Datum
Benämning
Titel
2015-12-30
Lägre kvalitetskrav när socialtjänsten går på knäna
2015-12-29
Nordiskt samarbete och id-kontroller
2015-12-29
Handhavande av id-kontroller
2015-12-29
Svenska ambitioner vid Nato-toppmötet i Warszawa
2015-12-29
Konsekvenser av id-kontrollerna
2015-12-29
Förhandlingar med Norge om Archer
2015-12-29
Ändrad schablonersättning
2015-12-28
Utvidgat uppdrag för offentliga biträden
2015-12-28
Företagsfrämjande åtgärder
2015-12-28
Kris i socialtjänsten
2015-12-28
Visbyklassen
2015-12-23
Konsekvenserna för svensk landgränsöverskridande infrastruktur om vägkorridor Ring 5 i Danmark stoppas
2015-12-22
Avtal med konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur European Spallation Source Eric
2015-12-22
2015 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2015-12-22
Riksrevisionens rapport om statens finansiella tillgångar
2015-12-22
Alternativ till sysselsättningsfasen
2015-12-22
Det svensk-kubanska samarbetsavtalet
2015-12-22
Barn och unga från Marocko
2015-12-22
Erfaren arbetskraft
2015-12-21
Bättre samarbete mellan stat och kommun vid planering för byggande
2015-12-21
Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning – vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov?
2015-12-21
Billigare utbyggnad av bredbandsnät
2015-12-21
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om elektronisk identifiering
2015-12-21
Överstatligt beslutsfattande i FN:s säkerhetsråd med parlamentarisk förankring
2015-12-21
Krishantering med anledning av flyktingsituationen
2015-12-21
Handlingsplan vid särskild händelse
2015-12-21
Inflyttning i tältläger
2015-12-21
Inre utlänningskontroller
2015-12-21
Aktiverad krisledning
2015-12-21
En akut boendesituation
2015-12-21
Gränskontroller
2015-12-21
Krisledningsläge samt hanteringen av kris
2015-12-21
Gränskontroller
2015-12-21
Krisledningsläge samt hanteringen av kris
2015-12-21
Migrationssituationen
2015-12-21
Refugees welcome
2015-12-21
Beslut om skyddsjakt och licensjakt
2015-12-18
Sveriges ekonomi - scenarier fram till år 2060
2015-12-18
Förstörande av en av de bästa integrationsmotorer som funnits
2015-12-18
Ofrivilliga äktenskap
2015-12-18
Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen utan alternativa lösningar
2015-12-18
De pågående förhandlingarna kring Cyperns framtid
2015-12-18
Ökad åldersdiskriminering på grund av höjd särskild löneskatt för 65-plussare
2015-12-18
Bristfällig krishantering av regeringen
2015-12-18
Samdistribution av post och tidningar
2015-12-18
Effektiviteten och kvaliteten i biståndet
2015-12-18
Utgiftsökningen 2015
2015-12-18
Försäljning av sälprodukter
2015-12-18
Polisens utrustning
2015-12-18
Antibiotikaresistenta bakterier i svenska kycklingar
2015-12-18
Senareläggning av utbetalningar
2015-12-18
Ändring i Sidas regleringsbrev
2015-12-18
Trafikverkets inriktningsuppdrag för planperioden 2018-2029
2015-12-18
Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2015:01)
2015-12-18
Genomförande av EU:s direktiv om penningförfalskning
2015-12-18
Patent- och marknadsdomstol
2015-12-18
Anställning under viss kompletterande utbildning
2015-12-18
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2015-12-17
It-relaterad brottslighet – polis och åklagare kan bli effektivare
2015-12-17
Ett särskilt straffansvar för resor i terrorismsyfte
2015-12-17
Bidrag för glasögon till barn och unga
2015-12-17
Politik för hållbart företagande
2015-12-17
Förstärkt rättssäkerhet och effektivitet i förundersökningsförfarandet
2015-12-17
Bedömning i skolan
2015-12-17
Regeringens råd för digitalisering
2015-12-17
Regeringens utredning om offentlig upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2015-12-17
Territoriella anspråk
2015-12-17
Allmänpreventionens betydelse för domstolarnas rättstillämpning
2015-12-17
Dämpat söktryck
2015-12-17
Regeringens åtgärder mot människohandel med barn
2015-12-17
Stor press på mödrahälsovården
2015-12-17
Falska polisbilar
2015-12-17
Lagstiftningen gällande arbetstillstånd och kollektivavtal
2015-12-17
Rovdjurspolitikens inriktning
2015-12-17
Det svenska snuset
2015-12-17
Åtgärder för medicinska åldersbedömningar
2015-12-17
Nikotinmärkning av snus
2015-12-17
Införandet av id-kontroller i enlighet med riksdagens beslut
2015-12-17
Sveriges stöd till Turkiet för flyktingar
2015-12-17
Härnöns skjutfält i Västernorrland
2015-12-17
Göteborgs skärgårdsskjutfält i Västra Götalands län
2015-12-17
Söderarms skjutfält i Stockholms län
2015-12-17
Väddö skjutfält i Stockholms län
2015-12-17
Skärsvikens skjutfält i Västernorrland
2015-12-17
Rotens skjutfält i Stockholms och Uppsala län
2015-12-17
Mäns psykiska ohälsa
2015-12-17
Nollutsläpp i svensk basindustri
2015-12-17
Statens kostnader för en eventuell sanering av gruvområdet i Pajala
2015-12-17
Krav på palestinska val
2015-12-17
Polisens metoder vid kartläggning av EU-migranter
2015-12-17
Lönsamt byggande på mindre orter
2015-12-17
Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)
2015-12-17
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tillsynen över den personliga integriteten (Ju 2015:02)
2015-12-17
Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa
2015-12-17
Användarna i delningsekonomin
2015-12-17
Statens budget för 2016
2015-12-17
Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor
2015-12-16
En annan tågordning - bortom järnvägsknuten. Bilagedel med underlagsrapporter
2015-12-16
En annan tågordning - bortom järnvägsknuten
2015-12-16
2015-12-16
2015-12-16
2015-12-16
Genomförande av Bostadsplaneringskommitténs förslag
2015-12-16
Organisationsöversyn
2015-12-16
Svensk geoprocess
2015-12-16
Höga andrahandshyror
2015-12-16
Postfrågor och grundläggande betaltjänster
2015-12-15
Strandskyddet i praktiken
2015-12-15
Plats för fler som bygger mer
2015-12-15
Gruvavfall - Ekonomiska risker för staten
2015-12-15
Kvalitetssäkring av högre utbildning
2015-12-15
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2015-12-15
Regeringens exportstrategi
2015-12-15
Ett svensk-finländskt försvarsförbund
2015-12-15
Familjehemsplacering av ensamkommande barn
2015-12-15
Dyrare flygresor
2015-12-15
Norrlands konkurrenskraft
2015-12-15
Höjda energipriser
2015-12-15
Svenskt bistånd till terrorism
2015-12-15
Stöd till landstingen med anledning av flyktingkrisen
2015-12-15
Risk för att Ryssland trotsar utslag i internationella domstolar
2015-12-15
Skoterkörkortets giltighet i Norge
2015-12-15
Järnvägen mellan Boden och Bastuträsk
2015-12-15
Brist på patologer inom cancervården
2015-12-15
Förenklade planprocesser
2015-12-15
Krav på palestinska val
2015-12-15
Stelbent regelverk för arbetskraftsinvandrare
2015-12-15
Arbetskraftsinvandring
2015-12-15
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-15
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2015-12-15
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2015-12-14
Fråga patienten
2015-12-14
Livsmedelsverkets framtida arbete och inriktning
2015-12-14
Åldersgränser för gode män
2015-12-14
Införandet av matchningsanställningar
2015-12-14
Regeringens satsning på arbetsmarknadsutbildning
2015-12-14
Eftersupning
2015-12-14
Stängning av svenska moskéer
2015-12-11
Riksrevisionens rapport om regeringens jämställdhetssatsning
2015-12-11
2015-12-11
2015-12-11
Kilometerskattens effekter på tillgången på biodrivmedel
2015-12-11
Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan
2015-12-11
Minskade konkurrenshinder på kollektivtrafikmarknaden
2015-12-11
Radikalisering
2015-12-11
Avveckling av uppdraget för förhandlingspersonen för Bromma flygplats
2015-12-11
Innovation för flyget
2015-12-11
Skydd för offer för hämndporrbrott
2015-12-11
Byggandet av Norrbotniabanan
2015-12-11
Nationellt skogsmuseum
2015-12-11
Flygets gröna omställning
2015-12-11
Ett säkrare och modernare regelverk för drönare i Sverige
2015-12-11
Regeringens jobbpolitik
2015-12-11
Kameraövervakningslagen och kamerautrustade drönare
2015-12-11
Kronhjortsförvaltningen
2015-12-11
Fredsförhandlingar i Syrien
2015-12-11
Svenskt bistånd till terrorism
2015-12-11
Framtidens polisutbildning
2015-12-11
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2015-12-11
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2015-12-11
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2015-12-10
Riksrevisionens rapport om statens insatser för etablering av nyanlända
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
2015-12-10
Beslutsrationalitet
2015-12-10
Höghastighetståg
2015-12-10
Lärlingsutbildning på lika villkor
2015-12-10
Social housing i Sverige
2015-12-10
Humanitärt stöd för kvinnor som flytt till Sverige
2015-12-10
EU:s vapendirektiv
2015-12-10
Behov av mer åtgärder för socialtjänsten
2015-12-10
Arbetsmiljöarbetet på svenska arbetsplatser
2015-12-10
Tilläggsdirektiv till utredningen om vissa frågor om nyanlända elevers utbildning (U 2015:12)
2015-12-10
Hjälpmedel, teknik och metoder för delaktighet och självbestämmande
2015-12-10
Tilläggsdirektiv till ToR-utredningen. Utredningen om trygghetssystemen och internationell rörlighet (S 2014:17)
2015-12-10
Tilläggsdirektiv till utredningen om medverkan av tjänsteleverantörer vid hantering av ansökningar om uppehålls- och arbetstillstånd (UD 2015:01)
2015-12-10
Tilläggsdirektiv till 2014 års människohandelsutredning (Ju 2014:22)
2015-12-10
Tilläggsdirektiv till Kommittén om översyn av målet för den offentliga sektorns finansiella sparande (Fi 2015:06)
2015-12-10
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-12-10
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2015-12-10
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2015-12-09
Demografins regionala utmaningar
2015-12-09
Särskilda åtgärder vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet
2015-12-09
Riksrevisionens rapport om samhällets stöd till överskuldsatta
2015-12-09
2015-12-09
Den fortsatta processen om piratkopiering
2015-12-09
Kvinnors företagande
2015-12-09
Karensvillkor för företagare som fyllt 55 år
2015-12-09
Dämpat söktryck
2015-12-09
Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet
2015-12-09
Incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier
2015-12-09
Ålfiskets framtid
2015-12-09
Åldersbedömningar
2015-12-09
Bankers lika möjligheter
2015-12-09
Näringspolitiken för den feministiska regeringen
2015-12-09
Kostnaderna för att slopa den bortre tidsgränsen
2015-12-09
Kontanthantering
2015-12-09
Den syriska oppositionen och den svenska utrikespolitiska strategin
2015-12-09
Skolprofessionerna
2015-12-09
Skärpt asylpolitik i Danmark och dess påverkan på Sverige
2015-12-09
Krav från miljöpartistiska kommunalråd
2015-12-09
Rovdjurspolitikens inriktning
2015-12-09
Extra ändringsbudget för 2015
2015-12-09
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-12-09
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2015-12-09
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2015-12-09
Beredskap för kris och krig
2015-12-09
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2015-12-08
Långtidsutredningen 2015
2015-12-08
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner mm.
2015-12-08
Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar
2015-12-08
Riksrevisionens rapport om patientsäkerhet
2015-12-08
2015-12-08
Handel med stulna kulturföremål
2015-12-08
Offentliga register och transparens inom transportbranschen
2015-12-08
Statliga företags beställaransvar
2015-12-08
Traumavården
2015-12-08
Boendesituationen för asylsökande
2015-12-08
Boverkets insynsråd
2015-12-08
Osund konkurrens inom åkeribranschen
2015-12-08
Beställaransvaret inom åkeribranschen
2015-12-08
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
2015-12-08
Översyn av den europeiska grannskapspolitiken
2015-12-07
Utlänningsdatalag
2015-12-07
Lag om fritidsbåtar och vattenskotrar
2015-12-07
Genomförande av hissdirektivet
2015-12-07
Uttalande om utomrättsliga avrättningar
2015-12-07
Flyktingkrisens inverkan på socialtjänsten
2015-12-07
Nedlagda utredningar trots DNA-bevis
2015-12-07
Riksintresseutredningen och framtidens bostadsbyggande
2015-12-07
Riksintresseutredningen och framtidens jordbruk i Sverige
2015-12-07
Adoptioner
2015-12-07
Återkrav av EU-stöd
2015-12-07
En fortsatt god djurvälfärd
2015-12-07
Kommunernas krav för att klara flyktingsituationen
2015-12-07
Rätt till abort
2015-12-07
Havsfiskelaboratoriets verksamhet i Karlskrona
2015-12-07
Jämlik utbildning till gode män
2015-12-07
Vård och behandling för dem som har psoriasis
2015-12-07
Schablonberäkningens status
2015-12-07
Avräkningar i framtiden
2015-12-07
Senareläggning av utbetalningar
2015-12-07
Det extraordinära läget för vård och omsorg
2015-12-07
Religionsfriheten i Irak
2015-12-07
Id-kontroller på Öresundsbron
2015-12-07
Kompensation för inkomstförluster med anledning av stängning av Öresundsbron
2015-12-07
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2015-12-04
Planering och beslut för hållbar utveckling - Konsekvenser
2015-12-04
Planering och beslut för hållbar utveckling - Översiktsplanering
2015-12-04
Planering och beslut för hållbar utveckling
2015-12-04
Migration, en åldrande befolkning och offentliga finanser
2015-12-04
Organisationskommitté för återupprättande av Totalförsvarets chefsnämnd
2015-12-04
Fördomar om företag i välfärden
2015-12-04
Riktade statsbidrags effekter på kommunerna
2015-12-04
Försvarsmaktsresurser till polisen
2015-12-04
Inställd samverkansövning
2015-12-04
Kustrobotsystem i behov av en kompetent radar
2015-12-04
Utsläppskrav för fordon
2015-12-04
Lex Ester och en revision av namnlagen
2015-12-04
Vargsituationen i Värmland
2015-12-04
Varg
2015-12-04
Genomsnittlig årsinkomst för RUT-köpare
2015-12-04
Transparens vid fördelning av extra medel till kommunerna
2015-12-04
En ambitiös klimatpolitik
2015-12-04
Utsläppskrav på fordon
2015-12-04
Etableringspaketet
2015-12-04
Färre internationella forskare
2015-12-04
Fördelning av kvalitetsmedlen
2015-12-04
Gårdsförsäljning
2015-12-04
Finansiering av bidrag till klimatanpassning
2015-12-04
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen
2015-12-04
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2015-12-04
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2015-12-03
Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av risker i statliga bolag
2015-12-03
Konsekvenser av hot om stängning av Öresundsbron
2015-12-03
Fysisk aktivitet för att minska sjukfrånvaro
2015-12-03
Momsregler för flyktingboenden
2015-12-03
Konsekvenser av mindre ändringar av RUT-avdraget
2015-12-03
Budgetramar och överskottsmål
2015-12-03
Alternativkostnad för unga människor i arbete
2015-12-03
Branschspecifika subventioner
2015-12-03
Lex-Sarah anmälningar från kommunerna
2015-12-03
Trafikverkets ovilja att uppgradera baliser
2015-12-03
Osund konkurrens vid fördelning av tågläge
2015-12-03
Översynen om benämningen av Seyfo och andra historiska massövergrepp
2015-12-03
Insatser för att säkerställa hbtq-flyktingars välmående
2015-12-03
Religionsfriheten i Irak
2015-12-03
Situationen på Malmömässan
2015-12-03
Det nya kvalitetssäkringssystemet för högre utbildning
2015-12-03
Frihetsberövande av personer med små barn
2015-12-03
Undervisning i demokrati och mänskliga fri- och rättigheter
2015-12-03
Bromma flygplats
2015-12-03
Hotet mot Tillväxtanalys i Östersund
2015-12-03
Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01)
2015-12-03
Tilläggsdirektiv till 2015 års betaltjänstutredning (Fi 2015:02)
2015-12-03
Ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården
2015-12-03
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2015-12-02
Tillfällig paus i flyktingmottagandet
2015-12-02
Skolans simundervisning
2015-12-02
Nyanlända och arbetsmarknaden
2015-12-02
Restaurangmomsens sysselsättningseffekt
2015-12-02
Färre pensionerade lärare i skolan på grund av höjd löneskatt för äldre
2015-12-02
Återfall i brott
2015-12-02
Elevhälsogaranti
2015-12-02
PFE-programmet
2015-12-02
Avskaffande av kravet på tillstånd för att få dansa
2015-12-02
Vattenverksamhetsutredningen
2015-12-02
Fler åtgärder för ett ökat bostadsbyggande
2015-12-02
Situationen i Irak
2015-12-02
Köpta fakturor utan mervärdeskatt
2015-12-02
Kryphål i lagstiftningen som gynnar inkassobolag
2015-12-02
Svenska för invandrare tidigt för fler
2015-12-02
Införande av inbrottsstöld som ny brottsrubricering
2015-12-02
Våld och trakasserier på asylboenden
2015-12-02
Förebygga, förhindra och försvåra - den svenska strategin mot terrorism
2015-12-02
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2015-12-01
Digitaliseringens transformerande kraft - vägval för framtiden
2015-12-01
Skydd för geografisk information
2015-12-01
Patent- och marknadsdomstol
2015-12-01
Ökad endomarbehörighet i tvistemål
2015-12-01
En kortare instanskedja för detaljplaner och områdesbestämmelser
2015-12-01
2015-12-01
Läget i Palestina
2015-12-01
Arbetsmarknaden för unga på orter med få arbetsgivare
2015-12-01
Målet om nio dagars sjukfrånvaro
2015-12-01
Höga bensin- och dieselskatter
2015-12-01
Finansministerns och regeringens åsikt om hushållsnära tjänster
2015-12-01
Vattendirektivet
2015-12-01
Återbetalningsskyddet av tjänstepension
2015-12-01
Rehabilitering för traumatiserade och krigsskadade barn och familjer
2015-12-01
Fristående lärarutbildning
2015-12-01
Byggregler som likställer olika energilösningar för el och värme i nya byggnader
2015-12-01
Tvätteribranschens utveckling och osund statlig konkurrens
2015-12-01
FN:s Syriensändebud Staffan de Mistura
2015-12-01
Översynen av svårigheter att verkställa avvisnings- och utvisningsbeslut
2015-12-01
Asian Infrastructure Investment Bank
2015-12-01
Anhörig som vårdar närstående i annat nordiskt land
2015-12-01
Höga drivmedelsskatters inverkan på konkurrenskraften
2015-12-01
Socialtjänstens pressade situation
2015-12-01
Långsiktig finansiering av samiskt filminstitut
2015-12-01
Sveriges stöd till de barn som drabbas av kriget i Syrien
2015-12-01
Förbättrade förutsättningar för ordning och säkerhet i domstolarna
2015-12-01
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2015-11-30
Kroppsbehandlingar
2015-11-30
Hyresgästerna i stadsomvandlingen i Kiruna och Gällivare
2015-11-30
Vapendirektivet som ett hot mot landets jägare och skyttar
2015-11-30
Det nya vapendirektivet
2015-11-30
Innehållsförteckningen för bärprodukter
2015-11-30
Förenklad handläggningsprocess av barn i familjehem
2015-11-30
Sveriges samarbete med Stratcom
2015-11-30
Vissa frågor på området för indirekta skatter
2015-11-30
Utgiftsområde 8 Migration
2015-11-30
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2015-11-27
RUT-avdraget
2015-11-27
Bidragsmiljoner för att minska sjukfrånvaron
2015-11-27
Ensamkommande flickors förutsättningar på arbetsmarknaden
2015-11-27
Tandvård för asylsökande
2015-11-27
Möjlighet att få ta del av allmänna handlingar
2015-11-27
Organdonation
2015-11-27
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2015-11-27
Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-11-27
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2015-11-27
Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
2015-11-26
Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
2015-11-26
Beräkningen bakom fördelningen av kommunmiljarderna
2015-11-26
Fördomar om företag i välfärden
2015-11-26
Kollektivtrafikens framtid
2015-11-26
Arbetets påverkan på pensionen
2015-11-26
Riktade statsbidrags effekter på kommunerna
2015-11-26
Mindre byråkrati genom förändringar i ÅRL
2015-11-26
Regeringens arbete mot kvinnlig könsstympning
2015-11-26
Framtidsfullmakter
2015-11-26
EU:s äventyrande av sportskyttet
2015-11-26
Ordning och reda i skönhetsbranschen
2015-11-26
Kameraövervakning - brottsbekämpning och integritetsskydd
2015-11-26
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av postlagstiftningen i ett digitaliserat samhälle (N 2015:06)
2015-11-26
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2015-11-26
Vissa frågor om nyanlända elevers utbildning
2015-11-26
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-11-26
Beskattning av säkerhetsreserv
2015-11-26
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2015-11-26
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2015-11-25
Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av SOS Alarm
2015-11-25
Högskolan Dalarnas framtida lokalisering
2015-11-25
Alkobommar i hamnar
2015-11-25
Ökad konkurrens på järnvägen
2015-11-25
Ökade incitament för att stimulera till snabbare avklarade studier
2015-11-25
Svenska träskyddsnäringens konkurrenskraft
2015-11-25
Ämnet geologi i såväl grundskolan som gymnasiet
2015-11-25
Bluffuniversitet i Sverige
2015-11-25
Jägarnas tillgång till rätt vapen
2015-11-24
Undantag från mervärdesskatt för vissa posttjänster
2015-11-24
Regeringens ambitioner för kultur- och musikskolan
2015-11-24
Regeringens syn på Fatah och den palestinska myndigheten
2015-11-24
Statliga myndigheter som framtida arbetsgivare
2015-11-24
Höjd arbetsgivaravgift för unga
2015-11-24
Höjd löneskatt för äldre
2015-11-24
Tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn
2015-11-24
Tillstånd för Jas 39 Gripen C/D
2015-11-24
Turkiets stöd till Daesh
2015-11-24
Vårdskador vid självmord
2015-11-24
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
2015-11-23
Bankskatt
2015-11-23
Vidmakthållande av utgiftstaken
2015-11-23
Halveringen av RUT-avdraget
2015-11-23
Vad regeringen vill med kärnkraften
2015-11-23
Språkkravet på svenskflaggade passagerarfartyg
2015-11-23
Sveriges mest onödiga utredning
2015-11-23
Socialförsäkringar för företagare
2015-11-23
En sjukvård som fokuserar effektivt på patienten
2015-11-20
Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2014
2015-11-20
2015-11-20
2015-11-20
2015-11-20
Bromma flygplats
2015-11-20
Jobb för nyanlända
2015-11-20
Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-11-20
Jobbstimulans i etableringsersättningen
2015-11-20
Jakt- och vargsituationen i Värmland
2015-11-20
Starta-eget-bidraget
2015-11-20
Regionala flygplatser
2015-11-20
Varg
2015-11-20
Öppenhet och transparens
2015-11-20
Danskt samarbete
2015-11-20
Ökad transparens i fördelningen av extra medel till kommunerna
2015-11-20
Rundabordssamtal om piratkopiering
2015-11-20
Förverkligande av den blocköverskridande överenskommelsen om utvidgat RUT-avdrag
2015-11-20
Patienter som dör i onödan
2015-11-20
Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
2015-11-20
Internationella skolor
2015-11-20
Ändringar i kulturmiljölagen
2015-11-20
På väg mot ett nytt partnerskap mellan Europeiska unionen och länderna i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet efter 2020
2015-11-19
2015-11-19
2015-11-19
2015-11-19
2015-11-19
2015-11-19
2015-11-19
Drivkrafter och marginalskatter
2015-11-19
Regeringens försämring av supermiljöbilspremien
2015-11-19
Överprövning av åtgärdsprogrammen
2015-11-19
Kommunernas handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
2015-11-19
Införandet av elpistoler som en del av polisens utrustning
2015-11-19
Konkreta förslag för ökad tillsyn
2015-11-19
Polisbrist i terrorismens fotspår
2015-11-19
Svenskt stöd för Kiribatis kolstoppsförslag
2015-11-19
Prostitution på HVB-hem
2015-11-19
Lagrådets yttrande över ändring i hälso- och sjukvårdslagen
2015-11-19
Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
2015-11-19
Att vända frånvaro till närvaro
2015-11-19
Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2015-11-19
Tilläggsdirektiv till Skolkostnadsutredningen (U 2014:14)
2015-11-19
Genomförande av sjöfolksdirektivet
2015-11-18
Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring
2015-11-18
2015-11-18
2015-11-18
2015-11-18
2015-11-18
Livet på landsbygden
2015-11-18
Inkomstskatt för äldre
2015-11-18
Försämring av RUT-avdraget med anledning av obefintlig poolrengöring
2015-11-18
ROT-avdrag för inomhuspooler
2015-11-18
Slopade skyddsvallar för Sveriges ekonomi
2015-11-18
Effekter av att fasa ut sysselsättningsfasen
2015-11-18
Åtgärder mot vargattacker
2015-11-18
Studiehandledning på modersmål
2015-11-18
Förutsättningar för mineralåtervinning
2015-11-18
Nya särregler för Sveriges lantbrukare
2015-11-18
Kommunernas inflytande på mottagandet av nyanlända
2015-11-18
Swedish Welcome
2015-11-18
Styrning av det ekonomiska stödet till landstingen
2015-11-18
Taltidning till nytta för fler
2015-11-18
Väntetider för abort
2015-11-18
Apotekarkajen i Slite hamn
2015-11-18
Från- och tillval i hyresrätt
2015-11-17
Riksrevisionens rapport om tillsyn över transporter av farligt avfall
2015-11-17
Skattepolitikens målsättning
2015-11-17
Fler poliser i utsatta områden
2015-11-17
Olovlig uppkörning
2015-11-17
Skattebefrielse för funktionshindrades extrakostnader för bil
2015-11-17
Syftet med anslag till energilagring
2015-11-17
Vårdens medarbetare under stort tryck
2015-11-17
Människan bakom djuren
2015-11-17
Registerbaserad forskning
2015-11-17
Familjehem
2015-11-17
Identifikation som grund för utfärdande av uppehållstillstånd
2015-11-16
Assistansersättningen
2015-11-16
Arbetsbördan för socialtjänsten
2015-11-16
Biståndet till Uganda
2015-11-16
Försvarsmaktens tillgång till läkemedel
2015-11-16
Lager av läkemedel
2015-11-16
Syntest för bilkörning
2015-11-16
Väg 225 i Stockholms län
2015-11-16
Översyn av LSS
2015-11-16
Framflyttning av beslut om vattendirektivet
2015-11-13
2015-11-13
2015-11-13
2015-11-13
2015-11-13
Finlandssvenskarnas ställning i Sverige
2015-11-13
Grönare sjöfart
2015-11-13
Utredning om finansieringen av public service
2015-11-13
Återinförande av beredskapspolis
2015-11-13
En Sifoundersökning om RUT-avdraget
2015-11-13
Flygets gröna omställning
2015-11-13
Åtgärder för att minska utflaggningen av flygplan
2015-11-13
Ett nationellt skogsmuseum
2015-11-13
TTIP och Upphandlingsmarknaden
2015-11-13
Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
2015-11-13
Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
2015-11-13
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2015-11-13
Internationella klimatfrågor och hållbar utveckling m.m.
2015-11-13
Riksrevisionens rapport om bistånd genom internationella organisationer
2015-11-13
Godkännande och marknadskontroll av fordon
2015-11-13
Statliga företag
2015-11-13
Bättre lagstiftning för bättre resultat - en EU-agenda
2015-11-12
Extra ändringsbudget för 2015
2015-11-12
Riksrevisionens rapport om transparensen i skrivelsen Årsredovisning för staten 2014
2015-11-12
Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin
2015-11-12
RUT-avdragets ökande popularitet
2015-11-12
Vidareutveckling av Välfärdsakademin
2015-11-12
En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015-11-12
Handläggningstiderna för vapenlicenser
2015-11-12
CSN-lån till körkort
2015-11-12
Svenska Skeppshypoteks utlåningsverksamhet
2015-11-12
Nya regler för miljöbilspremien
2015-11-12
Byggavgifter
2015-11-12
Problemet med sjögull i våra vatten
2015-11-12
Situationen för syriska kvinnor i Turkiet
2015-11-12
Kommunismens brott i Europa
2015-11-12
Momsregler för flyktingboenden
2015-11-12
Tillsyn av kosttillskott
2015-11-12
Terrorister bland asylsökande
2015-11-12
Abortlagstiftningen
2015-11-12
Rätten att arbeta i väntan på utvisning
2015-11-12
Nedläggning av skattekontor
2015-11-12
Ett stärkt arbete för anpassning till ett förändrat klimat
2015-11-12
Självkörande fordon på väg
2015-11-12
En samordnad alarmeringstjänst
2015-11-12
Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad
2015-11-12
Förutsättningar enligt regeringsformen för fördjupat försvarssamarbete
2015-11-12
Obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1
2015-11-12
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2014
2015-11-12
Riksrevisionens granskningsrapport om återfall i brott
2015-11-12
Domstolsdatalag
2015-11-11
Nystartsjobb i småföretag
2015-11-11
Åtgärder vid en eventuell militär kris i Baltikum
2015-11-11
Det europeiska vapenpasset
2015-11-11
Regelverket för tillståndsgivning för vapenförvaring
2015-11-11
Digitalt ansökningsförfarande för licenser för jaktvapen och vapen för prickskytteändamål
2015-11-11
Provisionsförbud vid försäljning av finansiella produkter
2015-11-11
Ytterligare skattehöjningar på grund av flyktingmottagandet
2015-11-11
Situationen för statslösa asylsökande palestinier i Sverige
2015-11-11
Nya åtgärder inför klimattoppmötet i Paris
2015-11-11
Regeringens hantering av flyktingkrisen
2015-11-11
Vilka "traineejobbare" finansministern har träffat
2015-11-11
Fråga om beredskapspolisens återupprättande
2015-11-11
Miljöministerns syn på eventuella miljökonsekvenser av Tvärförbindelse Södertörn
2015-11-11
Polisanmälningar som blir meningslösa
2015-11-11
Våld vid fotbollsmatcher
2015-11-11
Social hållbarhet i Sverige
2015-11-11
Öppna data
2015-11-11
Missbruk av svenska pass
2015-11-11
Tyngre lastbilar på våra vägar
2015-11-11
Vattenkraftsutredningen
2015-11-11
Klimataspekterna i miljöbalken
2015-11-11
Antalet specialsjuksköterskor inom svensk sjukvård
2015-11-11
Problemet med sjögull i våra vatten
2015-11-11
Felaktiga påståenden från finansministern
2015-11-10
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse
2015-11-10
Arbetslöshetsmålet och Arbetsförmedlingens prognoser
2015-11-10
Produktiva skattereformer
2015-11-10
Sociala företag
2015-11-10
Flygskatt i stället för utveckling av biobränsle
2015-11-10
Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända
2015-11-10
Den olagliga konkurrensen på våra vägar
2015-11-10
Energimyndighetens klimatprojekt i Uganda
2015-11-10
Gränsöverskridande järnvägstrafik
2015-11-10
Stöldgods som lämnar landet
2015-11-10
Ändringar i EU:s vapendirektiv
2015-11-10
Informationsutbytesavtal med Vanuatu
2015-11-10
Landsbygdspolitik
2015-11-09
Närings- och innovationsministerns resa till Iran
2015-11-09
Civilsamhället
2015-11-09
Lagförslag vid rundabordssamtal om piratkopiering
2015-11-09
Förslaget på övergång från traditionsprincip till avtalsprincip
2015-11-09
Översyn av Arbetsförmedlingen
2015-11-09
Moms på e-böcker
2015-11-09
Förhindrande av streetracing
2015-11-09
Olika lagstiftning för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga preparat
2015-11-09
Tvångskonverteringar i Irak
2015-11-09
Senarelagt införande av redovisningscentraler
2015-11-06
2015-11-06
2015-11-06
2015-11-06
Utarmning av det regionala flyget i Sverige
2015-11-06
EU:s yttre gränskontroll
2015-11-06
Moderata krafter i Palestina
2015-11-06
90-dagarsgarantin
2015-11-06
Avskaffadet av Fideikommisser och friköp av historiska arrenden
2015-11-06
Trafikens ökade klimatutsläpp
2015-11-06
Utökning av skolidrotten
2015-11-06
UF-företagande
2015-11-06
Kostnader för avhysning
2015-11-06
Överprövning av beslut om jakt på vissa rovdjur
2015-11-06
Höständringsbudget för 2015
2015-11-06
En mer jämställd föräldrapenning
2015-11-06
Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2015-11-06
Gäldenärens möjligheter att överklaga utmätningsbeslut
2015-11-06
Bättre möjligheter till finansiering av luftfartyg
2015-11-06
Alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden
2015-11-05
Medieborgarna & medierna. En digital värld av rättigheter, skyldigheter - möjligheter och ansvar
2015-11-05
Genomförande av det moderniserade yrkeskvalifikationsdirektivet
2015-11-05
Stödboende - en ny placeringsform för barn och unga
2015-11-05
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
2015-11-05
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
2015-11-05
2015-11-05
Kvinnligt företagande
2015-11-05
Integrationsministerposten
2015-11-05
Full fart för självkörande bilar
2015-11-05
Strategi för datacenter
2015-11-05
Fördömanden av attacker mot civila israeler
2015-11-05
Bristen på sfi-lärare
2015-11-05
Kvaliteten inom sfi-undervisningen
2015-11-05
Kabinettssekreterarens besök i Moskva
2015-11-05
Friskolors möjlighet att ta emot nyanlända
2015-11-05
Naturvårdsverkets vägledning för licensjakt
2015-11-05
Skötsel av naturreservat
2015-11-05
Orimliga kompensationer till fristående skolor
2015-11-05
Civilsamhällets förmåga att hantera väntetiderna i asylhanteringen
2015-11-05
Småskalig vattenkraft som sinar
2015-11-05
Återinrättande av beredskapspolisen
2015-11-05
Fossilfritt Sverige
2015-11-05
Myndigheters försäljning av personuppgifter
2015-11-05
Vinstuttagen från de statligt ägda bolagen Akademiska Hus och Statens Järnvägar
2015-11-05
Havsfiskelaboratoriets lokalkontor i Karlskrona
2015-11-05
Effektivare polis
2015-11-05
Riskerna med färre bilbesiktningar
2015-11-05
Regeringens arbete med järnvägssäkerhet
2015-11-05
Järnvägsnätsbeskrivning 2017
2015-11-05
Reformering och konkurrensutsättning av Arbetsförmedlingen
2015-11-05
Insyn och uppföljning av Polismyndighetens omorganisation
2015-11-05
Utrikesministerns frånvaro vid Nordiska rådets session
2015-11-05
Den nationella livsmedelsstrategin
2015-11-05
Åtgärder för att minska rattfylleriet
2015-11-05
Fossilfritt Sverige
2015-11-05
Fossilfritt Sverige
2015-11-05
Trängselskatt
2015-11-05
Prioriteringar i biståndsbudgeten
2015-11-05
Rehabiliteringsgarantin
2015-11-05
Fossilfritt Sverige
2015-11-05
Klimatbistånd inför COP 21
2015-11-05
Initiativ till uppdaterat skatteavtal med Tyskland
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Bredband på landsbygden
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Resor i samband med kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd
2015-11-05
Sveriges behov av fler trafikpoliser
2015-11-05
Brist på växtskyddsmedel
2015-11-05
Tilläggsdirektiv till utredningen om nya regler om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (Fi 2014:16)
2015-11-05
Tilläggsdirektiv till 2014 års fondutredning (Fi 2014:15)
2015-11-05
Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015-11-05
Översyn av mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända
2015-11-05
Skatt på flygresor
2015-11-05
Genomförande av krishanteringsdirektivet
2015-11-05
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2014
2015-11-05
Ändring i lagen om vägtrafikregister
2015-11-04
Riksrevisionens rapport Arktiska rådet - vad Sverige kan göra för att möta rådets utmaningar
2015-11-04
Omställningsstöd
2015-11-04
Förluster för pensionssystemet
2015-11-04
Högre kvalitet i hemtjänsten
2015-11-04
Finansministerns bristande kontroll över offentliga finanser
2015-11-04
Skärpta straff för id-kapning
2015-11-04
Försämrad hushållsekonomi och jobben
2015-11-04
Överprövning av beslut om skydds- och licensjakt
2015-11-04
Efterskottsbetalning av assistansersättning
2015-11-04
Skjutningar i storstadsområden
2015-11-04
Efterskottsbetalning av assistansersättning
2015-11-04
En rättssäker folkbokföring
2015-11-04
Ökad digitalisering
2015-11-04
Handläggningstider för asylansökningar från så kallade säkra länder
2015-11-04
Fordonskatt på tävlingsbilar
2015-11-04
Identitetsstöld och företagskapning!
2015-11-04
SOS Alarm
2015-11-04
Religionsbaserad rensning
2015-11-04
Utvisning av invandrare med jobb
2015-11-04
Ökat arbetskraftsutbud genom invandring
2015-11-04
Målet om lägst arbetslöshet i EU
2015-11-04
Regeringens löften om bistånd
2015-11-04
Ryskt övningsmönster
2015-11-04
Stöd till regionala flygplatser
2015-11-04
Färdigställandet av EU:s ekonomiska och monetära union
2015-11-04
En jämnare och mer aktuell utveckling av inkomstpensionerna
2015-11-03
Översyn av ersättning till kommuner och landsting för s.k. dold mervärdesskatt
2015-11-03
Värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument
2015-11-03
Genomförande av krishanteringsdirektivet
2015-11-03
Arbetslöshetsmålet
2015-11-03
Nationellt skogsmuseum
2015-11-03
Neutrala tobaksförpackningar och svensk grundlag
2015-11-03
Feminismen i Finansiella stabilitetsrådet
2015-11-03
Ålarvet på Ålakusten
2015-11-03
Statens museer för världskultur
2015-11-03
Den digitala planprocessen
2015-11-02
Det nya utanförskapet
2015-11-02
Statens kostnadstäckning av kommunal vård och omsorg
2015-11-02
Järnvägsunderhåll i hela Sverige
2015-11-02
Bosättning av så kallade EU-migranter på rastplatser
2015-11-02
Nykterhetskontroller av piloter
2015-11-02
Neuron
2015-11-02
Satsningar på försvaret
2015-11-02
Underlättande för funktionshindrade att få dispens för motorfordon i terräng
2015-10-30
Konsumentupplysning om snusets innehåll
2015-10-29
Nya statliga myndigheters lokalisering
2015-10-29
Fusk och utnyttjande i åkeribranschen
2015-10-29
Bredbandsskatt
2015-10-29
Betydelsen av ett svenskt Natomedlemskap
2015-10-29
Regeringens satsningar på vård, skola och omsorg
2015-10-29
Tydliga besked om bensinskatten
2015-10-29
Ett krångligt regelverk för RUT-avdrag
2015-10-29
Budgetpropositionens långsiktiga konsekvenser på jobb och tillväxt
2015-10-29
Öppenhet och transparens
2015-10-29
Avskaffadet av fideikommisser och friköp av historiska arrenden
2015-10-29
Stoppet för nya förvaltningsområden på finska
2015-10-29
Skydd av Vätterns vatten
2015-10-29
SJ:s vinstutdelning
2015-10-29
Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina
2015-10-29
Arbetslöshetsmålet
2015-10-29
Servicenavet - landsbygdsbutiken i centrum
2015-10-29
Minskad köttkonsumtion för hållbar havsmiljö
2015-10-29
Pajalagruvan
2015-10-29
Den inre gränskontrollens träffsäkerhet
2015-10-29
En nationell samordnare för området livsvetenskap
2015-10-29
Snabbare omval och förstärkt skydd för valhemligheten
2015-10-29
Forskning och utveckling på försvarsområdet
2015-10-28
En modernare rättegång II
2015-10-28
Riksrevisionens rapport om aktivitetsersättning
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
2015-10-28
Regeringens uttag från SJ
2015-10-28
Ensamkommande barns gode män
2015-10-28
Optimala skattemässiga förutsättningar för delningsekonomin
2015-10-28
RUT-avdragets ökande popularitet
2015-10-28
Åtgärder mot den digitala konjunkturnedgången
2015-10-28
Vidareutveckling av Välfärdsakademin
2015-10-28
Kompetensen och arbetsmiljön för studie-och yrkesvägledare
2015-10-28
Antalet inställda lektioner på gymnasiet
2015-10-28
Situationen för elever inom gymnasieskolans yrkesprogram
2015-10-28
Övergång från traditionsprincipen till avtalsprincipen
2015-10-28
Tillfälliga gränskontroller
2015-10-28
Biståndsbudgeten
2015-10-28
Principer för regeringens ökade avräkningar av biståndet för flyktingmottagning
2015-10-28
Regeringens kommunikation kring ökade avräkningar
2015-10-28
Lokala skattekontor
2015-10-27
Rehabiliteringsgarantin fungerar inte – tänk om eller lägg ner
2015-10-27
Avskaffande av skattenämnder inom fastighetstaxeringen
2015-10-27
Kampanjen för en plats i FN:s säkerhetsråd och statsrådens resor
2015-10-27
Kostnad för kampanjen för en svensk plats i FN:s säkerhetsråd
2015-10-27
Besöksländer i kampanjen för en svensk plats i säkerhetsrådet
2015-10-27
Reformering av FN:s råd för mänskliga rättigheter
2015-10-27
Sveriges relation till Kuba
2015-10-27
Georgien
2015-10-27
Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor
2015-10-27
Sjöfylleri
2015-10-26
Behovet av att stärka det psykologiska försvaret
2015-10-26
Flygskatt och fler interkontinentala flyglinjer
2015-10-26
Konsumenterna och bredden i den svenska bankmarknaden
2015-10-26
Utflaggning av flygplan
2015-10-26
Beslut om ökad förmåga på Totalförsvarets skyddscentrum i Umeå
2015-10-26
Skatteavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland
2015-10-23
Utbildning för framtidens arbetsmarknad
2015-10-23
Återvändande IS-terrorister
2015-10-23
Levande skogar
2015-10-23
Ekonomiska konsekvenser av personalvakanser
2015-10-23
Omprövning av synen på RUT och ROT
2015-10-23
Avdragsrätt för gåvor
2015-10-23
Avveckling av toppmodernt radarsystem
2015-10-23
Problem inom Kriminalvården
2015-10-23
Situationen för flyktingar från Palestina
2015-10-23
Utbildning av kiropraktorer
2015-10-23
Det utlovade undantaget från trängselskatt i stadsdelen Backa i Göteborg
2015-10-23
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-10-23
Erkännande och verkställighet av frivårdspåföljder inom Europeiska unionen
2015-10-23
Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
2015-10-23
Riksrevisionens rapport om den officiella statistiken
2015-10-23
Några ändringar i radio- och tv-lagen
2015-10-22
Anläggningsbesked för biodrivmedel
2015-10-22
Riksrevisionens rapport om Vattenfall och energiomställningen
2015-10-22
Redovisning av sysselsättningseffekter
2015-10-22
Sysselsättningseffekter av försämrade RUT- och ROT-avdrag
2015-10-22
Tvistelösning i frihandelsavtalet TTIP
2015-10-22
Delad vårdnad som norm
2015-10-22
Medling vid vårdnadstvister
2015-10-22
Vad medborgarna får för sina skattepengar
2015-10-22
Framtidens svenska framgångshistorier
2015-10-22
Sysselsättningseffekter av höjd a-kassa
2015-10-22
Vitryssland
2015-10-22
Fjärrundervisning på entreprenad
2015-10-22
Utredning av välfärdstjänster
2015-10-22
Den nya djurskyddslagen
2015-10-22
Högre utbildning för elever med sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning
2015-10-22
Ett dramatiskt fall i kvinnors företagande
2015-10-22
Asylboenden på militära övningsplatser
2015-10-22
Internationaliseringsstöd till företag inom den kreativa näringen
2015-10-22
Regeringens möjligheter att stoppa en försäljning av Vattenfall AB:s tyska brunkolsverksamhet
2015-10-22
Krisstöd till nytillkomna mjölkbönder
2015-10-22
Könsbyte i tidig ålder och konsekvenserna för idrotten
2015-10-22
Kreditgarantier till lantbruket
2015-10-22
Minskade skatteintäkter som följd av kraftigt höjd effektskatt på kärnkraft
2015-10-22
Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2015-10-22
Europeisk skyddsorder
2015-10-22
Europeisk skyddsorder
2015-10-21
Tvärförbindelse Södertörn
2015-10-21
Offensiva åtgärder inom upphovsrättsområdet
2015-10-21
Vårdsnusket
2015-10-21
Tvärförbindelse Södertörn
2015-10-21
Lagstiftning och regelverk för den ökade drönartrafiken i luftrummet
2015-10-21
55-plus och karenstid
2015-10-21
Våld och hot mot troende flyktingar
2015-10-21
Onyktra förare
2015-10-20
EU och kommunernas bostadspolitik, del 3
2015-10-20
EU och kommunernas bostadspolitik, del 2
2015-10-20
Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete. Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar
2015-10-20
Modernisering av lagen om ekonomiska föreningar
2015-10-20
Europas lägsta arbetslöshet 2020
2015-10-20
Ett vinstförbuds förenlighet med EU-rätten
2015-10-20
Den akuta krisen för sjukvården i Västernorrland
2015-10-20
Tullens förmåga att förhindra vapensmuggling
2015-10-20
Gränskontroller
2015-10-20
Bosättning på rastplatser
2015-10-20
Beredskapsjobb i skogsbruket
2015-10-20
Bromma flygplats
2015-10-20
Ekologiska grödor i Sverige
2015-10-20
Nationell strategi för den kreativa sektorn
2015-10-20
Antiterrorismarbetet i Åklagarmyndighetens regleringsbrev
2015-10-20
Tillämpning och kontroll av tillfälliga uppehållstillstånd
2015-10-20
Säkerheten vid landets asylboenden och flyktingmottagningar
2015-10-20
Brott mot areella näringsidkare
2015-10-19
Volkswagens avgasfusk
2015-10-19
En oberoende utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan
2015-10-19
Stöd till mänskliga rättigheter och demokratisering i Irak
2015-10-19
Ensamkommande barn som försvinner
2015-10-19
Ett nordiskt elcertifikatssystem
2015-10-19
Jamtli i budgetpropositionen för 2016
2015-10-19
Regeringens stopp av utbyggnad av förvaltningsområden
2015-10-19
Fri entré och dess finansiering
2015-10-19
Politiska fångar i Ryssland
2015-10-19
Dålig städning inom vården
2015-10-19
Vänsterregeringens stöt mot vårdens mångfald
2015-10-16
Ny museipolitik
2015-10-16
Kvalificerade kontroller av tung trafik
2015-10-16
Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för forskning
2015-10-16
Ambitionshöjning för förnybar el och kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
2015-10-15
E-sportens möjligheter till likvärdiga utbildningar
2015-10-15
Svensk ekologisk produktion
2015-10-15
Tilläggsdirektiv till Välfärdsutredningen (Fi 2015:01)
2015-10-15
Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
2015-10-15
Riksrevisorernas årliga rapport 2015
2015-10-15
Riksrevisorernas årliga rapport 2015
2015-10-14
Gestaltad livsmiljö
2015-10-14
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
2015-10-14
Riksrevisionens rapport om digitalradio
2015-10-14
2015-10-14
2015-10-14
Jobben i exportindustrin
2015-10-14
Tonåringar i lågstadiet
2015-10-14
Utredning av välfärdstjänster
2015-10-14
Arbetslöshetsskapande åtgärder
2015-10-14
Vitryssland
2015-10-14
Ökad takt i statens tillgänglighetsarbete
2015-10-14
Sveriges behov av fler utbildade hantverkare
2015-10-14
100-klubben
2015-10-14
Försöksverksamhet med undantag från kösystemet
2015-10-14
Satsningar på infrastruktur
2015-10-13
Avskaffande av systemet med etableringslotsar
2015-10-13
En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2015-10-13
Vissa frågor om behandling av personuppgifter och regleringen av id-kortsverksamheten hos Skatteverket
2015-10-13
Informationsutbytesavtal med Vanuatu
2015-10-13
Informationsutbytesavtal med Guatemala
2015-10-13
Vissa frågor på området för indirekta skatter
2015-10-13
Regeringens hantering av det parlamentariska läget
2015-10-13
Åtkomst av mark vid bygge av cykelleder
2015-10-13
Beskattning av el för elbussar
2015-10-13
Hantverkskunnandets status och bevarande
2015-10-13
Bärgning och bogsering av långa ekipage
2015-10-13
Tillstånd för längre ledbussar
2015-10-13
Konsekvenser av ny stödområdesindelning för jordbruket i norra Sverige
2015-10-13
Det statliga riskkapitalet och Inlandsinnovation
2015-10-13
Indirekt stöd till dömda terrorister i Palestina
2015-10-13
Kriterier för en feministisk regering
2015-10-13
Nya försök att särbehandla mc-åkare
2015-10-13
Nyanländas jobb i de gröna näringarna
2015-10-13
Tofta skjutfält på Gotland
2015-10-13
Kommuners och företags fusk med a-kassan
2015-10-13
Körkortslån för ungdomar
2015-10-12
Godkännande och marknadskontroll av fordon
2015-10-12
Högre utbildning
2015-10-12
Åtgärder mot bilindustrins utsläppsfusk
2015-10-12
Medborgarlön
2015-10-12
Nya enprocentsmålet
2015-10-12
Bidrag till kommunerna för planarbete
2015-10-12
Uppdatering av skatteavtal med Tyskland
2015-10-12
Medborgarskapsreglerna
2015-10-12
Hemsjukvård för barn i livets slutskede
2015-10-09
Engeriskatt på el
2015-10-09
Rovdjursförvaltning
2015-10-09
Beskattningen av människors kulturutövning
2015-10-09
RUT-avdraget för rengöring av inomhuspooler
2015-10-09
Statliga bolag och Svenskt Näringsliv
2015-10-09
Halland som region
2015-10-09
Oskuldskontroller på svenska vårdcentraler
2015-10-09
Räddande av de småskaliga vattenkraftverken
2015-10-09
Översyn av väg 56 mellan Norrköping och E20
2015-10-08
Ändringar i lagen om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel
2015-10-08
Den småskaliga vattenkraftens betydelse för kulturmiljöer
2015-10-08
Krav på matimporten
2015-10-08
Riksdagens inflytande på filmpolitiken
2015-10-08
Swedavias miljöarbete och klimatpåverkan
2015-10-08
Transporternas inverkan på klimatet
2015-10-08
Oberoende undersökning av attack mot sjukhus i Kunduz
2015-10-08
Kontrollstation 2015
2015-10-08
EU:s avtal med Kuba
2015-10-08
Lärarutbildningen
2015-10-08
100 dagar
2015-10-08
Lärarutbildningen
2015-10-08
Det fria skolvalet
2015-10-08
Det fria skolvalet
2015-10-08
Validering
2015-10-08
Ung företagsamhet
2015-10-08
Lärarutbildningen
2015-10-08
Fler med gymnasieutbildning
2015-10-08
Ryssland
2015-10-08
Kopplingen mellan gymnasieskolan och arbetsmarknaden
2015-10-07
Mål och myndighet
2015-10-07
Ökad insyn i fristående skolor
2015-10-07
Tillsyn och kontroll på hälso- och miljöområdet inom försvaret
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
2015-10-07
Medborgarlön
2015-10-07
Företagarnas syn på regeringens skattepolitik
2015-10-07
Kvinnors företagande
2015-10-07
Regeringens arbete mot förtryck av unga kvinnor
2015-10-07
Kärnkraft och elintensiv industri
2015-10-07
Försvarsmaktens synlighet för framgångsrik rekrytering
2015-10-07
Gymnasieelevers undervisningstid
2015-10-06
Gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott - genomförande av det nya CBE-direktivet
2015-10-06
Beskattning av säkerhetsreserv
2015-10-06
Begränsad skattefrihet för utdelning och nya bestämmelser mot skatteflykt i fråga om kupongskatt
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
2015-10-06
Bostadssituationen för svenska studenter
2015-10-06
Vinstuttag före nya vagnar
2015-10-06
Saknad proposition
2015-10-06
Barnarbetet i världen
2015-10-06
Fotbolls-VM i Ryssland och Qatar
2015-10-06
Höjd skatt för 1,2 miljoner löntagare
2015-10-06
Region Halland
2015-10-06
Regeringens bedömning av antalet nya jobb i offentlig sektor
2015-10-06
Regeringens stöd för att traineejobb och extratjänster ger fler jobb
2015-10-06
Hur många jobb regeringens politik skapar 2016
2015-10-06
Hur ökningen av sjukskrivningar ska hejdas
2015-10-06
Innovationsrådet
2015-10-06
Informationsutbytesavtal med Brunei
2015-10-05
Bostäder att bo kvar i
2015-10-05
Ändringar i offentlighets- och sekretesslagen med anledning av Försvarsexportmyndighetens avveckling
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05
2015-10-05