Datum
Benämning
Titel
2012-12-28
Försenad årsredovisning och bokföringsbrott samt några revisorsfrågor
2012-12-28
Informationsutbytesavtal med Saint Lucia
2012-12-28
Informationsutbytesavtal med Antigua och Barbuda
2012-12-28
Riksrevisionens rapport om statens roll på spelmarknaden
2012-12-28
Mål för friluftslivspolitiken
2012-12-27
Utvidgad målgrupp för samhällsorientering samt ett kunskapsunderlag och en analys om integrationens tillstånd och utveckling
2012-12-21
Utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen – fungerar det?
2012-12-21
Etablering genom företagande - är statens stöd till företagare effektiv för utrikes födda?
2012-12-21
Kommunikationsutrustning i fordon
2012-12-21
Statens stöd till Rett center
2012-12-20
Den kommunala ekonomin och hållbara offentliga finanser
2012-12-20
Arbetet med legitimationsreformen avseende lärare och förskollärare
2012-12-20
Utbildning för barn som vistas i landet utan tillstånd
2012-12-20
Ny lag om kontroll av ekologisk produktion
2012-12-20
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2011
2012-12-20
Statens stöd till Rett Center
2012-12-20
Hushållens skuldsättning
2012-12-20
Riksrevisionens granskning av budgetpropositionen
2012-12-20
Finansdepartementet och utanförskapet
2012-12-20
Teckenspråkstolksutbildningens framtid
2012-12-20
Könsselektiva aborter
2012-12-20
Lönesummeregeln i 3:12
2012-12-20
Konkurrenssituationen för ideellt verkande läxhjälpsorganisationer
2012-12-20
Förslag till nya antigaylagar i Ryssland
2012-12-20
3:12-reglerna
2012-12-20
Kapstadskonventionen
2012-12-20
Export av svenska fiskefartyg till Västsahara och andra känsliga regioner
2012-12-20
Tilläggsdirektiv till Straffrättsanvändnings-utredningen (Ju 2011:05)
2012-12-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsyn av marknadsföring av alkoholdrycker och tobak samt tillsyn och ålderskontroll vid e handel och hemleverans av alkoholdrycker (S 2012:04)
2012-12-20
Ägarprövning och mångfald vid offentligt finansierade välfärdstjänster
2012-12-20
Ombildning av polisen till en sammanhållen myndighet
2012-12-20
Personalliggare för tvätteribranschen
2012-12-19
Att hyra - från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler
2012-12-19
Avlyssning mot grova vapenbrott?
2012-12-19
Regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2013 – tydlig och transparent?
2012-12-19
Upphovsrätt och handlingsoffentlighet
2012-12-19
2012-12-19
Regeringens bedömningar i budgeten
2012-12-19
Sveriges förlorade tillväxtförmåga
2012-12-19
Statens stöd till Rett Center
2012-12-19
Rett Centers finansiering
2012-12-19
Vikten av att färdigställa viktiga spårprojekt
2012-12-19
Momsdeklarationstidpunkt för småföretag
2012-12-19
Skattefrihet för kreosot
2012-12-19
Inlandets näringsliv
2012-12-19
Den statliga förvaltningspolitiken
2012-12-19
Kustnära fiske
2012-12-18
Näringsförbud, - tillsyn och effektivitet
2012-12-18
Riksrevisionens rapport om Trafikverkets upphandling av vägar och järnvägar
2012-12-18
Sveriges miljardärer och välfärdens finansiering
2012-12-18
Ekobrottsmyndigheten
2012-12-18
Lagstiftning och resurser mot rasistiska uttalanden
2012-12-18
Statligt stöd till kommunerna för de äldres trygghet
2012-12-18
Samhällskostnader för vårdskador
2012-12-18
Tilläggsdirektiv till Sfi-pengsutredningen (U 2011:05)
2012-12-18
Tilläggsdirektiv till utredningen om avvecklingen av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)
2012-12-17
Statens regionala förvaltning, - förslag till en angelägen reform
2012-12-17
Ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364) - överlåtelse av uppgiften att utfärda certifikat
2012-12-17
Skjutfälten i Älvdalen och vid Vättern
2012-12-17
Telefonförsäljning
2012-12-14
Egenvärde av jobbskatteavdrag
2012-12-14
Villkoren för småskalig vattenkraftsproduktion
2012-12-14
Nyföretagarstödet
2012-12-14
Handel med barn
2012-12-14
Hemlöshet i Sverige
2012-12-14
Färre nyregistrerade företag i Jönköpings län
2012-12-14
Utbyggnad av vindkraft
2012-12-13
Början på något nytt - Etableringsförberedande insatser för asylsökande
2012-12-13
Klimatvision till 2050
2012-12-13
Avveckling av Myndigheten för utländska investeringar i Sverige (Invest in Sweden Agency, ISA)
2012-12-13
Genomförande av EU-direktiv om årsredovisning och koncernredovisning
2012-12-13
En ny Bryssel I-förordning
2012-12-13
En förstärkt budgetprocess
2012-12-13
Utvärdering av bredbandsstrategin
2012-12-13
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N2012:04)
2012-12-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre förutsättningar för gode män och förvaltare (Ju 2012:01)
2012-12-13
Statsbudget för 2013
2012-12-13
Subsidiaritetsprövning av direktivförslag om en jämnare könsfördelning bland icke verkställande styrelseledamöter i börsnoterade företag
2012-12-12
Riksrevisionens rapport om skattekontroll av företag
2012-12-12
Nordisk konvention om social trygghet
2012-12-12
2012-12-12
Klimatanpassat skogsbruk
2012-12-12
Fritidshemmen och framtiden
2012-12-12
Eritreas opposition i diasporan
2012-12-12
Eritrea
2012-12-12
Diasporaskatten
2012-12-12
Stora barngrupper i förskolan
2012-12-12
Neddragning av högre utbildning i Hässleholm
2012-12-12
Gränspolisens kompetens att hantera utlänningsärenden
2012-12-12
Privata delgivningsmän
2012-12-12
Kameraövervakning
2012-12-12
Komplicerade momsregler för vindkraften
2012-12-12
SJ:s tidtabell i Mälardalen
2012-12-12
Tillträde till genetiska resurser m.m.
2012-12-12
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2012-12-11
Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav
2012-12-11
Vad är officiell statistik?, En översyn av statistiksystemet och SCB
2012-12-11
Mer att förenkla! Administration i strukturfondsprojekt
2012-12-11
2012-12-11
Samhällsomfattande posttjänst
2012-12-11
Målet om fördubblad export
2012-12-11
Alternativ till teknikneutralitet
2012-12-11
Statsbudgeten som verktyg för att minska ekonomiska klyftor mellan kvinnor och män
2012-12-11
Insatser för fler jobb i Värmland
2012-12-11
Insatser för fler jobb i Värmland
2012-12-11
Insatser för utbildning i Värmland
2012-12-11
Utgiftsområde 21 Energi
2012-12-11
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2012-12-10
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2012-12-10
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2012-12-10
Privatuthyrning av bostäder
2012-12-07
Statens satsningar på transportinfrastruktur – valuta för pengarna?
2012-12-07
2012-12-07
Uppföljning av Trafikverket ICT:s verksamhet
2012-12-07
SLU i Skara
2012-12-07
SJ:s biljettstopp
2012-12-07
Utredningen Modernare adoptionsregler
2012-12-07
Inhemska adoptioner
2012-12-07
Svenskt bistånd genom IPU
2012-12-07
Situationen för kristna i Syrien
2012-12-07
Välfärdsarbete
2012-12-07
Omskolning till kommande bristyrke
2012-12-07
Besked om polisutbildningens form i framtiden
2012-12-07
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2012-12-07
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2012-12-07
Transportsystemets inriktning
2012-12-07
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2012-12-06
Statens insatser inom ambulansverksamheten
2012-12-06
Avtal mellan Sveriges regering och PLO, till förmån för Palestinska myndigheten
2012-12-06
2012-12-06
Postutdelning på landsbygden
2012-12-06
Avskjutning av vildsvin
2012-12-06
Inrättandet av en ny högskola som omfattar verksamheterna vid tre konstnärliga högskolor i Stockholm
2012-12-06
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2012-12-06
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2012-12-06
Låneram för SAS-koncernen
2012-12-05
En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
2012-12-05
2012-12-05
2012-12-05
Hyresgästernas rättigheter vid renovering
2012-12-05
Inmatningstariffer som klimatstöd till fattiga länder
2012-12-05
Utnyttjande av arbetskraftsinvandrare
2012-12-05
It i undervisningen
2012-12-05
Bistånd och sexhandel
2012-12-05
Promession som begravningsmetod
2012-12-05
Moms på digitala publikationer
2012-12-05
Läkemedelsförsäkringen
2012-12-05
Läkemedelsregister
2012-12-05
Kontroll av skadliga preparat i kosttillskott
2012-12-05
Nasrin Sotoudeh
2012-12-05
Sfi-bonusen
2012-12-05
Pappografi
2012-12-05
Åldersgräns för utnyttjande av kontaktdagar
2012-12-05
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2012-12-05
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2012-12-05
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2012-12-05
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2012-12-04
Hyres- och arrendetvister i framtiden
2012-12-04
SBAB – mervärde, mångfald och konkurrens?
2012-12-04
Ägarstyrning av företag med statligt ägande
2012-12-04
Nyanserade synfältskrav för körkort
2012-12-04
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2012-12-04
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt
2012-12-04
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2012-12-04
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2012-12-03
Utgiftsområde 8 Migration
2012-12-03
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2012-11-30
2012-11-30
2012-11-30
2012-11-30
Sjukförsäkringen
2012-11-30
Taket i sjukförsäkringen
2012-11-30
Offentliggörande av sannolikhet för härdsmälta
2012-11-30
En uppdelning av bankfunktionerna
2012-11-30
Nya regler för industriutsläpp
2012-11-30
Filmpolitiska frågor
2012-11-30
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2012-11-30
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2013
2012-11-29
Utbildningsanställning
2012-11-29
En sammanhållen svensk polis, - följdändringar i författningar
2012-11-29
En tydligare organisation för Säkerhetspolisen
2012-11-29
2012-11-29
2012-11-29
2012-11-29
Effekter av EU:s svaveldirektiv för svensk exportindustri
2012-11-29
Sjukförsäkringen
2012-11-29
Adopterades rätt till information om sin bakgrund och sitt ursprung
2012-11-29
Regeringens skattepolitik
2012-11-29
Mänskliga rättigheter på EU-nivå
2012-11-29
Vattenfalls minskande andel av förnybar el
2012-11-29
Varsel i Örebro län
2012-11-29
Vägen tillbaka till arbete
2012-11-29
Information och kunskap om svenska skyddsrum
2012-11-29
Svenska skyddsrum
2012-11-29
Egypten och medel från EU
2012-11-29
Oro i Egypten
2012-11-29
Utplacering av kärnvapen på utländskt territorium
2012-11-29
Uppföljning av stöd till arbetsgivare
2012-11-29
Kontaktförbud i gemensam bostad
2012-11-29
Bekämpningsmedel och död hos pollinerare
2012-11-29
Översvämningsmygg
2012-11-29
Mellanbanksavgifter
2012-11-29
Kortavgifter och bankernas redovisningar
2012-11-29
Journalister under dödshot
2012-11-29
Resandestatistik
2012-11-29
EU:s klimatmål
2012-11-29
Skattereduktion för läxhjälp samt likvärdig skola
2012-11-29
Felaktig användning av HUS-avdrag
2012-11-29
Filmens kulturarv
2012-11-29
Motorvägsstandard på E20
2012-11-29
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en förändrad läkarutbildning (U 2011:10)
2012-11-29
Begravningsfrågor
2012-11-29
Certifiering av vissa installatörer
2012-11-28
Storföretags vilja att göra rätt för sig
2012-11-28
Användningen av klustervapen i Syrien
2012-11-28
Demokratiska republiken Kongo
2012-11-28
Jordanien
2012-11-28
Skattereduktion för läxhjälp
2012-11-28
Genomförande av det nya EU-direktivet om administrativt samarbete i fråga om beskattning
2012-11-28
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2012-11-28
Vissa internationella socialavgiftsfrågor
2012-11-28
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2012-11-28
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2012-11-28
Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen
2012-11-27
Snabbare betalningar
2012-11-27
2012-11-27
Svensk Exportkredit
2012-11-27
Eftervård vid svåra förlossningsskador
2012-11-27
Kultursamverkansmodellen
2012-11-27
Kostnader för myndigheters lokaler
2012-11-27
Skydd av skyddsvärd skog
2012-11-27
Löften till SAS kreditgivare
2012-11-27
Omställningsstöd för dagspressen
2012-11-27
Polisens arbetstider
2012-11-27
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande
2012-11-27
Inspektionen för vård och omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
2012-11-27
Riksrevisionens rapport om klimatrelaterade skatter
2012-11-27
Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2011
2012-11-26
Bemanningen av marinens och flygvapnets stående insatsförband
2012-11-26
2012-11-26
Kränkningarna på Lundsbergs skola
2012-11-26
Svikna klimatlöften till fattiga länder
2012-11-26
Kulturhuvudstadsåret 2014
2012-11-26
Situationen i Iran
2012-11-26
Arbetsförmedlingens personalpolitik
2012-11-26
Beskattning av tillsatser i motorbränsle
2012-11-26
Resultatberäkning vid vissa fastighetsavyttringar
2012-11-26
Utvärdering av Riksbankens penningpolitik och arbete med finansiell stabilitet 2005–2010
2012-11-26
Kontroll av postförsändelser
2012-11-26
Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
2012-11-26
Vissa frågor om underhållsstöd
2012-11-26
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2012-11-23
2012-11-23
Att vända på alla stenar - även i skogen
2012-11-23
Bostäder för samhällsutveckling
2012-11-23
Riskutbildning för yrkestrafik?
2012-11-23
Situationen i Somalia
2012-11-23
Rimligt avstånd till den egna postlådan
2012-11-23
Juridiskt bindande arbetstillstånd
2012-11-23
Arbetstagare som rapporterar om missförhållanden
2012-11-23
Arbetsmarknadsprövning
2012-11-23
Seriositetsgranskning av arbetsgivare och arbetserbjudande
2012-11-23
Straffskalan för grovt rattfylleri
2012-11-23
Telefonförsäljning till egna företagare
2012-11-23
Blyammunition
2012-11-23
Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013–2018
2012-11-22
Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom ekonomiska och monetära unionen
2012-11-22
2012-11-22
Den svenska modellen och SAS
2012-11-22
Uppföljning av Skapande skola
2012-11-22
Multinationella företag och skatt
2012-11-22
Samordning och samverkan för genomförandet av PGU
2012-11-22
Nya ekonomiska prognoser
2012-11-22
Varsel i Norrbotten
2012-11-22
Rättshjälp vid förhandling i förvaltningsdomstolar
2012-11-22
Statsministerns kontroll över offentlighetsprincipen
2012-11-22
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå (U 2011:92)
2012-11-22
Några körkortsfrågor
2012-11-21
Godkänd? Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
2012-11-21
2012-11-21
Nedskärningarna i skånsk sjukvård
2012-11-21
Nedskärningarna i skånsk sjukvård
2012-11-21
Varsel i Värmland
2012-11-21
Läxhjälp till alla barn
2012-11-21
Rätten till kontaktperson enligt LSS
2012-11-20
Låneram för SAS AB
2012-11-20
Riksrevisionens rapport om det statliga tandvårdsstödet
2012-11-20
2012-11-20
2012-11-20
Alternativ till teknikneutralitet
2012-11-20
Icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk
2012-11-20
Redovisning av icke skattepliktig elkraftsproduktion vid vindkraftverk
2012-11-20
Bedömning av gruvverksamhet
2012-11-20
Höjd skatt på vattenkraft
2012-11-20
Ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi
2012-11-20
Kommunala resultatutjämningsreserver
2012-11-20
Kunskap i havsfrågor 2020
2012-11-20
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid
2012-11-20
Samverkan för att förebygga ungdomsbrottslighet
2012-11-20
Mellanöstern och Nordafrika
2012-11-20
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2012-11-19
2012-11-19
2012-11-19
Oroväckande många varsel
2012-11-19
Varg i renskötselområdet
2012-11-19
Poliskostnader för Stockholmsfotbollen
2012-11-19
Presentkort på ROT- och RUT-arbete
2012-11-16
2012-11-16
Företagens frihet kontra mänskliga rättigheter
2012-11-16
De psykiskt sjuka
2012-11-16
Samhällsomvandlingen i Malmfälten
2012-11-16
Mobiltelefoni i hela landet
2012-11-16
Fördubbling av unga i fas 3 i Västsverige
2012-11-16
Bolagsskattesänkning
2012-11-16
Hungerstrejkande i turkiska fängelser
2012-11-16
Kostnadsfördelar för myndigheters lokalkostnader vid placering utanför Stockholms innerstad
2012-11-16
Generella regler mot skatteläckage
2012-11-16
Lån till IMF
2012-11-16
Polisens tillgång till signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2012-11-16
Utbyte av uppgifter ur kriminalregister mellan EU:s medlemsstater
2012-11-16
Reglering av riksdagens nämnder
2012-11-15
Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning
2012-11-15
En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess
2012-11-15
Den svenska exporten
2012-11-15
Ytvattentäkter som riksintresse
2012-11-15
Lokalt klimatarbete
2012-11-15
Förgiftade havsbottnar
2012-11-15
Miljöbilar och fossila bränslen
2012-11-15
Strategi för mobiltäckning
2012-11-15
EU:s svaveldirektiv
2012-11-15
EU:s handel med utsläppsrätter
2012-11-15
Uteblivna försvarssatsningar i Kallinge
2012-11-15
Förenklad beskattning för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag
2012-11-15
Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)
2012-11-15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan (S 2011:11)
2012-11-14
Vem tar ansvar? Statens tillsyn av information på tjänstepensionsmarknaden
2012-11-14
2012 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2012-11-14
Riksrevisionens rapport om den nordiska stridsgruppen 2011
2012-11-14
Nedläggningen av servicekontor
2012-11-14
Framtiden för Älvdalens skjutfält
2012-11-14
Information om modersmjölksersättning
2012-11-14
Flyttbranschen och skattefusk
2012-11-14
Ny maltesisk kommissionär
2012-11-14
Förlängning av tandhygienistutbildningen
2012-11-14
Stärkt stöd och skydd för barn och unga
2012-11-14
Lag om uthyrning av arbetstagare m.m.
2012-11-13
Klimatpolitiken inför Doha
2012-11-13
Tillgång till mobil telefoni med hög kapacitet
2012-11-13
Månadsvisa kontrolluppgifter
2012-11-13
Tömningscentraler i taxibranschen
2012-11-13
Tortyrbrottets ställning i svensk lag
2012-11-13
Ekologisk begravning
2012-11-13
Fattigdomsbekämpning genom ett tilläggsprotokoll till ESK-konventionen
2012-11-13
Likvärdiga förutsättningar att driva kommunal verksamhet
2012-11-13
Ersättning till kommuner för flyktingar
2012-11-13
Flyget och utsläppshandelssystemet
2012-11-13
Ej använda arbetsmarknadspolitiska medel i Halland
2012-11-13
Överhoppningsbar tid i arbetslöshetsförsäkringen
2012-11-13
Lärarlegitimation för danspedagoger
2012-11-13
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2012-11-12
Genomförande av ändringsdirektiv 2011/62/EU - Skydd mot förfalskade läkemedel i den lagliga försörjningskedjan
2012-11-12
Kompletterande bestämmelser till EU-förordningen om internationell roaming
2012-11-12
Möjligheterna till effektiv arbetspendling samt riksväg 97
2012-11-12
Folkrättsliga institutioners rätt att utfärda examina
2012-11-12
Kränkningarna på Lundsbergs skola
2012-11-12
Jobbkrisen i Jönköping
2012-11-12
Katastrofmedicinska insatser utomlands
2012-11-12
Höständringsbudget för 2012
2012-11-12
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanken samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2010 och 2011
2012-11-09
Främlingsfienden inom oss, Bilagedel
2012-11-09
Undersökningstillstånd och arbetsplaner
2012-11-09
Lagförändring med anledning av terrorresor
2012-11-09
Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso
2012-11-09
Landgrabbing och matsäkerhet
2012-11-09
Möjlighet att ta körkort i hela landet
2012-11-09
Konkurserna i Jönköping
2012-11-09
Riksrevisionens rapport om miljökrav i offentlig upphandling – är styrningen mot klimatmålet effektiv?
2012-11-08
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2012-11-08
Elektronisk övervakning vid kontaktförbud
2012-11-08
Kommunerna och välfärden
2012-11-08
Förhandlingsman för Norrbotniabanan
2012-11-08
Nationell strategi för besöksnäringen
2012-11-08
Försvaret i Boden
2012-11-08
Övertagande av Saab
2012-11-08
Regeringens belöningsmedalj för särskilt berömvärda internationella insatser
2012-11-08
Instegsjobb
2012-11-08
Uttagsbeskattning i samband med uthyrning av bostad
2012-11-08
Moms på e-böcker
2012-11-08
Regleringsbrevet för Myndigheten för yrkeshögskolan
2012-11-08
Statens ambitioner för Dalabanan
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
2012-11-07
Utförsäkrade
2012-11-07
Hästnäringen i Boden
2012-11-07
Kommunal skatteutjämning
2012-11-07
Proposition om det nya skatteutjämningssystemet
2012-11-07
Klimatkompensation som kostnad i verksamhet
2012-11-07
Arbete för ökad jämställdhet i den svenska högskolan
2012-11-07
Avtal om Dalabanans framtid
2012-11-07
Ändringar i radio- och tv-lagen
2012-11-06
2012-11-06
2012-11-06
Missbruk av bemanningsföretag
2012-11-06
Arbetslösheten i Hylte
2012-11-06
Arbetsmarknaden i Stockholms län
2012-11-06
Matlandet Sverige
2012-11-06
Skatteutjämningssystemet
2012-11-06
Regeringens prioriteringar i budgeten
2012-11-06
Verkställighet av avvisningar
2012-11-06
Hantering av skrotade bilar
2012-11-06
Demokratibistånd till Ryssland
2012-11-06
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska centralbankens tillsyn över kreditinstitut (KOM(2012) 511 slutlig)
2012-11-06
Beredskapslagring av olja
2012-11-06
Sekretess vid samarbete mellan europeiska energitillsynsmyndigheter
2012-11-06
Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m.
2012-11-06
Hanteringsordning av Riksrevisionens rapporter m.m.
2012-11-06
Behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering
2012-11-05
En ny tidbegränsad vapenamnesti
2012-11-05
Certifiering av vissa installatörer
2012-11-05
2012-11-05
Fängslade i Turkiet
2012-11-01
2012-11-01
2012-11-01
2012-11-01
2012-11-01
Syrien
2012-11-01
Regler för seriösa företagare
2012-11-01
Näringslivets situation i Sörmlands län
2012-11-01
Gränspendlarkommunerna och skatteutjämningen
2012-11-01
Etiska regler för statliga bolag
2012-11-01
Åtgärder mot fattigdom
2012-11-01
Varsel och neddragningar inom dagspressen
2012-11-01
Kurdernas svåra situation i Turkiet
2012-11-01
Nedläggning av kvinnojour
2012-11-01
Riskkapitalförsörjningen i småföretag
2012-10-31
Pris, tillgång och service, - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden
2012-10-31
Tomträttsavgäld och friköp
2012-10-31
Personalliggare för tvätteribranschen
2012-10-31
2012-10-31
Piketpolisens befogenheter
2012-10-31
Personal- eller närvaroliggare, månadsvisa kontrolluppgifter och annan skattekontroll
2012-10-31
Åtgärder mot varsel
2012-10-31
Viseringsfrihet
2012-10-31
Varsel i Skaraborg
2012-10-31
Turkiet och mänskliga rättigheter
2012-10-31
Attentatet mot Denis Mukwege
2012-10-31
Medgivande för Riksbanken att delta i Internationella valutafondens (IMF) finansieringslösning till förmån för fattiga länder
2012-10-30
Riksrevisionens rapport om statens försäljningar av apotek
2012-10-30
2012-10-30
2012-10-30
2012-10-30
Situationen för mänskliga rättigheter i Turkiet
2012-10-30
Pilkingtons i Landskrona
2012-10-30
Pilkingtons och arbetslösheten i Landskrona
2012-10-30
Ansökningar om uppehållstillstånd
2012-10-30
Fastighetsskatteintäkter från vattenkraftverk
2012-10-30
Lika skattefuskkontroll för alla
2012-10-30
Ersättning av staten till personer som utsatts för övergrepp eller försummelser i samhällsvården
2012-10-30
Lag om att vissa äldre sedlar ska upphöra som lagliga betalningsmedel
2012-10-30
Lag om att vissa äldre sedlar ska upphöra som lagliga betalningsmedel
2012-10-30
Program för energieffektivisering och vissa andra frågor
2012-10-29
2012-10-29
Riksrevisorernas årliga rapport
2012-10-29
Riksrevisorernas årliga rapport
2012-10-26
Färjetrafik Umeå--Vasa
2012-10-26
Greklands framtid i eurosamarbetet
2012-10-26
Brister inom rehabiliteringsgarantin
2012-10-26
Lön efter kön eller lön efter kompetens
2012-10-26
Den ojämlika vuxenutbildningen
2012-10-26
Kvinnor med funktionshinder
2012-10-26
Sociala avgifter för sjömän
2012-10-26
Jämställdhet
2012-10-26
Dawit Isaak
2012-10-26
Behandling av narkomaner med narkotikaklassade läkemedel
2012-10-26
Ökar eller minskar injektionsmissbruket
2012-10-26
Hemlöshet
2012-10-26
En starkare kärnvapennedrustning
2012-10-26
Företags samhällsansvar (CSR)
2012-10-26
Handel med konfliktmineraler
2012-10-26
Sveriges riksinternatskolor
2012-10-26
Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering
2012-10-25
Förlängning av övergångsperiod för krav på kontrollansvariga enligt plan- och bygglagen
2012-10-25
2012-10-25
Veckholms skjutfält
2012-10-25
Åtgärder för en jämställd vuxenutbildning
2012-10-25
Nyanlända kvinnor
2012-10-25
Barnomsorg på kvällar, helger och nätter
2012-10-25
Bostäder åt unga
2012-10-25
Renovering av miljonprogrammets hyresrättsbestånd
2012-10-25
Förlängd övergångsperiod för kontrollansvariga
2012-10-25
Exploatering av migrantarbetare
2012-10-25
Effektivare arbetsförmedling
2012-10-25
Kvotering till bolagsstyrelser
2012-10-25
Insatser mot ungdomsarbetslöshet
2012-10-25
Egen bostad för våldsutsatta kvinnor och deras barn
2012-10-25
Skattediskriminering av hyresrätten
2012-10-25
Hur Sverige kan få fler villaägare
2012-10-25
Privata tilläggsförsäkringar
2012-10-25
Bostadsbristen i Mälardalen
2012-10-25
Svenskt erkännande av Palestina
2012-10-25
Ny djurskyddslag
2012-10-25
Energidrycker
2012-10-25
Översyn av statens insatser för lättläst
2012-10-25
Kroatiens anslutning till Europeiska unionen
2012-10-25
Att hantera brottmål effektivt – en utmaning för regeringen och rättsväsendet
2012-10-25
Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
2012-10-25
Interparlamentariska unionen (IPU)
2012-10-24
Riksrevisionens rapport om effektivitetsmätning som metod för att jämföra arbetsförmedlingskontor
2012-10-24
Konkurrens på lika villkor inom åkerinäringen
2012-10-24
Dawit Isaak
2012-10-24
Vakanser i Försvarsmakten
2012-10-24
Kontraproduktiva skatteregler för barn
2012-10-24
Säkerheten vid kärnkraftverk
2012-10-24
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2011
2012-10-23
Med rätt att delta, - nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden
2012-10-23
Beskattning av tillsatser i motorbränsle
2012-10-23
Ändringar i reglerna om beskattning av finansiella instrument på investeringssparkonto
2012-10-23
2012-10-23
2012-10-23
2012-10-23
Hastighet på nya järnvägar
2012-10-23
En fredlig lösning av konflikten och kriget i Colombia
2012-10-23
Sockenindelning
2012-10-23
Åtgärder mot organiserad illegal handel med alkohol
2012-10-23
Ålderstester på ensamkommande flyktingbarn
2012-10-23
Skydd av svenska medborgare och en svensk riksdagsledamot
2012-10-23
Barn som utsätts för luftföroreningar
2012-10-22
Epa- och A-traktorer och nollvisionen
2012-10-19
Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart Energisystem
2012-10-19
2012-10-19
2012-10-19
2012-10-19
2012-10-19
Arbetslöshetsförsäkringens påverkan på arbetsmarknaden
2012-10-19
Bankernas kontanthantering
2012-10-19
Fas 3
2012-10-19
Stort antal varsel i Jönköpings län
2012-10-19
Varslen i Blekinge
2012-10-19
Krav på en aktiv näringspolitik
2012-10-19
Skattepolitik och sysselsättning
2012-10-19
Rekryteringsgapet på den svenska arbetsmarknaden
2012-10-19
EU-kommissionens förslag till regelförenklingar
2012-10-19
En samlad tolktjänst
2012-10-19
Klimatkompensation som kostnad i verksamhet
2012-10-19
Arbetsmarknaden i norra Älvsborg
2012-10-19
Arbetstillfällen i Jönköpings län
2012-10-19
Graviditetspenning för egenföretagare
2012-10-19
Investeringar i trähusbyggnationer i Sverige
2012-10-19
En fredlig lösning av den kurdiska frågan
2012-10-19
Varslen i Säffle
2012-10-19
Fredsförhandlingar mellan den colombianska regeringen och Farc
2012-10-19
Märkning av varor från de av Israel ockuperade områdena
2012-10-19
Barnvaccinationsprogrammet och hepatit B
2012-10-18
Nya regler för industriutsläpp.
2012-10-18
2012-10-18
2012-10-18
Kvinnors osäkra villkor
2012-10-18
Manuell glasindustri i framtiden
2012-10-18
Ungdomars rätt till egen försörjning
2012-10-18
Åtgärder för att mildra effekterna av varselvågen i Östergötland
2012-10-18
Arbetslösheten
2012-10-18
Säkerheten vid kärnkraftverket i Oskarshamn
2012-10-18
Avveckling av myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
2012-10-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättandet av Universitets- och högskolerådet (U 2012:07)
2012-10-18
Bekämpning av marknadsmissbruk
2012-10-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av upphandlingsregelverket och översyn av upphandlingsstatistiken (Fi 2010:06)
2012-10-18
Arvsfrågor i internationella situationer
2012-10-18
Rättelser i lagen om investeringsfonder
2012-10-18
Rättelser i lagen om investeringsfonder
2012-10-17
Utvidgad målgrupp för etableringslagen.
2012-10-17
Skattereduktion för läxhjälp
2012-10-17
Svårigheter att efterleva socialtjänstlagen
2012-10-17
Situationen i Kronoberg
2012-10-17
Aktiv handläggning hos Arbetsförmedlingen
2012-10-17
Upphandling av Gotlandstrafiken
2012-10-17
Kontroll av läkemedelsförsäljning
2012-10-17
Resningsförfarandet i brottmål – återupptagande av förundersökning och rätt till biträde
2012-10-17
Bättre tillgång till kommunala föreskrifter
2012-10-17
Sekretess för uppgifter i utländska databaser
2012-10-16
Bättre villkor för svensk film.
2012-10-16
Inspektionen för vård och omsorg - en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst
2012-10-16
Vissa internationella socialavgiftsfrågor.
2012-10-16
Vissa frågor om underhållsstöd
2012-10-16
Analfabetiska invandrare
2012-10-16
Försvarsmusikens framtid
2012-10-16
EU-kommissionens ILUC-förslag
2012-10-16
Sjukdom och graviditet som hinder för sfi-bonus
2012-10-16
Kommissionens förslag om minskat antal utsläppsrätter
2012-10-15
Investeringar för ett starkt och hållbart transportsystem
2012-10-15
Några körkortsfrågor
2012-10-15
Dioxin i fisk
2012-10-15
Nyttjande av EU:s globaliseringsfond
2012-10-15
Proposition om reformering av skatteutjämningssystemet
2012-10-15
Framtiden för Sveriges ambassad i Tokyo
2012-10-15
Snabbare insats för unga arbetssökande
2012-10-15
Asylsökande barn i behov av vård
2012-10-15
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om kollektiv rättighetsförvaltning
2012-10-12
2012-10-12
2012-10-12
Svart bilhandel
2012-10-12
Översyn av samordningsnummer
2012-10-12
Transportstyrelsen och misstänkta bilinnehav
2012-10-11
Forskning och innovation
2012-10-11
2012-10-11
2012-10-11
Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift
2012-10-11
Möjligheten att ta kärnkraftsreaktorer ur drift
2012-10-11
Statens ansvar för skoterfrågor
2012-10-11
Böneutrop och klockringning
2012-10-11
En kommunallag för framtiden
2012-10-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av vissa kulturfastigheter (S 2012:02)
2012-10-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om omstrukturering av statens bestånd av försvarsfastigheter (S 2012:01)
2012-10-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll (Ju 2011:12)
2012-10-10
Riksrevisionens rapport om Citybanans regionala medfinansiering
2012-10-10
Kontroll av postförsändelser
2012-10-10
Säkerhetsbristerna på svenska kärnkraftverk
2012-10-10
Swedec
2012-10-10
Panaxia och tillsynen över kontanthantering
2012-10-10
Aids
2012-10-10
Musselodling inomskärs
2012-10-10
HUS-avdrag och begreppet hushåll
2012-10-10
HUS-avdrag och skattekonto
2012-10-10
Spårbara betalningsmedel
2012-10-10
Kontrollåtgärder vid HUS-avdrag
2012-10-09
Förvaltare av alternativa investeringsfonder
2012-10-09
Resultatberäkningar vid vissa fastighetsavyttringar
2012-10-09
Bostad först-metoden mot hemlöshet
2012-10-08
2012-10-08
Kycklingar som dör vid transport
2012-10-08
EU:s överskott av utsläppsrätter
2012-10-08
Initiativ kring bärplockare inom EU
2012-10-08
Krav på egna rum för ensamkommande barn
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
2012-10-05
Vandalism som slår ut fiskodlare
2012-10-05
Norrlandsvägar
2012-10-05
Ny industrikris
2012-10-05
Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om skydd av EU:s finansiella intressen genom straffrättsliga bestämmelser
2012-10-04
Utförande av drift och underhåll av järnväg
2012-10-04
Utsläppsrätter och geologisk lagring av koldioxid
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
2012-10-04
Nationellt stöd till besöksnäringen
2012-10-04
Ungas straff
2012-10-04
Ungdomarnas plats i det demokratiska samtalet
2012-10-04
Jobben inom industrin i Värmland
2012-10-04
En ny stat i EU
2012-10-04
Telia Soneras externa granskning av affärer i Uzbekistan
2012-10-04
Anslag till Visit Sweden
2012-10-04
Arbetsmarknadsinsatser med anledning av situationen i Värmland
2012-10-04
Kortterminaler och kvittobedrägeri
2012-10-04
Tilläggsdirektiv till kommittén om regler och villkor för fristående skolor m.m. (U 2011:04)
2012-10-04
Tilläggsdirektiv till utredningen om förskoleplats i tid (U 2012:05)
2012-10-04
Ett enhetligt patentskydd i EU och en ny patentlag
2012-10-03
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt, - förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster
2012-10-03
Små företag - stora möjligheter med it
2012-10-03
Åtgärder inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
2012-10-03
Fastighetstaxering av kraftvärmeverk åren 2013-2018
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
2012-10-03
Bättre kontroll av hälsokostprodukter
2012-10-03
Lärarlegitimation för lärare inom yrkesprogram
2012-10-02
Högre ersättning vid mastupplåtelser
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
2012-10-02
Upprustning av Ådalsbanans norra del
2012-10-02
Subsidiaritetsprövning av EU-kommissionens förslag till förordning om provning av motorfordon m.m.
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
2012-10-01
Mäns våld mot kvinnor
2012-10-01
Marinens Musikkår
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-30
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-29
2012-09-28
Förstärkt försäkringstagarskydd, del 2
2012-09-28
Förstärkt försäkringstagarskydd, del 1
2012-09-28
Uppsägningstvister, english
2012-09-28
Uppsägningstvister
2012-09-28
Avgifter på väg och vägtullsystem
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
2012-09-28
Statliga initiativ för e-böckerna
2012-09-28
Införandet av en kortare utbildning i gymnasieskolan
2012-09-28
Sänkt åldersgräns för rätt till studiemedel vid studier på folkhögskola
2012-09-28
Ändring i brottsbalken
2012-09-28
Ändring i brottsbalken
2012-09-27
Skatteincitament för forskning och utveckling
2012-09-27
Läsandets kultur, - slutbetänkande av Litteraturutredningen
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27
2012-09-27