Datum
Benämning
Titel
2002-12-30
utjämningsmandat i kommunfullmäktige
2002-12-27
arbete och företagande
2002-12-27
svenska elevers kunskaper
2002-12-27
fastigheter utan ägare
2002-12-27
mitträcken längs vägarna
2002-12-27
Hemsö fästning
2002-12-27
Ultuna Lantbruksuniversitet
2002-12-27
utvisande av omhändertagna barn
2002-12-27
barnporrbrott
2002-12-27
alternativa driftsformer i vården
2002-12-27
statliga jobb i Sollefteå
2002-12-27
hundskolan i Sollefteå
2002-12-27
handledare inom VFU
2002-12-27
lokalisering av EU:s sjösäkerhetsbyrå till Sverige
2002-12-27
styrmedel i trafikpolitiken
2002-12-27
utbyggnad av E 18
2002-12-27
humaniora vid Mälardalens högskola
2002-12-27
Tomtebodaskolan
2002-12-20
Mål för folkhälsan
2002-12-20
Vissa överklaganden enligt plan- och bygglagen
2002-12-20
Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för handikappolitiken
2002-12-20
bromsmediciner vid demens
2002-12-20
vuxenutbildning
2002-12-20
befolkningsutvecklingen
2002-12-20
finska språket
2002-12-20
diskriminering av funktionshindrade
2002-12-20
godis och läsk med anknytning till narkotika
2002-12-20
att polisens ekonomiska kris fortsätter
2002-12-20
konstnärlig utsmyckning av myndigheter
2002-12-20
försäljning av fyrar
2002-12-20
nyfattigdomen
2002-12-20
avvisning av omhändertagna barn
2002-12-20
rättssäkerhet för svenska medborgare som vistas i Eritrea
2002-12-20
brott mot mänskliga rättigheter i Turkmenistan
2002-12-20
svensken på Guantanamobasen
2002-12-20
Barsebäck och Sveriges energisituation
2002-12-20
effektivare användning av polisens resurser
2002-12-20
polissituationen i Sverige
2002-12-20
Statsbudget för 2003
2002-12-19
Uppföljning av den Nationella handlingsplanen för äldrepolitiken
2002-12-19
pensionsförsäkringskostnader för kvinnor och män
2002-12-19
Telia som inkassoföretag
2002-12-19
bidrag till handikapporganisationer
2002-12-19
likvärdig utbildning
2002-12-19
skola för bokstavsbarnen
2002-12-19
Särskolekommittén
2002-12-19
etablering av förskolor
2002-12-19
råndrabbade näringsidkare
2002-12-19
mord på barn
2002-12-19
bouppteckningsförfarandet
2002-12-19
omprövning av vattendomar
2002-12-19
jämställdhet i näringslivet
2002-12-19
lärarbristen och arbetslösa invandrade lärare
2002-12-19
fyrplatsernas kulturhistoriska värde
2002-12-19
företagarnas rättssäkerhet
2002-12-19
skattesubvention för friskvård
2002-12-19
Tilläggsdirektiv till Kommittén för ett europeiskt skoldatanät EUN (U 1997:06)
2002-12-19
Översyn av socialförsäkringsadministrationen
2002-12-19
Tilläggsdirektiv till Djurförsöksetiska utredningen (N 2001:02)
2002-12-19
Tilläggsdirektiv till Utlänningsdatautredningen (UD 2001:05)
2002-12-19
Tilläggsdirektiv till utredningen om EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet (UD 2002:01)
2002-12-19
Översyn av Kungl. biblioteket, dess verksamhet och arbetsformer
2002-12-19
Översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv
2002-12-18
2002-12-18
tjuvfiske
2002-12-18
integritetsskyddets framtida utformning
2002-12-18
Östersjön som särskilt känsligt havsområde
2002-12-18
Bostadsrättsfrågor
2002-12-18
Bostadsrättsfrågor
2002-12-17
riksdagens roll och arbetsuppgifter
2002-12-17
arbetsmarknadspolitiken
2002-12-17
miljöbalken som styrinstrument
2002-12-17
biståndet till Zimbabwes parlament
2002-12-17
en sammanhållen hästpolitik
2002-12-17
segdragna lantbruksutbetalningar
2002-12-17
flygtrafiken i inlandet
2002-12-17
polisens situation
2002-12-17
hiv/aids
2002-12-17
Maria Ungdomsmottagning i Stockholm
2002-12-17
jämställdheten i EU:s framtidskonvent
2002-12-17
jämställdhetsarbetet inom bolag med statligt ägande
2002-12-17
utredning om författningsdomstol
2002-12-17
tvångsisolering enligt smittskyddslagen
2002-12-17
torskfisketstoppet i Östersjön
2002-12-17
Europaväg E6/E22
2002-12-16
Samverkan mellan kommuner och landsting inom vård- och omsorgsområdet
2002-12-16
jämställdhetsarbetet inom landstingen
2002-12-16
Israels annekteringspolitik på den palestinska Västbanken
2002-12-16
slutrapporten vad gäller omställningsavtalen
2002-12-16
barnårsrätt för funktionshindrade föräldrar med förtidspension
2002-12-16
stammen av vildsvin
2002-12-16
nyrekrytering av kvinnliga professorer
2002-12-16
könsstympning
2002-12-16
om dödshot mot tibetaner i Kina
2002-12-16
vallersättning till lantbrukarna
2002-12-16
arkivverksamheten i Västernorrlands län
2002-12-16
fetalt alkoholsyndrom och LSS
2002-12-16
rehabilitering av psykiskt långtidssjuka
2002-12-16
bilstöd
2002-12-16
brandvarnare i varje hushåll
2002-12-16
kustbevakningen och polisiära uppgifter
2002-12-16
torskfiskestopp
2002-12-16
placering av barn utanför hemmet
2002-12-16
konkurrensfrågor inom flyget
2002-12-16
förbud mot lakritspipor
2002-12-16
proposition om ohälsan
2002-12-13
invandrarnas arbetsgrupper
2002-12-13
skogsskövlingen
2002-12-13
Säve helikopterstation
2002-12-13
ett idrottens Globalt ansvar
2002-12-13
handläggningstiden vid miljöprövning
2002-12-13
satsning på förskolan
2002-12-13
sponsring
2002-12-13
förtroendeuppdrag för representanter för handikapprörelsen
2002-12-13
israeliska förstörelsen av egendom på Västbanken och Gaza
2002-12-12
Överlåtelse av aktier i Svenska Skogsplantor AB till Sveaskog AB Prop. 2002/03:24
2002-12-12
Postens höjda priser på tidningsdistribution
2002-12-12
asylsökande som erhållit arbete i Sverige
2002-12-12
tingsrättslagman till Lycksele tingsrätt
2002-12-12
kriminalvårdens planeringsförutsättningar
2002-12-12
uppgradering av riksväg 45 till Europaväg
2002-12-12
torskbeståndet i svenska vatten
2002-12-12
månadsvis avläsning av elmätare
2002-12-12
EKN och Bujagalidammen
2002-12-12
världsbanken och Bujagalidammen
2002-12-12
brister i utsläppsstatistiken
2002-12-12
väntetiderna och vårdgarantins löften
2002-12-12
Sveriges säkerhetsunderskott
2002-12-12
Fortifikationsverkets hyressättning
2002-12-12
helikopterstationen i Säve
2002-12-12
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:07) om det långsiktiga energipolitiska programmet
2002-12-12
Forum för levande historia
2002-12-12
Tilläggsdirektiv till utredningen om uppföljning av förskrivning och användning av läkemedel (S 2002:06)
2002-12-12
Fjärrvärme på värmemarknaden
2002-12-12
Översyn av systemet för finansiering av de statliga avtalsförsäkringarna
2002-12-12
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett råd för konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor
2002-12-12
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av Försvarets radioanstalt (Fö 2001:03)
2002-12-12
Tilläggsdirektiv till Studiehjälpsutredningen (U 2002:05)
2002-12-11
nordisk integration
2002-12-11
utredning av miljöbrott
2002-12-11
bekämpning av miljöbrott
2002-12-11
översyn av nollvisionen
2002-12-11
Natura 2000 och äganderätten
2002-12-11
salmonellafritt kött
2002-12-11
beslagtagande av fordon
2002-12-11
utbildning av FN-poliser
2002-12-11
helikopterbataljonen på Säve
2002-12-11
statligt ägda företags ansvar
2002-12-11
registerhållningsavgiften
2002-12-11
kulturarbetares villkor på arbetsmarknaden
2002-12-10
kommunsammanslagning
2002-12-10
helikopterverksamhet på Säve
2002-12-10
uppdrag i näringslivet för före detta statsråd
2002-12-10
preskriptionstid för brottet sexuellt utnyttjande av underårig
2002-12-10
storterminal vid Arlanda
2002-12-10
rättsavtal med USA
2002-12-10
svart arbetskraft
2002-12-10
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattningvid vissa andelsbyten, m.m.
2002-12-10
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattningvid vissa andelsbyten, m.m.
2002-12-10
Nya administrativa rutiner m.m. förinkomstgarantier
2002-12-10
Nya administrativa rutiner m.m. förinkomstgarantier
2002-12-10
Granskning av statsrådens tjänsteutövning ochregeringsärendenas handläggning
2002-12-10
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiskagemenskapen
2002-12-10
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2002-12-10
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2002-12-10
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi ochfinansförvaltning
2002-12-09
rättssäkerheten och egendomsskatterna
2002-12-09
skattskyldighet för stiftelser
2002-12-09
överfisket i Östersjön och det svenska torskstoppet
2002-12-09
riksdagens kontrollmakt
2002-12-09
rättsväsendets insatser mot hatbrott
2002-12-09
rättssäkra val
2002-12-09
det svenska företagsklimatet
2002-12-09
Kairo + 10
2002-12-09
förorenat vatten i Öresund
2002-12-09
torskfisket
2002-12-09
naturreservat
2002-12-09
polisens situation i Falun
2002-12-09
nationella insatsstyrkan
2002-12-06
2002-12-06
2002-12-06
2002-12-06
2002-12-06
2002-12-06
säd som värmekälla i bostäder
2002-12-06
handel med kvinnor och barn
2002-12-06
delaktighet i EU-arbetet
2002-12-06
proffsboxning
2002-12-06
bostäder för asylsökande
2002-12-06
äldreskyddsombud
2002-12-06
Posten AB och småföretag
2002-12-06
arbetstemperaturen för bussförare
2002-12-06
tandvårdsreformen
2002-12-06
arbetstillstånd för asylsökande
2002-12-06
Migrationsverkets trovärdighet
2002-12-06
invandrares arbetsgrupper
2002-12-06
upphävande av Schengenavtalets passfrihet
2002-12-06
likhet inför lagen
2002-12-06
budgeteringsmarginalen för år 2003
2002-12-06
vinterinhibition för asylsökande ex-jugoslaver
2002-12-06
Migrationsverkets rutiner
2002-12-05
tillfälliga upphållstillstånd
2002-12-05
ansvaret för offren för trafficking
2002-12-05
korttidsstudiestöd
2002-12-05
misshandlade kvinnor som söker uppehållstillstånd
2002-12-05
gränsöverskridande vård i EU
2002-12-05
skolor och förskolor i skärgården
2002-12-05
åtgärder mot det globala sockeröverskottet
2002-12-05
kommun- och landstingsägda företag
2002-12-05
eltillgång
2002-12-05
utbyggnad av riksväg 45 och järnväg
2002-12-05
offentligt tillfälligt arbete
2002-12-05
boende för flyktingar
2002-12-05
barnets bästa i utlänningslagen
2002-12-05
ersättning till advokater
2002-12-05
flygsäkerhet och polisresurser
2002-12-05
Gigasunet
2002-12-05
Skolverkets nya organisation
2002-12-05
hanteringen av Turkiets kandidatur till EU
2002-12-05
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av möjligheterna att fastställa och fördela utdelningsbara överskott i den inkomstgrundade ålderspensionens fördelningssystem (S 2002:02)
2002-12-05
Tilläggsdirektiv till Utredningen om pälsdjursnäringen i Sverige (Jo 2002:04)
2002-12-05
Den statliga internrevisionen
2002-12-05
Tilläggsdirektiv tioo utredningen om rörlighetsstimulanser (N 2002:19)
2002-12-05
Tilläggsdirektiv till utredningen om en ny myndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen (N 2002:17)
2002-12-05
Forskarutbildningen och perioden efter doktorsexamen
2002-12-05
Fortsatt svenskt deltagande i en internationellsäkerhetsstyrka i Afghanistan
2002-12-05
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar
2002-12-05
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar
2002-12-05
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2002-12-05
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2002-12-05
Utgiftsområde 4 Rättsväsendetr>r>r>r>
2002-12-05
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2002-12-05
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2002-12-04
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Kroatien
2002-12-04
reformering av regeringsformen
2002-12-04
monopolbildning i jordbrukssektorn
2002-12-04
jämställd idrott
2002-12-04
studiefinansiering för personer över 50 år
2002-12-04
brådskande vittnesskydd
2002-12-04
Lycksele tingsrätt
2002-12-04
svarttaxiverksamhet
2002-12-03
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2001
2002-12-03
Sveriges insatser för hiv/aids-preventionen i de baltiska länderna
2002-12-03
skidskatten
2002-12-03
skattebefrielse för vissa stiftelser
2002-12-03
Utlänningsnämnden och FN-konventionen
2002-12-03
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg
2002-12-03
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg
2002-12-03
Senareläggning av premie-pensionensefterlevandeskydd
2002-12-03
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2002-12-03
En ny djurskyddsmyndighet
2002-12-03
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vidriksmötet 2002/03
2002-12-03
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse vidriksmötet 2002/03
2002-12-03
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2002-12-03
Ersättning vid flygolyckor
2002-12-02
skuldsatta barn
2002-12-02
utjämning av LSS-kostnader
2002-12-02
mänskliga rättigheter i Hongkong
2002-12-02
utbyggnad av riksväg 45 och järnväg
2002-12-02
antalet specialistgrenar inom sjukvården
2002-12-02
migrationsverkets handläggningstider
2002-12-02
vägutbyggnader i Dalarna/Västmanland
2002-12-02
ökad kunskap om hedersrelaterat hot och våld
2002-12-02
nationellt uppdrag till Säters Film- och Biografmuseum
2002-12-02
skogsbrandsflyget
2002-12-02
skatterna för småhusägare
2002-11-29
småföretagens behov av arbetskraft
2002-11-29
våld i skolan
2002-11-29
miljöklassning av bilar
2002-11-29
manifestationer i Salem
2002-11-29
kommunernas försörjning och självbestämmande
2002-11-29
moms på skidliftar
2002-11-29
dopning
2002-11-29
dopning
2002-11-29
barnmisshandel
2002-11-29
lika villkor för professorer
2002-11-29
återbetalningsregler för studiemedel bland kåraktiva
2002-11-29
avgift för 90-konto
2002-11-29
åtgärder mot självmordsdåd
2002-11-29
vård av ungdomsbrottslingar
2002-11-29
flexibel deltidssjukskrivning
2002-11-29
Tilläggsdirektiv till Bokpriskommissionen (Ku 2002:01)
2002-11-28
Förvärv av stöldgods i god tro Prop. 2002/03:17
2002-11-28
2002-11-28
2002-11-28
straffen för miljöbrott till havs
2002-11-28
öppna förskolan i framtiden
2002-11-28
åldersgränser
2002-11-28
kvinnors situation i Nigeria
2002-11-28
personal i räddningstjänstuppdrag
2002-11-28
nya pensionsvillkor för dansare och sångare
2002-11-28
utvärdering av privatiseringar
2002-11-28
elräkningar
2002-11-28
förtidspension och anställning hos Samhall
2002-11-28
yrkeshögskola
2002-11-28
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av regler och praxis vid verkställighet av avvisnings- och utvisningsbeslut (UD 2002:02)
2002-11-28
Översyn av Totalförsvarets pliktverk
2002-11-28
Tilläggsdirektiv till utredningen om icke vinstutdelande aktiebolag (Ju 2002:06)
2002-11-28
Översyn av reglerna om reducerade mervärdesskattesatser m.m.
2002-11-28
Översyn av skuldsaneringslagen
2002-11-28
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2002-11-28
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
2002-11-28
Sekretessfrågor – ekonomisk brottslighet m.m.
2002-11-28
Utgiftsområde 21 Energi
2002-11-28
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
2002-11-28
Utgiftsområde 13 Arbetsmarknad
2002-11-27
granskning av forskningen
2002-11-27
polisens uppgifter
2002-11-27
svensk pälsdjursnäring
2002-11-27
hederskulturer och skolan
2002-11-27
våld i hederns namn
2002-11-27
översyn av förvaltningslagen
2002-11-27
tåget som arbetsplats
2002-11-27
resegarantin
2002-11-26
regionala skyddsombud
2002-11-26
lagen om överlastavgift SFS 1972:435
2002-11-26
statliga stödpengar till företagsflytt
2002-11-26
torskfiskestopp
2002-11-26
polismyndigheter över flera län
2002-11-26
närpolisverksamheten i Dalarna
2002-11-26
skolans värdegrund
2002-11-26
den organiserade pälshandeln
2002-11-26
Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningenvid byggande, underhåll och drift av den nyaSvinesundsförbindelsen
2002-11-26
Kontroll av postförsändelser
2002-11-26
Vissa mervärdesskattefrågor, m.m.
2002-11-26
Anslagen till skatteförvaltningen, Tullverket ochkronofogdemyndig-heterna, m.m.
2002-11-26
Uppehållstillstånd med tillfälligt skydd vidmassflykt
2002-11-26
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare ochflyktingar
2002-11-26
Försvar och beredskap mot sårbarhet - budget förår 2003
2002-11-26
Naturresursfrågor och vattenrätt
2002-11-26
Utgiftsområde 14 Arbetsliv
2002-11-25
finansiering av kollektivtrafik i glesbygd
2002-11-25
beredskapen för oljebekämpning i Östersjön
2002-11-25
boendeskatten
2002-11-25
Drottningholmsteatern och Sveriges Teatermuseum
2002-11-25
partiinformation inom SVT
2002-11-25
EU:s jordbrukspolitik
2002-11-25
överträdelse av besöksförbud
2002-11-25
utvecklingen inom kriminalvården
2002-11-25
skattebefrielse för stiftelser
2002-11-25
sexindustrins intressen inom svenskt utvecklingssamarbete
2002-11-25
människor som arbetar på båda sidor av Öresund
2002-11-25
psykiatrins roll i kampen mot ohälsan
2002-11-22
2002-11-22
2002-11-22
nybyggnation av E4 på sträckan Enånger-Hudiksvall
2002-11-22
författningsutredning
2002-11-22
åtgärder mot överfiske
2002-11-22
utredningars självständiga arbete
2002-11-22
svensk försvars- och säkerhetspolitik
2002-11-22
LSS-lagstiftningen
2002-11-22
friskolornas ekonomiska villkor
2002-11-22
skogsbrandsflyget
2002-11-22
studenters studiesociala situation
2002-11-22
kraftigare reaktion på brott mot barn
2002-11-22
utbyggnaden av 3 G-nätet
2002-11-22
Akallatunneln
2002-11-22
public service-företagens ansvar för finskspråkiga program
2002-11-22
utrikesfödda och folkhälsan
2002-11-22
vård för asylsökande
2002-11-22
undernäring hos äldre
2002-11-22
sjukhussjukan
2002-11-22
socialstyrelsens översyn av specialistkompetenser
2002-11-22
samordnad information om stödinsatser
2002-11-22
judiska skolan i Göteborg
2002-11-22
polisverksamheten i Dalarna
2002-11-22
konsekvenserna på hyresnivåerna av ett ökat bostadsbyggande
2002-11-22
migrantarbetares rättigheter
2002-11-21
svenska medborgare med viss utländsk bakgrund
2002-11-21
försvunna ensamma asylsökande barn
2002-11-21
minskning av antalet penningdepåer
2002-11-21
alternativ finansiering av vägbyggnation
2002-11-21
skadestånd vid inbrott i bostad
2002-11-21
polisiär verksamhet i kommunerna
2002-11-21
ensidigt svenskt torskfiskestopp
2002-11-21
djurskyddsmyndigheten
2002-11-21
skattelagstiftning gällande ideella stiftelser
2002-11-21
FN:s konvention för migrantarbetare
2002-11-21
FN:s internationella konvention för skydd av migrantarbetare
2002-11-21
ohälsan inom departement
2002-11-21
Tilläggsdirektiv till kommittén för översyn av utbildningen för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning (U 2002:01)
2002-11-21
Tilläggsdirektiv till utredningen Konstnärerna och trygghetssystemen (Ku 2002:04)
2002-11-21
Kronofogdemyndigheternas organisation och arbetsuppgifter, m.m.
2002-11-21
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av försäkringsbolagens placeringsregler m.m. (Fi 2000:15)
2002-11-21
Det europeiska valutasamarbetet
2002-11-21
Utgiftsramar och beräkning avstatsinkomsterna, m.m.
2002-11-20
hälsoriskerna med piercing och tatuering
2002-11-20
regionalpolitisk hänsyn hos statliga bolag
2002-11-20
styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna
2002-11-20
polisens situation i Dalarna
2002-11-20
svensk ratificering av FN-konventionen om migrantarbetares rättigheter
2002-11-20
konsumenters information om kopieringsskyddade cd-skivor
2002-11-20
kopieringsskyddade cd-skivor
2002-11-19
handläggningen av arbetsskadeärenden
2002-11-19
straffskärpning för våld mot barn
2002-11-19
tågtunnel genom Varberg
2002-11-19
humanitära skäl och barnets bästa
2002-11-19
ny instansordning vid prövning av överklaganden i utlänningsnämnden
2002-11-19
jämställdhetsarbetet inom landstingen
2002-11-19
Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro
2002-11-18
Återkallelse av propositionen Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan (prop. 2002/03:9)
2002-11-18
barn som brottsoffer
2002-11-18
regalskeppet Vasa
2002-11-18
storleken på barngrupper i förskolan
2002-11-18
barnets bästa
2002-11-18
flyktingar från Tjetjenien
2002-11-15
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
2002-11-15
stålproduktionen i Degerfors
2002-11-15
den kommunala självstyrelsen
2002-11-15
Tullverkets station i Haparanda
2002-11-15
barnens rätt
2002-11-15
fastighetsskatt på äldreboende
2002-11-15
Värmlandsprojekt
2002-11-15
riksväg 45
2002-11-15
svensk ambassad på Cypern
2002-11-15
förhållanden för ensamma flyktingbarn
2002-11-15
säkerhet på hav och i hamnar
2002-11-15
avvisning till Bosnien-Hercegovina
2002-11-15
Sveriges tillväxtpotential
2002-11-14
Europaparlamentets och rådets förslag till förordning om säljfrämjande åtgärder
2002-11-14
Migrationsverkets rutiner
2002-11-14
brist på hantverkare
2002-11-14
barn med skulder på grund av obetalda parkeringsböter
2002-11-14
utredning av miljörelaterad brottslighet
2002-11-14
omfattningen av SVT:s filminköp
2002-11-14
allmänflyget i Stockholmsregionen
2002-11-14
enskilda vägar
2002-11-14
Sveriges lantbruksuniversitets hästklinik i Ultuna
2002-11-14
åtgärder mot utförsäljning av statlig mark
2002-11-14
kostnad för omhändertagandet av döda sälar
2002-11-14
ABB - ett av Sveriges viktigaste industriföretag
2002-11-14
arbetsmarknadspolitiska problem i Filipstad
2002-11-14
arbetskraftsbrist i växande regioner
2002-11-14
massvälten i Etiopien
2002-11-14
förhållandet mellan Eritrea och Etiopien i frågan om massvälten i Etiopien
2002-11-14
Turkiets flyktingpolitik och UNHCR:s ställning
2002-11-14
Översyn av den rättsliga regleringen för fredsfrämjande samarbete med andra länder
2002-11-14
Villkor för arbetstagare inom utrikesförvaltningen m.fl. under utlandsstationering
2002-11-13
Konventionen mot kvinnodiskriminering och frågan om ett individuellt klagomålsförfarande
2002-11-13
Utvidgning av reglerna om framskjuten beskattning vid vissa andelsbyten
2002-11-13
kvaliteten i förskolan
2002-11-13
åtgärder för att behålla och nyrekrytera personliga assistenter
2002-11-13
Migrationsverkets uppgifter
2002-11-13
nollvison i trafiken
2002-11-13
studentbostadsbyggande
2002-11-13
kommunen lånar staten vägpengar
2002-11-13
EU-anställda utan folkbokföringsland
2002-11-13
överlast vid transporter
2002-11-13
spannmålsimport till EU från Ryssland och Ukraina
2002-11-13
psykiatrins roll i kampen mot ohälsan
2002-11-13
förvaring av häktade i polisarrest
2002-11-13
könsneutral sambolagstiftning
2002-11-12
Sveaskogs agerande på virkesmarknaden och statens ägaransvar
2002-11-12
avveckling av terrängbil modell 11
2002-11-12
äldres och funktionshindrades rätt att flytta
2002-11-12
Straffrättsliga sanktioner mot överträdelser avEG:s punktskatteregler för alkohol, tobak ochmineraloljor
2002-11-11
stärkning av det kommunala självstyret
2002-11-11
graffiti - ungdomskultur
2002-11-11
mobbningen i skolan
2002-11-11
Svensk Bilprovning
2002-11-11
väntetider för tandvårdsbehandling
2002-11-11
könsneutral mönstring och värnplikt
2002-11-11
stoppad byggnation i Stockholm
2002-11-08
2002-11-08
avskaffandet av förkunskaper
2002-11-08
långtidsarbetslösa invandrare och arbetsförmedlingens tjänster
2002-11-08
Sveriges och Sidas stöd till humanitär minröjning
2002-11-08
FOI:s forskning och utveckling inom minröjning
2002-11-08
åtgärder för att motverka unga människors alkoholmissbruk
2002-11-08
hållbar utveckling
2002-11-08
miljökonsekvensbeskrivningen för avveckling av kärnkraften
2002-11-08
Räddningsverkets minröjningsarbete
2002-11-08
Lunds historiska museum
2002-11-08
den kvalificerade yrkesutbildningen
2002-11-08
specialistkompetens inom reumatologi
2002-11-08
sjuksköterskor en bristvara
2002-11-08
mediecensur i kriget mot terrorism
2002-11-08
islamofobi i Sverige
2002-11-08
USA-attack i Jemen
2002-11-08
islamofobi i världen
2002-11-08
folkgrupper i norra Irak
2002-11-08
ID-handling för Taiwans representation
2002-11-08
platsbristen inom kriminalvården
2002-11-07
Ersättning vid flygolyckor Prop. 2002/03:18
2002-11-07
förhandsprövning av tandvårdsförmån
2002-11-07
ryska fängelser
2002-11-07
hemförsäkring och våld av närstående
2002-11-07
utomobligatoriska förpliktelser
2002-11-07
vårdbidrag och handikappersättning eller aktivitetsersättning?
2002-11-07
stöd till kommersiell service
2002-11-07
Tilläggsdirektiv till Utredning om läromedel för barn, elever och vuxenstuderande med funktionshinder (U 2001:05)
2002-11-07
Barn i väpnade konflikter –Fakultativt protokolltill FN:s konvention om barnets rättigheter
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
2002-11-06
kollektivavtal och lönedumpning
2002-11-06
neutrala myndigheter
2002-11-06
ensamma flyktingbarn
2002-11-06
ofredande via e-post och SMS
2002-11-05
postens verksamhet
2002-11-05
avanmälan av TV-licens
2002-11-05
sjukfrånvaron
2002-11-05
barnens ställning
2002-11-05
ultraljudshalsband på hundar
2002-11-05
svenskt bidrag till FN
2002-11-05
studentrabatter på tåg och flyg
2002-11-05
Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (vilandegrundlagsförslag och följdlagstiftning)
2002-11-05
Ändringar i regeringsformen – samarbetet i EUm.m. (vilande förslag och följdlagstiftning)
2002-11-04
direktiven till utredning om partibidrag
2002-11-04
barns situation i asylsökande familjer
2002-11-04
en öppen arbetsmarknad för utländska akademiker
2002-11-04
situationen för landets bönder
2002-11-01
2002-11-01
2002-11-01
2002-11-01
strandskyddsbestämmelserna
2002-11-01
diplomatiskt ID-kort till Taiwans representant i Sverige
2002-10-31
Avtal mellan Sverige och Norge om beskattningen vid byggande, underhåll och drift av den nya Svinesundsförbindelsen
2002-10-31
kollektiv bestraffning av självförsörjande studenter
2002-10-31
partisymbol på valsedlarna
2002-10-31
dokumentation av bredbandsledningar
2002-10-31
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:09) Tillsyn över tolkförmedlingar
2002-10-31
Tilläggsdirektiv till utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning (N 2002:16)
2002-10-31
Tilläggsdirektiv till 11 september-utredningen (Ju 2002:13)
2002-10-30
Senareläggning av premiepensionens efterlevandeskydd före pensionstid
2002-10-30
Kontroll av postförsändelser
2002-10-30
2002-10-30
2002-10-30
importförbud mot hund- och kattskinn
2002-10-30
ursprungsmärkning av skinn- och pälsprodukter
2002-10-30
burhöns
2002-10-29
brevröstning
2002-10-29
natt- och helgstängd tull i Haparanda
2002-10-28
Sverige, regeringen och valjakt
2002-10-28
införande av trängselavgifter med enkel majoritet
2002-10-28
trängselavgifter
2002-10-25
polisens situation
2002-10-25
USA:s hot om att använda kärnvapen mot Irak
2002-10-24
Tilläggsdirektiv till utredningen om bemötande, utredning och vård av personer som relaterar sina symtom till dentala material (S 2002:09)
2002-10-24
Tilläggsdirektiv till Utredningen (N 2002:11) om vissa frågor när det gäller Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsverksamhet
2002-10-24
Tilläggsdirektiv till utredningen om utveckling av det militära försvarets utbildningssystem (Fö 2002:02)
2002-10-24
Ändring i djurskyddslagen
2002-10-24
Mottagning av avfall i hamnar
2002-10-24
Extraordinära händelser i fredstid hos kommuneroch landsting
2002-10-24
Hets mot folkgrupp, m.m. (vilande grundlagsförslagoch följdlagstiftning)
2002-10-24
Offentlighetsprincipen och informationstekniken(vilande grundlagsförslag)
2002-10-24
Riksbankens föreskriftsrätt (vilandegrundlagsförslag)
2002-10-24
Riksdagen inför 2000-talet (vilandegrundlagsbeslut)
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23
2002-10-23