Datum
Benämning
Titel
2001-12-28
Svenskt deltagande i en multinationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
2001-12-27
flyktingar från Bosnien
2001-12-27
kultursponsring
2001-12-27
våld och trakasserier i skolan
2001-12-21
placeringar av EU-institutioner
2001-12-21
förmögenhetsskatten
2001-12-21
EU:s arealstöd
2001-12-21
egyptiska regeringen
2001-12-21
Egyptier
2001-12-21
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-21
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-21
transportörsansvaret
2001-12-21
kristna minoriteter i Turkiet
2001-12-20
miljöbalken
2001-12-20
anhörigvårdarnas situation
2001-12-20
palliativ vård
2001-12-20
personal i äldreomsorgen
2001-12-20
Vänersjöfartens framtid
2001-12-20
kommunallagen om stöd till näringslivet
2001-12-20
11-punktsprogrammet för ökad hälsa i arbetslivet
2001-12-20
Tilläggsdirektiv till Nationalkommittén för genomförande och vidareutveckling av Agenda 21 och Habitatagendan (M 2000:02)
2001-12-20
Samhällets beredskap och förmåga inför omfattande terroristattentat och andra likartade extraordinära händelser i Sverige
2001-12-20
Avskaffande av åldersgränsen för vissa vårdgivares rätt till offentlig ersättning samt översyn av förutsättningarna för överlåtelse av privat vårdetablering
2001-12-20
En översyn av verksförordningen
2001-12-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2001:09) om järnvägssektorns organisation m.m.
2001-12-20
Tillsyn över tolkförmedlingar
2001-12-20
Tilläggsdirektiv till Integrationspolitiska maktutredningen (Ku 2002:2)
2001-12-20
Tilläggsdirektiv till utredningen (UD 2000:05) om sekretess hos utlandsmyndigheterna, författningsreglering av en central databas hos Migrationsverket samt behandlingen av utlänningar i förvar
2001-12-20
Behandlingen av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och medborgarlagstiftning
2001-12-19
forskningsfrågor inom EU
2001-12-19
högre yrkesutbildning
2001-12-19
biståndet till Afghanistan
2001-12-19
flytt av företag till utlandet
2001-12-19
rekrytering av personliga assistenter
2001-12-19
färdtjänst för barn
2001-12-19
yrkesfiskarkåren
2001-12-19
polisen och vårdmyndigheten
2001-12-19
samlokalisering av myndigheter
2001-12-19
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-19
antisemitiskt uttalande
2001-12-19
flyktingar från Afghanistan
2001-12-19
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-19
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-19
lag om patienträttigheter
2001-12-19
yrkesförbud och äldre privatpraktiserande läkare
2001-12-19
arbetsmarknadsstatistiken
2001-12-19
omhändertagande av berusade
2001-12-19
bostadsförmedling med 35 §
2001-12-19
världstoppmöte om hållbar utveckling
2001-12-19
studiemedel och utlandsstudier
2001-12-18
löneskillnader mellan män och kvinnor inom regeringskansliet
2001-12-18
lönegapet mellan män och kvinnor
2001-12-18
unga invandrarkvinnors situation
2001-12-18
utomhuspedagogik
2001-12-18
examensrätt för Naprapathögskolan
2001-12-18
Samhall
2001-12-18
änkepensionerna
2001-12-18
Israel--Palestina-konflikten
2001-12-18
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-18
exkludering från Gènevekonventionen
2001-12-18
exkludering från Genèvekonventionen
2001-12-18
upparbetat kärnbränsle
2001-12-18
ordningsproblemen i skolan
2001-12-17
elöverkänslighet
2001-12-17
Sveriges bönder och dieselskatten
2001-12-17
nya företagsformer
2001-12-17
spel på värdeautomater
2001-12-17
statens förhållningssätt till prostituterade
2001-12-17
Ekobrottsmyndighetens organisatioin
2001-12-17
våld mot polismän
2001-12-17
familjeverksamheten vid Mättinge
2001-12-17
forskning och personlig integritet
2001-12-16
sotningsmonopolet
2001-12-14
Vissa arbetsskadefrågor m.m.
2001-12-14
myggplågan vid nedre Dalälven
2001-12-14
rederistödet i Öresund
2001-12-14
tillfällig föräldrapeng
2001-12-14
Pomperipossaskatt för entreprenörer
2001-12-14
Mellanöstern
2001-12-14
EU:s bistånd
2001-12-14
konkurrensutsättningen inom äldreomsorgen
2001-12-14
antibiotikaresistens
2001-12-14
Statsbudget för budgetåret 2002
2001-12-14
Statsbudget för budgetåret 2002
2001-12-13
Konsumenterna och miljön
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
2001-12-13
värn för äldre
2001-12-13
småföretag
2001-12-13
ersättningsjobb i Hammerdal
2001-12-13
kristna i Turkiet
2001-12-13
kostnadsnivån i Sverige
2001-12-13
Tilläggsdirektiv till kommittén Levande historia (Ku 2001:1) för etablering av Forum för Levande historia
2001-12-13
Översyn av Svenska unescorådet, dess verksamhet och arbetsformer
2001-12-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av räddningstjänstlagen m.m.
2001-12-13
Fondkommission
2001-12-13
Skydd av bevispersoner m.fl.
2001-12-12
pomperipossa och entreprenörerna
2001-12-12
omfördelning av resurser mellan länen
2001-12-12
lönegapet mellan män och kvinnor
2001-12-12
mönstring
2001-12-12
hovslagarutbildningen
2001-12-12
centralisering av polisverksamhet
2001-12-12
återbetalning av studielån
2001-12-12
brandlarm på äldreboende
2001-12-12
missbrukarvården
2001-12-12
de dövblindas situation i samhället
2001-12-12
tillgång till läkare i äldreboende
2001-12-12
Postens service
2001-12-12
E18 mellan Örebro och Karlskoga
2001-12-12
irakiska flyktingar i Jordanien
2001-12-12
religionsfrihet i Turkiet
2001-12-12
irakiska flyktingar i Jordanien
2001-12-12
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärende-nas handläggning
2001-12-12
Regional samverkan och statlig länsförvaltning
2001-12-11
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet
2001-12-11
Förlängning av giltighetstiden för konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning, m.m.
2001-12-11
Biobanker inom hälso- och sjukvården m.m.
2001-12-11
bistånd för demokrati och mänskliga rättigheter
2001-12-11
avdragsrätt för gåvor
2001-12-11
samråd med små och medelstora företag
2001-12-11
konkurrenssnedvridning
2001-12-11
finansinspektionen
2001-12-11
kroniskt sjuka
2001-12-11
avlyssning
2001-12-10
spridningen av hiv och aids
2001-12-10
konkurrenssituationen för spånskiveindustrin
2001-12-10
arbetstillfällen i Sverige
2001-12-10
skatteöverläggningar med Danmark
2001-12-10
Östersjömiljardens användning
2001-12-10
Exit Skåne
2001-12-10
minderåriga och läkemedelsuttag
2001-12-10
översvämningspengar till Värmland
2001-12-10
BSE-smittan
2001-12-10
bekämpningsmedelsanvändningen
2001-12-10
mat och hälsa
2001-12-10
Norrbottensteatern
2001-12-10
invandrare och lån
2001-12-10
Turkiets behandling av kristna
2001-12-10
ombudskostnader för trafikskadade
2001-12-07
vårdbidrag för funktionshindrade barn
2001-12-07
barnens hälsa
2001-12-07
rättsäkerheten i Sverige
2001-12-07
enhetlig hantering av slamfrågan
2001-12-07
folkmordet i Kambodja
2001-12-07
jordbruksverket och utbetalning av ersättningar
2001-12-07
maxtaxan för äldre
2001-12-07
utvärdering av arkitekturåret
2001-12-07
ersättningsmedel för vägskador
2001-12-07
Exit Skåne
2001-12-07
pälsfarmare
2001-12-07
väganläggningar
2001-12-07
palestinier från Saudiarabien
2001-12-07
kristna i Indonesien
2001-12-07
bistånd och avväpning i Afghanistan
2001-12-06
Meddelande om kommande förslag om ändringar i rätten till avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet för kapitalförluster på delägarrätter och på andelar i svenska handelsbolag
2001-12-06
Riksrevisionen - ändringar i regeringsformen Prop. 2001/02:73
2001-12-06
Ändringar i regeringsformen - samarbetet i EU m.m. Prop. 2001/02:72
2001-12-06
Offentlighetsprincipen och informationstekniken Prop. 2001/02:70
2001-12-06
2001-12-06
2001-12-06
2001-12-06
tidsdelat boende
2001-12-06
förskrivning av Rohypnol på anstalter
2001-12-06
bostadsrättsombildningar
2001-12-06
släktingplaceringar
2001-12-06
sjukskrivningar
2001-12-06
familjehemsföräldrar
2001-12-06
färjan Hamlet
2001-12-06
pensionssparande och näringsidkare
2001-12-06
skattekonkurrens
2001-12-06
myndigheternas bedömningsgrund i asylärenden
2001-12-06
religionsfriheten i Turkiet
2001-12-06
de fyra israelerna som kidnappats av terroristorganisationen Hizbollah
2001-12-06
salmonellasmittad kyckling
2001-12-06
förslag om minkar
2001-12-06
regler för övningskörning
2001-12-06
Det långsiktiga energipolitiska programmet
2001-12-06
Etablering av en filmvårdscentral i Grängesberg
2001-12-06
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
2001-12-06
Förhandlare med uppdrag att lämna förslag till ramavtal i enlighet med artikel 6 i Kyotoprotokollet
2001-12-06
Översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning
2001-12-06
Ytterligare förlängd tid för statliga garantierför att återställa försäkringsskyddet förflygbranschen
2001-12-06
Ytterligare förlängd tid för statliga garantierför att återställa försäkringsskyddet förflygbranschen
2001-12-05
Förstärkt sekretess i konkurrensärenden
2001-12-05
Ändrad ordning för utdömande av vite enligt miljöbalken m.m.
2001-12-05
Vissa tobaksfrågor
2001-12-05
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakningen vid förundersökning i brottmål under år 2000
2001-12-05
Internetröstning i allmänna val
2001-12-05
Krigsflygskolans placering
2001-12-05
kamratstöd i skolan
2001-12-05
trygghet för barn
2001-12-05
försörjningen av IT-kompetens
2001-12-05
kvinnor i ledande befattningar
2001-12-05
sjukfrånvaron
2001-12-05
lånemöjligheter för småföretagare i glesbygd
2001-12-05
prostituerade som egenföretagare
2001-12-05
kränkning av mänskliga rättigheter i Vietnam
2001-12-04
IUC- bolagens framtid
2001-12-04
minröjningssamarbete
2001-12-04
hyresgästernas besittninggskydd
2001-12-04
moms
2001-12-04
barn och tinnitus
2001-12-04
familjerådslag
2001-12-04
CSN
2001-12-04
kommunala och fristående skolor
2001-12-04
postservice i glesbygden
2001-12-04
auktoriserade tolkar och översättare i asylärenden
2001-12-04
postservice i glesbygd
2001-12-04
kriminalvården
2001-12-04
förmåner och skyldigheter
2001-12-04
digital-TV
2001-12-04
Förvärv av aktier i Assi Domän AB
2001-12-04
Sjöfylleri
2001-12-03
Teracom AB - garanti och omstrukturering
2001-12-03
2001-12-03
2001-12-03
2001-12-03
2001-12-03
2001-12-03
2001-12-03
EU-mopedutbildningen
2001-12-03
ekobrottsmyndigheten
2001-12-03
sotningsmonopolet
2001-12-03
ohälsa
2001-12-03
forskning om skolämnet slöjd
2001-12-03
den nya lärarutbildningens kvalitet
2001-12-03
skillnader i arvodering av sakkunniga vid domstol
2001-12-03
utförsäljning av försvarsmateriel
2001-12-03
anpassning av livsmedelslagen till naturlig förskoleverksamhet
2001-12-03
vindkraftsparken Klasården
2001-12-03
fattigdom och hälsoproblem i Central- och Östeuropa
2001-12-03
svensk näringspolitik
2001-12-03
unga missbrukare
2001-12-03
tinnitus hos barn
2001-12-03
EU och utvecklingsprogram
2001-12-03
Exit Skåne
2001-11-30
språkets betydelse i en demokrati
2001-11-30
ersättningsarbeten i Härnösand
2001-11-30
gravida kvinnors situation
2001-11-30
Kaliningrad
2001-11-30
folkomröstning om Västsaharas framtid
2001-11-30
portugisiska kvinnors rätt till abort
2001-11-30
arbetsförhållandena på UD
2001-11-30
materieltillförsel till hemvärnet
2001-11-30
boendeskatter 2002
2001-11-30
bolagsskatten
2001-11-30
den svenska skogsbärsindustrin
2001-11-30
fastighetsskatten och villaboende
2001-11-30
fastighetsskatten och olika boendeformer
2001-11-30
fastighetsskatten
2001-11-30
information på flera språk
2001-11-30
informationsteknologin
2001-11-29
Sveriges antagande av rambeslut om gemensamma utredningsgrupper Prop. 2001/02:71
2001-11-29
Sveriges klimatstrategi
2001-11-29
Sveriges klimatstrategi
2001-11-29
incitamenten till kommunerna att hushålla väl
2001-11-29
redovisning av amalgamanvändning
2001-11-29
kortare arbetstid
2001-11-29
Drottningholms teater och Sveriges teatersamlingar
2001-11-29
arameiska
2001-11-29
Trafikflyghögskolan i Ljungbyhed
2001-11-29
mänskliga rättigheter och PUL
2001-11-29
Exit Skåne
2001-11-29
passiv rökning
2001-11-29
avdrag för gåvor till ideella organisationer
2001-11-29
arbetsmarknaden i Öresundsregionen
2001-11-29
de disciplinära åtgärderna i skolan
2001-11-29
den ökande alkoholkonsumtionen
2001-11-29
öppna bolagsstämmor i statliga företag
2001-11-29
polisens service
2001-11-29
luftpistoler eller soft air guns
2001-11-29
Tilläggsdirektiv till 2000 års ägarlägenhetsutredning (Ju 2001:04)
2001-11-29
Skyddstider för sjukpenninggrundande inkomst
2001-11-29
IT-stomnät till vissa kommuner
2001-11-29
Allmänhetens tillgång till EU-information
2001-11-29
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vidriksmötet 2001/02
2001-11-29
Kriminalvårdsfrågor
2001-11-29
Kriminalvårdsfrågor
2001-11-29
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen
2001-11-29
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2001-11-29
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2001-11-29
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag tillkommuner
2001-11-29
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning
2001-11-29
Försäljning av Svenska Lagerhusaktiebolaget
2001-11-29
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2001-11-29
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2001-11-28
Kooperativ hyresrätt
2001-11-28
Individuella program i gymnasieskolan för ungdomar med svåra rörelsehinder
2001-11-28
Allmännyttiga bostadsföretag
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
2001-11-28
kastdiskriminering
2001-11-28
beskattningen av realisationsvinster
2001-11-28
sjömanslagen § 9
2001-11-28
Banverkets handläggningstider
2001-11-28
konkurrensen inom inrikesflyget
2001-11-27
Ytterligare förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen
2001-11-27
2001 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
2001-11-27
FN:s världstoppmöte i Johannesburg
2001-11-27
misshandlade kvinnor som vågar polisanmäla
2001-11-27
infrastrukturen i Sundsvallstrakten
2001-11-27
arbetssökande med barn
2001-11-27
Rohypnol på anstalter
2001-11-27
salmonellaintyg
2001-11-27
barnsexhandel
2001-11-27
barnpornografi på Internet
2001-11-27
EU-ländernas förhållningssätt gentemot Kina
2001-11-27
handeln med barn i Albanien
2001-11-27
kvinnlig könsstympning
2001-11-27
övergrepp mot barn i Sydafrika
2001-11-27
yttrandefriheten i Kina
2001-11-27
märkning av livsmedel
2001-11-27
företagsamhet
2001-11-27
ersättningsjobb till Sollefteå
2001-11-27
nationella stomnätet
2001-11-27
högskoleverksamhetens lokaler
2001-11-27
Ombildning till kooperativ hyresrätt - pilotprojekt
2001-11-27
Likabehandling av studenter i högskolan
2001-11-27
Likabehandling av studenter i högskolan
2001-11-27
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2001-11-27
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2001-11-27
Berättelse om verksamheten i Europeiska unionenunder 2000
2001-11-27
Infrastruktur för ett långsiktigthållbart transportsystem
2001-11-27
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2001-11-27
En politik för tillväxt och livskraft i helalandet
2001-11-27
Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling
2001-11-26
resursförstärkning till kommunen
2001-11-26
tågtrafiken
2001-11-26
regeringens löften om deltidsarbetslösheten
2001-11-26
engagemang i samhällsarbetet
2001-11-26
Ljungskile
2001-11-26
utbyggnad av väg 73
2001-11-26
utbildning om mat och hälsa
2001-11-26
ordvalet sexuella tjänster
2001-11-26
kostnader för terrorskydd vid flygplatser
2001-11-26
AB Svenska Spels utveckling
2001-11-23
attityder i skolan
2001-11-23
EU:s forskningspolitik och den fria forskningen
2001-11-23
statliga satsningar på nya miljöarbeten
2001-11-23
aktivitetsgarantin
2001-11-23
staten och medborgarna
2001-11-23
skyddad identitet
2001-11-23
arbetsgivaravgiften
2001-11-23
arvsskatten
2001-11-23
mänskliga rättigheter
2001-11-23
pälsdjursuppfödning
2001-11-23
munkorg på hundar
2001-11-23
polisens fotografering med digitala kameror
2001-11-23
den svarta handeln med hyreskontrakt
2001-11-23
självmordsprevention
2001-11-23
spridning av hiv och aids
2001-11-23
tandvårdsstödet
2001-11-23
stöd till kvinnors val av arbete
2001-11-23
återväxt av skog
2001-11-23
kadmiumförbud
2001-11-23
kvinnors rättigheter i Afghanistan
2001-11-23
barns hjärtan
2001-11-23
hushållens kostnader
2001-11-23
egenföretagare och sjukersättning
2001-11-23
pappersbruket i Silverdalen
2001-11-23
försäkring av företag
2001-11-23
Vänersjöfarten
2001-11-23
reformen för äldre och funktionshindrade
2001-11-23
maxtaxan och alternativa verksamheter
2001-11-23
borgen och hyresavtal
2001-11-23
åtalsunderlåtelse
2001-11-23
polisinsatsen i Göteborg
2001-11-23
myndighetsansvaret och stranderosion
2001-11-23
avfallsförbränning
2001-11-23
utvärdering av vindkraften
2001-11-23
transportörsansvaret
2001-11-23
fri arbetskraftsinvandring
2001-11-23
rättssäkerhet och asylpolitik
2001-11-22
Hets mot folkgrupp, m.m. Prop. 2001/02:59
2001-11-22
Stockholms trafiksituation
2001-11-22
gymnasiesärskoleelevers ekonomiska situation
2001-11-22
isocyanater
2001-11-22
ny identitet
2001-11-22
humanitär aspekt i asylärenden
2001-11-22
lokala skolstyrelser
2001-11-22
permetrin och snytbaggeangrepp på tallplantor
2001-11-22
veganmat i skolan
2001-11-22
fastighetsskatt på äldreboende
2001-11-22
demokrati och respekt
2001-11-22
Insatser för tillväxt och företagsutveckling på regional nivå
2001-11-22
Tilläggsdirektiv till utredningen om SverigeDirekt (SB 2000:01)
2001-11-22
Tilläggsdirektiv till Osmo Vallo-utredningen (Ju 2000:14)
2001-11-22
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2001-11-22
Schengenintyg
2001-11-22
Avgasrening, m.m.
2001-11-22
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar
2001-11-22
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2001-11-22
Nicefördraget
2001-11-22
Privilegier och immunitet för Europeiska unionensinstitut för säkerhetsstudier och Europeiskaunionens satellitcentrum
2001-11-22
Utvidgning av Europols behörighet
2001-11-22
Utvidgning av Europols behörighet
2001-11-22
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2001-11-22
Försvarsbeslut för 2002-2004
2001-11-22
Försvarsbeslut för 2002-2004
2001-11-22
AP-fondernas verksamhet 2000
2001-11-22
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2001-11-22
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2001-11-22
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2001-11-22
Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdontill lysrör
2001-11-22
Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdontill lysrör
2001-11-22
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2001-11-22
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2001-11-22
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2001-11-22
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2001-11-21
Askim
2001-11-21
villkor för storföretag
2001-11-21
arbetslösheten
2001-11-21
strategi för att förhindra spridning av laxparasiten
2001-11-21
laxparasiten
2001-11-21
amatörbyggda fordon
2001-11-21
försäkringskassan och långtidssjukskrivna
2001-11-21
offentlighet och statliga bolag
2001-11-21
ideella bidrag till somalier
2001-11-21
försäljning av militär materiel
2001-11-20
Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn
2001-11-20
diskriminering av kvinnor vid barnafödande
2001-11-20
BREV-utredningen
2001-11-20
om konkurrensneutralitet och flyg
2001-11-20
tvångsvård av missbrukare
2001-11-20
kameraövervakning av anställda
2001-11-20
Västkustbanan
2001-11-20
utbyggnad till dubbelspår i Lund
2001-11-20
Högskolan
2001-11-20
Högskolan
2001-11-20
Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar ilotterilagen (1994:1000)
2001-11-20
Totalförsvarsbudgeten för år 2002
2001-11-20
Totalförsvarsbudgeten för år 2002
2001-11-20
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande
2001-11-20
Utgiftsområde 21 Energi
2001-11-20
Utgiftsområde 21 Energi
2001-11-20
Allmänna helgdagar, m.m.
2001-11-19
åtgärder mot drogade förare
2001-11-19
EU-regler vid nedläggning av fabriker
2001-11-19
handläggningstider för bouppteckningar
2001-11-19
forskningsprogram om könsrelaterat våld
2001-11-19
rättssäkerhet och statsbidrag
2001-11-19
transporterna för exporterade kalvar
2001-11-19
Jordbruksverket och kalvtransporter
2001-11-19
upphovsrätt
2001-11-17
Gillbergavägen i Eskilstuna
2001-11-16
värn för äldre
2001-11-16
personalsituationen vid Näringsdepartementet
2001-11-16
individuella studieplaner
2001-11-16
konsekvenserna av maxtaxan i barnomsorgen
2001-11-16
USA:s specialdomstolar
2001-11-16
Turkiet och de mänskliga rättigheterna
2001-11-16
övergrepp mot barn i Sydafrika
2001-11-16
laxparasiten Gyrodactylus
2001-11-16
unga kvinnor och missbruk
2001-11-16
arbetsskadeersättning
2001-11-16
arbetsgivaravgifterna för kommun och landsting
2001-11-16
nya diagnoser och sjukförsäkringssystemet
2001-11-16
medicinska insatser i hela landet
2001-11-16
elöverkänslighet
2001-11-15
internationella konferenser
2001-11-15
fängslade i Moldavien
2001-11-15
statliga bolags försäljning av personuppgifter
2001-11-15
statliga subventioner för digital-TV-mottagare
2001-11-15
Torslanda
2001-11-15
Postens kassaservice
2001-11-15
genomförande av EG-direktiv om mönsterskydd
2001-11-15
analys av den arkeologiska uppdragsverksamheten
2001-11-15
utbildningsplatser på vårdutbildningar
2001-11-15
filmen i Sverige
2001-11-15
gymnasieskolans omvårdnadsprogram
2001-11-15
kassaservice på landsbygden
2001-11-15
den neurologiska rehabiliteringen
2001-11-15
semesterlagen
2001-11-15
Organisationskommitté för inrättandet av ett familjemedicinskt institut
2001-11-15
Internationella adoptioner m.m.
2001-11-15
Myndigheten för Sveriges nätuniversitet
2001-11-15
Socialförsäkringsfrågor m.m. i förhållande till konstnärlig verksamhet
2001-11-15
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)
2001-11-15
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund ochfritid (prop. 2001/02:1)
2001-11-15
Överföring av fastighetstillbehör
2001-11-15
Redogörelse för behandlingen av riksdagensskrivelser till regeringen
2001-11-15
Offentliganställdas bisysslor
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
2001-11-14
människors trygghet
2001-11-14
EU-skatter på alkoholdrycker
2001-11-14
måluppfyllelse i skolan
2001-11-14
övergrepp på barn i Sydafrika
2001-11-14
nyföretagandet
2001-11-14
åklagarmyndighetens register
2001-11-14
fiskevårdsavgift
2001-11-14
Riksförsäkringsverket och prissättning av läkemedel
2001-11-14
stöd till barn och ungdomar
2001-11-14
ett demokratiskt Afghanistan
2001-11-14
humanitär hjälp till Afghanistans folk
2001-11-14
familjekonsekvensanalys
2001-11-13
kommunala bostadsaktiebolag
2001-11-13
fördelning av helikoptrar
2001-11-13
Kontroll av postförsändelser
2001-11-13
Åtgärder mot förorening från fartyg
2001-11-13
Riksdagens arbetsformer
2001-11-13
Riksdagens arbetsformer
2001-11-13
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag ochlagen om hemlig kameraövervakning
2001-11-13
Omstrukturering av industriforskningsinstituten
2001-11-13
Likvidation av aktiebolag m.m.
2001-11-13
Handlingsplan för konsumentpolitiken 2001–2005
2001-11-12
Hållbara Sverige - en uppföljning av åtgärder för en ekologiskt hållbar utveckling
2001-11-12
2001-11-12
2001-11-12
EU-skatter på alkoholdrycker
2001-11-12
invandrarnas svårigheter på arbetsmarknaden
2001-11-12
arbetsmarknadsmyndigheternas behandling av enskilda
2001-11-12
extraterritoriell lagstiftning vid sexbrott mot barn
2001-11-12
användningen av kat i Sverige
2001-11-12
etniska minoriteter i Turkiet
2001-11-12
Dublinkonventionen
2001-11-12
visumansökningar vid svenska ambassaden i Turkiet
2001-11-12
nordiskt porto
2001-11-12
Postens avgifter
2001-11-12
kunskapsbank lokal utveckling i Söderhamn
2001-11-12
Gröna huset i Söderhamn
2001-11-12
svenska bönder och dieselskatten
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
2001-11-09
de hemlösa
2001-11-09
äldreboende
2001-11-09
kvinnan i ett globalt perspektiv
2001-11-09
betygskriterier vid de nationella proven
2001-11-09
arbetsmarknadspolitik
2001-11-09
plan- och bygglagen
2001-11-09
statliga arbetstillfällen i Karlskoga
2001-11-09
kvinnomisshandel
2001-11-09
kvinnomisshandel
2001-11-09
pornografiska filmkanaler
2001-11-09
bostadsbidrag
2001-11-09
studenter och föräldraförsäkring
2001-11-09
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2001(prop. 2001/02:1)
2001-11-09
Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.
2001-11-09
Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
2001-11-08
EU-lagstiftning mot terrorism
2001-11-08
nedläggning av tingsrätter
2001-11-08
integrationspolitik
2001-11-08
svensk arbetsmarknad
2001-11-08
krafttag mot sjukskrivningar
2001-11-08
utländska läkare
2001-11-08
jätteräkor
2001-11-08
infrastrukturpropositionen
2001-11-08
restiden till arbetet i Stockholmsregionen
2001-11-08
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Allmänna arvsfondens och Arvsfondsdelegationens rättsliga ställning m.m. (S 2000:06)
2001-11-08
Utvärdering av digital radio m.m.
2001-11-07
Ändringar i vallagen, m.m.
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
2001-11-07
bredbandsuppkoppling
2001-11-07
refillkort till mobiltelefoner
2001-11-07
nationella prov
2001-11-07
friskolor
2001-11-07
skolans problem
2001-11-07
effekter av maxtaxan
2001-11-06
Bildande av ett familjemedicinskt institut
2001-11-06
det publikrelaterade filmstödet
2001-11-06
utredning av miljöbrott
2001-11-06
försäkringskassornas resurser
2001-11-06
system för mobil radiokommunikation
2001-11-06
isocyanater i hemmiljön
2001-11-06
Stockholms transportsystem
2001-11-06
entreprenörer
2001-11-06
information om euro
2001-11-06
kvinnomisshandel
2001-11-06
skoglig utbildning i Umeå
2001-11-06
inköp av ett begagnat fartyg
2001-11-06
polissituationen i Rättvik
2001-11-06
sjukskrivningar
2001-11-02
2001-11-02
2001-11-02
2001-11-02
2001-11-02
diskriminering av äldre
2001-11-02
platsbrist i kommunala äldreboenden
2001-11-02
ideella biståndsorganisationer
2001-11-02
religionslagstiftningen i Jugoslavien
2001-11-02
skolsponsring
2001-11-02
jämställdhet för de utslagna
2001-11-02
beskattning av kulturarbetare
2001-11-02
förvaltningen av lodjursstammen
2001-11-02
klusterbomber
2001-11-02
bevarande av anläggningar och kulturmiljöer
2001-11-02
finansiell och politisk samordning
2001-11-02
kreditprövning
2001-11-01
2001-11-01
2001-11-01
information om personvalet
2001-11-01
sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn
2001-11-01
Sveriges avvisningar av flyktingar till Ghana
2001-11-01
likvärdiga betyg och nationella prov
2001-11-01
åtgärder för att stoppa könsstympning
2001-11-01
ökande legalisering av prostitution
2001-11-01
socialavgifter och ideella organisationer
2001-11-01
hälsoproblem efter flygbesprutning
2001-11-01
landshövding i Jämtland
2001-11-01
handläggningstider på skattemyndigheterna
2001-11-01
Översyn av mottagande av och introduktion för flyktingar
2001-11-01
Översyn av Patent- och registreringsverkets organisation
2001-11-01
Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier
2001-11-01
Inkomstgarantier till konstnärer
2001-11-01
Internationella frågor om makars och samborsförmögenhetsförhållanden
2001-11-01
Revisorer
2001-11-01
Underhåll till barn som fyllt 18 år
2001-11-01
Ökat informationsutbyte mellanarbetslöshetsförsäkringen, socialförsäkringen ochstudiestödet
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
2001-10-31
nya arbetsmarknader
2001-10-31
bostadsbidraget
2001-10-31
polisbristen i Dalarna
2001-10-31
lodjursjakt vintern 2001/02
2001-10-31
rehabiliteringscentrum i Diyarbakir
2001-10-31
strandskydd i Dalsland
2001-10-31
militära reservkraftverk för civil användning
2001-10-31
granskningsmöjligheter vid anmälan om felbehandling inom hälso- och sjukvården
2001-10-31
handlingsprogram mot spelberoende
2001-10-30
Lägesrapport om den ekonomiska brottsligheten
2001-10-30
EU-skatter på alkoholdrycker
2001-10-30
regeringens sysselsättningsmål
2001-10-30
alkohol i trafiken
2001-10-30
lönebidragets tak
2001-10-30
läkemedelsrester
2001-10-30
Förlängd tid för statliga garantier för attåterställa försäkringsskyddet för flygbranschen
2001-10-30
Upplösning av stiftelser i vissa fall
2001-10-30
Regeringskansliets upphandling av konsulter
2001-10-29
Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstiden
2001-10-29
2001-10-29
2001-10-29
2001-10-29
2001-10-29
bodelningsregler
2001-10-29
de sociala arbetskooperativens framtid
2001-10-29
hönsburar
2001-10-29
bostadsbidraget
2001-10-29
sjuk- och olycksfallsförsäkringar för barn
2001-10-29
Beckmans Skola AB
2001-10-29
konsumenterna och elmarknaden
2001-10-29
Naturskyddsförrättning
2001-10-29
amalgamfyllningar
2001-10-29
akutsjukvård
2001-10-29
information om organdonationer
2001-10-29
a-kassa och föräldraledighet
2001-10-29
socialförsäkringen och a-kassan
2001-10-29
regionala utvecklingscentra
2001-10-29
främjande av svenska innovationer
2001-10-29
situationen i Cochabamba, Bolivia
2001-10-29
medborgarnas rättssäkerhet i Turkiet
2001-10-29
livsmedelssituationen i de västsahariska flyktinglägren i Algeriet
2001-10-29
tredimensionell fastighetsbildning
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
2001-10-26
Samhall
2001-10-26
svenska medborgares säkerhet vid utlandsbesök
2001-10-26
misstänkt användning av BC-vapen
2001-10-26
mänskliga rättigheter och barnens rättigheter i Iran
2001-10-26
arbetsmarknadssituationen i Katrineholm
2001-10-26
svenska för invandrade läkare
2001-10-26
afghanska flyktingar vid Pakistans gräns
2001-10-26
flyktingsituationen i Afghanistan
2001-10-26
redovisning av koldioxidutsläpp
2001-10-26
underlaget för ny lagstiftning mot kvinnovåld
2001-10-26
persontrafiken mellan Sverige och Tyskland
2001-10-26
försvarets helikopteraffär
2001-10-26
väntetiderna för cancerpatienter
2001-10-26
den vita käppens status
2001-10-25
Användning av försöksdjur
2001-10-25
En ny lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter
2001-10-25
Pensionsöverföringar till Europeiska gemenskaperna Prop. 2001/02:21
2001-10-25
automatspel
2001-10-25
Översyn av professionell boxning och andra kampsporter
2001-10-25
Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät - EUN (U 1997:06)
2001-10-24
Ändringar i de särskilda skattereglerna för vissa andelsägare i fåmansföretag, m.m.
2001-10-24
Sänkt mervärdesskatt på böcker och tidskrifter, m.m.
2001-10-24
Förenklad fastighetstaxering i stället för omräkning, m.m.
2001-10-24
Övergång till en konventionell beskattningsmetod för utländska skadeförsäkringsföretag
2001-10-24
Skattereduktion för fackföreningsavgifter
2001-10-24
kvinnornas situation i Afghanistan
2001-10-24
spelberoende
2001-10-24
handikappanpassning av gemensamma utrymmen
2001-10-24
hjälp till Afghanistans flyktingar
2001-10-24
vidareutveckling av ungdomars förslag
2001-10-24
arvsskatten
2001-10-24
tidskriftsmomsen
2001-10-23
Förnyad riksdagsbehandling av vissa ändringar i lotterilagen (1994:1000)
2001-10-23
Hyresgästinflytande vid ombyggnad och andra hyresrättsliga frågor
2001-10-23
häktessituationen
2001-10-23
handläggningstider
2001-10-23
olaga hot
2001-10-23
sekretessen och BVC-journaler
2001-10-23
riksväg 45
2001-10-23
hörselskadades situation
2001-10-23
återvinning
2001-10-23
trafiksäkerhetsaspekter
2001-10-22
Svenska Spel AB
2001-10-22
skyddet för det marina kulturarvet
2001-10-22
kommunala folkomröstningar
2001-10-22
maxtaxan
2001-10-22
tidsordningen för utsökningsrättsliga propositioner
2001-10-22
minor och vapen i Afghanistan
2001-10-19
2001-10-19
2001-10-19
2001-10-19
2001-10-19
prostitutionslagstiftningen
2001-10-19
polisbristen i Dalarna
2001-10-19
människohandel över gränserna
2001-10-19
diskriminering av adoptivföräldrar i pensionssystemet
2001-10-19
tillsynsavgifter
2001-10-19
vapenexport till Bahrain
2001-10-19
kanonexport till Indien
2001-10-19
arbetsmarknaden i Gävleborg
2001-10-19
Telias avvecklingsbeslut och statens ägaransvar
2001-10-19
insatser i Degerfors
2001-10-19
En ny myndighet med planeringsuppgifter för beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred och för höjd beredskap
2001-10-19
Avveckling av Överstyrelsen för civil beredskap
2001-10-18
Privilegier och immunitet för Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier och Europeiska unionens satellitcentrum
2001-10-18
Förlängd tid för statliga garantier för att återställa försäkringsskyddet för flygbranschen Prop. 2001/02:23
2001-10-18
Hälsa, lärande och trygghet
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
2001-10-18
uthyrning av bostad
2001-10-18
priset på enstaka brevförsändelser
2001-10-18
CSN
2001-10-18
svarthandel med bostäder
2001-10-18
bryggerinäringens konkurrenssituation
2001-10-18
koldioxidutsläpp och statlig upphandling
2001-10-18
Telias neddragning på Gotland
2001-10-18
Läkemedelsforskning i Sverige
2001-10-18
skönlitteratur på teckenspråk
2001-10-18
de glömda barnen
2001-10-18
skatter för bioetanol under år 2002
2001-10-18
forskning om elöverkänslighet
2001-10-18
miljöprövning
2001-10-18
Utredning om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder samt om vissa insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
2001-10-18
Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (Jo 2001:02)
2001-10-18
Utredning om den svenska utrikesledningens agerande i fallet Raoul Wallenberg
2001-10-18
Skatten på vin
2001-10-18
Partnerskapsavtalet mellan Europeiska gemenskapenoch dess medlemsstater och staterna i Afrika,Västindien och Stillahavsområdet
2001-10-17
Schengenintyg
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
2001-10-17
djurskyddet på svenska slakterier
2001-10-17
vindkraftsutbyggnaden till havs
2001-10-17
tobaksbolagens marknadsföring
2001-10-17
kostnader för säkerhetsåtgärder vid kommunala flygplatser
2001-10-16
Förvärv av aktier i AssiDomän AB, m.m.
2001-10-16
Berättelsen om verksamheten i Europeiska unionen under 2000
2001-10-16
En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2
2001-10-16
det publikrelaterade filmstödet
2001-10-16
flygtrafik till och från Kiruna
2001-10-16
Asylsökande barns skolgång m.m.
2001-10-16
Reformerade regler för bostadstillägg tillpensionärer m.fl.
2001-10-16
Andra tilläggsprotokollet till bedrägerikonventionen
2001-10-16
Riksbankens deltagande i finansieringen av IMF:smjuka utlåning (förslag 2000/01:RB4)
2001-10-16
Rätt för sparbanker och medlemsbanker att drivaverksamhet utomlands m.m. (prop. 2000/01:141)
2001-10-16
Åtgärder för förbättrad fartygssäkerhet
2001-10-15
arbetsmiljötillsyn
2001-10-15
de synskadades situation i trafiken
2001-10-15
TV4:s koncessionsavgift
2001-10-15
reaktorsäkerhetsutredning
2001-10-15
barnet i asylprocessen
2001-10-15
digital radio
2001-10-15
förtidsröstning, valet 2002
2001-10-15
människohandeln i Europa
2001-10-15
effektiviteten hos CSN
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
2001-10-12
avvisning av asylsökande i Ghana
2001-10-12
afghaners familjeåterförening i Sverige
2001-10-12
förnybara drivmedel
2001-10-12
spridning av främlingsfientliga uppgifter inom polisen
2001-10-11
Grundläggande kassaservice
2001-10-11
Avgasrening, m.m.
2001-10-11
Vissa punktskattefrågor, m.m.
2001-10-11
Godkännande av ett protokoll om utvidgning av Europols behörighet Prop. 2001/02:26
2001-10-11
2001-10-11
2001-10-11
den ekonomiska utvecklingen
2001-10-11
mänskliga rättigheter och Kina
2001-10-11
bromsmediciner vid aids
2001-10-11
utvisning av homosexuella personer
2001-10-11
Barnsäkerhetsdelegation
2001-10-11
Förvaltning av avrinningsdistrikt
2001-10-11
En gemensam nordisk sjöfartspolitik
2001-10-10
2001-10-10
2001-10-10
2001-10-10
2001-10-10
2001-10-10
antidemokratisk verksamhet
2001-10-10
pristaket för enstaka brevförsändelser
2001-10-09
Likabehandling av studenter i högskolan
2001-10-09
kvinnorna i Afghanistan
2001-10-08
Lag om energieffektivitetskrav för förkopplingsdon till lysrör
2001-10-08
integrations- och flyktingpolitiken
2001-10-08
terrordådens effekter för de fattigaste länderna
2001-10-08
Europaväg E 6/E 22 mellan Trelleborg och Vellinge
2001-10-05
Utländska företagares mervärdesskatt i Sverige
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05
2001-10-05