Datum
Benämning
Titel
2017-12-29
Vanvård inom svensk psykiatri
2017-12-29
Läkemedelskostnader inom psykiatrin
2017-12-28
Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning
2017-12-28
Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
2017-12-28
En utvidgning av kapningsbrottet
2017-12-27
Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet?
2017-12-27
Självkörande fordon
2017-12-22
EU:s relation till Kuba
2017-12-22
Finansministerns uttalande om flyktingmottagande
2017-12-22
Trafikanalys
2017-12-22
Bistånd till trans- och intersexorganisationer
2017-12-22
Idrott för äldre
2017-12-22
Skatteförenklingar för skogsbrukare
2017-12-22
Åtgärder för att höja den civila beredskapen
2017-12-22
Offentlig upphandling av livsmedel
2017-12-22
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet
2017-12-21
Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar
2017-12-21
Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016
2017-12-21
Situationen för civilsamhällets organisationer i Turkiet
2017-12-21
Allemansrättens framtid
2017-12-21
Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor
2017-12-21
Migrationsverkets upphandlingar
2017-12-21
Polisens vidareutbildning och bristande resurser
2017-12-21
Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning
2017-12-21
Långsiktighet i jordbruksstödet
2017-12-21
EU-stöd till lantbrukare
2017-12-21
Lantmäteriets handläggningstider
2017-12-21
Friskvårdsbidrag för ridning
2017-12-21
Myndighet för jakt och viltvård
2017-12-21
Naturvårdsverkets uppmaning om ändrade regler av miniminivåer för rovdjur
2017-12-21
Kontroll av järnvägsunderhållet
2017-12-21
Högre kvalitet i skolan
2017-12-21
Etableringstiden för nyanlända
2017-12-21
Aktivitet vid långtidsarbetslöshet
2017-12-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism (UD 2015:04)
2017-12-21
Ett förändrat reseavdragssystem
2017-12-21
Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
2017-12-21
Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)
2017-12-21
Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
2017-12-21
Snabbare omval
2017-12-20
Lån och garantier för fler bostäder
2017-12-20
Lån och garantier för fler bostäder
2017-12-20
Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan
2017-12-20
Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen
2017-12-20
Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
2017-12-20
Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan
2017-12-20
Polisens svåra arbetssituation
2017-12-20
Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport
2017-12-20
En fossilfri fordonsflotta
2017-12-20
Mer kollektivtrafik för pengarna
2017-12-20
Tvångsinlösen av skog
2017-12-20
Systemet med gode män och förvaltare
2017-12-20
Förlossningsvården
2017-12-20
Situationen i Togo och den svenska samvetsfången Issifou Seidou
2017-12-20
Utökad möjlighet till skyddsjakt även i Skåne
2017-12-20
Felaktig visumhantering på svenska ambassader
2017-12-20
Skadestånd och Europakonventionen
2017-12-19
Lagliga vägar för att söka asyl i EU
2017-12-19
Omvandlingen av Kiruna och Malmberget - bristande underlag hos regeringen och LKAB
2017-12-19
Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn
2017-12-19
Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
2017-12-19
Ny järnvägstrafiklag
2017-12-19
Uppföljning av kollektivtrafiklagen
2017-12-19
Familjehemsplacerade barn
2017-12-19
Kommunal lantmäterimyndighet
2017-12-19
Fria demokratiska val i Zimbabwe
2017-12-19
Ema och Köpenhamn
2017-12-19
Förenkling för enskilda vägar
2017-12-19
Valfrihet i äldreomsorg
2017-12-19
Betande fåglar
2017-12-19
Polisens närvaro på landsbygden
2017-12-19
Översättning av vapendirektivet
2017-12-19
Korruption i EU-landet Rumänien
2017-12-18
Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen
2017-12-18
Några frågor om alkolås
2017-12-18
Omyndiga fruars barnbidrag
2017-12-18
Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet
2017-12-18
Ökat våld i gymnasieskolorna
2017-12-18
Uppehållstillstånd på falska grunder
2017-12-18
Försäljning av falska asylberättelser
2017-12-18
Gymnasielagen och utvisningar
2017-12-18
Migrationsverkets uppföljning vid misstankar om köpta asylberättelser
2017-12-18
Outredda brott
2017-12-18
Åtgärder för att locka tillbaka poliser
2017-12-18
Beskattning av bilar
2017-12-18
Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor
2017-12-18
Missvisande statistik om jaktbrott
2017-12-18
Skillnader mellan nyanlända och inrikes födda elever i skolan
2017-12-18
Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
2017-12-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02)
2017-12-18
Ordning och reda i vården
2017-12-18
Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning
2017-12-18
Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning
2017-12-18
Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
2017-12-15
Servicekontor i ny regim
2017-12-15
Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
2017-12-15
Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel
2017-12-15
Riksrevisionens rapport om Samisk utbildning
2017-12-15
Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
2017-12-15
Våld och hot i skolan
2017-12-15
Vattendirektivets påverkan på bostadsbyggandet
2017-12-15
Sexualbrott
2017-12-15
Verkställda utvisningar
2017-12-15
Sveaskog
2017-12-15
Ostlänken
2017-12-15
Koldioxidbedövning vid slakt av grisar
2017-12-15
Antisemitism
2017-12-15
Kravet på danstillstånd
2017-12-15
Mänskliga rättigheter i Iran
2017-12-15
Återinförandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
2017-12-15
Skolbarn som blir bortgifta
2017-12-15
Fusket med trafikkörkort
2017-12-15
Skolavslutning i kyrkan
2017-12-15
Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
2017-12-15
Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
2017-12-15
Statens budget för 2018
2017-12-15
Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet
2017-12-15
Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
2017-12-15
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
2017-12-15
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
2017-12-14
Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta
2017-12-14
Körkort för diabetiker
2017-12-14
Ordning och reda i klassrummet
2017-12-14
Mer undervisningstid
2017-12-14
Statsbidrag riktade till skolan
2017-12-14
Lärarnas administrativa börda
2017-12-14
Trygghet för företagare
2017-12-14
Kompisboenden
2017-12-14
Ogrundade ansökningar som stoppar lagakraftvunna avvisningsdomar
2017-12-14
Ocker
2017-12-14
Inhemska adoptioner
2017-12-14
Ledning för ett starkare försvar
2017-12-14
Implementering av vapendirektivet
2017-12-14
Kryptovalutor på svenska marknaden
2017-12-14
Framtiden inom den digitala marknaden
2017-12-14
Hotet mot judar i Malmö
2017-12-14
Generationsskifte i svenska företag
2017-12-14
Migrationsverkets skulder till kommunerna
2017-12-14
Personlig assistans
2017-12-14
Nya dödliga droger
2017-12-14
Snöskoterleder
2017-12-14
Svenska Spels framtid på en licensmarknad
2017-12-14
Förhör med återvändande IS-krigare
2017-12-14
Biståndet till den palestinska myndigheten
2017-12-13
2017-12-13
2017-12-13
Gotland som föregångare i fråga om förnybar energi
2017-12-13
Hantering av dieselfusket
2017-12-13
Höjda farledsavgifter
2017-12-13
Bedrägerier kopplade till bilägande
2017-12-13
Kvalitet och kompetens i skönhetsbranschen
2017-12-13
Skatteregler för skogsbrukare och andra fastighetsägare
2017-12-13
Inrättande av Etikprövningsmyndigheten
2017-12-13
Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande
2017-12-13
Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01)
2017-12-13
Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas
2017-12-13
Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen
2017-12-13
Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år
2017-12-12
Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov
2017-12-12
Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2017-12-12
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-12-12
Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
2017-12-12
Lantmäteriets handläggningstider
2017-12-12
Mikroplast
2017-12-12
Väg- och järnvägsinvesteringar
2017-12-12
Samhalls utveckling
2017-12-12
Utbetalningsvillkoren för tjänstepension
2017-12-12
Mål för forskning och utveckling
2017-12-12
Lokala bankkontor
2017-12-12
Kvalitetsmätning inom vård och omsorg
2017-12-12
Antibiotikaresistens
2017-12-12
Postnords brevkvalitet för inrikespost
2017-12-12
Kapaciteten på Citybanan
2017-12-12
EU-perspektivet inom infrastrukturen
2017-12-12
Sena EU-utbetalningar till lantbrukare
2017-12-12
Betalningen av trängselavgifter
2017-12-12
Högre utbildning inom offentlig upphandling
2017-12-12
Arbetsförmedlingens starta-eget-kurser
2017-12-12
Ökat stöd för att skydda judiska institutioner
2017-12-12
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)
2017-12-12
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2017-12-11
Oklarheter kring flygskattens implementering
2017-12-11
Omfattning av BK4-regelverk
2017-12-11
Sandsugningen i Östersjön
2017-12-11
Sjukpenning för svårt sjuka
2017-12-11
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2017-12-08
Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
2017-12-08
Nya Ostkustbanan
2017-12-08
Åldersdiskriminering
2017-12-08
Effektivare integration
2017-12-08
Ungdomsarbetslösheten
2017-12-08
En god arbetsmiljö
2017-12-08
Amorteringskravet och bostadsmarknaden
2017-12-08
Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen
2017-12-08
Månggifte
2017-12-08
Övergivna fordon
2017-12-08
Kompetensförsörjning till Sis-hem
2017-12-08
Ojämlik vård för äldre och kvinnor
2017-12-08
Den ökande sälpopulationen
2017-12-08
Toaletter i skolan
2017-12-08
Borås polishögskola
2017-12-08
Bibehållet skogskonto
2017-12-08
Myndigheters tillämpning av skyddsjakt
2017-12-08
Digitalmoms
2017-12-08
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-12-08
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2017-12-08
Polisens kameraövervakning
2017-12-08
Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna
2017-12-08
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2017-12-08
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2017-12-08
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2017-12-08
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2017-12-08
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2017-12-08
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2017-12-07
Effektivare energianvändning
2017-12-07
Finansieringssystemet för kärnavfallshantering
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
2017-12-07
Vinstförbud i vården
2017-12-07
Vinstförbud
2017-12-07
Torskbeståndet i Östersjön
2017-12-07
Vårdval för alla
2017-12-07
Sjöfyllerilagen
2017-12-07
Bilmålvakter
2017-12-07
Allmän jakttid för skarv
2017-12-07
Utländska identitetshandlingar
2017-12-07
Postnords arbete inför julen
2017-12-07
Toppmötet mellan EU och AU
2017-12-07
En polishögskola i Borås
2017-12-07
Digital arvsrätt
2017-12-07
Olovlig körning
2017-12-07
Lantbrukares utsatthet för brott
2017-12-07
Afrikansk svinpest
2017-12-07
EU:s naturvårdslagstiftning
2017-12-07
Förenklade skatteregler för småföretagare
2017-12-07
Enhetligt körkort för utländska bilister
2017-12-07
Nationell handlingsplan mot antisemitism
2017-12-07
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)
2017-12-07
Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2017-12-07
Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
2017-12-07
Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)
2017-12-07
Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
2017-12-07
Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB
2017-12-07
Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-12-07
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2017-12-07
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2017-12-07
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2017-12-07
Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
2017-12-07
Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
2017-12-06
Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
2017-12-06
Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
2017-12-06
Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
2017-12-06
Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata
2017-12-06
2017-12-06
Migrationsverket i Gävleborg
2017-12-06
Fossilfria AP-fonder
2017-12-06
Hemlösa barn
2017-12-06
Vårdköer och tillgänglighet i svensk sjukvård
2017-12-06
Fler poliser i Strömsunds kommun
2017-12-06
Beskattning av långsiktigt sparande
2017-12-06
Polisens tillgång till information från datalagring
2017-12-06
Skolplikt
2017-12-06
Effekten för ESS
2017-12-06
Barnäktenskap
2017-12-06
Villkorade kommunala assistansbeslut
2017-12-06
Polisresurser i Jämtlands län
2017-12-06
En human flyktingpolitik
2017-12-06
Sveriges ambassad till Jerusalem
2017-12-06
Unga hushåll på bostadsmarknaden
2017-12-06
Jämställdhet inom de gröna näringarna
2017-12-06
Bristen på tillgång till kontanter
2017-12-06
Människohandel i Sverige
2017-12-06
Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar
2017-12-06
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2017-12-06
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2017-12-06
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2017-12-05
Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål
2017-12-05
Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
2017-12-05
Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
2017-12-05
Riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov
2017-12-05
Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
2017-12-05
2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2017-12-05
Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
2017-12-05
Ändrade mediegrundlagar
2017-12-05
Förändringar i EBO-lagen
2017-12-05
Åtgärder för att skydda företagare mot djurrättsaktivister
2017-12-05
Rening av dieselbilar
2017-12-05
EU:s framtida utveckling
2017-12-05
Utsläpp från dieselbilar
2017-12-05
Destruktiva könsnormer
2017-12-05
Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda
2017-12-05
Åldringsbrott
2017-12-05
Svensk biogasproduktion i kris
2017-12-05
Upprustning av X 2000
2017-12-05
Landeryds stationshus som byggnadsminne
2017-12-05
Färre överlämnade ärenden till åklagare
2017-12-05
Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvårdsförsäkring
2017-12-05
Kommuners hantering av gifta barn
2017-12-05
Personalmissbruk inom vården
2017-12-05
Ökat antal hivpositiva i Europa
2017-12-05
Långa handläggningstider hos Trafikverket
2017-12-05
Jämställdhetskapitel i alla nya handelsavtal
2017-12-05
Innovationsscout i Tel Aviv
2017-12-05
Placeringen av EMA
2017-12-05
Feministisk handelspolitik
2017-12-05
Kronofogdens specialindrivning
2017-12-05
Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare
2017-12-05
Säkerhetsskyddsförordningen
2017-12-05
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2017-12-05
Utgiftsområde 8 Migration
2017-12-05
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2017-12-05
Kommissionens arbetsprogram 2018
2017-12-05
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2017-12-05
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2017-12-04
Behovet att bygga nya skyddsrum
2017-12-04
Biomedicinska analytiker
2017-12-04
Skyddsjakt på varg
2017-12-04
Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet
2017-12-04
Statistik om kusingifte
2017-12-04
UF-företagande
2017-12-04
Unga företagare
2017-12-04
DN:s artiklar om säkerhetsrådskampanjen
2017-12-04
UD:s hantering av dokumentation och information
2017-12-04
Migrationsverkets skuld till kommunerna
2017-12-04
Läkemedelsklassning av kosttillskott
2017-12-04
Sveriges migrationspolitik
2017-12-04
Regeringens rutiner för utdelning av ordnar
2017-12-04
Respekten för demokratin i Honduras
2017-12-04
Vattenfall och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna
2017-12-04
Barns rätt till information samt kontakt med en frihetsberövad förälder
2017-12-04
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2017-12-04
Associationsrätt
2017-12-01
Vinstförbudets påverkan på jämställdheten
2017-12-01
Familjehemsplacerade barn
2017-12-01
Hot och våld i arbetsmiljön
2017-12-01
Psykisk ohälsa och sjukskrivningar
2017-12-01
Sanktionsavgift vid kemikaliebrott
2017-12-01
Dubbelbeskattning av småsparare
2017-12-01
Strategi för ESS
2017-12-01
Samverkan kring bristyrken
2017-12-01
Samma rätt till akut vård för alla barn
2017-12-01
Kvinnligt företagande
2017-12-01
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-12-01
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2017-12-01
Utgiftsområde 21 Energi
2017-11-30
Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna
2017-11-30
Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
2017-11-30
Det samlade stödet till solel
2017-11-30
Vinterväghållning i norra Sverige
2017-11-30
En mänsklig sjukförsäkring
2017-11-30
Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning
2017-11-30
Flytt av flygledning från Östersund
2017-11-30
Försörjningstrygghet avseende livsmedel
2017-11-30
Arbetet mot sexuella trakasserier
2017-11-30
Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott
2017-11-30
Sveriges förmåga att bistå i humanitära katastrofer
2017-11-30
Sysselsättningsgapet
2017-11-30
Klimateffektiv politik
2017-11-30
Regeringens syn på ett svenskt medlemskap i bankunionen
2017-11-30
Arbetskraftsinvandring
2017-11-30
Åtgärder inom hälso- och sjukvården för transpersoners levnadsvillkor
2017-11-30
En svensk-norsk polisstation i Morokulien
2017-11-30
Antalet häktade i Malmö
2017-11-30
Stort antal oavslutade förundersökningar i Malmö
2017-11-30
#Metoo och Försvarsmakten
2017-11-30
Trafikverkets problem med uppkörningstider
2017-11-30
Förtroendet för rikspolischefen
2017-11-30
Åtgärder mot kusingifte
2017-11-30
Skatteregler vid försäljning av bostadsrätt
2017-11-30
Könsstympning
2017-11-30
En utvecklad studie- och yrkesvägledning
2017-11-30
En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
2017-11-29
Förändring av EBO-lagen
2017-11-29
Tvångsinlösen av skogsmark
2017-11-29
Skogsbruket, äganderätten och framtiden
2017-11-29
Följderna av ett centraliserat flygledningssystem
2017-11-29
Kontroll över svenskt bistånd
2017-11-29
Skyddsjakt på varg
2017-11-29
Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande
2017-11-29
De långa handläggningstiderna för anhöriginvandring
2017-11-29
Flytt av flygledningen vid Åre Östersund Airport
2017-11-29
Skatt på småsparande
2017-11-29
Hållbar utveckling på högskolenivå
2017-11-29
Övergrepp i samband med färdtjänst
2017-11-29
Förstärkt in- och utresekontroll
2017-11-29
Brott som begås av djurrättsaktivister
2017-11-29
Systematiska stölder
2017-11-29
Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt
2017-11-29
Matchningsproblematiken på Arbetsförmedlingen
2017-11-29
Handelsministerns resa till Israel och Palestina
2017-11-29
Flygskatt utan brytpunkt
2017-11-29
Swedavias ordningsföreskrifter
2017-11-29
Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet
2017-11-29
Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel
2017-11-28
Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
2017-11-28
Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor
2017-11-28
Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk
2017-11-28
Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
2017-11-28
En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
2017-11-28
Biogas
2017-11-28
Polisens svåra arbetssituation
2017-11-28
EU:s biståndspolitik och människor på flykt
2017-11-28
Dödfödda barn
2017-11-28
Placeringen av EMA
2017-11-28
Kontanter som betalningsmedel
2017-11-28
Elever som nekas reseersättning
2017-11-28
Slavhandel i Libyen
2017-11-28
Svensk fiskenäring
2017-11-28
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2017-11-27
Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet
2017-11-27
Tullens arbete
2017-11-27
Sänkta antagningskrav till polisutbildningen
2017-11-27
Statliga myndigheter som konkurrerar med privata aktörer
2017-11-27
Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-11-24
2017-11-24
Vargens status i art- och habitatdirektivet
2017-11-24
Sveriges livsmedelsproduktion
2017-11-24
Hela Sverige och exemplet länsväg 801
2017-11-24
Trafikverkets handläggningstider
2017-11-24
Regeringens inställning till en flexibel rovdjurspolitik
2017-11-24
Åtgärder för svenska åkerier
2017-11-24
Riksrevisionens rapport om migrationspolitiska beslut
2017-11-24
Överlåtelse av väghållaransvar
2017-11-24
Akademiska förbindelser med Japan
2017-11-24
Uppehållstillstånd för japanska studenter
2017-11-24
Konsekvenser av privatleasing
2017-11-24
Krav på kollektivavtal vid anställningar med lönebidrag
2017-11-24
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2017-11-24
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2017-11-24
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2017-11-23
Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?
2017-11-23
2017-11-23
2017-11-23
Sveriges relation till USA och Nato
2017-11-23
Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme
2017-11-23
Fjärrstyrd flygledarverksamhet
2017-11-23
Landsbygdens villkor
2017-11-23
Ett fungerande växtskydd för jordbruket
2017-11-23
Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord
2017-11-23
Migrationsverkets skuld till kommunsektorn
2017-11-23
Framtiden för svensk biogas
2017-11-23
Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
2017-11-23
Deltidsanställda brandmän
2017-11-23
Statliga institutioner och fake news
2017-11-23
Byggandet av Sydostlänken
2017-11-23
Hastighetskontroller
2017-11-23
Nykterhetskontroller
2017-11-23
Svarta körskolor
2017-11-23
Svarttaxi på nätet
2017-11-23
Skrotbilar
2017-11-23
Svarttaxi
2017-11-23
Svarta körskolor
2017-11-23
Antalet handledartillstånd
2017-11-23
Statlig närvaro i hela landet
2017-11-23
Allvarlig kritik mot Kronofogden
2017-11-23
Tillstånd för råttbekämpning
2017-11-23
Vetenskapliga bedömningar och glyfosat
2017-11-23
Tystiklassen
2017-11-23
Regeringens översyn av strandskyddet
2017-11-23
Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen (N 2017:06)
2017-11-23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)
2017-11-23
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
2017-11-23
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
2017-11-23
Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall
2017-11-23
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2017-11-22
Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2017-11-22
Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-11-22
En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2017-11-22
2017-11-22
2017-11-22
Säkerhetsbrister i offentliga it-system
2017-11-22
Vargens påverkan på landsbygden
2017-11-22
EU:s framtida utveckling
2017-11-22
Kvinnor i Försvarsmakten
2017-11-22
Bredbandsutbyggnaden
2017-11-22
Vargens påverkan på landsbygden
2017-11-22
Placeringen av EMA
2017-11-22
Praktiknära forskning
2017-11-22
Skolforskningsinstitutets verksamhet
2017-11-22
Den nya läkarutbildningen
2017-11-22
Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar
2017-11-22
Vikten av det gränsöverskridande samarbetet inom Öresundsregionen
2017-11-22
Trygga studentbostäder
2017-11-22
Resenärskriterier
2017-11-22
Rätten att välja kön på handläggare eller tolk
2017-11-22
Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden
2017-11-22
Cannabisbaserat preparat för att lindra smärta
2017-11-22
Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
2017-11-21
Matchningen på arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse
2017-11-21
Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning
2017-11-21
2017-11-21
Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg
2017-11-21
Finansiella risker kopplat till miljözoner
2017-11-21
Dieselförbud i storstäder
2017-11-21
Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna
2017-11-21
Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön
2017-11-21
Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet
2017-11-21
Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg
2017-11-21
Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg
2017-11-21
Försämrad konkurrenskraft för näringslivet
2017-11-21
Stärkt äganderätt och näringsfrihet
2017-11-21
Översyn av artskyddsförordningen
2017-11-21
Miljön inom handelsavtalen
2017-11-21
Framtiden för Svenska Filminstitutet
2017-11-21
Digitalisering av filmarvet
2017-11-21
Illegal spridning av film
2017-11-21
En parlamentarisk filmutredning
2017-11-21
Återställande av biografmomsen
2017-11-21
Ökade kostnader för LSS
2017-11-21
Sveriges ställningstagande gällande EMA:s lokalisering
2017-11-21
Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i relevanta utbildningar
2017-11-21
Den allmänmedicinska forskarskolans framtid
2017-11-21
Förtroendet för rikspolischefen
2017-11-21
Sverige som ett digitalt föregångsland
2017-11-21
Kriminaliteten i Uppsala
2017-11-21
Laglig och säker abort i Brasilien
2017-11-21
Arbetet för en lokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten till Skandinavien
2017-11-21
Hinder för återvändandearbetet
2017-11-20
Nya reformer för arbetsmarknaden
2017-11-20
Undervisningsgapet
2017-11-20
Rörligheten på bostadsmarknaden
2017-11-20
Utvärdering av den tillfälliga lagen
2017-11-20
Taiwan i världen
2017-11-20
Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda
2017-11-20
Framtiden för public service
2017-11-20
Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
2017-11-20
Framtiden för den statliga filmpolitiken
2017-11-20
Arbetsmarknadsutbildningar
2017-11-20
Väg 940, Onsalavägen
2017-11-20
Nya besiktningsregler
2017-11-20
EU:s avtal med Turkiet
2017-11-20
Hamnkonflikten
2017-11-20
Hamnkonflikten
2017-11-20
Stöd till totalförsvaret genom certifiering
2017-11-20
Skärpta straff för våldtäkt
2017-11-20
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
2017-11-17
It-säkerheten vid länsstyrelserna
2017-11-17
Investeringsstöd för hyresbostäder
2017-11-17
Fjärrstyrning och säkerhetspolitik
2017-11-17
Preclearance på Arlanda
2017-11-17
Den grekiska minoriteten i Albanien
2017-11-17
Ett utvidgat tjänstemannaansvar
2017-11-17
Migrationsverkets skulder till kommunerna
2017-11-17
Olaga hot mot lantbrukare
2017-11-17
Den svenska vargstammen
2017-11-17
Arbetsmarknadsutbildningar utifrån lokala och regionala behov
2017-11-17
Försäkringsskydd vid utlandstjänst
2017-11-17
Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-11-17
Statens budget 2018 Rambeslutet (del 2)
2017-11-17
Statliga företag
2017-11-16
Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
2017-11-16
Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
2017-11-16
2017-11-16
Vinstförbud
2017-11-16
Ensamståendes rätt till assisterad befruktning
2017-11-16
Ett svenskt veterancenter
2017-11-16
Mikroplast från konstgräsplaner
2017-11-16
Team Sweden Care and Health - för hela Sverige
2017-11-16
Kontroller av tung trafik
2017-11-16
Autonoma vapensystem
2017-11-16
Tilläggsdirektiv till utredningen om samordning av särskilda persontransporter (N 2016:03)
2017-11-16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om gräsrotsfinansiering (Fi 2016:10)
2017-11-16
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
2017-11-16
Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet
2017-11-16
Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan
2017-11-15
Nästa steg? Del 2. Förslag för en stärkt minoritetspolitik
2017-11-15
Åldersbedömningar
2017-11-15
Åtgärder mot utländska stöldligor
2017-11-15
Bemanning i polisens lokalområden
2017-11-15
Biomedicinska analytiker
2017-11-15
Hot och trakasserier mot företagare
2017-11-15
Piratkopierade varor
2017-11-15
Kriminalisering av köp av hyreskontrakt
2017-11-15
Tidsgränserna i rehabiliteringskedjan
2017-11-15
Fler enkla jobb
2017-11-15
Konkurrensneutrala transportslag
2017-11-15
Barn med funktionsvariationer på kulturskolan
2017-11-15
Utredningen om bättre skydd mot diskriminering
2017-11-15
Regeringens planer för folkbildningen
2017-11-15
Förutsättningarna för dataspelsnäringen
2017-11-15
Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan
2017-11-15
Kollektivavtal vid upphandling
2017-11-15
Effekterna av höjda skatter
2017-11-15
Demokratin och naturen i Indonesien
2017-11-15
Trafiksäkerhet för mc-förare
2017-11-15
HPV-vaccin för pojkar
2017-11-15
Situationen i bostadsområdet Tjärna ängar i Borlänge
2017-11-15
De akuta problemen med järnvägen
2017-11-15
Andelen klimatinsatser i biståndsbudgeten
2017-11-14
Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen
2017-11-14
Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
2017-11-14
Glyfosat
2017-11-14
Lönsamheten i att utbilda sig till sjuksköterska
2017-11-14
Snöröjning i Norrland
2017-11-14
Utökad budgetgranskning
2017-11-14
En djurskyddsproposition
2017-11-14
Expertskatten
2017-11-14
Beskattning av personaloptioner
2017-11-14
Ensamkommande som hunnit fylla 18 år under sin asylprocess
2017-11-14
Kortare vårdköer
2017-11-14
Stressrelaterade sjukdomar
2017-11-14
Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott
2017-11-14
EU:s beslut att försvåra biodiesel
2017-11-14
Kreditkortsfakturor
2017-11-14
DNA-profiler från avlidna i spårregistret
2017-11-14
FN:s möjligheter att förhindra ett nytt krig i Libanon
2017-11-14
Icke kraftproducerande dammar
2017-11-14
Ökade kunskaper om dödfödda barn
2017-11-14
Utländsk finansiering av svenska moskéer
2017-11-14
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2017-11-13
Jobbskatteavdrag för äldre
2017-11-13
Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten
2017-11-13
Migrationsverkets skulder till kommunerna
2017-11-13
Tågförseningar och bristande järnvägsunderhåll
2017-11-13
Avgifter för användning av forskningsinfrastruktur
2017-11-13
Svenskt fiske efter Brexit
2017-11-13
Felaktigheter i folkbokföringen
2017-11-13
Bly i flygplansbränsle
2017-11-13
Sänkt moms och EU-rätt
2017-11-10
2017-11-10
2017-11-10
2017-11-10
2017-11-10
Straffrabatten för unga mellan 18 och 21 år
2017-11-10
Kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen
2017-11-10
Försäkringskassans bedömningar vid tidsgränserna
2017-11-10
Tullens verksamhet vid centrala gränsorter
2017-11-10
Unga utan asylskäl
2017-11-10
Arbetet med återvändande
2017-11-10
EU-kommissionens förslag om ålfiskeförbud
2017-11-10
Antal outredda grova brott
2017-11-10
Dynamiska effekter i budgeten
2017-11-10
Irans behandling av fackliga ledare
2017-11-10
Patriot-systemet
2017-11-10
Regleringsbrevet till Försvarsmakten
2017-11-10
Behovet av förstärkta insatser för ett ökat självmant återvändande
2017-11-10
IS-anhängare som misstänks för förberedelse till nya dåd
2017-11-10
Kostnader för trygghet och ordning
2017-11-10
Vissa socialförsäkringsfrågor
2017-11-10
Vissa socialförsäkringsfrågor
2017-11-10
Skolstart vid sex års ålder
2017-11-10
Politisk information i skolan
2017-11-10
Nationella prov - rättvisa, likvärdiga och digitala
2017-11-10
Nytt särskilt bidrag inom bostadsbidraget för barn som bor växelvis
2017-11-10
Sveriges sjöterritorium och maritima zoner
2017-11-09
Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
2017-11-09
Ändringar i postlagen
2017-11-09
Riksrevisionens rapport om regeringens medelfristiga makroprognoser
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-09
2017-11-09
Specialistsjuksköterskor
2017-11-09
Kriminella aktivisters förföljelser mot lantbrukare
2017-11-09
Förstärkt vittnesskydd
2017-11-09
Partiell nedsläckning av elnät den kommande vintern
2017-11-09
Social housing
2017-11-09
Möjligheten att bli soldat
2017-11-09
Sjöfartsverkets förslag på höjda farledsavgifter
2017-11-09
Brist på äldreboenden
2017-11-09
Konsekvenser av slopad skattefrihet för hälso- och sjukvård
2017-11-09
Antalet undersköterskor i äldreomsorgen
2017-11-09
Åtgärder mot olagliga substanser i kosttillskott
2017-11-09
Byråkratiseringen av polisen
2017-11-09
Långa handlingstider på Lantmäteriet
2017-11-09
Nordiska rådets session i Helsingfors
2017-11-09
Uppföljning av kollektivtrafiklagen
2017-11-09
Hemligstämplade löner bland svenska FN-anställda
2017-11-09
Insatser mot inbrott
2017-11-09
Kristna på asylboenden
2017-11-09
Minsta tillåtna aktiekapital
2017-11-09
Reglering av skattekonsultbranschen
2017-11-09
Sms-lån
2017-11-09
Synnerligen grovt vapenbrott
2017-11-09
Bränsle i yrkesbåtar
2017-11-09
Översyn av regelverket för bränsle i yrkesbåtar
2017-11-09
Bedrägeri med hjälp av postförsändelse
2017-11-09
Tilläggsdirektiv till Utredningen om självkörande fordon på väg (N 2015:07)
2017-11-09
Tilläggsdirektiv till Utredningen om processrätt och stora brottmål (Ju 2016:10)
2017-11-09
Översyn av F-skattesystemet
2017-11-09
Bättre förutsättningar för fondsparande och hållbara val
2017-11-09
Utökade möjligheter att behandla uppgifter i databasen för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna
2017-11-09
Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
2017-11-09
Utökat sekretesskydd i verksamhet för teknisk bearbetning och lagring
2017-11-09
Kriminalvårdssekretess
2017-11-09
Kriminalvårdssekretess
2017-11-08
Rekrytering av framtidens domare
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
2017-11-08
Skolans betydelse för att förebygga våldsbejakande extremism
2017-11-08
Handlingsplaner mot våldsbejakande extremism
2017-11-08
Lärarnas administrativa arbete
2017-11-08
En ökning av elevernas undervisningstid
2017-11-08
En tioårig grundskola
2017-11-08
En effektivare panthantering
2017-11-08
EU-regler för förnybar energi
2017-11-08
Arbetet som god man
2017-11-08
Synnerligen grovt vapenbrott
2017-11-08
Tung trafik och polisen
2017-11-08
Ägarlägenheter
2017-11-08
Sveriges engagemang för Jurij Dimitrijev
2017-11-08
Diskussionsunderlag om en fördjupad ekonomisk och monetär union
2017-11-08
Diskussionsunderlag om framtiden för EU:s finanser
2017-11-08
Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten
2017-11-08
Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare
2017-11-08
Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare
2017-11-08
Några frågor om offentlighet och sekretess
2017-11-07
Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning
2017-11-07
2017-11-07
Möjlighet till fler organdonationer
2017-11-07
Tveksamma miljösatsningar
2017-11-07
Riktade statsbidrag
2017-11-07
Torskkvoterna i Östersjön
2017-11-07
Övergrepp inom idrotten
2017-11-07
Sveaskogs ansvar för underhållet av hamnen i Borghamn
2017-11-07
Handikappersättningen
2017-11-07
Åtgärder mot gängkriminalitet
2017-11-07
Möjlighet till spårbyte efter gymnasielagen
2017-11-07
Arbetsförmedlingens flytt
2017-11-07
Väntan på organdonation
2017-11-07
Sjöfartsforskning
2017-11-07
Restriktionerna för transport av farligt gods genom Öresundstunneln
2017-11-07
Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond
2017-11-07
Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond
2017-11-06
Långa sjukskrivningar
2017-11-06
Säkerhetsklassad information på Transportstyrelsen
2017-11-06
Arbetsmarknadsutbildningar
2017-11-06
Donation och transplantation av organ
2017-11-06
Särläkemedel
2017-11-06
Den ekonomiska politikens påverkan på Värmland
2017-11-06
Likvärdig undervisningstid för alla elever
2017-11-06
Internationella kriminella nätverk i Sverige
2017-11-06
Nationell strategi för att eliminera hepatit C
2017-11-06
Förmyndarskap i Saudiarabien
2017-11-06
Svenske medborgaren Gui Minhais frisläppande från Kina
2017-11-06
Vattenläcka i Göteborg utan att varnings-sms skickades ut
2017-11-03
Uppehållstillstånd på grund av praktiska verkställighetshinder och preskription
2017-11-03
Bristande efterlevnad av svaveldirektivet
2017-11-03
Det minskade intresset för sjöbefälsutbildningarna
2017-11-03
Stärkt sjöfart genom ökad samverkan
2017-11-02
2017-11-02
Utredningar på migrationsområdet
2017-11-02
Distansutmätning
2017-11-02
Effekter av elcykelpremien
2017-11-02
Utvärderingen av statens idrottspolitiska mål
2017-11-02
Planerna på en nationell antidopningsorganisation
2017-11-02
Jämställdhet inom idrotten
2017-11-02
Läkemedelsgenomgångar för äldre
2017-11-02
Åtgärder mot insmuggling av vapen via post
2017-11-02
Avslutad insats i den särskilt utsatta stadsdelen Araby
2017-11-02
Digitaliseringsmyndighetens uppdrag
2017-11-02
Stärkt hovhälsa med skyddad yrkestitel
2017-11-02
Samordningsnummer i Skatteverkets personregister
2017-11-02
Kostnaden för dålig arbetsmiljö
2017-11-02
Förskolebrevet
2017-11-02
Tilläggsdirektiv till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner (U 2016:06)
2017-11-02
Diskussionsunderlag om det europeiska försvarets framtid
2017-11-01
Brännheta skatter! Bör avfallsförbränning och utsläpp av kväveoxider från energiproduktion beskattas?
2017-11-01
Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning
2017-11-01
Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-11-01
Cyberattacker från Ryssland
2017-11-01
Östlig förbindelse
2017-11-01
Fallande intresse för lärarutbildningen
2017-11-01
Åtgärder för att minska undervisningsgapet
2017-11-01
Arlandas preclearance
2017-11-01
Fjärrstyrning och säkerhetspolitik
2017-11-01
Besparingar kring fjärrstyrning
2017-11-01
Säkerhet inom flygledning
2017-11-01
Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning
2017-11-01
Försämrade livsvillkor för grisar
2017-11-01
Obligatorisk samhällsorientering under asyltiden
2017-11-01
Köer till koloskopi
2017-11-01
Språkbarriärer och patientsäkerhet
2017-11-01
Ålfiskestopp i alla EU-vatten
2017-11-01
Vinterdäckskrav på samtliga axlar
2017-11-01
Uppföljning av regeringens integrationspengar till idrotten
2017-11-01
ICAO och skatt på flygbränsle
2017-11-01
Jämställdhetsarbete
2017-10-31
Folkbokföringen – ett kvalitetsarbete i uppförsbacke
2017-10-31
Snabbare omval
2017-10-31
2017-10-31
En ny Arktisstrategi
2017-10-31
Tidigt föräldrastöd
2017-10-31
Svenskarnas tillgång till skyddsrum
2017-10-31
Försvarsmaktens inköp av hundar
2017-10-31
Minoriteternas situation i konflikten mellan Irak och det kurdiska självstyret
2017-10-31
Migrationsverkets placeringar av män tillsammans med flera fruar på asylboenden
2017-10-31
Avhopparverksamheten i Göteborg
2017-10-31
Stöd till barn och unga som utsätts för sexuellt våld och trakasserier
2017-10-31
Sexuellt våld och trakasserier i skolan
2017-10-31
Sexuellt våld och trakasserier mot barn och unga
2017-10-30
Arbetslöshetsmålet
2017-10-30
Minskningen av insekter
2017-10-30
Utredningen om järnvägens organisation
2017-10-30
Vilda djur på cirkus
2017-10-30
Migrationsverkets hantering av hbtq-personers asylansökningar
2017-10-30
Undantag från vissa bestämmelser i plan- och bygglagen vid tillströmning av asylsökande
2017-10-27
Förbud mot uranbrytning i Sverige
2017-10-27
Sveaskog och landsbygdens utveckling
2017-10-27
Förbud mot spel på kredit
2017-10-27
Implementeringen av IDD-direktivet
2017-10-27
Antalet vargar i Sverige
2017-10-27
Rätten till personlig assistans
2017-10-27
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
2017-10-27
Krisen på Arbetsförmedlingen
2017-10-27
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2016
2017-10-27
Effektivare lagstiftning mot vuxnas kontakter med barn i sexuellt syfte
2017-10-26
Vägledning för framtidens arbetsmarknad
2017-10-26
Extra ändringsbudget för 2017 - Kapitaltillskott till PostNord AB
2017-10-26
Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2017-10-26
Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-10-26
2017-10-26
2017-10-26
Rörligheten på bostadsmarknaden
2017-10-26
US preclearance
2017-10-26
Snöröjning i Norrland
2017-10-26
Taiwan i världen
2017-10-26
Den tudelade svenska arbetsmarknaden
2017-10-26
Arbetsförmedlingens upphandlingar
2017-10-26
Arbetslösheten i Sverige
2017-10-26
Nuclear Ban Treaty (NBT)
2017-10-26
En översyn av lagen om skiljeförfarande
2017-10-26
Nationellt centrum för hållbart byggande
2017-10-26
Psykisk ohälsa
2017-10-26
Höjning av ombudsersättningarna till lanthandlarna
2017-10-26
Skyddsobjekt
2017-10-26
Belysning på landsbygden
2017-10-26
Våldet mot kristna i Irak
2017-10-26
Nordens Folkhögskola
2017-10-26
Irakiska angrepp mot KRG
2017-10-26
Tillslag mot CBD-distributörer och tillverkare
2017-10-26
Elektrifieringen av Meråkerbanan
2017-10-26
Sverige tillsammans
2017-10-26
Smörbult utanför Muskö
2017-10-26
Global Deal
2017-10-26
Djurskydd
2017-10-26
Regeringens ståndpunkt angående glyfosat
2017-10-26
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)
2017-10-26
Översyn av arkivområdet
2017-10-26
Aggressionsbrottet i Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen
2017-10-26
Start för Europeiska försvarsfonden
2017-10-26
Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen
2017-10-26
Sjöfylleri
2017-10-26
Utvidgat skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet
2017-10-25
Stärkt integritet i Rättsmedicinalverkets verksamhet
2017-10-25
Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-25
2017-10-25
Nationellt tiggeriförbud
2017-10-25
Konsumentskydd vid skönhetsbehandlingar
2017-10-25
Växande vårdköer
2017-10-25
En gängbestämmelse
2017-10-25
Riktad satsning för polislöner
2017-10-25
Svensk bnp-tillväxt
2017-10-25
Åtgärder inför nästa lågkonjunktur
2017-10-25
Prioriteringar inom penningpolitiken
2017-10-25
Avmagringssjuka hos hjortdjur
2017-10-25
Återvändande svenska IS-terrorister
2017-10-25
Svenska ambassadörer
2017-10-25
Terrordådet i Somalia
2017-10-25
Utvecklingen i Bangladesh
2017-10-25
Ursprungsmärkning av honung
2017-10-25
Väntetiden för läkarstudenter
2017-10-25
Bostäder för seniorer
2017-10-25
Ett gotländskt näringslivspaket
2017-10-25
Beredskapsjobb i de gröna näringarna
2017-10-25
Otydliga trafikregler för cyklister
2017-10-25
Bristen på teckenspråkstolkar
2017-10-25
Ambulanshelikoptrar
2017-10-25
Rättvisare studeranderabatt
2017-10-25
Åtgärder mot benskörhet
2017-10-24
Regeringens hantering av rekommendationer från EU, IMF och OECD
2017-10-24
Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet
2017-10-24
Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration
2017-10-24
Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget - ur ett fördelnings- och arbetsmarknadsperspektiv
2017-10-24
Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
2017-10-24
Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning
2017-10-24
Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
2017-10-24
Ineffektiva klimatsatsningar
2017-10-24
Patientsäkerheten kring ECT-behandlingar
2017-10-24
Överklagande vid offentlig upphandling
2017-10-24
Ett långsiktigt och hållbart asylsystem
2017-10-24
Tioårig grundskola
2017-10-24
Rån mot elektronikkedjor och butiker
2017-10-24
Fler redskap för polisen
2017-10-24
Polisens närvaro
2017-10-24
Fryst bilateralt bistånd till Kambodja
2017-10-24
Bättre rutiner för att möta internationella småföretagare
2017-10-24
Uttalande av Sveriges ambassadör på Island
2017-10-24
Konkurrens på den omreglerade spelmarknaden
2017-10-24
Förankring av förhandling i OECD-Dac
2017-10-24
Åtgärder för enkla jobb
2017-10-24
EU-sanktioner mot Kambodja
2017-10-24
Utvärdering av den tillfälliga lagen
2017-10-24
Besked om översyn av artskyddsförordningen
2017-10-24
Förslaget till förändrad skogsvårdslag
2017-10-24
Tillgången till ett fungerande växtskydd och livsmedelsstrategin
2017-10-24
Arbetet med en oberoende antidopningsorganisation
2017-10-24
Regeringens position angående glyfosat
2017-10-23
2017-10-23
En effektiv socialtjänst
2017-10-23
Trafikverkets projekt Rätt väghållaransvar
2017-10-23
Kommunernas hantering av extra statsbidrag för ensamkommande
2017-10-23
Antalet vargar i Sverige
2017-10-23
Tillfångatagna svenska IS-terrorister
2017-10-23
Höjd fartgräns för EPA-traktorer
2017-10-23
Transporter av frihetsberövade
2017-10-23
Rån mot elektronikkedjor
2017-10-20
Störsändare
2017-10-20
Övergivna fordon
2017-10-20
Mer resurser till tullen
2017-10-20
Förbud mot utförsel av stöldgods
2017-10-20
Skydd för kritisk infrastruktur
2017-10-20
Kraftiga kostnadshöjningar för sjöfarten
2017-10-20
En nationell organisation för ambulanshelikoptrar
2017-10-20
Sveriges roll i södra Kurdistan
2017-10-20
Konsekvenserna av vinsttak i välfärden
2017-10-20
Vinterdäckskrav på tunga fordon
2017-10-20
Genomförandet av energiöverenskommelsen
2017-10-20
Åldersdifferentierat underhållsstöd och höjt grundavdrag för bidragsskyldiga föräldrar
2017-10-20
Riksrevisionens rapport om lärdomar av flyktingsituationen hösten 2015
2017-10-20
Elberedskapsavgift
2017-10-20
Granskning av kommissionens diskussionsunderlag om globaliseringen
2017-10-19
Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
2017-10-19
Utredningar om sexualbrott mot barn
2017-10-19
Språkutbildning för nyanlända kvinnor
2017-10-19
Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin
2017-10-19
Beslut att frångå säkerhetsskyddsförordningen
2017-10-19
Den fortsatta konflikten i Göteborgs hamn
2017-10-19
Omprövning av vårdbidrag
2017-10-19
Hot mot poliser
2017-10-19
Effektiva och ändamålsenliga tolktjänster
2017-10-19
Reglering av yrket undersköterska
2017-10-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12)
2017-10-19
Tilläggsdirektiv till Mottagandeutredningen (A 2015:02)
2017-10-19
Miljöbedömningar
2017-10-18
Sverigebilden
2017-10-18
Miljömässigt motiverade krav på avloppsrening
2017-10-18
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp
2017-10-18
Klimatpolitiken inför klimattoppmötet i Bonn
2017-10-18
Vinstförbud
2017-10-18
Utbildningsplatser i gymnasieskolan
2017-10-18
Hesa Fredrik i norra Hälsingland
2017-10-18
Väntetider inom barn- och ungdomspsykiatrin
2017-10-18
Självmordsförsök av unga på statliga ungdomshem
2017-10-18
Redskap för att korta vårdköerna
2017-10-18
Växande vårdköer
2017-10-18
Ungas rätt till utbildning
2017-10-18
Åtgärder mot hot och hat inom idrottsrörelsen
2017-10-18
Åtgärder mot fallolyckor
2017-10-18
Utvärdering av statens idrottspolitiska mål
2017-10-18
BUP-åtgärder och vårdgarantin
2017-10-18
Hot och hat inom idrottsrörelsen
2017-10-18
Åtgärder mot tjuvfiske
2017-10-18
Ökade kunskaper kring psykisk ohälsa i skolan
2017-10-17
Rättslig översyn av skogsvårdslagstiftningen
2017-10-17
En sammanhållen budgetprocess
2017-10-17
En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
2017-10-17
Arbetsförmedlingens Arbetsmarknadsutbildning – små regionala skillnader i effekter.
2017-10-17
Förtroendeuppdrag i Norden
2017-10-17
Långa kötider till körprov
2017-10-17
Digitala samhällets tillgänglighet för årsrika personer
2017-10-17
It-säkerheten på Ekobrottsmyndigheten
2017-10-17
Uttalanden från Sveriges ambassadör på Island
2017-10-17
Specialpedagogiskt stöd till folkhögskolor
2017-10-17
Trafiksituationen på E6
2017-10-17
Sveriges ambassadör på Island
2017-10-17
Samarbete mellan polis och militär
2017-10-17
Exitstrategin för den svenska styrkan i Irak
2017-10-17
Regelförenkling för sjöfarten
2017-10-16
Finansiering av public service - för ökad stabilitet, legitimitet och stärkt oberoende
2017-10-16
Lång handläggningstid i asylprocessen
2017-10-16
Möjligheterna att nå Miljömålsberedningens mål
2017-10-16
Påverkansförsök genom artificiellt ljud
2017-10-16
Villkoren för polisens verksamhet i Västmanland
2017-10-16
Sveriges agerande i Kirkukprovinsen
2017-10-16
Rättssäkerheten i asylärenden
2017-10-16
Utskrivning av antidepressiva mediciner och tunga preparat
2017-10-16
Cannabispreparat för cancersjuka
2017-10-16
Cancerpreventiv kost
2017-10-13
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1
2017-10-13
Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1
2017-10-13
Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
2017-10-13
Tillsyn över vissa installationer för alternativa drivmedel
2017-10-12
Effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
2017-10-12
2017-10-12
2017-10-12
Tvärförbindelse Södertörn
2017-10-12
Arlandas roll som hubb i norra Europa
2017-10-12
Ett balanserat och samlat luftförsvar
2017-10-12
Åldersgräns för avgiftsfri cellprovtagning
2017-10-12
Östlig förbindelse i Stockholms län
2017-10-12
Egenproducerad el vid strömavbrott
2017-10-12
Behovet av fler ledarhundar
2017-10-12
Polisutbildning i Västsverige
2017-10-12
Fyrspår genom Halland - en framtidsfråga för Västsverige
2017-10-12
Tilläggsdirektiv till Riksbankskommittén (Fi 2016:15)
2017-10-12
Radiospektrumanvändning i framtiden
2017-10-12
Riksrevisorernas årliga rapport 2017
2017-10-11
Datalagring - brottsbekämpning och integritet
2017-10-11
Skjutvapen och explosiva varor - skärpta straff för de grova brotten
2017-10-11
2017-10-11
2017-10-11
En nationell drönarstrategi
2017-10-11
Jägar-id som giltig märkning av åtelkameror och fällor
2017-10-11
Öppna data i stat, landsting och kommuner
2017-10-11
Falsklarm med VMA i Stockholms län
2017-10-11
Ett enhetligt biljett- och betalsystem i kollektivtrafiken
2017-10-11
Situationen i Afghanistan
2017-10-11
Den svenska vargstammen
2017-10-11
Renare eldning i bostäder
2017-10-11
Taiwans politiska roll i FN-sammanhang
2017-10-11
Flygets utsläpp och Århuskonventionen
2017-10-11
Kopparstölder på Bohusbanan
2017-10-11
Sydostlänken
2017-10-11
Situationen i Kambodja
2017-10-10
Enhetliga priser på receptbelagda läkemedel
2017-10-10
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
2017-10-10
Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
2017-10-10
2017-10-10
Regler för trafikplikt
2017-10-10
Arbeten med lägre löner
2017-10-10
Det kustnära fisket
2017-10-10
Yrkesvux
2017-10-10
Försäljningen av Metria
2017-10-10
Öppna geodata
2017-10-10
En FN-konvention om förbud mot djurförsök inom kosmetika
2017-10-10
Förföljelsen av etniska minoriteter i Burma
2017-10-10
Nattstängning av tullstationen i Hån
2017-10-09
2017-10-09
2017-10-09
Den kommande rymdstrategin
2017-10-09
Anslag för ökat företagande
2017-10-09
Förföljelse av homosexuella i Egypten
2017-10-09
Arbetsmarknadspolitiken
2017-10-09
Överklagande inom offentlig upphandling
2017-10-06
Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
2017-10-06
2017-10-06
2017-10-06
Offensiv cyberförmåga
2017-10-06
Sveriges hållning till automatiserade vapensystem
2017-10-06
Autonoma vapensystem
2017-10-06
Infrastruktur i Jämtland
2017-10-06
NMR och demonstrationsrätten
2017-10-06
Aktiv cyberförmåga
2017-10-06
Familjeåterförening för svenska medborgare
2017-10-06
Böcker och värderingar
2017-10-05
Överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
2017-10-05
Säkerhetsbrister hos Transportstyrelsen
2017-10-05
Det säkerhetspolitiska rådets roll och betydelse
2017-10-05
Den nya dragningen av E22
2017-10-05
Hamnkonflikten i Göteborg
2017-10-05
Visbykorvetterna och operativ förmåga
2017-10-05
Flytt av handläggningen av vapenlicenser till den nya viltmyndigheten
2017-10-05
Införandet av alkobommar
2017-10-04
Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning
2017-10-04
Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
2017-10-04
Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning
2017-10-04
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
2017-10-04
Situationen hos polisen i Region nord
2017-10-04
Klassning av jordbruket som miljöfarlig verksamhet
2017-10-04
Fastighetsskatt och tung industri
2017-10-04
Snabbspår för hela landet
2017-10-04
Fler enkla jobb
2017-10-04
Försvarsmakt för demokrati
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03
2017-10-03