarsmaterielgruppen (WEAG) och Finland
1999-10-19
Utländska förvärv av fritidsfastigheter i Sverige
1999-10-18
salmonellainfekterat kött
1999-10-18
barnen som inte finns
1999-10-18
mänskliga rättigheter i Vitryssland
1999-10-18
tonårsaborter
1999-10-18
statsbidrag till generationsövergripande organisationer
1999-10-18
höjning av dieselskatten
1999-10-18
åkerinäringens konkurrensläge
1999-10-18
funktionshindrade
1999-10-15
En hållbar utveckling av landsbygden, m.m.
1999-10-15
1999-10-15
1999-10-15
1999-10-15
1999-10-15
Västerleden i Stockholm
1999-10-15
hets mot samer
1999-10-15
företags verksamhet
1999-10-15
svenska för invandrade sjukvårdsutbilade
1999-10-15
bromerade flamskyddsmedel
1999-10-15
säker livsmedelsmärkning
1999-10-15
Salmonellasmittat kött
1999-10-15
Örebro Missionsskola
1999-10-15
regeringens övervägande för de tre fristående teologiska högskolorna
1999-10-14
sjöräddningstjänsten
1999-10-14
miljöprövning av Botniabanan
1999-10-14
avlivningen av nötkreaturen i Bohuslän
1999-10-14
mammografi
1999-10-14
betalningsansvaret för funktionshindrade
1999-10-14
säkrare kollektivtrafik med buss
1999-10-14
avlivning av friska kor
1999-10-14
personuppgiftslagen
1999-10-14
"knivlagen"
1999-10-14
Utvärdering av systemet med statliga kreditgarantier för bostadsinvesteringar
1999-10-14
Det statliga exportfrämjandet genom Sveriges exportråd
1999-10-14
Elever med funktionshinder
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
1999-10-13
ursprungsmärkning av kött
1999-10-13
ekonomiska förutsättningar för extraordinära händelser
1999-10-13
nordiska polis- och tullsambandstjänster
1999-10-13
polisernas situation
1999-10-13
initiativ om Functional foods
1999-10-13
angående reklamskatten
1999-10-13
de skjutna korna i Ljungskile
1999-10-13
gotlandstrafiken
1999-10-12
fastighetsskatten
1999-10-12
oriffsboxning i Sverige
1999-10-12
functional foods
1999-10-12
hemvärnet
1999-10-12
tandvårdsreformen
1999-10-12
förbud mot flamskyddsmedel
1999-10-12
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning
1999-10-12
Utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning
1999-10-12
Vissa regeländringar på skolområdet
1999-10-12
Forskningsfrågor
1999-10-12
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.
1999-10-12
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Japan m.m.
1999-10-12
Socialförsäkringens personkrets
1999-10-12
Godkännande av 1998 års protokoll om långlivade organiska föroreningar och om tungmetaller under konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar
1999-10-12
Ny svensk filmpolitik
1999-10-12
Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000
1999-10-12
Lägesrapport två om IT-omställningen i samhället inför år 2000
1999-10-12
Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
1999-10-12
Förarbevis för moped klass I och för terrängskoter
1999-10-11
finansieringen av Försäkringskassornas "Utvecklingsprogram"
1999-10-11
tillämpningen av EU-regler
1999-10-11
avlivning av icke EU-märkta kor
1999-10-11
Jordbruksverkets regeltillämpning
1999-10-11
onödig avlivning av nötkreatur
1999-10-08
handikappverksamhet av nationellt intresse
1999-10-08
mänskliga rättigheter
1999-10-08
van Buitenen
1999-10-07
hyressänkningar
1999-10-07
ursprungsmärkning av kött
1999-10-07
Tilläggsdirektiv till Konsumentpolitiska kommittén 2000 (Fi1999:01)
1999-10-07
Tilläggsdirektiv till Kommittén för uppföljning av resursfördelning till fristående grundskolor (U 1997:10)
1999-10-07
Översyn av rekrytering av personal till internationella insatser inom ramen för konfliktförebyggande och konflikthanterande verksamhet
1999-10-07
Uppehållstillstånd vid adoption
1999-10-06
1999-10-06
internationell verksamhet
1999-10-05
Ekonomisk utveckling och samarbete i Östersjöregionen
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05
1999-10-05