Datum
Benämning
Titel
2016-12-30
Arbetslöshet under ungdomsåren
2016-12-29
Rimliga elnätspriser
2016-12-28
Funktionskrav för elmätare
2016-12-28
Krigsbrott i östra Aleppo
2016-12-27
Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2016-12-27
Försämrad postutdelning i glesbygden
2016-12-27
Allemansrätten och markägarens intressen
2016-12-27
Det juridiska ansvaret inom lagstiftningen om kassaregistret
2016-12-27
Länsstyrelserna och företagsklimatet
2016-12-27
Modern teknik som verktyg inom de gröna näringarna
2016-12-23
Boendealternativ för barn och unga på stödboende
2016-12-23
Kommunernas placering av barn och unga på stödboende
2016-12-22
Polisens arbetsmiljö
2016-12-22
Brister i socialtjänsten
2016-12-22
Ohälsa i offentlig sektor
2016-12-22
Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism
2016-12-22
Brister på HVB-hem
2016-12-22
Kostnader för ERTMS
2016-12-22
Regellättnader för modulbostäder
2016-12-22
Drönare i näringslivet
2016-12-22
Tilläggsdirektiv till Utredningen nationell samordning för life science (U 2015:08)
2016-12-22
Förbättrade möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk
2016-12-22
Ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal och andra samhällsnyttiga funktioner
2016-12-22
Översyn av det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen
2016-12-22
En modern reglering av godstransporter till sjöss
2016-12-22
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
2016-12-21
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen
2016-12-21
En polishögskola i Rosengård
2016-12-21
Småskaliga vattenkraftverk
2016-12-21
Jämställdhet på svensk arbetsmarknad
2016-12-21
Säkerhetsbrister på stödboenden
2016-12-21
Stopp för kommunala särkrav vid bebyggelse
2016-12-21
Ändrade beskattningsregler för ökad privatbostadsuthyrning
2016-12-21
Placering av barn och unga på stödboenden
2016-12-21
Brister på stödboenden
2016-12-21
Illegala vapen
2016-12-21
Den kubanska regimens gripande av Eduardo Cardet
2016-12-21
Förtroendet för rikspolischefen
2016-12-21
Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige
2016-12-20
Värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2016-12-20
Svenska myndigheters beredskap inför Brexit-omröstningen
2016-12-20
ILO:s rekommendation om övergången från den informella till den formella ekonomin
2016-12-20
Riksrevisionens rapport om det livslånga lärandet inom högre utbildning
2016-12-20
Träffsäkra insatser inom LSS
2016-12-20
Räddningstjänstpersonal i beredskap
2016-12-20
Åtgärder mot illegal yrkestrafik
2016-12-20
Vattenbrist och nationell säkerhet
2016-12-20
Myndigheternas budgetramar
2016-12-20
Om situationen för radarsystemet ArtE 740
2016-12-20
Lättillgängligt stöd
2016-12-20
Begränsning av övertidsarbetet
2016-12-20
Hot mot Vänersjöfarten
2016-12-20
Beredningen av Barns och ungas rätt vid tvångsvård (SOU 2015:71)
2016-12-20
Radio och tv i allmänhetens tjänst
2016-12-19
2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2016-12-19
Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
2016-12-19
Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen
2016-12-19
Riksrevisionens rapport om utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap
2016-12-19
Riksrevisionens rapport om myndigheternas delårsrapporter
2016-12-19
Bistånd till de folkmordsdrabbade folken i Irak
2016-12-19
Överutnyttjande av assistansersättningen
2016-12-19
Arbetsmarknadskonflikt vid kollektivavtal
2016-12-19
Förberedelser för förstörelse av den utbyggda hamnen i Slite
2016-12-19
Inrättandet av en ny myndighet med ansvar för jakt och viltvård
2016-12-19
Säkra och likvärdiga livsmedelskontroller
2016-12-19
En haverikommission mot barnäktenskap
2016-12-19
Regeringens planer för idrottsanläggningar
2016-12-19
Polisiär närvaro i Jämtlands län
2016-12-19
Bortprioritering av stödet till arbetet mot hiv och andra smittsamma sjukdomar
2016-12-19
Smittskyddet
2016-12-19
Försvarspolitik
2016-12-16
Forskning och innovation på energiområdet för ekologisk hållbarhet, konkurrenskraft och försörjningstrygghet
2016-12-16
Kontroller och inspektioner i Sverige av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning
2016-12-16
Riksrevisionens rapport om den offentliga förvaltningens digitalisering
2016-12-16
Växande vårdköer med stora regionala skillnader
2016-12-16
Talerätt vid skydds- och licensjakt
2016-12-16
Enkelrum eller dubbelrum i stödboenden
2016-12-16
Globalt kvinnoförtryck
2016-12-16
Förutsättningarna för den småskaliga vattenkraften
2016-12-16
Brott mot äldre
2016-12-16
Anställningsskyddet i LAS
2016-12-16
Förstärkning av LAS
2016-12-16
Företrädaransvaret och skatteintäkter
2016-12-16
Tullens befogenheter
2016-12-16
Könsseparerade tider i badhus
2016-12-16
Överklagande av statusförklaring
2016-12-16
Kostnader för fältartister
2016-12-16
Ökat nationellt inflytande över EU:s naturvårdslagstiftning
2016-12-16
Ökad otrygghet i Järvaområdet
2016-12-16
Ett förstärkt djurskydd i EU
2016-12-16
Framtidens förvaltning av vargstammen
2016-12-16
Vittnesskyddet
2016-12-16
Straff för människosmuggling
2016-12-16
Gotlandskabeln
2016-12-16
Ahmadiyyamuslimer och andra religiösa minoriteter i Pakistan
2016-12-16
Samordnare mot segregation och våld i Järvaområdet
2016-12-16
Växande vårdköer
2016-12-16
Drönarfotografering
2016-12-16
Bilmålvakter
2016-12-16
Naturbruksprogrammet
2016-12-16
Statens budget för 2017
2016-12-16
Statens budget för 2017
2016-12-15
Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
2016-12-15
Forskning och utveckling på försvarsområdet
2016-12-15
För digitalisering i tiden
2016-12-15
Bättre skydd mot diskriminering
2016-12-15
Digitaliseringens effekter på individ och samhälle
2016-12-15
Ett välfungerande system för arbetskraftsinvandring?
2016-12-15
FRA och kontrollen
2016-12-15
Hållbar tillväxt och höga ohälsotal
2016-12-15
Ändring av juridisk könstillhörighet
2016-12-15
Hantering av vattenföroreningar från 3D-skrivare
2016-12-15
Rabies i Sverige
2016-12-15
Extra bidrag till Gotland
2016-12-15
Bolagisering av socialtjänster
2016-12-15
Bättre konkurrens inom postbranschen
2016-12-15
Staten som aktiv ägare i SAS
2016-12-15
Hälsans fördelning i samhället
2016-12-15
Polisens ansvar för medborgarnas trygghet
2016-12-15
Behandlingen av regimkritiker i Iran
2016-12-15
Snabbspår på arbetsmarknaden
2016-12-14
Logistik för högre försvarsberedskap
2016-12-14
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2016-12-14
Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under år 2015
2016-12-14
Misstänktas rätt till insyn i förundersökningar
2016-12-14
Riksrevisionens rapport om asylboenden - Migrationsverkets arbete med att ordna boenden till asylsökande
2016-12-14
Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
2016-12-14
Miljökrav vid militärövningar
2016-12-14
Granhammar herrgård
2016-12-14
Århuskonventionen och skydd av naturmiljö och biologisk mångfald
2016-12-14
Kontantservicen på landsbygden
2016-12-14
Margot Wallströms resa till Palestina
2016-12-14
Reglers efterlevnad inom polisen
2016-12-14
Presidentvalet i Gambia
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Mordutredningar
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Fler jobb
2016-12-14
Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
2016-12-14
Gröna obligationer
2016-12-14
Inrättande av en jämställdhetsmyndighet
2016-12-13
Är sjukskrivning bra för hälsan?
2016-12-13
Riksrevisionens rapport om förutsägbarhet och långsiktighet inom biståndet
2016-12-13
Uppföljning av återvändandedirektivet och direktivet om varaktigt bosatta tredjelandsmedborgares ställning
2016-12-13
Riksrevisionens rapport om felaktiga utbetalningar inom socialförsäkringen
2016-12-13
Uppföljning av biståndsbudgeten
2016-12-13
Häktet och polishuset i Västerås
2016-12-13
Bistånd till Burma
2016-12-13
Den svenska insatsstyrkan i Mali
2016-12-13
10 procents marint skydd år 2020
2016-12-13
God ekologisk status i Östersjön år 2021
2016-12-12
Den fria rörligheten för varor i EU
2016-12-12
Skatt på finansiell verksamhet
2016-12-12
Postnord och kvalitetssäkring av postala försändelser
2016-12-12
Kraftigt växande vårdköer
2016-12-12
Väntetider inom vården
2016-12-12
Brottsoffers möjlighet till upprättelse i rimlig tid
2016-12-12
Hemleverans av alkohol
2016-12-12
Spenderande av skattebetalarnas pengar
2016-12-12
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2016-12-12
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2016-12-09
Mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i svensk utrikespolitik
2016-12-09
Stärkt upphovsrätt för de kreativa näringarna
2016-12-09
Ökad privatbostadsuthyrning
2016-12-09
Förändringar av IB-elevers betyg
2016-12-09
Säkerhetspolisens information om återvändande terrorister
2016-12-09
Samhällsintresset i centrumanläggningar
2016-12-09
Nätutbyggnad
2016-12-09
Handläggningstider vid länsstyrelserna
2016-12-09
Översyn av LIS-områdeslagstiftningen
2016-12-09
Regeringens samordnare
2016-12-09
Besittningsskydd i kommunalt ägda bostadsrätter
2016-12-09
Utredning av strandskyddet
2016-12-09
Fler bygglovsbefriade åtgärder
2016-12-09
Prognos över antalet beviljade uppehållstillstånd
2016-12-09
Kvalitet i asylprövningen
2016-12-09
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2016-12-09
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2016-12-09
Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
2016-12-09
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2016-12-09
Handlingsplan 2016-2018 till skydd för barn mot människohandel, exploatering och sexuella övergrepp
2016-12-09
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2016-12-09
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2016-12-09
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2016-12-09
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2016-12-09
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation
2016-12-09
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2016-12-08
Kommunernas situation med att ordna bostäder till flyktingar
2016-12-08
Naturbruksutbildningarna
2016-12-08
Den svenska rymdnäringen
2016-12-08
Utsatta områden i Sverige
2016-12-08
Kameraövervakningslagstiftningens tillämpning på drönare
2016-12-08
Ett svenskt veterancentrum
2016-12-08
Svenskt stöd till finskt kunskapscentrum om hybridhot
2016-12-08
Driftsavbrott på krisinformation.se
2016-12-08
En strategi för drönare i Sverige
2016-12-08
Växande vårdköer
2016-12-08
Funktionsnedsattas möjlighet till jakt
2016-12-08
Utbildningsstöd till placerade barn
2016-12-08
Föreningslivet och filmpolitiken
2016-12-08
Hinder för nybyggnation utanför tätort
2016-12-08
Barnhem i Afghanistan
2016-12-08
Hot mot Europakonventionen
2016-12-08
Familjeåterförening för syrier
2016-12-08
Familjeåterförening enligt Dublinförordningen
2016-12-08
Tilläggsdirektiv till Nationell samordnare för utveckling och samordning av insatser inom området psykisk hälsa (S 2015:09)
2016-12-08
Tilläggsdirektiv till Nya apoteksmarknadsutredningen (S 2015:06)
2016-12-08
Stärkt rättssäkerhet och effektiv handläggning i ärenden och mål om socialförsäkring
2016-12-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om ändring av direktiv (EU) 2016/1164 vad gäller hybrida missmatchningar med tredjeländer
2016-12-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om tvistlösningsmekanismer vid dubbelbeskattning i Europeiska unionen
2016-12-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam konsoliderad bolagsskattebas
2016-12-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till rådets direktiv om en gemensam bolagsskattebas
2016-12-08
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2016-12-08
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2016-12-08
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2016-12-08
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2016-12-08
Infrastruktur för framtiden
2016-12-07
Transporter av frihetsberövade
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
2016-12-07
IB-programmets (International Baccalaureate) ändrade förutsättningar
2016-12-07
Konsekvenser av solskatten
2016-12-07
Konsekvensutredningar
2016-12-07
Skatten och entreprenören
2016-12-07
Införsel av alkohol
2016-12-07
Jämställdhet och idrott
2016-12-07
Ensamkommande flyktingbarn från Afganistan
2016-12-07
En EU-plattform för djurskydd
2016-12-07
Brott mot timmerförordningen
2016-12-07
Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-konventionen
2016-12-07
Det svenska initiativet om djurtransporter i EU
2016-12-07
Äldres boende i dag och i framtiden
2016-12-07
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2016-12-07
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2016-12-06
Statliga investeringar i allmänna farleder
2016-12-06
Åldersgräns för kosmetiska solarier
2016-12-06
Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
2016-12-06
Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet
2016-12-06
2016-12-06
FN-upphandling
2016-12-06
Sjömäns skattevillkor
2016-12-06
Organhandel
2016-12-06
Arbetskraftsinvandring
2016-12-06
Hot mot förtroendevalda
2016-12-06
Det mobila bredbandsnätet
2016-12-06
Problem till följd av Postnords organisationsförändring
2016-12-06
Krisen inom polisen i Region Syd
2016-12-06
Polishögskola till Malmö
2016-12-06
Ökad statlig närvaro i hela landet och skattekontoret i Sollefteå
2016-12-06
Hot, hat och desinformation på internet
2016-12-06
Utformningen av finansskatten
2016-12-06
Regeringens ambition om ökad statlig närvaro i landet
2016-12-06
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2016-12-06
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2016-12-05
Kostnadseffektiviserad asylhantering
2016-12-05
Bistånd från polis vid utmätning
2016-12-05
Samhällsekonomin i utbyggnaden av stamnät
2016-12-05
Konsumtionens miljö- och klimatpåverkan
2016-12-05
Dubbelspåret genom Varberg
2016-12-05
Stopp för uthyrningen av Slite hamn
2016-12-05
Kränkningar av rohingyafolkets mänskliga rättigheter
2016-12-05
Stärkt patienträtt i digitaliseringsstrategin
2016-12-05
Tomma platser på polisutbildningen
2016-12-05
Regelkrångel och byggnation i kustområden
2016-12-05
Rekrytering av familjehem och jourhem
2016-12-05
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2016-12-05
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-02
2016-12-02
Rätten till familjeåterförening
2016-12-02
Barnidrottsombudsman
2016-12-02
Statliga servicekontor
2016-12-02
Tillståndsprocessen för småskalig vattenkraft
2016-12-02
Banarbete Stockholm-Oslo
2016-12-02
Utvisningar av arbetskraftsinvandrare
2016-12-02
Moms på e-böcker
2016-12-02
Miljöpåverkan av läkemedelsanvändningen
2016-12-02
Möjligheten att flytta elever som mobbar
2016-12-02
Förslaget om en reviderad plan för ERTMS
2016-12-02
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2016-12-02
Utgiftsområde 8 Migration
2016-12-01
2016-12-01
Förbifart Söderköping
2016-12-01
Palestinsk propaganda
2016-12-01
En fungerande post- och paketmarknad
2016-12-01
Veterancentrum
2016-12-01
Lantmäteriets handläggningstider
2016-12-01
Ersättningsnivån vid naturvårdsinskränkning i fjällnära skog
2016-12-01
Det svensk-afghanska återtagandeavtalet
2016-12-01
Psykisk ohälsa bland kvinnor
2016-12-01
Självkörande bilar
2016-12-01
Nya siffror från Migrationsverket
2016-12-01
Kvinnorna i välfärden
2016-12-01
Försenade EU-ersättningar
2016-12-01
Slopad mängdrabatt vid upprepade återfall i brott
2016-12-01
Förenklingar i plan- och bygglagen
2016-12-01
Glappet mellan ersättningsformer
2016-12-01
Förseningsavgiften på trängselskatten
2016-12-01
Betalningen av trängselavgifterna
2016-12-01
Lagföring av utländska chaufförer
2016-12-01
Kampen mot hiv/aids
2016-12-01
Tillväxten för RUT
2016-12-01
Djurskyddsarbetet i EU
2016-12-01
Anställningsstöd
2016-12-01
Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad (U 2015:09)
2016-12-01
Behandlingen av personuppgifter om totalförsvarspliktiga
2016-12-01
Stärkt ställning och bättre levnadsvillkor för transpersoner
2016-12-01
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2016-11-30
Taxi och samåkning - i dag, i morgon och i övermorgon
2016-11-30
Ny resegarantilag
2016-11-30
En svensk flygskatt
2016-11-30
2016-11-30
2016-11-30
2016-11-30
Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo
2016-11-30
Kilometerskatten
2016-11-30
Återbetalning av fordonsskatt
2016-11-30
Insatser mot id-kapningar
2016-11-30
Frigivningen av Mohammed Habib al-Muqdad
2016-11-30
Insatser mot minskade skadeverkningar av tobaksbruk
2016-11-30
Välfärdsföretags kapitalbindning i fastigheter
2016-11-30
Återsändande av asylsökande till Afghanistan
2016-11-30
Ytterligare skärpning av vapenlagstiftningen
2016-11-30
Påverkansarbete inom EU
2016-11-30
Skriftliga avtal vid telefonförsäljning
2016-11-30
Översyn av reavinstskatten
2016-11-30
Märkning av vinterdäck för tunga fordon
2016-11-30
Vinterutrustning i tunga fordon
2016-11-30
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-11-30
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2016-11-29
En översyn av lagstiftningen om företagsbot
2016-11-29
Statens styrning genom riktade statsbidrag inom hälso- och sjukvården
2016-11-29
Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2016-11-29
Ändrade bestämmelser om tullsamarbete
2016-11-29
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
2016-11-29
2016-11-29
Bistånd till de folkmordsdrabbade folken i Irak
2016-11-29
Fred och demokratisk ordning i Irak efter Isis
2016-11-29
Social housing i Göteborg
2016-11-29
Delegationen för att bryta långtidsarbetslöshet
2016-11-29
Situationen i Turkiet
2016-11-29
Återvändandearbetet
2016-11-29
Ändrade förutsättningar för studerande
2016-11-29
Kommande anslag för polisen
2016-11-29
Enqa och kvalitetssäkringssystemet
2016-11-29
Övergångsbestämmelser för EB- och IB-elever
2016-11-29
Malmö högskola
2016-11-29
Märkning av vinterdäck för tunga fordon
2016-11-29
Propositionen om registerutdrag i arbetslivet
2016-11-29
Översyn av arbetsmarknadens konfliktregler
2016-11-29
Snabbare lagföring
2016-11-29
Inbrottsstöld
2016-11-29
Stölder av båtar och båtmotorer
2016-11-29
Försvårande av drönarfotografering för byggbranschen
2016-11-29
Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
2016-11-29
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
2016-11-29
Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
2016-11-28
Kunskap i samverkan - för samhällets utmaningar och stärkt konkurrenskraft
2016-11-28
Riksrevisionens rapport om säkra och effektiva läkemedel
2016-11-28
Timlöner på 27 kronor
2016-11-28
E-hälsofrågan
2016-11-28
Minskad användning av plastpåsar
2016-11-28
Preventivmedelsförskrivning
2016-11-28
Skarvens skador på fiskenäringen
2016-11-28
Uttalande om Kuba
2016-11-28
Utnyttjande av arbetssökande med anställningsstöd
2016-11-28
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
2016-11-28
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2016-11-28
Utgiftsområde 21 Energi
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 6
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 5
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 4
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 3
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 2
2016-11-25
Ett modernare utsökningsförfarande, del 1
2016-11-25
2016-11-25
2016-11-25
Beräkningar av minskade klimatutsläpp
2016-11-25
Statliga beredskapsjobb
2016-11-25
Höjd skatt på arbete i tider av digitalisering
2016-11-25
Balansen mellan miljömål och produktionsmål i skogen
2016-11-25
Företrädaransvar
2016-11-25
Förlängning av tillfälliga uppehållstillstånd
2016-11-25
Asylsökande som saknar skyddsskäl
2016-11-25
Närhetsprincip för nyanlända
2016-11-25
Den psykiska ohälsan
2016-11-25
Skillnader i sjukfrånvaro
2016-11-25
Vårdreformer
2016-11-25
Utlandssvenskar
2016-11-25
Försvarsmaktens rekrytering
2016-11-25
Nya droger
2016-11-25
Nya vägar
2016-11-25
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2016-11-25
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om främjande av internetkonnektivitet i lokala samhällen
2016-11-25
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
2016-11-24
Förutsättningar för en säker kraftöverföring – Styrningen av Svenska kraftnät i genomförandet av energiomställningen
2016-11-24
2016-11-24
Upphandlingsbrister hos Arbetsförmedlingen
2016-11-24
Regeringens arbetslöshetsmål
2016-11-24
Anknytningsärenden
2016-11-24
Sveriges migrationslagstiftning
2016-11-24
Antalet asylsökande till Sverige
2016-11-24
Ökad tillgänglighet till vitboken
2016-11-24
Förtroendet för rikspolischefen
2016-11-24
Trygghetshundar åt våldsutsatta kvinnor
2016-11-24
Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning
2016-11-24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan (UD 2015:02)
2016-11-24
En utvecklad modell för hyressättning vid nyproduktion
2016-11-24
Ett stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende
2016-11-24
Rättsliga förutsättningar för en digitalt samverkande förvaltning
2016-11-24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om effektiv styrning av nationella digitala tjänster i en samverkande förvaltning (N 2016:01)
2016-11-24
Tilläggsdirektiv till Vägslitageskatte-kommittén (Fi 2015:03)
2016-11-24
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
2016-11-23
Införande av flygskatt
2016-11-23
Varbergstunneln
2016-11-23
Migrationsverkets anvisningar av flyktingar till kommunerna
2016-11-23
Ungdomsförbundens plats i skolan
2016-11-23
Kompetensförsörjningen inom kärnkraftsbranschen
2016-11-23
Åtgärder för att minska flygets utsläpp
2016-11-23
Tvärbanan till Bromma flygplats
2016-11-23
74 tons lastbilar
2016-11-23
Budapestkonventionen
2016-11-23
Hästens bidrag till öppna landskap
2016-11-23
Nytt lots- och farledsavgiftssystem
2016-11-23
Vattenkraften och energiöverenskommelsen
2016-11-23
Stadsutveckling
2016-11-23
Statsbidrag till enskild väghållning
2016-11-23
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
2016-11-23
Nytt regelverk om upphandling
2016-11-23
Nytt regelverk om upphandling, del 2
2016-11-23
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2016-11-22
Granskning av budgetpropositionen för 2017
2016-11-22
Värdeåterföring vid satsningar på transportinfrastruktur
2016-11-22
Riksrevisionens rapport om skyddet för pensionssparare
2016-11-22
Översynen av områden av riksintresse för friluftsliv
2016-11-22
Främjande av vapenexport till Filippinerna
2016-11-22
Barnäktenskap
2016-11-22
Beredningen av barnrättighetsutredningen
2016-11-22
Behov av förenklat strandskydd
2016-11-22
Översyn av regelverket kring balanskravet och god ekonomisk hushållning i kommunerna
2016-11-22
Högre bärighetsklass för högkapacitetsfordon
2016-11-22
Illegal trafikskoleverksamhet
2016-11-22
Statens budget 2017 Rambeslutet
2016-11-21
Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
2016-11-21
Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
2016-11-21
De afghanska tolkarnas rättigheter
2016-11-21
Nationell antidopningsorganisation
2016-11-21
Utvecklingen i Turkiet
2016-11-21
Textilinsamling av företag
2016-11-21
Deltidspoliser
2016-11-21
Hastighetssänkningen till 80 kilometer i timmen
2016-11-21
Skyddet av Vätterns vatten
2016-11-21
Undantag vid skogsavverkning
2016-11-21
Framtidens vattenbrist
2016-11-18
Högskolors autonomi
2016-11-18
Snabbare lagföring för ungdomar som begår brott
2016-11-18
Åtgärder för minskat stöd till terrorism
2016-11-18
Hållbarhetsmålen och biståndsstrategierna
2016-11-18
Fortsatta oklarheter gällande underlag om personlig assistans
2016-11-18
Höständringsbudget för 2016
2016-11-18
Höständringsbudget för 2016
2016-11-18
Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux
2016-11-18
En stärkt yrkeshögskola
2016-11-18
Ny definition av fastighetsbegreppet i mervärdesskattelagen
2016-11-18
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
2016-11-18
Statens budget 2017 Rambeslutet, del 2
2016-11-17
Upprättandet av tillfälliga gränskontroller vid inre gräns
2016-11-17
Maskeringsförbud vid idrottsarrangemang
2016-11-17
Det svenska stödet för Indiens medlemskap i Nuclear Suppliers Group (NSG)
2016-11-17
Laxfiske i södra Östersjön
2016-11-17
Ökad utsatthet för sexualbrott bland kvinnor
2016-11-17
Arbetslöshetsmål 2020
2016-11-17
Storregionernas legitimitet
2016-11-17
Genomsökning av båtar
2016-11-17
Inrättandet av en brottsofferportal
2016-11-17
Regeringens förslag till ny regionindelning
2016-11-17
Narkotika- och trafikpolisernas verksamhet i den nya polisorganisationen
2016-11-17
Sveriges krav på generalsekreterare för Unesco
2016-11-17
Uttalande om att EU bör köpa upp och skrota vapen på Balkan
2016-11-17
Finansiering, subvention och prissättning av läkemedel
2016-11-17
Konstnärernas villkor
2016-11-17
Ändrade regler om beskattningsinträde vid fusion och fission
2016-11-17
Statliga företag
2016-11-16
Vikten av korrekta åldersbedömningar
2016-11-16
Nya Karolinska Solna
2016-11-16
Framtiden för public service
2016-11-16
Konsekvensutredningar
2016-11-16
Underhållsbristen på järnvägen
2016-11-16
Entreprenörskap i gymnasieskolan
2016-11-16
Hållbar konsumtion av textilier
2016-11-16
Anmälningsförfarande vid kameraövervakning av vildsvin
2016-11-16
Oro för välfärdens valfrihet
2016-11-16
Medevac-förmåga i Mali
2016-11-16
Deltagarnas aktivitet inom etableringen
2016-11-16
Bilaterala utfästelser som del i Sveriges kampanj till FN:s säkerhetsråd
2016-11-16
Rekrytering av lärare från Finland
2016-11-16
Uteblivet amerikanskt stöd till sekulära i Syrien
2016-11-16
Dansk förfrågan om 1961 års konvention om begränsning av statslöshet
2016-11-16
Den offentliga servicen i skärgården
2016-11-16
Information till andra nordiska länder om kampanjen till FN:s säkerhetsråd
2016-11-15
Otydliga regler för delningsekonomin
2016-11-15
Försäkringskassans nya regler om underhållstödet
2016-11-15
Nya regler för underhållsstöd
2016-11-15
Rättslig prövning av skogsavverkning
2016-11-15
UD:s reserekommendationer
2016-11-15
Förbrukningen av plastpåsar
2016-11-15
Jämlik vård vid sällsynta diagnoser
2016-11-15
Stranderosionens förödande effekter
2016-11-15
Sveriges relationer med USA
2016-11-15
Kvalitetskrav på skönhetsbehandlingar
2016-11-15
Skogens roll för friluftslivet
2016-11-15
Ett reformerat bilstöd
2016-11-14
En ny hälso- och sjukvårdslag
2016-11-14
Riksrevisionens rapport om informationssäkerhetsarbete på nio myndigheter
2016-11-14
2016-11-14
Införandet av signalsystemet ERTMS
2016-11-14
Åtgärder för cykling
2016-11-14
Rätten till familjeåterförening
2016-11-14
Strandskyddet och bostadsbyggandet
2016-11-14
Länsstyrelsernas servicenivå
2016-11-14
700 MHz-bandet
2016-11-14
Strandskyddet
2016-11-14
Handläggningstider som riskerar jobbutvecklingen på landsbygden
2016-11-11
2016-11-11
2016-11-11
2016-11-11
2016-11-11
2016-11-11
Allmänhetens talerätt avseende skogsbruk
2016-11-11
Kvotering till bolagsstyrelser
2016-11-11
Bromerade flamskyddsmedel
2016-11-11
AP-fondernas investeringar i det ockuperade Västsahara
2016-11-11
Företrädaransvar
2016-11-11
Fördröjningen av Sveriges utbetalningar till jordbrukare
2016-11-11
En fossilfri fordonsflotta
2016-11-11
Sjukskrivningar
2016-11-11
Ett stärkt konsumentskydd vid telefonförsäljning
2016-11-11
Bostadsbrist på grund av stort mottagande
2016-11-11
Veterandagen
2016-11-11
Civilsamhällets särart och EU:s dataskyddsförordning
2016-11-11
LAN-spel
2016-11-11
Att underlätta för erfaren kompetens
2016-11-11
Krav på kollektivavtalsliknande villkor vid nystartsjobb
2016-11-11
Sysselsättningsfasen
2016-11-11
Pressen på vården till följd av antalet nyanlända
2016-11-11
Flygbuller
2016-11-11
Göteborgs hamn
2016-11-11
Handläggningstider som riskerar svensk kycklingproduktion
2016-11-11
Översyn av Riksrevisionen
2016-11-11
Falska polisbilar
2016-11-10
En försöksverksamhet med betyg från och med årskurs 4
2016-11-10
2016-11-10
Försäkringskassans prissättning
2016-11-10
Domstolarnas oberoende
2016-11-10
Rymdstrategi
2016-11-10
Avrättningar i Iran
2016-11-10
Sjukhusnedläggningar i Gävleborg
2016-11-10
Sammanlänkning av de nordiska arbetsförmedlingarnas hemsidor
2016-11-10
Främlingspass och resedokument
2016-11-10
Kommuners bostadsförsörjningsansvar
2016-11-10
Försvarsmaktens kostnader för statsflyget
2016-11-10
En utvidgad skyldighet att anmäla växtskadegörare
2016-11-10
Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden, Världsbanksgruppen samt de regionala utvecklings- och investeringsbankerna 2014 och 2015
2016-11-09
En känneteckensrättslig reform
2016-11-09
Riksrevisionens rapport om granskningen av skrivelsen Årsredovisning för staten 2015
2016-11-09
Polisutbildningen vid Södertörns högskola
2016-11-09
Fördröjning av bredband på landsbygden
2016-11-09
Västsaharier som stoppas från COP 22 av Marocko
2016-11-09
Treårig tandhygienistutbildning
2016-11-09
Drönarföretagens svårigheter efter ny dom
2016-11-09
Underlättande för forskning
2016-11-09
Skärpta straff för allvarliga våldsbrott
2016-11-09
Lagstiftningen mot droghandel
2016-11-09
Specificering och redovisning av läkemedelsförmånen
2016-11-09
Oklart underlag gällande beslut om personlig assistans
2016-11-09
Registrering av gåvor till riksdagsledamöter och registrering av vissa skulder m.m.
2016-11-09
Kompletteringar till EU:s förordning om europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser
2016-11-09
En översyn av det ekonomiadministrativa regelverket för riksdagens myndigheter
2016-11-09
Ny ersättningslag och lag om stöd till partigrupperna
2016-11-08
Ordning och reda i välfärden
2016-11-08
Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk
2016-11-08
Företrädaransvar i aktiebolag
2016-11-08
Apotekens tillgänglighet och service
2016-11-08
Postnords prissättning av företagspaket
2016-11-08
Kontroll av kosttillskott
2016-11-08
En jämställd sponsring av elitidrotten
2016-11-08
Mål för bolag med statlig ägande
2016-11-08
Orättvisa villkor inom idrotten
2016-11-07
En gränsöverskridande mediepolitik
2016-11-07
Skatt på finansiell verksamhet
2016-11-07
Förändring av ägarandelarna i en europeisk synkrotronljusanläggning
2016-11-07
Fatah/PA:s hyllningar av massmördare
2016-11-07
Demokratiskt valda partiers rätt att lämna budgetförslag
2016-11-07
Gränskontrollerna och rörligheten i Norden
2016-11-07
Begränsning av detaljplanekravet
2016-11-07
Nationella kvalitetsregistrens framtid
2016-11-07
Ökad delegation till kommunstyrelse och byggnadsnämnd
2016-11-07
Tillgång till bredband för människor på landsbygden
2016-11-07
Bredare granskning av dem som söker sig till Sverige
2016-11-07
Kartläggning av fastighetsköp
2016-11-07
Översättning av säkerhetspolitisk utredning
2016-11-04
2016-11-04
Tystad opposition i Turkiet
2016-11-04
Transportstyrelsens tolkning av regelverket för cabotagetransporter
2016-11-03
Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag
2016-11-03
Riksrevisionens rapport om statens kreditförluster på studielån
2016-11-03
2016-11-03
2016-11-03
Regeringens ställningstagande till det svenska skogsbruket
2016-11-03
Kvaliteten i sex- och samlevnadsundervisningen
2016-11-03
Förändringar i de kommunala utjämningssystemen
2016-11-03
Avfolkningen av landsbygden
2016-11-03
Sanktionsavgifter för cabotageöverträdelser
2016-11-03
Friluftslivet och socialavgiftslagen
2016-11-03
Statens mål för friluftspolitiken
2016-11-03
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism (UD 2015:04)
2016-11-03
Möjligheten att bevilja uppehållstillstånd när ett beslut om avvisning eller utvisning inte kan verkställas eller har preskriberats
2016-11-03
Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting
2016-11-03
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2015
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02
2016-11-02
Praktikplatser för asylsökande
2016-11-02
Kompetenskraven på Sis-ungdomshem
2016-11-02
Resning i brottmål på grund av felaktig uppgiven ålder
2016-11-02
Uppskjutet införande av ERTMS (European Rail Traffic Management System)
2016-11-02
Systembolagets ansvar för missförhållanden på vingårdar i Sydafrika
2016-11-02
Brott mot äldre
2016-11-02
Transportsektorns utsläpp
2016-11-02
Gemensam ram för att motverka hybridhot
2016-11-01
En avgiftsfri filmgranskning och utvidgad ledsagarregel
2016-11-01
Riksrevisionens rapport om nationella samordnare som statligt styrmedel
2016-11-01
2016-11-01
Nära-nollenergibyggnader
2016-11-01
Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder
2016-11-01
Fredad zon för kristna i norra Irak
2016-11-01
Tillgång till bredband
2016-11-01
Långa väntetider för behandling av prostatacancer
2016-11-01
Säkerheten på svenska rastplatser
2016-11-01
En integrerad EU-politik för Arktis
2016-11-01
Stärkt konsumentskydd på bolånemarknaden
2016-10-31
En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning - Del 2
2016-10-31
En gymnasieutbildning för alla - åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning
2016-10-31
Storregionernas effekter på sjukvården
2016-10-31
Andrahandsuthyrning
2016-10-31
Regeringens jämställdhetsambitioner
2016-10-31
Riskanalys av polisens omorganisation
2016-10-31
Utvidgad miljöbrottsbestämmelse m.m.
2016-10-31
En ny lag om personnamn
2016-10-31
Ändringar i fördraget om internationell järnvägstrafik
2016-10-28
Begränsningar i föräldrapenningen för föräldrar som kommer till Sverige med barn
2016-10-28
Nedläggning av Nord Stream 2
2016-10-28
Visum för tredjelandsstudenter
2016-10-28
Språkkrav på svenskflaggade passagerarfartyg
2016-10-28
Rymdstrategi
2016-10-28
Textilinsamling av företag
2016-10-28
Straff vid bevisade sexualbrott
2016-10-28
Eventuell avveckling av museer
2016-10-28
ICC:s framtid i Afrika
2016-10-28
Hållbar miljö och framtidens plaster
2016-10-28
Viltförvaltningsdelegationerna
2016-10-28
Skyddet av skog
2016-10-28
Elimineringsplan mot hepatit C
2016-10-28
Användning av drönare efter Högsta förvaltningsdomstolens prejudikat
2016-10-28
Översyn av skogsnäringen
2016-10-27
Statens förorenade områden
2016-10-27
Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer
2016-10-27
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2016-10-27
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2016-10-27
2016-10-27
Den instabila situationen i Demokratiska republiken Kongo
2016-10-27
Tillämpning av utvidgat strandskydd
2016-10-27
Väntan på samordningsnummer
2016-10-27
Framtiden för Arvika sjukhus vid en regionreform
2016-10-27
Mellanösterns glömda krig
2016-10-27
Artskyddsförordningens inverkan på skogsbruket
2016-10-27
Priset på diesel för den tunga yrkestrafiken
2016-10-27
Priset på bensin
2016-10-27
Konkurrensneutral reklamskatt
2016-10-27
Kompensation för ytterligare höjningar av bensinskatten
2016-10-27
Åtgärder för att stödja landsbygden vid ökade transportkostnader
2016-10-27
Rekryteringen av ordinarie domare
2016-10-26
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
2016-10-26
Kubastrategin och det civila samhället
2016-10-26
Arbetsmiljöverkets försämrade resultat
2016-10-26
Lantbrukarnas regelbörda
2016-10-26
Statsministerns besök i Irak
2016-10-26
Översyn av strandskyddet
2016-10-26
Anknytningsärenden
2016-10-26
Kurdistanregionen
2016-10-26
Turkiets beskjutning av sekulära kurder
2016-10-26
Bristande tillgänglighet till polisen
2016-10-26
Turkiets kränkning av irakiskt territorium
2016-10-26
Extratjänster i föreningslivet
2016-10-26
Jobb i finanssektorn
2016-10-26
Sis kompetenstapp
2016-10-26
Sjukfrånvaro i kommun och landsting
2016-10-26
Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen
2016-10-26
Psykisk ohälsa
2016-10-26
Regionala skillnader i sjukfrånvaron
2016-10-26
Indragen julpyntning i mindre orter
2016-10-26
Samordning kring avvisningsbeslut
2016-10-26
Skattelagstiftningens rättssäkerhet
2016-10-26
Gränskontroll vid mindre flygplatser
2016-10-26
Utredning av assistansersättningen
2016-10-26
Beslut avseende LSS
2016-10-26
Landbaserade laxodlingar
2016-10-26
Kvalitetskraven inom Sis
2016-10-26
Användning av växtskyddsmedel
2016-10-26
Distanshandel med alkohol
2016-10-26
Bensinpriset
2016-10-25
Effektiv bekämpning av marknadsmissbruk
2016-10-25
2016-10-25
2016-10-25
Så kallade renovräkningar
2016-10-25
Påstådda övervinster i välfärden
2016-10-25
Sydafrikas utträde ur ICC
2016-10-25
Fördröjning av regeringsbeslut
2016-10-25
Drönares klassning som övervakningskameror
2016-10-25
Sveriges politik för fred i Syrien
2016-10-25
Israels blockad mot Gazaremsan
2016-10-25
Sveriges arbete för fred i Jemen
2016-10-25
Sveriges utvecklingssamarbete med Burkina Faso
2016-10-25
Betygsvalidering
2016-10-25
Nolltolerans mot oseriösa universitetskurser
2016-10-25
Järnvägsunderhåll utan upphandling på Södra stambanan
2016-10-25
Statsministerns uttalande om situationen för kvinnor i Saudiarabien
2016-10-25
Kemikalieskatten
2016-10-25
Jobb genom 100-klubben
2016-10-25
Fler enkla jobb
2016-10-25
Brister inom jobbsatsning
2016-10-25
Snabbspåren
2016-10-25
Utvärdering av jobbsatsning
2016-10-25
Ögonoperationer
2016-10-25
Obligatoriska syntester vid körkortsförnyelse
2016-10-25
Omlokalisering av E-hälsomyndigheten
2016-10-25
E-hälsovision och patientsäker läkemedelshantering utan medarbetare
2016-10-25
Jämförbarhet inom högre utbildning
2016-10-25
Vindkraftsetablering och försvarets krigsduglighet
2016-10-24
En inkluderande kulturskola på egen grund
2016-10-24
Akutsjukhus i Dalarna
2016-10-21
Järnvägsplanerna för sträckan Mölnlycke-Bollebygd
2016-10-21
Kilometerskattens effekter
2016-10-21
Statligt subventionerade jobb
2016-10-21
Skattenivåer och arbete
2016-10-21
Kemikalieskatten
2016-10-21
Den svenska insatsen i Libyenkriget 2011
2016-10-21
Fatahs hyllande av massmördare på gator och torg
2016-10-21
Fatahs hyllande av massmördare
2016-10-21
Den nya skuldsaneringslagen
2016-10-21
Regelverk för forskning på universitetssjukhus
2016-10-21
Social housing i Göteborg
2016-10-21
Skuldsanering för återvändande Isis-stridande
2016-10-21
Finansministern till skatteutskottet
2016-10-21
Antibiotika i djuruppfödningen
2016-10-21
Erkännande av seyfo som folkmord
2016-10-21
Vänersjöfartens framtid
2016-10-21
Servicen på landsbygden
2016-10-21
Ändamålsenlig reglering av snus
2016-10-21
Regeringens arbetslöshetsmål
2016-10-21
Den kommersiella linjebusstrafiken
2016-10-21
Missgynnande av elever på IB-programmet
2016-10-21
Bostadssituationen för nyanlända
2016-10-21
Statsministerns besök i Saudiarabien
2016-10-21
Besiktningspaketets påverkan på trafiksäkerheten
2016-10-21
Passkontroll
2016-10-21
Migrationsregler för nya företag och investeringar i Sverige
2016-10-21
Nedläggningshot mot akutsjukhus i allmänhet och sjukhuset i Kristianstad i synnerhet
2016-10-21
Akutsjukhus i Jämtlands län
2016-10-21
Vildsvin och viltskador
2016-10-21
Riksrevisionens rapport om Säkerhets- och integritetsskyddsnämndens tillsyn över brottsbekämpande myndigheter
2016-10-21
Genomförande av EU:s försvarardirektiv
2016-10-21
Utvecklingen inom den kommunala sektorn
2016-10-21
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2015
2016-10-21
Genomförande av EU:s direktiv om arbetstidens förläggning vid transporter på inre vattenvägar
2016-10-20
2016-10-20
2016-10-20
Insatser för att hantera IS-återvändare
2016-10-20
Postförsändelser till rättspsykiatriska regionkliniker
2016-10-20
Anslagshöjningen till kommunerna
2016-10-20
Reepaluutredningen
2016-10-20
Utstationering
2016-10-20
Ny kemikalieskatt
2016-10-20
Autonomi för högskolor och universitet
2016-10-20
Förskrivning av smärtstillande morfinläkemedel
2016-10-20
Bostadsarrende
2016-10-20
Deltidspoliser
2016-10-20
Översyn av lagen om ersättning för fysioterapi
2016-10-20
En rättvis bedömning för elever som går IB-program
2016-10-20
Kullbergska sjukhuset i Katrineholm
2016-10-20
Nedläggningar av akutsjukhus
2016-10-20
Akutsjukhus i Motala och Norrköping
2016-10-20
Bostadsbyggande och strandskyddet
2016-10-20
Finsk inkapslingsanläggning och slutförvar av använt kärnbränsle
2016-10-20
Överflödiga akutsjukhus i Kronobergs län
2016-10-20
Ostlänken
2016-10-20
Rapporters rättsliga status
2016-10-20
EU-förslag om europeisk statistik om personer och hushåll
2016-10-20
Konkurrensskadelag
2016-10-20
Kollektiv förvaltning av upphovsrätt
2016-10-20
Företagens rapportering om hållbarhet och mångfaldspolicy
2016-10-19
Riksrevisionens rapport om erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan
2016-10-19
Svenska kommuners skatteintäkter
2016-10-19
Utredning av utredningsbara brott
2016-10-19
Konsekvensutredningar
2016-10-19
Personaloptioner
2016-10-19
Klimattoppmötet COP22
2016-10-19
Framtida förhandlingar mellan EU och Storbritannien
2016-10-19
Reform av strandskyddet och mer byggande
2016-10-19
Kompetensutveckling i senare skeden av yrkeslivet
2016-10-19
Den östliga förbindelsen
2016-10-19
Sänkt värde på internationella betyg
2016-10-19
Välfärden
2016-10-19
Förhärligande av terrororganisationen IS
2016-10-19
Abbas hyllningar av terrorister
2016-10-19
Lantmäteriets resurser
2016-10-19
Utvisning på grund av regelkrångel
2016-10-19
Instruktioner för opolitiska tjänstemän i FN-systemet
2016-10-19
Information till riksdagen om regeringens arbete inom FN-systemet
2016-10-19
Politisk kontroll över beslut inom FN-systemet
2016-10-19
Beräkning av skattetillägg
2016-10-19
Ny kompetensagenda för Europa
2016-10-18
Likvärdigt, rättssäkert och effektivt - ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning
2016-10-18
Låt fler forma framtiden! Del B
2016-10-18
Regeringens strategi för det nationella arbetet med mänskliga rättigheter
2016-10-18
Utökade möjligheter för migrationsdomstolar att överlämna mål
2016-10-18
Ömsesidigt bistånd med indrivning av vissa administrativa sanktionsavgifter
2016-10-18
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2016-10-18
Golv för statslåneräntan i skattelagstiftningen
2016-10-18
Utbyte av upplysningar om förhandsbesked i gränsöverskridande skattefrågor och förhandsbesked om prissättning
2016-10-18
Statliga verk och myndigheter som stoppar bostäder
2016-10-18
Försäkringskassans arbetssätt i sjukförsäkringsärenden
2016-10-18
Snabbspåren
2016-10-18
Delegation för att skapa jobb
2016-10-18
Förenkling av lönestöden
2016-10-18
Resultat för 100-klubben
2016-10-18
Resurser till försvaret
2016-10-18
Svenska myndigheters tolkning av EU-regelverk
2016-10-18
Åtgärder mot oseriös telefonförsäljning
2016-10-18
Värdering av internationella gymnasieprogram
2016-10-18
Ökande organdonationsköer
2016-10-18
Det nordiska dubbelbeskattningsavtalet
2016-10-18
Skatteverkets förmåga att bekämpa illegala anställningar och svartarbete
2016-10-18
Vinterdäckskrav på drivaxlarna på tunga fordon
2016-10-18
Modulhus för nyanlända
2016-10-18
Preskriptionstiden för ny asylansökan
2016-10-18
Statsbidrag till försvarshistoria
2016-10-18
Migrationsverkets handläggningstider
2016-10-18
Missbruk av resedokument, främlingspass och uppehållstillståndskort
2016-10-18
En samlad torvprövning
2016-10-17
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
2016-10-17
Entreprenörskap i det tjugoförsta århundradet
2016-10-17
EU och den svenska glöggen
2016-10-17
Kontroll av LOK-stödet
2016-10-17
Av- och utvisning av personer som fått avslag på sin asylansökan
2016-10-17
Polisen och väntetider på 114 14
2016-10-17
Åtgärder kring Postnord
2016-10-17
Statens försäljning av SAS
2016-10-17
Distansförsäljning av alkohol
2016-10-17
Slarv med läkemedel
2016-10-17
Riksrevisionens kritik mot skattereglerna
2016-10-17
Högskolors lokalisering
2016-10-17
Statens skuld till kommunerna
2016-10-17
Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2016-10-14
Hedersvåld och förtryck mot kvinnor
2016-10-14
En verksamhet av god kvalitet för utsatta barn
2016-10-14
Biståndet till Palestina
2016-10-14
Långa väntetider för att nå polisen
2016-10-14
Det framtida samarbetet med Danmark mot den organiserade brottsligheten
2016-10-14
Oklarheter gällande solcellsskatten
2016-10-14
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds bidrag till svensk forskning
2016-10-14
Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg
2016-10-14
Särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg
2016-10-13
Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster
2016-10-13
Tillämpningen av strandskyddet
2016-10-13
Situationen för polishundar och polishästar
2016-10-13
Finansiering av Norrbotniabanan
2016-10-13
Framtidens samhällsnät för mobil kommunikation
2016-10-13
Inrättande av en angränsande zon
2016-10-13
Idrott i skolan
2016-10-13
Sörmland och Svealandsregionen
2016-10-13
Distanshandel med alkoholhaltiga drycker
2016-10-13
Missbruk av Migrationsverkets resehandlingar
2016-10-13
Ett skärpt regelverk för förvar
2016-10-13
Poliser som säger upp sig
2016-10-13
Vägpirater i Bohuslän
2016-10-13
Arbetskraftsinvandring
2016-10-13
Handläggningen av uppehållstillstånd för studenter och forskare
2016-10-13
Internationell överenskommelse som möjliggör fossilfritt flyg
2016-10-13
Lärarlönelyftet och IB-lärare
2016-10-13
Ny lagstiftning för elektroniska cigaretter
2016-10-13
Möjligheten att bygga i attraktiva miljöer
2016-10-13
Snabbspår för utlandsfödda akademiker
2016-10-13
Begränsning av MRSA-smitta
2016-10-13
Stängningen av tv-kanalen Newroz TV
2016-10-13
Revisorernas värdering av nybyggda hyreshus
2016-10-13
Rekordhöga hyror för andrahandsboende
2016-10-13
Rätten till personlig assistans
2016-10-13
Modersmålsundervisning på de nationella minoritetsspråken
2016-10-13
Sjukvården i de nya storregionerna
2016-10-13
Akutsjukhusen i de nya storregionerna
2016-10-13
Tilläggsdirektiv till 2015 års skolkommission (U 2015:03)
2016-10-13
Samordning av särskilda persontransporter
2016-10-13
Ett reklamlandskap i förändring
2016-10-13
En sammanhållen politik för hållbar turism och växande besöksnäring
2016-10-12
Stärkt konsumentskydd på marknaden för högkostnadskrediter
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
2016-10-12
Öppenhet i TTIP
2016-10-12
Sänkt arbetsgivaravgift för enmansföretag
2016-10-12
Kungliga Operan
2016-10-12
Lag om kvotering
2016-10-12
Migrationsverkets skuld till Hällefors kommun
2016-10-12
Integration i Åre kommun
2016-10-12
Skyndsamma åtgärder mot långa handläggningstider för jordbruksstöd
2016-10-12
Statlig styrning av myndigheter
2016-10-12
Olovlig körning
2016-10-12
Förtroendet för assistansersättningen
2016-10-12
Personalbrist inom mammografin
2016-10-12
Uteblivna pengar till lokal utveckling för 437 000 medborgare
2016-10-12
Det ökande antalet butiksrån
2016-10-12
Kontroversiell vapenexport
2016-10-12
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2016-10-12
Ändrat regionalt utvecklingsansvar i vissa län
2016-10-11
Det stämmer!
2016-10-11
Internationella jämförelser av inkomstskillnader – Sveriges möjligheter att bidra med statistik
2016-10-11
Infrastruktur för framtiden - innovativa lösningar för stärkt konkurrenskraft och hållbar utveckling
2016-10-11
Genomförande av det omarbetade asylprocedurdirektivet
2016-10-11
Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under helåret 2015 och första halvåret 2016
2016-10-11
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under helåret 2015 och första halvåret 2016
2016-10-11
Säkerhet och punktlighet på järnvägen
2016-10-11
Familjeåterförening enligt den tillfälliga lagen
2016-10-11
Långa handläggningstider för plantering på jordbruksmark
2016-10-11
Dödligt våld bland kriminella
2016-10-11
Regelverket för Lärarlyftet II
2016-10-11
Fler nya jobb till nyanlända
2016-10-10
Tydligare tillståndsgivning enligt lotterilagen
2016-10-10
Brister i patientsäkerhet
2016-10-10
Regeringens agerande angående Nordstream 2
2016-10-10
Kilometerskatten och jobben
2016-10-10
Kemikalieskattens införande
2016-10-10
Finansieringen av Ban Ki Moons besök i Stockholm
2016-10-10
Kristna konvertiter i Iran
2016-10-10
Ytterligare redovisning av kampanjen till FN:s säkerhetsråd
2016-10-10
Upplägg för kampanjen till FN:s säkerhetsråd
2016-10-10
Framtidsministern och PGU
2016-10-10
Danmarks medlemsskap i Europol
2016-10-10
Distansförsäljning av alkohol
2016-10-07
Om solcellsskatten
2016-10-07
Omlokalisering av EMA till Sverige
2016-10-07
EU:s förslag om ansvarsfördelning för växthusgasutsläpp
2016-10-07
Bistånd till Västsahara
2016-10-07
CETA-avtalet
2016-10-07
Regler för arbetskraftsinvandring
2016-10-07
Resurser till SOS Alarm
2016-10-07
Tydligare information vid bildandet av naturreservat
2016-10-06
2016-10-06
2016-10-06
Statligt subventionerade jobb och nyanlända kvinnor
2016-10-06
Skattenivåer och arbete
2016-10-06
Systembolaget och antifacklig verksamhet
2016-10-06
Postnord, PTS och postutdelning
2016-10-06
Abortregister
2016-10-06
Regeringens behandling av SOU 2015:110
2016-10-06
Tilläggsdirektiv till Utredningen organisation för utredningar om oredlighet i forskning (U 2015:07)
2016-10-06
Tilläggsdirektiv till Samordnare för unga som varken arbetar eller studerar (U 2015:06)
2016-10-06
Tilläggsdirektiv till Hjälpmedelsutredningen (S 2015:08)
2016-10-06
Godkännande av klimatavtalet från Paris
2016-10-05
Ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
2016-10-05
Ett starkare skydd för den sexuella integriteten
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
2016-10-05
Gui Minhai
2016-10-05
Skatt på avstånd
2016-10-05
Visumproblem för utomeuropeiska studenter och forskare
2016-10-05
Problem med striktare praxis för arbetstillstånd
2016-10-05
Växa-stöd
2016-10-05
Upphandling av offentliga måltider
2016-10-05
Skatteavtal mellan Sverige och Armenien
2016-10-05
Skatteavtal mellan Sverige och Azerbajdzjan
2016-10-05
Gemensamma standarder vid utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel
2016-10-04
En god arbetsmiljö för alla – Statliga insatser inom arbetsmiljöområdet
2016-10-04
Falska polisbilar
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04
2016-10-04