Datum
Benämning
Titel
2000-12-29
uppehållstillstånd på grund av sjukdom
2000-12-29
villkor för internationellt bistånd
2000-12-29
familjepolitiken i Kina
2000-12-27
designinsatser i företag
2000-12-27
alkoholskatten
2000-12-22
arrestlokaler och häktesplatser
2000-12-22
översyn av miljöbalken
2000-12-22
finansiering via industriellt utvecklingscentrum (IUC)
2000-12-22
främlingspass
2000-12-22
ungdomar och tobak
2000-12-21
Botniabanan
2000-12-21
arbetsmarknadsstatistiken
2000-12-21
elimport
2000-12-21
Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
2000-12-21
narkotikahandel och trafficking
2000-12-21
Torvens roll i ett uthålligt energisystem
2000-12-21
En förhandlad helhetslösning för Gotlandstrafiken
2000-12-21
Tilläggsdirektiv till kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)
2000-12-21
Ett utvidgat skydd mot diskriminering
2000-12-21
Översyn av polisens arbetsuppgifter
2000-12-21
Utredning av vissa arkivfrågor
2000-12-21
Medborgerligt inflytande m.m. vid förändringar av ägar- eller driftsformer inom vården
2000-12-21
Tilläggsdirektiv till kommittén för allmännyttiga bostadsföretag och bostadssocial utveckling (Fi 2000:01)
2000-12-21
Utvärdering av det fria handredskapsfisket m.m.
2000-12-21
Nationell utjämning av verksamhetskostnader enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2000-12-21
Kontroll och omprövning av beslut om utbetalning i kommunkontosystemet
2000-12-21
Arbetstid, semester och betald ledighet
2000-12-21
Jordbruksadministrationen
2000-12-21
Betalningsansvar för företrädare för juridiska personer
2000-12-21
Översyn av Datainspektionens verksamhet och finansiering
2000-12-20
Rikskriminalpolisens digitala referensbibliotek mot barnpornografi
2000-12-20
litauiska kriminella
2000-12-20
fyrar som byggnadsminnen
2000-12-20
Världsbanken och oljeprojekt i Tchad-Kamerun
2000-12-20
stöd till den colombianska fredsprocessen
2000-12-19
konsekvensutredning för sänkt byggmoms
2000-12-19
ungdomsförbundens möjligheter att engagera skolungdomar
2000-12-19
KY-utbildning i Kronoberg
2000-12-19
behovet av poliser under ordförandeskapet i EU
2000-12-19
halshuggningar av prostituerade i Irak
2000-12-19
homosexuellas situation
2000-12-18
ungdomsförbundens möjligheter att engagera skolungdomar
2000-12-18
mobbning i skolan
2000-12-18
internationell TV-verksamhet
2000-12-18
butiksrån
2000-12-18
asylsökande från s.k. säkra länder
2000-12-15
Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred
2000-12-15
Statsi-spioner
2000-12-15
premiepensionsrätten
2000-12-15
yrkesfiskeavdrag
2000-12-15
hiv/aids i världen
2000-12-15
asylrätt
2000-12-15
gaskombikraftvärmeverk
2000-12-15
sjuklöneperioden
2000-12-15
ersättningsansvar vid skadegörelse
2000-12-15
den gemensamma värdegrunden
2000-12-15
Assi Domän
2000-12-15
syfte med statligt ägande
2000-12-15
forskning om kön och våld
2000-12-15
tidsplan för utredningen om det fjällnära jordbruket
2000-12-15
strukturfondsprojekt och moms
2000-12-15
ett jämställt försvar
2000-12-15
sexuella trakasserier
2000-12-15
könsköparlagen
2000-12-15
Pliktverkets och de blivande värnpliktiga
2000-12-14
räddningsverksamheten vid översvämningar
2000-12-14
narkotikageneral
2000-12-14
mönstringsförfarandet
2000-12-14
kvalitetsuppföljning i förskolan
2000-12-14
skogssänkor som framtida handelsvara i handeln med utsläppsrättigheter
2000-12-14
integrationen över Öresund
2000-12-14
tidningsdistribution i glesbygd
2000-12-14
Banverket och Botniabanan
2000-12-14
tillämpningen av Genèvekonventionen
2000-12-14
likhet inför lagen
2000-12-14
lönediskriminering i statlig sektor
2000-12-14
kärnsäkerhetsberedskap
2000-12-14
barnvänligare arbetsliv
2000-12-14
miljöledningssystem i kommuner
2000-12-14
dumpade miljögifter i haven
2000-12-14
föräldrapolicy som kriterium för jämställdhetsmärkning
2000-12-14
JämO:s arbete med diskrimineringsfrågor
2000-12-14
rättsskydd för äganderätt
2000-12-14
Tilläggsdirektiv till utredningen om ekonomiska bestämmelser för enskilda vägar m.m. (N1999:15)
2000-12-14
Tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m.
2000-12-14
Förbättring av transportsituationen i Stockholmsregionen
2000-12-14
Granskning av förfarandet vid brottsutredningen i samband med Osmo Vallos dödsfall
2000-12-14
Sjukhus med vinstsyfte (förnyad behandling)
2000-12-14
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor (förnyad behandling)
2000-12-14
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor (förnyad behandling)
2000-12-14
Ansvaret för inregistering av bouppteckningar och för arvsbeskattning, m.m.
2000-12-14
Ekonomisk brottslighet
2000-12-14
Videokonferens och telefon i allmän förvaltningsdomstol, m.m.
2000-12-13
2000 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2000-12-13
tomträtter
2000-12-13
inlån från statliga museer
2000-12-13
säkra ursprungsländer
2000-12-13
Mordechai Vanunu
2000-12-13
landshövding med sidouppdrag
2000-12-13
skrotning av terrängfordon
2000-12-13
bilstödet till handikappade
2000-12-13
myndigheters skyldighet att besvara brev från medborgare
2000-12-12
skönhetsoperationer för minderåriga
2000-12-12
byggandet i storstäderna
2000-12-12
skydd och stöd för ekonomiskt svaga konsumenter
2000-12-12
svenskundervisning
2000-12-12
myndigheternas kontakter med småföretagare
2000-12-12
schablonersättning till dagstidningars tal/radiotidningar
2000-12-12
hinder för pensionärer att doktorera
2000-12-12
frigivande av politiska fångar i Kuba
2000-12-12
kronofogdemyndighetens undersökningsregister
2000-12-12
Luftfartsverkets nya avgiftstariff
2000-12-12
situationen vid polisen i Borlänge
2000-12-12
ungdomskriminalitet
2000-12-12
söktrycket till Ekeskolan
2000-12-12
korttidsplacering av barn vid Ekeskolan
2000-12-12
skolsituationen för barn med funktionshinder
2000-12-12
Ekeskolans specialskola
2000-12-12
funktionshindrade barns skola
2000-12-12
Länsteatern på Gotland
2000-12-11
skydd mot diskriminering
2000-12-11
filmgranskningsärenden i kammarrätten
2000-12-11
negativ föreningsrätt
2000-12-11
permissionsförfarandet vid tvångsvård och rättspsykiatrisk vård
2000-12-11
riksväg 70 Västmanland-Dalarna
2000-12-11
skydd för kvinnor
2000-12-11
Raoul Wallenbergs dag
2000-12-11
uppehållstillstånd till följd av sjukdom
2000-12-11
valfångst
2000-12-11
sjuklönekostnader
2000-12-11
rehabiliteringskostnader
2000-12-08
beskattningen av kommunerna
2000-12-08
utredningsman för Stockholmsregionens flygplatskapacitet
2000-12-08
storstadsregionerna
2000-12-08
functional foods
2000-12-08
Drottningholms teatermuseum
2000-12-08
filmer med sexualiserat våld
2000-12-08
lördagsöppet på Systembolaget
2000-12-08
skydd av dricksvattentäkter
2000-12-08
fastighetsskatten
2000-12-08
Hovdalafältet
2000-12-08
tillsynsansvar för förskolan
2000-12-08
Ekeskolan
2000-12-08
Ekeskolans resursbrist
2000-12-08
H& M:s underklädesreklam
2000-12-08
tappning av översvämningshotade sjöar
2000-12-08
internationellt ungdomsutbyte
2000-12-08
uppföljning av miljömål
2000-12-08
aidsproblemet i Kina
2000-12-07
2000-12-07
2000-12-07
utvärdering av Östersjömiljarden
2000-12-07
höjda taxeringsvärden
2000-12-07
åkeriernas konkurrensvillkor
2000-12-07
demokrati för äldre
2000-12-07
SMHI:s väderprognoser
2000-12-07
skatteavdrag för gåvor till godkända insamlingar
2000-12-07
flyktingar från strider i Kongo-Kinshasa
2000-12-07
läkarutbildningen vid Umeå universitet
2000-12-07
spridningen av hiv i Ryssland
2000-12-07
treårig högskoleutbildning för tandhygienister
2000-12-07
lunchskatten
2000-12-07
isocyanater
2000-12-07
barnutredare
2000-12-07
Tilläggsdirektiv till utredningen om principer för en bättre helhetssyn vid planeringen för civilt försvar och beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred (Fö 1999:04)
2000-12-07
Handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet
2000-12-07
Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m.
2000-12-07
En beredning för rättsväsendets utveckling
2000-12-07
Tilläggsdirektiv till utredningen om validering av vuxnas kunskap och kompetens (U 1999:06)
2000-12-07
Sjukhus med vinstsyfte m.m.
2000-12-07
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
2000-12-06
Sveriges Television
2000-12-06
funktionshindrade i öststatsländerna
2000-12-06
asylärenden och självmord
2000-12-06
fyren Pater Noster
2000-12-06
huvudman för CIF
2000-12-06
kriterier för havandeskapspenning
2000-12-06
prioriteringar inom arbetsmarknadspolitiken
2000-12-06
butiksrån
2000-12-06
svenska för invandrare
2000-12-06
hiv/aids-information via frivilligorganisationerna
2000-12-06
att öka informationsinsatsen om sexuellt överförbara sjukdomar
2000-12-06
att inrikta biståendet på hiv/aids-bekämpning
2000-12-06
hiv/aids-katastrofen i Afrika
2000-12-06
hivhotet mot Sydafrika
2000-12-06
beskattning och uppskov vid försäljning av bostadsrätt
2000-12-06
djurtransporterna inom Europa
2000-12-06
bistånd till Eritrea
2000-12-06
EU
2000-12-06
funktionshindrade i öststatsländerna
2000-12-06
officersbristen
2000-12-06
brun/vit turistvägvisning
2000-12-06
utbildning av idrottsledare
2000-12-06
upphovsrätten
2000-12-06
barnpornografi och den konstnärliga integriteten
2000-12-06
kompensation till pensionärer
2000-12-06
värdighetsgaranti i vården
2000-12-06
missbruk av alkohol och droger
2000-12-06
rättsintyg vid kvinnomisshandel
2000-12-06
bättre arbetsmiljö och sänkt sjukfrekvens
2000-12-06
återbetalning av försäljningsskatt på importerade motorfordon
2000-12-06
synskadades möjligheter till arbete
2000-12-06
körkortsproven
2000-12-06
religionsfrihet i Turkiet
2000-12-06
kriget i Kongo-Kinshasa
2000-12-05
politiska partier och möteslokaler
2000-12-05
finansieringen av äldreomsorgen
2000-12-05
Vitryssland
2000-12-05
Aspergers syndrom och arbetslivet
2000-12-05
register över skolor
2000-12-05
Svenska Spels pengar till barn- och ungdomsverksamhet
2000-12-05
sextrakasserier
2000-12-05
rättssystemet i Kosovo
2000-12-05
skatt på resor i tjänsten
2000-12-05
utbildning av operatörer och tekniker
2000-12-05
ett nobelmuseum
2000-12-05
ministrarnas läkemedelsförmåner
2000-12-05
gratisfester med alkohol och cigaretter till ungdomar
2000-12-05
forskning om skador på ek
2000-12-05
Barn här och nu Redogörelse för barnpolitiken i Sverige
2000-12-05
Yttrande- och tryckfrihetsfrågor
2000-12-05
Riksdagen och den statliga revisionen
2000-12-04
medlemskap i brottsliga organisationer
2000-12-04
högskoleprovet och etnisk bakgrund
2000-12-04
höjda taxeringsvärden
2000-12-04
rehabiliteringsförsäkring
2000-12-04
transportfrågor i Stockholmsregionen
2000-12-04
infrastrukturpropositionen
2000-12-04
sjöfartens miljöpåverkan
2000-12-01
östrogenbehandling
2000-12-01
friskolor för vuxenutbildning
2000-12-01
högskoleutbildning
2000-12-01
praktiska moment i grundskolan
2000-12-01
utbildningsvägar för praktiska yrken
2000-12-01
kvalitetssäkring av den högre utbildningen
2000-12-01
kompetens inom läraryrket
2000-12-01
diskriminerande regler mot familjens barn i fåmansföretag
2000-12-01
småföretagens representationsregler
2000-12-01
Barnpsykiatriutredningen
2000-12-01
att stärka servicen till studenterna
2000-12-01
solenergi
2000-12-01
elöverkänslighet
2000-11-30
kombitrafik
2000-11-30
mobbning
2000-11-30
rehabiliteringsresurser
2000-11-30
nya infallsvinklar i Agenda 21-arbetet
2000-11-30
kadavermjöl i djurfoder
2000-11-30
blodprovstagning på unga under 15 år vid misstanke om narkotikabruk
2000-11-30
kostnader för hörapparater
2000-11-30
narkotikaklassning av dextropropoxifener
2000-11-30
trygghetssystem för studenter med barn
2000-11-30
Gotlands tonsättarskola
2000-11-30
miljösanering i översvämningsdrabbade områden
2000-11-30
tidsplan för vattendomar
2000-11-30
Premiesparfonden och generationsfonder
2000-11-30
Premiesparfonden
2000-11-30
pedagogisk verksamhet för asylsökande barn i förskoleåldern
2000-11-30
individanpassad skola
2000-11-30
väntetider för körkortsprov
2000-11-30
Översyn av de administrativa reglerna om Lagrådets verksamhet
2000-11-30
Översyn av Försvarsmaktens stöd till andra myndigheter m.m.
2000-11-30
Tillskapande av ett familjemedicinskt institut
2000-11-30
Frigivningsprövning av livstidsdömda m.m.
2000-11-30
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
2000-11-30
Inteckning i utländsk valuta, m.m.
2000-11-30
Ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank
2000-11-30
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vid riksmötet 2000/01
2000-11-30
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vid riksmötet 2000/01
2000-11-30
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
2000-11-30
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2000-11-30
Utgiftsområde 21 Energi
2000-11-30
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2000-11-30
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2000-11-29
Redogörelse föe en överenskommelse mellan staten och landstingen om ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2001
2000-11-29
Ölands väderkvarnar
2000-11-29
försämringar i arbetsmiljön
2000-11-29
Sekretess hos utlandsmyndigheterna, författningsreglering av en central databas hos Migrationsverket samt behandlingen av utlänningar i förvar
2000-11-29
Tilläggsdirektiv till Anhörigkommittén (UD 2000:03)
2000-11-29
Ändring i brottsbalken
2000-11-28
formalinspridning vid begravningar
2000-11-28
produktionskrav vid offentlig upphandling
2000-11-28
trängseln på tåget från Uppsala till Stockholm
2000-11-28
folkhälsa i Europaperspektiv
2000-11-28
mIgrän
2000-11-28
bostadsrivning och kommunala förköp
2000-11-28
import av avfall för förbränning
2000-11-28
skolor som saknar anti-mobbningsplaner
2000-11-28
ersättning till hemvärnet
2000-11-28
byte av premiepensionsfond
2000-11-28
bilstöd för handikappade
2000-11-28
Kontroll av postförsändelser
2000-11-28
Vissa förmögenhets- och punktskattefrågor
2000-11-28
Forskningspolitik
2000-11-28
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2000-11-28
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2000-11-28
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2000-11-28
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2000-11-28
Anpassningar på företagsskatteområdet till EG-fördraget
2000-11-28
Skattereduktion för utgifter för vissa anslutningar för tele- och datakommunikation
2000-11-28
Sänkt mervärdesskatt på tillträde till djurparker, m.m.
2000-11-28
Underhållsstöd vid växelvis boende
2000-11-28
Vissa ålderspensionsfrågor
2000-11-28
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2000-11-28
Anslag inom socialförsäkringsområdet (utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2000-11-28
Trädgårdsnäringen
2000-11-28
Skogspolitiken
2000-11-28
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk m.m.
2000-11-28
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2000-11-28
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2000-11-28
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande
2000-11-28
Lag om järnvägssystem för höghastighetståg
2000-11-28
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv, m.m.
2000-11-27
2000-11-27
handläggningstider för asylärenden
2000-11-27
Mälarbanan
2000-11-27
läkare med tillfälligt uppehållstillstånd
2000-11-27
Vin & Sprit AB
2000-11-27
vägar i känslig miljö
2000-11-27
skatteväxling för villaägare
2000-11-27
oljeutsläpp kring Öland
2000-11-27
utländska kvinnors stryktålighet
2000-11-27
premiepension för förtidspensionärer
2000-11-24
polisen i Uppsala län
2000-11-24
ungdomars möjligheter i demokratiska verksamheter
2000-11-24
ungdomars hälsa och idrotten i skolan
2000-11-24
Samhalls regionala ansvar
2000-11-24
ozonhålet och förebyggande hälsovård
2000-11-24
nikotinersättningspreparat
2000-11-24
värnpliktiga i polisiärt arbete
2000-11-24
handelsvärde för djur
2000-11-24
gränsöverskridande transporter och infrastruktur
2000-11-24
distribution av läkemedel
2000-11-24
transportföretags ansvar för passagerare utan korrekta resehandlingar
2000-11-24
social snedrekrytering i högskolan
2000-11-24
palestinsk skändning av judiska synagogor
2000-11-24
abortregister och bröstcancer
2000-11-24
hjälpmedel för urostomiopererade
2000-11-24
ungdomars parkeringsböter
2000-11-24
Öresundskontoret
2000-11-23
strandskydd
2000-11-23
uteblivna snabbtåg på Mälarbanan
2000-11-23
klimatfrågan och nollemissionsfordon
2000-11-23
flygets miljöpåverkan
2000-11-23
transportsystemet
2000-11-23
centralisering av kriminalvårdsanstalter
2000-11-23
skatt på biobränsle
2000-11-23
en nordisk miljöunion
2000-11-23
kulturarbetare
2000-11-23
skattereglerna för ideella ungdoms- och kulturorganisationer
2000-11-23
idrott och hälsa i skolan
2000-11-23
fristående skolor
2000-11-23
generalisering av elevers möjligheter
2000-11-23
beteendevetenskaplig forskning om mobbning
2000-11-23
skillnad mellan privat- och offentliganställda
2000-11-23
utländska läkare
2000-11-23
asylsökandes rätt till hälso- och sjukvård
2000-11-23
jordförvärvslagen
2000-11-23
koldioxidutsläppen
2000-11-23
lokalisering av vindkraftverk
2000-11-23
mänskliga rättigheter i Turkiet
2000-11-23
mänskliga rättigheter
2000-11-23
lotterilagstiftningen
2000-11-23
förändringar inom åklagarväsendet i Skåne
2000-11-23
Domänverkets nydaning
2000-11-23
konsortium för snabb utbyggnad av E6:an
2000-11-23
färjetrafiken mellan Vasa och Umeå
2000-11-23
Nämndemän - rekrytering m.m.
2000-11-23
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2000-11-23
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2000-11-23
Svenskt medlemskap i Interamerikanska investeringsbolaget
2000-11-23
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2000-11-23
Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling
2000-11-23
Talerätt för vissa utländska konsumentorgan
2000-11-23
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2000-11-23
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2000-11-22
2000-11-22
2000-11-22
2000-11-22
2000-11-22
järnvägens roll i det framtida transportsystemet
2000-11-22
fossilbränsleanvändningen
2000-11-22
Dublinkonventionen
2000-11-22
IT-säkerhet
2000-11-22
halshuggning i Irak
2000-11-22
anslaget till polisväsendet
2000-11-22
bekämpning av gränsöverskridande narkotikahandel
2000-11-22
gamla fiskenät
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
2000-11-21
utländska kvinnors stryktålighet
2000-11-21
Vänern
2000-11-21
TV-gudstjänster
2000-11-21
fastighetsmäklares medverkan vid företagsförsäljningar
2000-11-21
mord med religiösa förtecken
2000-11-21
platsbrist vid § 12-hemmen
2000-11-21
kommunikationerna i Stockholmsregionen
2000-11-21
ekonomin i Stockholm
2000-11-21
samernas deltagande i förvaltningen av Laponia
2000-11-21
trygghet för handlarna
2000-11-21
könsskillnader i pensionssystemet
2000-11-21
arbetslöshetsförsäkring för småföretagare
2000-11-21
Gotlandsflyget
2000-11-21
villkoren för medföljande till anställda på svenska ambassader
2000-11-21
livstidsstraff
2000-11-21
Inkomstskatteregler vid ändrad skattskyldighet till mervärdesskatt
2000-11-21
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
2000-11-21
Biodling
2000-11-21
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2000-11-21
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2000-11-21
Utgiftsområde 5 Utrikesförvaltning och internationell samverkan
2000-11-21
Ändringar i patentlagen och växtförädlarrättslagen
2000-11-21
Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag
2000-11-21
Förlängd giltighetstid för registrering av revisionsbolag
2000-11-20
migrän
2000-11-20
idrotten, folkhälsan och samhällets stöd
2000-11-20
demokratiutbildningen i skolan
2000-11-20
Sandöbron
2000-11-20
Skeppsholmen
2000-11-20
försvarets bilar
2000-11-20
östrogenbehandling
2000-11-17
elevers rätt till kunskap
2000-11-17
globaliseringen och den svenska skattepolitiken
2000-11-17
trafiksituationen i Östersjöregionen
2000-11-17
körkortsundervisning på gymnasieskolan
2000-11-17
flyktingars rätt till vård
2000-11-17
vägstandarden
2000-11-17
förföljelse av falungong-utövare i Kina
2000-11-17
svenska ambassaden i Ankara
2000-11-17
fraktkostnaderna till och från Gotland
2000-11-16
alkoholskatten
2000-11-16
profilering av skolor
2000-11-16
kostnaderna för körkort
2000-11-16
ofrivilligt deltidsarbete
2000-11-16
trafikbelysning på det statliga vägnätet
2000-11-16
Sveriges och EU:s agerande i klimatfrågan
2000-11-16
Moderna museets inköpspolicy
2000-11-16
förgiftade kor
2000-11-16
platsbrist vid § 12-hemmen
2000-11-16
missbruksvården i kris
2000-11-16
undersköterskornas arbetsuppgifter
2000-11-16
gymnasieutbildning på entreprenad
2000-11-16
mobbning
2000-11-16
vård för människor som vistas illegalt i Sverige
2000-11-16
Totalförsvarsbudgeten år 2001
2000-11-16
Totalförsvarsbudgeten år 2001
2000-11-15
integrationspolitik
2000-11-15
Sandöbrons framtid
2000-11-15
demokratisk fostran
2000-11-15
trafficking
2000-11-15
situationen inom polisväsendet
2000-11-15
regionalpolitiken
2000-11-15
det statliga ägandet av skog
2000-11-15
reseskatt
2000-11-15
Öresundsbron
2000-11-15
elektrifieringen på landsbygden
2000-11-15
poliskostnader under Sveriges ordförandeskap i EU
2000-11-15
assyrier/syrianer i Turkiet
2000-11-15
mänskliga rättigheter i Turkiet
2000-11-15
bullerstörningar vid flygaktiviteter
2000-11-15
översvämningarna i Arvika
2000-11-15
alternativa spaningsmetoder
2000-11-15
E 6:an genom Bohuslän
2000-11-15
Laxforskningsinstitutet
2000-11-15
upphandling till landets skolbespisningar
2000-11-15
förebyggande säkerhetsarbete i Försvarsmakten
2000-11-14
den islamistiska reaktionen i Iran
2000-11-14
sanktioner och bombningar i Irak
2000-11-14
översvämningsdrabbade områden
2000-11-14
bullerstörningar vid flygaktiviteter
2000-11-14
klimatförändringar
2000-11-14
åtgärder mot mobbning
2000-11-14
programverksamheten inom kriminalvården
2000-11-14
läkemedlet Rohypnol
2000-11-14
Vingåkersverkens framtid
2000-11-14
pälsfarmning
2000-11-14
statsbidragssystemet
2000-11-14
säkerheten i svenska tunnlar
2000-11-14
framtida underhåll av marinens fartyg
2000-11-14
ersättning för arbetsskador
2000-11-14
Maxtaxa och allmän förskola m.m.
2000-11-14
Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården
2000-11-14
Beskattning av utländska nyckelpersoner
2000-11-14
En ny tullag
2000-11-14
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tullverket, m.m.
2000-11-14
Anslagen till Skatteförvaltningen och Tullverket, m.m.
2000-11-14
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2000-11-14
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2000-11-14
Ny insiderstrafflag
2000-11-14
Exportkontroll m.m. av produkter med dubbla användningsområden
2000-11-14
Lagstiftningsprocessen
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
2000-11-13
turistnäringens framtid
2000-11-13
uppehållstillstånd
2000-11-13
utvärdering av kasinoverksamhet
2000-11-13
EIB och miljön
2000-11-13
rester av bekämpningsmedel i dricksvatten
2000-11-13
ökad mängd försöksdjur inom EU och minskad validering
2000-11-10
2000-11-10
arbetstidsfrågan - om flexibel förläggning
2000-11-10
fristående skolor
2000-11-10
lokalisering av Lunds historiska museum
2000-11-10
utbyggnaden av E 6:an
2000-11-10
stiftelsen Arbetets museums stadgar
2000-11-10
subventionering av kommersiella TV-kanaler
2000-11-10
UMTS-utrymme
2000-11-10
medföljande make/maka vid UD-tjänst
2000-11-10
rasistiska brott och brott mot homosexuella
2000-11-10
döva studenters situation på högskolor och universitet
2000-11-10
Kvarkentrafiken
2000-11-10
offentligt register för odling av GMO-grödor
2000-11-10
våld och hot inom kriminalvården
2000-11-09
2000-11-09
skatterna på riskkapital
2000-11-09
inkomstskatt
2000-11-09
skattekonkurrens eller skatteharmonisering
2000-11-09
skattetryck och välfärd
2000-11-09
Helsingborg
2000-11-09
väg 73
2000-11-09
taltidningstjänster via Internet
2000-11-09
tilläggdirektiv till Diskrimineringsutredningen
2000-11-09
extra resurser till polisen under EU-ordförandeskapet
2000-11-09
polisens resurser
2000-11-09
riksintag på hästhållningsutbildning
2000-11-09
samordning av utbildning inför internationella insatser
2000-11-09
flyttning av Swedint
2000-11-09
stöd till funktionshindrade
2000-11-09
räddningstjänstersättning till Gävle kommun
2000-11-09
krav på budgetbalans i kommunerna
2000-11-09
miljögift i bensin
2000-11-09
auktorisation av hovslagare
2000-11-09
Vissa frågor om AP-fonderna
2000-11-09
Vissa miljöfrågor
2000-11-09
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.
2000-11-09
Finansiering av marknadskontroll av radio- och teleterminalutrustning
2000-11-09
Valfrågor
2000-11-09
Kommunala kompetensfrågor
2000-11-09
Statlig förvaltning
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
2000-11-08
verksamheten vid Lunds universitets historiska museum
2000-11-08
IT och jämställdhet
2000-11-08
säkerheten vid dammar
2000-11-08
studiestöd vid teckentolkutbildning
2000-11-08
piratkopiering och varumärkesintrång
2000-11-08
spridning av legionellabakterier
2000-11-08
allergisanering av förskolor och skolor
2000-11-08
hjälpen till psykiskt sjuka missbrukare
2000-11-08
skolministerns ansvar för skolans arbete mot mobbning
2000-11-08
rätten att hålla kommunen ansvarig vid mobbning
2000-11-07
EU:s immigrationsregler
2000-11-07
polisverksamheten
2000-11-07
polisen och brottsligheten mot barn
2000-11-07
droganvändandet i Sverige
2000-11-07
stöd till barn och föräldrar
2000-11-07
koldioxidskatt på torv
2000-11-07
etanol
2000-11-07
situationen i Bolivia
2000-11-07
gröna certifikat för introduktion av förnybara drivmedel
2000-11-07
relevant miljöklassning av drivmedel
2000-11-07
pris- och löneomräkning
2000-11-07
friskolor
2000-11-07
hemkunskap och konsumentkunskap i grundskolan
2000-11-07
Ny socialavgiftslag
2000-11-06
Hållbara Sverige - uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling
2000-11-06
rättsskydd för personer med demens
2000-11-06
tobaksreklam
2000-11-06
regler för EU-moped
2000-11-03
tävlingsskyttegrenar
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
2000-11-02
offentlig upphandling
2000-11-02
EU:s livsmedelsmyndighet
2000-11-02
humanism och medborgarperspektiv
2000-11-02
svenska socialarbetare i Köpenhamn
2000-11-02
fördröjt svar
2000-11-02
kvaliteten i informationen om premiepensionsfonder
2000-11-02
kosovoalbanerna
2000-11-02
läkemedelsbiverkningar
2000-11-02
bostadsproblem för synskadade
2000-11-01
tinitus
2000-11-01
Schengens informationssystem
2000-11-01
kontrollen av Schengens informationssystem
2000-11-01
äldre och neuropsykiatri
2000-11-01
arbetstidsförkortning och pensioner
2000-11-01
betalningsanmärkning efter skuldsanering
2000-11-01
farliga sjötransporter
2000-11-01
offentlig sektor och tillväxt
2000-11-01
kärnkraften i Ukraina
2000-11-01
dröjsmålsränta vid felaktig hantering av försäkringskassan
2000-11-01
krockkuddar (airbag)
2000-10-31
Lägesrapport i fråga om den ekonomiska brottsligheten
2000-10-31
kommunikationer och bostäder i Stockholm
2000-10-31
människosmuggling
2000-10-31
långsiktigheten i fyraprocentsmålet
2000-10-31
optionsavtal
2000-10-31
barn på institutioner
2000-10-31
Aralsjön
2000-10-31
Ny smugglingslag
2000-10-31
Ny smugglingslag
2000-10-30
upphandlingens betydelse för byggkostnader
2000-10-30
premiepensionsfonders förvaltningskostnader
2000-10-30
stress i skolan
2000-10-30
Riksdagens revisorers rapport
2000-10-27
2000-10-27
2000-10-27
2000-10-27
2000-10-27
Heby kommuns länstillhörighet
2000-10-27
telefonjour för människor i kris
2000-10-27
kommunal näringsverksamhet
2000-10-27
statliga företag och ägarkompetens
2000-10-27
ett förbättrat företagsklimat
2000-10-27
efter aktivtetsgarantin
2000-10-27
Småföretagsdelegationens förslag
2000-10-27
abortregister
2000-10-27
gemensam annonsplats för kvalificerade yrkesutbildningar
2000-10-27
e-demokrati
2000-10-27
asylsökande från Kosovo
2000-10-27
mervärdesskatt
2000-10-27
mediesamarbete mellan de nordiska länderna
2000-10-27
mediesamarbete mellan de nordiska länderna
2000-10-27
mediesamarbete mellan de nordiska länderna
2000-10-27
bedömningen av permanent uppehållstillstånd
2000-10-27
principerna för TV-produktionen
2000-10-27
ansvar för gamla dammar
2000-10-27
naturreservat i Stockholmsregionen
2000-10-26
2000-10-26
2000-10-26
2000-10-26
det statliga ägandet i OM
2000-10-26
telelagen, YGL och EU-kommissionen
2000-10-26
utbyggnad av flygplatser
2000-10-26
kvaliteten i förlossningsvården
2000-10-26
avdragsregler för sponsring
2000-10-26
dödsstraffet
2000-10-26
hantering av slaktavfall och djurkadaver
2000-10-26
polissituationen
2000-10-26
småföretagarnas förutsättningar
2000-10-26
public-private partnership-modellen
2000-10-26
församlingsbegreppet i folkbokföringen
2000-10-26
burhållning av höns
2000-10-26
fjällägenheternas framtid
2000-10-26
Stabiliseringspolitik för full sysselsättning vid svenskt medlemskap i valutaunionen
2000-10-26
Tilläggsdirektiv till kommittén om avvecklingen av Civilbefälhavare i Södra civilområdet, Civilbefälhavaren i Mellersta civilområdet och Civilbefälhavaren i Norra civilområdet (Fö 2000:01)
2000-10-26
Avtal om visst kostnadsansvar enligt LSS
2000-10-26
Förenklad skattedeklaration
2000-10-26
Internationellt tullsamarbete
2000-10-26
Vissa kommunalekonomiska frågor
2000-10-26
Offentlig upphandling i informationssamhället m.m.
2000-10-26
Riksdagens arbetsformer
2000-10-25
vägöverfall i Europa
2000-10-25
den nordiska passfriheten och Schengenavtalet
2000-10-25
gömda kosovoflyktingar
2000-10-25
nedsatta sociala avgifter
2000-10-25
gränsdragningskommissionens direktiv
2000-10-25
statsrådens närvaro i kammaren
2000-10-25
återsändande av evakuerade Kosovoflyktingar
2000-10-24
Att förebygga väpnade konflikter
2000-10-24
integrationspolitiken
2000-10-24
positiv diskriminering
2000-10-24
rehabilitering av synskadade
2000-10-24
studentinflytande
2000-10-24
sociala skyddsnät för småföretagare
2000-10-24
verksamheten vid Lunds historiska museum
2000-10-24
små kommuner med höga LSS-kostnader
2000-10-24
lokalt anpassat strandskydd
2000-10-24
barns uppehållstillstånd
2000-10-24
stöd till västafrikanska Guinea
2000-10-24
Hyresgästföreningen och föreningsfriheten
2000-10-24
pensionsrätt för kvinnor i utlandet
2000-10-24
Personlig assistans till personer över 65 år
2000-10-24
Redovisning av fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1999 och revisorernas förslag ang. Allmänna arvsfonden RR9
2000-10-23
oljeutsläppen i Östersjön
2000-10-23
säkerhetspolitiken
2000-10-23
försvarsekonomin
2000-10-23
kvalitén i aktivitetsgarantin
2000-10-23
integrationspolitiken
2000-10-23
försämrad tandhälsa hos unga
2000-10-23
redovisning avseende högskolan
2000-10-23
trädgårdsnäringen
2000-10-23
militär personal i utlandet
2000-10-23
klassificering av GBL som narkotika
2000-10-23
möjlighet för bidragsberoende att äga sin bostad
2000-10-23
strukturarbetslösheten
2000-10-23
höjda lotsavgifter
2000-10-22
inställningen till hiv/aids i Sydafrika
2000-10-20
nikotinläkemedels tillgänglighet
2000-10-20
utflyttning av akademiker
2000-10-20
säkerheten inom rättspsykiatrin
2000-10-20
rymningar från ungdomshem och LVM-hem
2000-10-20
behandling mot barnlöshet
2000-10-20
läkarintyg för flyktingar
2000-10-20
katastrofbistånd till offren för översvämningarna i Sydostasien
2000-10-20
infrastrukturpropositionen
2000-10-20
Luftfartsverkets rapport om Arlanda
2000-10-20
bistånd till Bosnien
2000-10-20
infrastruktursatsningar i Skåne
2000-10-20
gränsdragningskommissionen
2000-10-20
TEN-status för E 12
2000-10-20
sjösäkerheten längs den svenska västkusten
2000-10-20
hemsändandet av kosovoalbanska flyktingar
2000-10-19
negativ föreningsrätt
2000-10-19
narkotika och ungdomsbrottslighet
2000-10-19
internationellt samarbete om kommunikationsrätt
2000-10-19
miljöbalken och miljösanktionsavgifter
2000-10-19
besöksförbudslagen
2000-10-19
livslångt lärande
2000-10-19
svar på fråga om e-postreklam
2000-10-19
judiska helgedomar
2000-10-19
postmonopolen i EU
2000-10-19
accessnätet
2000-10-19
tandhälsan
2000-10-19
Lunds historiska museum
2000-10-19
bostadsbidragens utveckling
2000-10-19
bidrag inför Sveriges ordförandeskap i EU
2000-10-19
felparkerade bilar
2000-10-19
svaveldioxidutsläpp
2000-10-19
oljeutsläpp
2000-10-19
obeställd reklam som e-post
2000-10-19
kameraövervakning i taxibilar
2000-10-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om radon i bostäder och vissa lokaler m.m. (M 1999:02)
2000-10-19
Behandling av personuppgifter vid allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar samt hyres- och arrendenämnder
2000-10-19
Tilläggsdirektiv till utredaren (Fi2000:03) av fördelning av tillgångar i samband med reformeringen av AP-fondssystemet
2000-10-19
Översyn av Sametingets organisation
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
2000-10-18
Ilascu-gruppen
2000-10-18
fastighetsskatten i Stockholm
2000-10-18
byggforskningens framtid
2000-10-18
tobaksreklam
2000-10-18
resursanvändningen inom högskolans grundutbildning
2000-10-18
betygssystemet
2000-10-18
barnens fysiska och psykiska hälsa
2000-10-18
ekonomisk trygghet för de skadade i fredsfrämjande arbete
2000-10-18
apoteksmonopolet
2000-10-18
kriminalisering av organisationer som skyddar flyktingar
2000-10-18
assyriernas situation
2000-10-17
grundnivån i föräldraförsäkringen
2000-10-17
aborter i Sverige
2000-10-17
kvinnors och barns situation i Etiopien
2000-10-17
herrelösa fastigheter
2000-10-17
narkotika på fängelser
2000-10-17
Kirunasvenskarnas öden
2000-10-17
humanitära insatser för palestinier
2000-10-17
bötesansvar för transportörer
2000-10-17
kriminalisering av organisationer som gömmer flyktingar
2000-10-17
högskoleplatser inom IT-utbildning
2000-10-17
klientens ställning inom socialtjänsten
2000-10-17
insulin till människor med diabetes
2000-10-17
Annetorpshemmet i Lund
2000-10-17
Penningtvätt
2000-10-17
Penningtvätt
2000-10-16
Europeiska investeringsbanken
2000-10-16
tortyr
2000-10-13
trafficking
2000-10-13
jordbrukets produktionsmedel
2000-10-13
Skånes järnvägsutbyggnad
2000-10-13
miljösanktionsavgifter
2000-10-13
framtiden för militärhögskolorna
2000-10-13
stadsskytteutbildning
2000-10-13
förebyggande arbete för att förhindra smittsamma könssjukdomar
2000-10-13
ägarlägenheter
2000-10-13
beslutsunderlag till infrastrukturpropositionen
2000-10-13
beskattning av överskottsmedel från SPP
2000-10-13
föroreningen av Östersjön
2000-10-13
gränsdragningskommissionen
2000-10-13
oljeutsläppen
2000-10-13
tandhälsan
2000-10-12
Resursfördelningen inom Vetenskapsrådet
2000-10-12
åtgärder mot s.k. ungdomsrån
2000-10-12
IUC:s fortsatta verksamhet
2000-10-12
återbetalning till lantbruket
2000-10-12
vägskyltning
2000-10-12
förbifart Katrineholm
2000-10-12
Straffansvar för brott mot mänskligheten och andra internationella brott enligt folkrätten
2000-10-12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om erfarenheterna av branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 (Fö 1999:02)
2000-10-12
Fortsatt utveckling av en kommunal databas samt tvärsektoriell uppföljning och utvärdering av kommunal verksamhet
2000-10-12
Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
2000-10-12
En förnyad lärarutbildning
2000-10-12
Utfärdande och återkallelse av F-skattsedel
2000-10-12
Ändringar i utsädeslagen
2000-10-12
Registeransvaret för banker och försäkringsbolag
2000-10-12
Avgifterna för insättningsgarantin och investerarskyddet m.m.
2000-10-11
2000-10-11
2000-10-11
2000-10-11
2000-10-11
Postens avgifter
2000-10-11
Samhalls sociala mål
2000-10-11
svensk narkotikapolitik
2000-10-11
fastighetsbildningslagen
2000-10-11
återuppbyggnaden av Jugoslavien
2000-10-11
samordning av fredsfrämjande och humanitärt bistånd
2000-10-11
åtgärder mot oljeutsläpp
2000-10-11
bilfri dag
2000-10-10
globalt rättvis jordbrukspolitik
2000-10-10
obeställd reklam som e-post
2000-10-10
lex Britannia
2000-10-10
prissättning för mc på Öresundsbron
2000-10-10
underlag för infrastruktursatsningar
2000-10-10
rattonykterhetsbrott och utländska yrkeschaufförer
2000-10-10
Anpassningar i ålderspensionssystemet inför år 2001
2000-10-10
Garantipension för personer födda år 1937 eller tidigare
2000-10-10
Genomförande av Östersjöstrategin
2000-10-10
Instrument antagna av internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m.
2000-10-10
Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m.
2000-10-10
Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet
2000-10-09
överblivet försvarsmaterial
2000-10-09
bostadsbyggnationen i Sverige
2000-10-09
Boforsaffären
2000-10-09
Ludvikamomsen
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-06
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05
2000-10-05