Datum
Benämning
Titel
2003-12-30
Vin & Sprits marknadsföring
2003-12-30
valet i Serbien
2003-12-30
skolornas roll i kampen mot narkotikan
2003-12-30
ett flexiblare strandskydd
2003-12-30
ålfisket i Östersjön
2003-12-29
Åtgärder mot barnäktenskap och tvångsäktenskap
2003-12-23
utveckling och tillväxt i nordöstra skåne
2003-12-23
EUCM:s rapport om antisemitismen i Sverige
2003-12-23
möjlighet till visst ideellt engagemang
2003-12-23
irakiska spioner i Sverige
2003-12-22
avvisningen till Egypten
2003-12-22
rättssäker asylprövning
2003-12-22
avtalet om privilegier och immuniteter för den internationella brottmålsdomstolen (ICC).
2003-12-22
genderperspektivet i utrikes- och säkerhetsarbete
2003-12-22
övergrepp mot Ahmadiyamuslimerna i Bangladesh
2003-12-22
fängslade barnmorskor i Portugal
2003-12-22
FN-resolution om mänskliga rättigheter
2003-12-22
ANSA-utredningen och tillsättandet av en organisationskommitté
2003-12-22
den ekonomiska situationen för ensamstående studenter med barn
2003-12-22
jakt på lodjur
2003-12-22
momsregler som slår mot småföretag
2003-12-22
fjärrvärme
2003-12-22
utbyggnad av riksväg 40
2003-12-22
spelföretagens marknadsföring
2003-12-22
konsekvenser av ändrade skatteregler
2003-12-22
ändrade skatteregler
2003-12-22
småföretagens lönsamhet
2003-12-22
mediepedagogik
2003-12-22
300-årsjubileet av Carl von Linnés födelse
2003-12-22
mänskliga rättigheter i Singapore
2003-12-21
kriminella personers vapenutbildning inom militären
2003-12-18
Sekretess inom den civila sjöfarten
2003-12-18
Lokalt utvecklingsarbete i storstäderna
2003-12-18
antisemitism
2003-12-18
snabbt oljesaneringsarbete på Västkusten
2003-12-18
bemötande av asylsökande kvinnor
2003-12-18
vård av tortyrskadade
2003-12-18
polisens personalförsörjning
2003-12-18
den integrationspolitiska maktutredningen
2003-12-18
arbetsmarknaden i Söderhamn
2003-12-18
beslut om sjukpenning
2003-12-18
Tullverket som en del av rättsväsendet
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till översyn av vissa frågor rörande företagshälsovård
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till Översyn av turistfrämjandets funktion, organisation och rollfördelning (N 2003:05)
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till utredning om förenade anställningar inom högskolan och hälso- och sjukvården
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till Fördjupad prövning av Statens kvalitets- och kompetensråd (Fi 2003:08)
2003-12-18
Rattfylleri och sjöfylleri
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till PBL-kommittén (M 2002:05)
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till Översyn av vård och omsorg för äldre - tio år efter Ädelreformen (S 2003:04)
2003-12-18
Inrättande av en sammanhållen statlig myndighet för socialförsäkringsområdet
2003-12-18
Översyn av teckenspråkets ställning
2003-12-18
Genomförande av WHO:s ramkonvention om tobakskontroll m.m.
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till Hyressättningsutredningen (Ju 2003:02)
2003-12-18
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2002:16) Radiokommunikation för effektiv ledning
2003-12-18
Statsbudget för 2004
2003-12-17
Ratificering av ändring i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken
2003-12-17
Internationella konventioner på telekommunikationsområdet om katastrofberedskap m.m.
2003-12-17
brott mot äldre
2003-12-17
regler för förvärvsarbete efter 65 års ålder
2003-12-17
Granskningsnämnden för radio och TV
2003-12-17
Granskningsnämnden för radio och TV
2003-12-17
Granskningsnämnden för radio och TV
2003-12-17
Sevesolagen
2003-12-17
minoritetsskyddet i kommunallagen
2003-12-17
offentliga nämndmöten
2003-12-17
äldre kvinnors möjlighet till en bra sjukvård
2003-12-17
brottsförebyggande arbete
2003-12-17
framtiden för Göta hovrätt
2003-12-17
polisens organisation
2003-12-16
24-timmarsmyndighet inom socialförsäkringens administration
2003-12-16
ett fritt Libanon
2003-12-16
en öppen arbetsmarknaden för de unga
2003-12-16
den svenska spelmarknaden
2003-12-16
det framtida samarbetet med Vänsterpartiet
2003-12-16
situationen för unga och medelålders dementa
2003-12-16
biståndsarbetet och hiv/aids
2003-12-16
tolkning och rättsäkerhet i asylprocessen
2003-12-16
larm för döva
2003-12-16
den tredje sjuklöneveckan
2003-12-16
investeringar i Barsebäcksreaktorn
2003-12-16
fjällflyget
2003-12-16
Banverkets avgifter för drift och underhåll av anslutningsväxlar
2003-12-16
EU:s regionala utvecklingsmedel och utgiftstaken
2003-12-16
regler för bostadsbidrag
2003-12-15
Gränser för genpatent m.m. - genomförande av EG-direktivet om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar
2003-12-15
Kust- och insjöfiske samt vattenbruk
2003-12-15
bristen på bostäder för studerande
2003-12-15
försvarsberedningen och Nato
2003-12-15
tortyrredskap
2003-12-15
demokratisering i Turkiet
2003-12-15
avrättningen av kurdiska politiska fångar i Iran
2003-12-15
föräldrabalken och barnperspektiv
2003-12-15
tolkning och rättsäkerhet i rättsprocesser
2003-12-15
dialog och samråd inför Fiskeriverkets beslut
2003-12-15
julkalendern och sexualiseringen av det offentliga rummet
2003-12-15
svenska forskares situation på arbetsmarknaden
2003-12-15
bostadsanpassningsbidraget
2003-12-12
2003-12-12
självmord bland sverigefinnar
2003-12-12
skatt för vissa stiftelser
2003-12-12
införsel av alkohol och folkhälsoundantaget
2003-12-12
efterförtäring av alkohol
2003-12-12
elnätets brister på landsbygden
2003-12-12
ersättningar till fristående skolor
2003-12-12
ambassadernas rapportering om övergrepp på flickor och kvinnor
2003-12-12
pressfrihet i Iran
2003-12-12
flyktingkvoten
2003-12-12
statsrådets och mediernas oberoende
2003-12-12
rollfördelning mellan riksdagen och regeringen
2003-12-12
hjärtinfarktspatienter
2003-12-12
glutenintolerans
2003-12-12
kostnader för hemtjänst i vistelsekommun
2003-12-12
ungas läkemedelsbruk
2003-12-12
skärpta straff för djurrättsaktivister
2003-12-12
statens ansvar för flygplatserna
2003-12-12
IUC:s framtid
2003-12-12
radioskugga
2003-12-12
flygtrafik i fjällområdena
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
2003-12-11
USA och kollektivbestraffningar
2003-12-11
fortsatt centralisering av rättsväsendet
2003-12-11
krångliga regler för småföretagen
2003-12-11
beslag ur biobanker med mera
2003-12-11
behandling av elöverkänsliga
2003-12-11
användning av föräldraförsäkringen som kontaktdagar
2003-12-11
ägarlägenheter
2003-12-11
flygturismen i fjällen
2003-12-11
rasism och integration
2003-12-11
motverkande av spioner i asylprocessen
2003-12-11
skattereglerna för avskrivning av datorer
2003-12-11
utveckling i Mälardalen
2003-12-11
Telemuseets framtid
2003-12-11
lärlingsutbildning - ett sätt att rädda hantverksyrkerna
2003-12-11
svenskt inflytande i ett European Research Council (ERC)
2003-12-11
lärlingsutbildning - ett medel för fler att passera gymnasiet
2003-12-11
lottning vid antagning till högre utbildning
2003-12-11
försäkringskassans handläggningstider
2003-12-11
åldersgräns för privatläkare
2003-12-11
F-skattsedel för prostitutionsverksamhet
2003-12-11
körkortsaspiranter
2003-12-11
fackliga rättigheter i Colombia
2003-12-11
lärlingsutbildning - ett sätt att minska ungdomsarbetslösheten
2003-12-11
ersättningar mellan kommuner vid yrkesinriktad vuxenutbildning
2003-12-11
Familjeåterförening
2003-12-11
Unidroitkonvention om återlämnande av stulna och olagligt exporterade kulturföremål
2003-12-11
Tilläggsdirektiv till Timplanedelegationen (U 1999:08)
2003-12-11
Tilläggsdirektiv till kommittén om genetisk integritet (S 2001:01)
2003-12-11
Tilläggsdirektiv till Personuppgiftslagsutredningen (Ju 2002:02)
2003-12-11
Tilläggsdirektiv till Offentlighets- och sekretesskommittén (Ju 1999:06)
2003-12-11
Den officiella kontrollen av utsäde i Sverige
2003-12-11
Utvärdering av vissa regelreformerade marknader
2003-12-11
Utveckling av internationell militär test- och övningsverksamhet på svenskt territorium
2003-12-11
Granskning av statsrådens tjänsteutövning ochregeringsärendenas handläggning
2003-12-10
Uppföljning av skogspolitiken
2003-12-10
översyn av fastighetsmäklarlagen
2003-12-10
tolkar som avslöjats som spioner
2003-12-10
Banverkets underhåll
2003-12-10
oligopol
2003-12-10
ägarbreddningen av Boxer TV-Access AB
2003-12-10
båtskatt
2003-12-10
utökat utbud i Sjunde AP-fonden
2003-12-10
höga ljudnivåer
2003-12-10
bostadsbidrag till flerbarnsfamiljer
2003-12-10
Genomförandegruppen för pensionsreformen
2003-12-10
ålfisket i Europa
2003-12-10
Värnamo och Eksjö tingsrätter
2003-12-09
skattebefrielse för vissa stiftelser
2003-12-09
skattebefrielse för allmännyttiga fonder och stiftelser
2003-12-09
folklig mobilisering för att motarbeta nazismen
2003-12-09
strömavbrott
2003-12-09
avskrivna och nedlagda brott
2003-12-09
Tingsrätten i Ystad
2003-12-09
bidragen till kvinnoorganisationerna
2003-12-09
ett jämställt samhälle
2003-12-09
dödsdomen mot tibetanen Tenzin Delek Rinpoche
2003-12-09
lokalisering av EU:s sjösäkerhetsbyrå till Göteborg
2003-12-08
rättslig grund för avgifter
2003-12-08
rättstrygghet för asylsökanden
2003-12-08
utvärdering av tingsrättssammanslagningar
2003-12-08
öppnande av SÄPO:s arkiv
2003-12-08
flyktingar från Tjetjenien
2003-12-08
kompensationsförvärv vid avsättning av mark för naturvårdsändamål
2003-12-08
Svenska Akademiens ordbok, SAOB
2003-12-08
Banverkets rättsliga grund för avgifter
2003-12-08
överträdelse av budgetlagen
2003-12-08
statlig inköpssamordning med ramavtal
2003-12-08
situationen för småföretagare
2003-12-08
nya jobb i Härjedalen
2003-12-05
villkoren för svensk kycklingnäring
2003-12-05
översyn av möjligheten för fristående skolor att anordna individuellt program för gymnasieelever
2003-12-05
Ryssland och Kyotoprotokollet
2003-12-05
barn i missbrukarfamiljer
2003-12-05
anställningsskydd
2003-12-05
religionsfrihet i Vietnam
2003-12-05
åldersgräns för privatläkare
2003-12-05
nationaldag som helgdag
2003-12-04
Riktlinjer för genomförande av EG:s direktiv om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
2003-12-04
inomhusmiljö
2003-12-04
vägverkets sektorsansvar
2003-12-04
legitimeringskrav vid adressändring
2003-12-04
tillgänglighet på Postens serviceställen
2003-12-04
tågföretagens planer
2003-12-04
cykeltransport vid tågresa
2003-12-04
dalauppror
2003-12-04
uvecklande av lokal och regional TV
2003-12-04
debatt om den planerade EU-armén
2003-12-04
Tilläggsdirektiv till utredningen om järnvägssektorns organisation m.m. (N 2001:09)
2003-12-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om vägtransporter och arbetstid (N 2003:06)
2003-12-04
Tilläggsdirektiv till Kommittén för översyn av utlänningslagstiftningen (UD 2003:02)
2003-12-04
Ändringar i årsredovisningslagen, m.m.
2003-12-04
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2003-12-03
Obeställd e-postreklam
2003-12-03
Obeställd e-postreklam
2003-12-03
2003-12-03
2003-12-03
2003-12-03
2003-12-03
2003-12-03
uppehållstillstånd för brottsoffer för människohandel
2003-12-03
utbildning och forskning om nationella minoriteter
2003-12-03
Campus Telge
2003-12-03
film för minoriteter
2003-12-03
skydd för tätortsnära natur
2003-12-03
polisens låga uppklaringsprocent beträffande brott
2003-12-03
datorrelaterade patent
2003-12-03
arbetsvillkor för unga barnflickor från Östeuropa
2003-12-03
folkmordet i Ukraina 1932-33
2003-12-03
ICC
2003-12-03
utveckling av ej kommersiellt gångbara läkemedel
2003-12-03
situationen för HBT-personer i Nigeria
2003-12-03
situationen för HBT-personer i Namibia
2003-12-03
situationen för svenska narkotikamissbrukare i Köpenhamn
2003-12-03
rökförbud i serveringsmiljöer
2003-12-03
översyn av föräldraförsäkringssystemet
2003-12-03
förskrivning av narkotikaklassade läkemedel
2003-12-03
Apoteket AB
2003-12-03
tillsättande av en etikkommission
2003-12-02
2003-12-02
genderperspektiv i EU:s gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiska arbete
2003-12-02
framtiden för yrkesgrupperna inom förskolan
2003-12-02
omprövning av etablering av flygskolan
2003-12-02
utveckling av nätverksbaserat försvar
2003-12-02
situationen i Vitryssland
2003-12-02
Kontroll av postförsändelser (skr. 2003/04:6)
2003-12-02
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. (prop.2003/04:21, skr. 2003/04:14 och skr. 2002/03:145)
2003-12-02
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter (prop. 2003/04:19och 2002/03:99 delvis)
2003-12-02
Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter(prop. 2003/04:18)
2003-12-02
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vidgenerationsskiften i företag, m.m. (prop. 2003/04:17)
2003-12-02
Slopad beskattning av arv till make och sambo (prop. 2003/04:15)
2003-12-02
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2003-12-02
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2003-12-02
Sveriges politik för global utveckling
2003-12-02
Sveriges politik för global utveckling
2003-12-02
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2003-12-02
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2003-12-01
våld som politisk metod
2003-12-01
ungdomars möjlighet att få jobb
2003-12-01
EU:s fria rörlighet och de svenska bidragssystemen
2003-12-01
public service-utredningen
2003-12-01
högkostnadsskyddet i sjukvården
2003-12-01
möjligheten att välja skola utanför den egna kommunen
2003-12-01
beskattning av ideell verksamhet
2003-12-01
Socialstyrelsens krav på rapportering
2003-12-01
psykiatrisk hjälp till flyktingbarn
2003-12-01
FN:s varning för ökning av aidsfall
2003-12-01
hedersrelaterade självmord
2003-12-01
polisbristen i Jämtland
2003-12-01
stopplagen
2003-12-01
handläggningstider vid miljöprövningar
2003-12-01
utarmning av lokala skattekontor
2003-12-01
försäljningsintäkter till kommunsektorn
2003-12-01
Telemuseets framtid
2003-12-01
ny myndighet för arkivering av bild-, ljud- och skrivet material
2003-11-28
2003-11-28
politik för tillväxt i hela landet.
2003-11-28
utlokalisering av statliga myndigheter
2003-11-28
barn i familjevåldssituationer
2003-11-28
rättssäkerheten
2003-11-28
ett sammanhållet Posten
2003-11-28
PPP-finansiering inom EU:s tillväxtinitiativ
2003-11-28
sändningstillstånd i det digitala marknätet
2003-11-28
bistånd till Afrika
2003-11-28
prövning av advokatarvode
2003-11-28
frivården - en del av kriminalvården
2003-11-28
minskningen av statsbidrag till äldreforskning
2003-11-28
jämställd idrott
2003-11-28
rennäringens villkor
2003-11-28
E 18:s sträckning vid Tensta-Rinkeby
2003-11-27
Nordisk konvention om social trygghet
2003-11-27
2003-11-27
Folke Bernadotteakademin
2003-11-27
prekursorsbrott i narkotikastrafflagen
2003-11-27
Sveriges möjligheter att uppfylla Schengensamarbetets krav
2003-11-27
polisens brottsutredande verksamhet
2003-11-27
etikkomission för statliga företag
2003-11-27
svensk klimatpolitik och EU:s klimatpolitik
2003-11-27
Svenska Spels erbjudande om gratis spel på Internet
2003-11-27
godtycklig fastighetstaxering
2003-11-27
hotad svensk livsmedelsindustri
2003-11-27
modell mot uppsägningar i offentliga sektorn
2003-11-27
väg E 6 Vellinge-Trelleborg
2003-11-27
förföljelsen av oliktänkande i Kina
2003-11-27
spöstraffet i Iran
2003-11-27
direktivet om asylprocedurer
2003-11-27
äldres hälsa
2003-11-27
behov av psykologisk hjälp på vårdcentralen
2003-11-27
Vattenfall och kärnkraft i Afrika
2003-11-27
konkurrenssituationen för svensk kycklingnäring
2003-11-27
framtiden för den svenska kycklingnäringen
2003-11-27
färjan Ring
2003-11-27
TEN-progammet och finansieringen av infrastruktursatsningar i Sverige
2003-11-27
utbyggnad av E 6 mellan Vellinge och Trelleborg
2003-11-27
misskötsel vid icke frihetsberövande påföljd
2003-11-27
påbyggnadsutbildningar
2003-11-27
jordbrukets skattesituation
2003-11-27
jordbruk i kris
2003-11-27
Tilläggsdirektiv till Finansieringsutredningen (M 2003:01)
2003-11-27
Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet
2003-11-27
Fortsatt svenskt deltagande i en internationell säkerhetsstyrka i Afghanistan
2003-11-26
Möjlighet till förenklat tullförfarande
2003-11-26
Möjlighet till förenklat tullförfarande
2003-11-26
Migration och asylpolitik
2003-11-26
Människosmuggling och tidsbegränsat uppehållstillstånd för målsägande och vittnen m.m.
2003-11-26
Lex Linda
2003-11-26
flexibel skolstart
2003-11-26
utvecklingen i Kalmar län
2003-11-26
statens ansvar för Inlandsbanans framtid
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
2003-11-25
nya hemtjänstformer
2003-11-25
polisens användande av vapen
2003-11-25
bistånd till Irak
2003-11-25
stiftelsen Byggdok
2003-11-25
skadestånd
2003-11-25
lönegranskningsavgifter
2003-11-25
prostitution
2003-11-25
jämställdhet som ett kvalitetskriterium inom högskolan
2003-11-25
regeringen och budgetlagen
2003-11-25
offentligt stöd till företagsflyttningar
2003-11-25
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2003-11-25
Utgiftsområde 16 Utbildning ochuniversitetsforskning
2003-11-25
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och socialomsorg
2003-11-25
Ändrade regler för CFC-beskattning (prop. 2003/04:10)
2003-11-25
Anslag inom utgiftsområde 8 Invandrare och flyktingar
2003-11-25
Anslag inom socialförsäkringsområdet(utgiftsområdena 10, 11 och 12)
2003-11-25
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske medanslutande näringar m.m.
2003-11-25
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2003-11-25
Europeiska unionens utvidgning 2004
2003-11-25
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2003-11-25
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2003-11-25
Utgiftsområde 21 Energi
2003-11-24
2003 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2003-11-24
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2002
2003-11-24
näringsfrihet och gränser för politisk maktutövning
2003-11-24
export av billiga läkemedel till u-länder
2003-11-24
utländsk arbetskraft
2003-11-24
kooperativa hyresrätter
2003-11-24
underhåll av bostäder
2003-11-24
räntebidragen
2003-11-21
samstämmighet i fattigdomsbekämpningen
2003-11-21
sfi-undervisningen
2003-11-21
lärarutbildningen
2003-11-21
krigsmaterielexporten till Sydafrika
2003-11-21
en öppnare arbetsmarknad
2003-11-21
arbetskraftsinvandring
2003-11-21
reglerna för krigsmaterielexporten och JAS-affären
2003-11-21
sexualiseringen av det offentliga rummet
2003-11-21
ett demokratiskt val till Duman i Ryssland
2003-11-21
nya fenomen på arbetsmarknaden
2003-11-21
Rikstrafiken
2003-11-21
försvarets helikoptrar och flygpersonalens utrustning
2003-11-21
sekretesslagen och rattfylleribrott
2003-11-21
möjligheter för företagare att teckna försäkring
2003-11-21
bidrag till kompletterande skola
2003-11-20
löneskillnader mellan könen
2003-11-20
utredning utan krav på information till vårdnadshavaren
2003-11-20
statens ansvar för infrastrukturinvesteringar
2003-11-20
initiativ till nya jobb
2003-11-20
barns egna asylskäl
2003-11-20
vård av tortyrskadade asylsökande
2003-11-20
den nya instansordningen för asylärenden
2003-11-20
Migrationsverkets resurser för asylprövning
2003-11-20
tågtrafiken och statens ansvar
2003-11-20
underhåll av teaterklenoder
2003-11-20
ett självständigt Somaliland
2003-11-20
bostadsmarknad för eliten
2003-11-20
skärpning av sexköpslagen
2003-11-20
nät- och informationssäkerhetsbyrå
2003-11-20
könsdiskriminering inom sfi-undervisningen
2003-11-20
statens skogspolitik
2003-11-20
medborgarskap för vissa yrkesgrupper
2003-11-20
Allmänna arvsfonden
2003-11-20
gränshinder i Norden
2003-11-20
stödet till homosexuellas, bisexuellas och transpersoners organisationer
2003-11-20
hinder för arbetskraftsinvandring
2003-11-20
hot mot företagsexpansion genom hinder för arbetskraftsinvandring
2003-11-20
regional fördelning av statens resurser
2003-11-20
industrins elskatter
2003-11-20
bredband
2003-11-20
Vägverkets sektorsansvar för enskilda vägar
2003-11-20
väg 73
2003-11-20
särställning för kyrkor i EU
2003-11-20
brist på yrkeslärare
2003-11-20
förtroendet för Systembolaget
2003-11-20
omvandling av kontorslokaler till bostäder
2003-11-20
dödsfall efter oväntat hjärtstopp på sjukhus
2003-11-20
teaterrekvisitan på Drottningholms Slottsteater
2003-11-20
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2003:01) Effektivisering av det konkurrensrättsliga regelverket för företagen m.m.
2003-11-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall (S 2002:04)
2003-11-20
En ny myndighet för företagsregistrering m.m.
2003-11-20
Tilläggsdirektiv till Beredningen för rättsväsendets utveckling (Ju 2000:13)
2003-11-20
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2003-11-20
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2003-11-20
Utgiftsområde 17 Kultur, medier,trossamfund och fritid
2003-11-20
Hyresrätt och bostadsrätt m.m.
2003-11-20
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering,bostadsförsörjning och byggande
2003-11-20
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2003-11-20
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
2003-11-20
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2003-11-20
Riksdagens arbetsformer
2003-11-20
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2003-11-19
En ny prisinformationslag m.m.
2003-11-19
Patent- och registreringsverkets organisation
2003-11-19
Genomförande av EG-direktivet om kliniska prövningar av humanläkemedel
2003-11-19
arbetskraftsinvandring
2003-11-19
regeringens behandling av fängslade svenskar i utlandet
2003-11-19
återupptagande av WTO-förhandlingarna
2003-11-19
Israels bojkott av EU-tjänstemän
2003-11-19
åldersdiabetes
2003-11-19
Gotlands tre internationella kulturcentrum
2003-11-19
samverkan på Gotland (Gotsam)
2003-11-19
Gotlandsbolaget
2003-11-19
Citytunneln i Malmö
2003-11-19
besiktningskrav för äldre bilar
2003-11-19
Centrum för biologisk mångfalds Master of Scienceprogram
2003-11-19
beskattning av fiktiva inkomster
2003-11-19
tullen på Gotland
2003-11-18
Torv och elcertifikat
2003-11-18
förkunskapskrav för gymnasiet
2003-11-18
Göteborgs stads förhållande till Shanghai
2003-11-18
statens ansvar för Nationalstadsparken
2003-11-18
delegationsbesök i Nigeria
2003-11-18
långväga djurtransporter
2003-11-18
hästsporten som folkrörelse
2003-11-18
polisinstruktioner för hämtning av asylsökande och rutiner för avvisning
2003-11-18
behandlingprogram för dem som döms för våldtäkt
2003-11-18
beslag av blodprov ur PKU-registret
2003-11-18
utredning av påstådda oegentligheter i JAS-affär
2003-11-18
barn och ungdomars övervikt
2003-11-18
ohälsosam landstingspolitik
2003-11-18
tillverkningsindustrins energiförsörjning
2003-11-18
orättvisa mobiltelefonkostnader
2003-11-18
Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument (prop. 2003/04:28)
2003-11-18
Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument (prop. 2003/04:28)
2003-11-18
Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt (prop. 2003/04:26och 2002/03:99 delvis)
2003-11-17
2003-11-17
stödet till demokratirörelsen på Kuba
2003-11-17
tingsrätter i Västerbotten
2003-11-17
studenters ekonomi
2003-11-17
Tingsrätterna i Norrtälje och Södertälje
2003-11-17
ansvaret för ensamkommande barns säkerhet
2003-11-14
rovdjursfrågan
2003-11-14
den enskildes makt över arbetstiden
2003-11-14
buller, miljöbalken och byggandet i Stockholm
2003-11-14
miljöbalken
2003-11-14
fakturabedrägeri
2003-11-14
vissa sexualbrottsfrågor
2003-11-14
avskaffande av reklamskatten
2003-11-14
skånsk växtkraft och Sveriges tillväxtpolitik
2003-11-14
skatt för ideella föreningar
2003-11-14
åldersgräns för statliga uppdrag
2003-11-14
frimärksförsäljning hos Svensk Kassaservice
2003-11-14
byte av elleverantör
2003-11-14
biståndsmedel till den palestinska myndigheten
2003-11-14
Vattenfalls återstartande av gammalt oljekraftverk
2003-11-14
utveckling av ej kommersiellt gångbara läkemedel
2003-11-14
oseriösa näringsidkare och konsumentskydd
2003-11-14
öronmärkta pengar och lokalt trafiksäkerhetsarbete
2003-11-14
F-skattsedel
2003-11-14
Vattenfall och vindkraften
2003-11-14
hållbar tillväxt för att undvika miljökatastrofer i Tuvalu
2003-11-14
framtiden för slakteribranschen
2003-11-14
statsrådet och byggandet i Stockholm
2003-11-14
lika rätt för alla landsting
2003-11-14
konflikten i Uganda
2003-11-14
miljöflyktingar
2003-11-14
fredssamtal i Colombia
2003-11-14
Turkiet och religionsfriheten
2003-11-14
nedläggningen av FN:s nordiska informationskontor
2003-11-14
brister inom den palestinska myndigheten
2003-11-14
utländska studenters möjlighet till arbete
2003-11-14
vaktbolag för hotade kvinnor
2003-11-14
tingsrätten i Ystad
2003-11-14
utredning om skydd för den personliga integriteten
2003-11-14
forskningsanslag till Malmö högskola
2003-11-14
de tekniska museernas roll för ungas teknikintresse
2003-11-14
utbildningsmöjligheter för omvårdnadspersonal
2003-11-14
valsedlar
2003-11-14
Telemuseums framtid
2003-11-14
Riksrevisionen
2003-11-13
Ny smittskyddslag m.m.
2003-11-13
Ny smittskyddslag m.m.
2003-11-13
2003-11-13
2003-11-13
2003-11-13
Avdrag för utdelning på insatsemissioner (prop. 2003/04:22)
2003-11-13
Uppföljning av den nationella handlingsplanen förhandikappolitiken
2003-11-13
Uppföljning av den nationella handlingsplanen förhandikappolitiken
2003-11-13
Anslagen till Skatteverket,kronofogdemyndigheterna och Tullverket, m.m.
2003-11-12
försvarets situation
2003-11-12
AB Svensk Bilprovning
2003-11-12
ungdomars situation
2003-11-12
ungdomsarbetslöshet
2003-11-12
ersättning till IG Farbens slavarbetare
2003-11-12
företagens kemikaliehantering
2003-11-12
datoranläggning inom Rikspolisstyrelsen till Kiruna
2003-11-12
narkotikabrottslighetens prioritet inom polisorganisationen
2003-11-12
finansiering av verksamheten vid lokala lärcenter
2003-11-12
situationen för HBT-personer i Turkiet
2003-11-12
synen på kvinnors sexualitet
2003-11-12
EU:s kemikaliepolitik
2003-11-12
Europeiska konventet om EU:s framtid (skr.2003/04:13)
2003-11-11
reducerad moms på restaurangtjänster
2003-11-11
initiativ till nya jobb
2003-11-11
pensionssystemet och könsdiskrimineringen
2003-11-11
föräldraförsäkringen och könsdiskrimineringen
2003-11-11
ohälsans obalans mellan könen
2003-11-11
fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
2003-11-11
Barsebäckverkens säkerhet
2003-11-11
Systembolagets försäljningsmonopol
2003-11-11
ansvarsförhållandena inom Systembolaget
2003-11-11
försäljning av droger på Internet
2003-11-11
kompensationsåtaganden vid större civil-militära materielaffärer
2003-11-11
barngruppernas storlek
2003-11-11
maxtaxa i barnomsorgen
2003-11-11
antisemitism
2003-11-11
rennäringen
2003-11-11
rätt till skydd vid flykt från väpnad konflikt eller miljökatastrof
2003-11-11
asylsökande från Tjetjenien
2003-11-11
säkerheten på våra kärnkraftverk
2003-11-11
löneökningar
2003-11-11
Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
2003-11-11
Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationens organisation m.m.
2003-11-11
Förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön
2003-11-11
Ändringar i djurskyddslagen (1988:534)
2003-11-10
Ändring av övergångsbestämmelser för vissa finansiella företag (del avprop. 2002/03:139)
2003-11-10
Tilläggsbudget 2 för budgetåret 2003 (prop.2003/04:1)
2003-11-10
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna, m.m.
2003-11-07
fristående skolors konkurrensnackdelar
2003-11-07
de dövas situation
2003-11-07
integration och folkbildning
2003-11-07
ägarlägenheter
2003-11-07
statliga bidrag till vissa kommuner för LSS-kostnader
2003-11-07
FN-resolution om HBT-personers mänskliga rättigheter
2003-11-07
gömdas vårdkostnader
2003-11-07
rättvisa åt de föräldralediga
2003-11-07
feministiska jämställdhetsplaner i förskolan
2003-11-07
begreppet "självmordsbombare"
2003-11-07
situationen i Sollefteå kommun
2003-11-07
stödet till våldsutsatta kvinnor och flickor
2003-11-07
rättegången mot Leyla Zana med flera
2003-11-07
turkiska MR-organisationers handlingsutrymme
2003-11-07
frihet och jämställdhet åt Afghanistans kvinnor
2003-11-07
utfärdandet av sjukintyg
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
2003-11-06
fria sprutbyten för narkomaner
2003-11-06
bidrag till ungdomsorganisationer för internationell verksamhet
2003-11-06
åtgärder mot terror riktad mot demokrati och näringsfrihet
2003-11-06
hot och trakasserier av företagare inom djurnäringen
2003-11-06
regeringens behandling av universitets- och vetenskapsområdesansökningar
2003-11-06
hälsa och välbefinnande i skolan
2003-11-06
kunskap om sexualbrott i domstolarna
2003-11-06
polisens kunskaper i psykologi
2003-11-06
hivambassadörens uppdrag
2003-11-06
tolkning och rättssäkerhet
2003-11-06
kvinnors asylskäl
2003-11-06
propaganda i muslimska länder
2003-11-06
publicering av kyrkoskatter på nätet
2003-11-06
plundring av irakiska kulturföremål
2003-11-06
öronmärkta pengar till väg 73
2003-11-06
mångfalden i offentlig sektor
2003-11-06
tolkningen av GATS-avtalet
2003-11-06
privatekonomi
2003-11-06
organdonation
2003-11-06
mässlingsvaccination
2003-11-06
Tilläggsdirektiv till utredningen Radiokommunikation för effektiv ledning (N 2002:16)
2003-11-06
Tilläggsdirektiv till Fondkommissionsutredningen (Ju 2001:11)
2003-11-06
Genomförande av EG-direktivet om byggnaders energiprestanda
2003-11-06
Tilläggsdirektiv till Skuldsaneringsutredningen (Ju 2002:15)
2003-11-05
Mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
2003-11-05
2003-11-05
jämställdheten i förskolan
2003-11-05
regeringens utnämningspolitik
2003-11-05
statliga myndigheters opinionsbildning
2003-11-05
kultur för dövblinda
2003-11-05
ambassadörers roll
2003-11-05
EU-konventets konstitutionsförslag jämfört med de svenska grundlagarna
2003-11-05
äldres fallolyckor
2003-11-05
kampen mot terrorismen
2003-11-05
polisens helikopterverksamhet
2003-11-05
den nationella insatsstyrkan inom polisen
2003-11-05
tillförlitligheten i pendeltågssystemen
2003-11-05
ökad statlig verksamhet i Kalmar län
2003-11-05
Akademiska Hus höga hyror
2003-11-05
Vin & Sprits roll i förhållande till alkoholskatten
2003-11-05
skrivknuten
2003-11-05
kultur i skolan
2003-11-05
strålskyddsforskning
2003-11-05
rekrytering av lagmän till mindre tingsrätter
2003-11-05
polisingripanden vid avvisning
2003-11-05
skatteavtalet mellan Sverige och Danmark
2003-11-05
alkohol och folkhälsan
2003-11-05
bistånd till äldre
2003-11-05
benskörhet och fallolyckor
2003-11-05
fördelningen av kostnader inom LSS
2003-10-31
regional utveckling i Gävleborg
2003-10-31
Stockholm - Mälardalsregionen
2003-10-31
lika förutsättningar i hela landet
2003-10-31
helhetssyn på Sverige
2003-10-31
utvecklingen i Kalmar län
2003-10-31
prioriteringar i sjukvården
2003-10-31
integration och folkbildning
2003-10-31
barnkonventionen och myndigheter
2003-10-31
distributionskostnader för samhällsinriktad press
2003-10-31
kurdernas situation i Irak
2003-10-31
jämställdhetsplaner i förskolan
2003-10-31
ensamkommande barns rättigheter och säkerhet
2003-10-31
sjuklöneskyddet för lantbrukare
2003-10-31
prövning av lagen om sjuklön
2003-10-31
Vitryssland
2003-10-31
förslagen om en EU-militär
2003-10-31
ett EU öppet för alla demokratiska länder i Europa
2003-10-31
asylsökande kvinnor
2003-10-31
droger på Internet
2003-10-31
missbruket på våra kriminalvårdsanstalter
2003-10-31
hotad salmonellafrihet
2003-10-31
förutsättningarna för småskaliga slakterier
2003-10-31
villkoren för allmännyttans hyresförhandlingar
2003-10-31
värnpliktigas sjukskrivningar
2003-10-31
kränkningar inom Försvarsmakten
2003-10-31
infrastrukturen i södra Skåne
2003-10-31
Folke Bernadotteakademin på Sandö
2003-10-31
barns skulder hos kronfogdemyndigheten
2003-10-31
akademiska hus och hyressättningen
2003-10-31
självmordsrisken för unga HBT-personer
2003-10-31
adoptionsutredningen
2003-10-31
FN och barnen
2003-10-31
vård på lika villkor
2003-10-31
oberoende granskning av Folksam
2003-10-30
Europeiska unionens utvidgning 2004
2003-10-30
transsexuellas situation
2003-10-30
administrativa strukturer i Öresundsregionen
2003-10-30
tullservice för näringslivet
2003-10-30
mänskliga rättigheter och fackliga organisationsklausuler
2003-10-30
nedläggningen av Utlänningsnämnden
2003-10-30
subutexbehandling för narkomaner
2003-10-30
Tilläggsdirektiv till utredningen om översyn av verksamheten och arbetsformerna vid Statens ljud- och bildarkiv (U 2003:08)
2003-10-30
Information till och samråd med arbetstagare
2003-10-30
Tilläggsdirektiv till utredningen (N 2003:04) om en fortsatt utveckling av el- och naturgasmarknaderna
2003-10-30
Tilläggsdirektiv till Fjärrvärmeutredningen (N 2003:03)
2003-10-30
Bilstöd till personer med funktionshinder
2003-10-30
Titel saknas
2003-10-30
Statliga företag
2003-10-30
Reformerade regler om värdesäkring av skadeståndslivräntor
2003-10-30
Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket
2003-10-30
Överflyttning av vissa ärenden till Patent- och registreringsverket
2003-10-30
Rätt att lyfta konkursförvaltararvode
2003-10-30
Frågor om kommunal demokrati
2003-10-30
Godkännande av ändringar i EG:s regler om val till Europaparlamentet, m.m.
2003-10-29
Ändringar i reglerna om framskjuten beskattning vid andelsbyten, m.m.
2003-10-29
EU-prioriteringar för att nå miljömålen
2003-10-29
arvsskatt för makar och samboende
2003-10-29
svensk representation på Cypern
2003-10-29
socialtjänstens bemötande av HBT-personer som brottsoffer
2003-10-29
hittelön vid fornfynd
2003-10-29
statens ägarstyrning av Vattenfall
2003-10-29
försvarets sanering av före detta övningsområdet i Falun
2003-10-29
transpersoners situation i samhället
2003-10-29
medicinsk forskning
2003-10-29
finansiering av cancerforskning
2003-10-29
högskoleprovets tillgänglighet för synskadade
2003-10-29
den svenska skogens framtid
2003-10-29
Postens verksamhet på den internationella marknaden
2003-10-29
framtiden för det svenska ålfisket
2003-10-29
pälsfarmningens avskaffande
2003-10-29
jämställdhet och härskartekniker
2003-10-28
2003-10-28
2003-10-28
2003-10-28
2003-10-28
2003-10-28
2003-10-28
kampen för demokrati och social rättvisa i Zimbabwe
2003-10-28
kostnader för museum
2003-10-28
uppgörelsen kring försvarets neddragning
2003-10-28
folkhälsan och ökande narkotikasmuggling
2003-10-28
muren mellan Israel och Palestina och Israels brott mot folkrätten
2003-10-28
värnpliktigas rättssäkerhet
2003-10-28
PRV:s kungörelser i Post- och Inrikes Tidningar
2003-10-28
högskolestudier i Härnösand
2003-10-28
begränsningar för gravt synskadade att göra högskoleprovet
2003-10-28
Riksdagens revisorers redovisning för första halvåret 2003
2003-10-27
Skandiaaffären och affärer med hyresrätter
2003-10-27
Försvarsmaktens grundorganisation
2003-10-27
romska kvinnor i Slovakien
2003-10-27
utjämningssystemen för landstingen och kommunerna
2003-10-27
regeringens interna jämställdhetsarbete
2003-10-27
FN:s frivilligdag
2003-10-27
åtgärdsprogram för luftkvalitet
2003-10-27
djurens hälsa
2003-10-27
AT-tjänstgöring för tandläkare
2003-10-24
lönehöjningar för generaldirektörer
2003-10-24
högkostnadsskyddet för småföretagen
2003-10-24
internationellt perspektiv på den svenska skolan
2003-10-24
strejkrätten
2003-10-24
Norrbottniabana som särskilt prioriterad infrastrukturprojekt
2003-10-24
volontärsarbete i gymnasieskolans individuella val
2003-10-24
vattenmyndighet till Skellefteå
2003-10-24
alkoholkonsumtionen bland gravida
2003-10-24
sexuella trakasserier inom Försvarsmakten
2003-10-23
socknen som administrativ enhet
2003-10-23
fördelningen av ekonomiska resurser mellan kvinnor och män
2003-10-23
pensionssystemet och könsdiskriminering
2003-10-23
ohälsans obalans mellan könen
2003-10-23
strategi för centralisering av rättsväsendet
2003-10-23
återuppbygganden av Irak
2003-10-23
hanteringen av barn som ska avvisas ur Sverige
2003-10-23
flyktingar från Libanon
2003-10-23
asylsökande barns situation
2003-10-23
demokratiska rättigheter i Vitryssland
2003-10-23
miljövänlig sockerbetsodling på Gotland
2003-10-23
hund som vapen
2003-10-23
högskoleprov för synskadade
2003-10-23
alkoholreklam riktad till ungdomar
2003-10-23
döva och bildtelefon
2003-10-23
arbetslösheten i Gävleborgs län
2003-10-23
riksdagsbeslut utan åtgärd
2003-10-23
reklamskatten
2003-10-23
balans i statens finansiella sparande över en konjunkturcykel
2003-10-23
sänkt skatt för vita hushållstjänster
2003-10-23
priskonkurrens och miljömedvetande
2003-10-23
Utvärdering av lokala utvecklingsavtal
2003-10-23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av lagen (1962:381) om allmän försäkring och andra författningar på socialförsäkringsområdet (S 2001:04)
2003-10-23
Utländska kvinnors rätt att få abort i Sverige
2003-10-23
En nationell psykiatrisamordnare
2003-10-23
Utvärdering av personskyddet för den centrala statsledningen
2003-10-23
Tilläggsdirektiv till utredningen om offentlighet för partiers och valkandidaters intäkter (Ju 2002:07)
2003-10-23
Behandling av personuppgifter inom socilaförsäkringens administration
2003-10-22
Rättigheter i luftfartyg
2003-10-22
Nya faktureringsregler när det gäller mervärdesskatt
2003-10-22
Skatteadministrativt samarbete i EU
2003-10-22
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m.
2003-10-22
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter
2003-10-22
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter
2003-10-22
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter
2003-10-22
Vissa skattefrågor rörande fastigheter och bostadsrätter
2003-10-22
Fastighetstaxering och beskattning av tredimensionellt avgränsade fastigheter
2003-10-22
Lättnader i 3:12-reglerna och i arvs- och gåvoskattereglerna vid generationsskiften i företag, m.m.
2003-10-22
Slopad beskattning av arv till make och sambo
2003-10-22
Slopad beskattning av arv till make och sambo
2003-10-22
Slopad beskattning av arv till make och sambo
2003-10-22
föräldraförsäkringen och könsdiskrimineringen
2003-10-22
efterlevande av barnkonventionen i asylärenden
2003-10-22
sjukskrivningsmålen
2003-10-22
sponsring till damfotboll
2003-10-22
lönebidragsanställdas rätt att arbeta till 67 års ålder
2003-10-22
försäkringskassans medfinansieringsmöjligheter
2003-10-22
förvarsverksamheten
2003-10-22
colombianska paramilitärens mord på flyktingars släktingar
2003-10-22
riksdagen som demokratisk debattarena
2003-10-21
2003-10-21
2003-10-21
2003-10-21
2003-10-21
2003-10-21
vårdkostnaderna för gömda flyktingar
2003-10-21
ansvaret för gömda flyktingars sjukvårdskostnader
2003-10-21
kasino
2003-10-21
konkurrensen för svenska bönder
2003-10-21
ungdomsbrottslighet
2003-10-21
bruket av fentanyl
2003-10-21
dödsdroger
2003-10-21
fluorinerade gaser
2003-10-21
bastuklubbar
2003-10-20
Antalet ledamöter i Högsta domstolen
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
2003-10-17
situationen i Vitryssland
2003-10-17
giftigt gruvavfall
2003-10-17
åtgärder för att förbättra vattenmiljön i förgiftade sjöar
2003-10-17
ersättning för inskränkningar i äganderätten
2003-10-17
förbud mot pälsfarmning
2003-10-17
pälsnäringens osäkra framtid
2003-10-17
folkölsförsäljning till ungdomar
2003-10-17
akutsjukvården i Sverige
2003-10-17
strålskadade
2003-10-17
förbudet mot barnäktenskap
2003-10-17
arbetsgivarens ansvar för den tredje sjukveckan
2003-10-16
Skatteregler om värdering av lager av finansiella instrument Prop. 2003/04:28
2003-10-16
Förmån av tandvård och övertagande av pensionsutfästelser, m.m. Prop. 2003/04:21
2003-10-16
skatteutjämningens effekter på Stockholmsregionen
2003-10-16
tillväxtproblemen i Stockholmsregionen
2003-10-16
polisens medverkan vid transporter av psykiskt sjuka
2003-10-16
infrastrukturen och tillväxten i Stockholm
2003-10-16
subventioner till studentboende
2003-10-16
bostadsbristen i Stockholmsregionen
2003-10-16
den avbrutna skogsmarkskalkningen
2003-10-16
tillgänglighet för människor med funktionshinder
2003-10-16
frikopplingsreformen
2003-10-16
ökad arbetslöshet bland akademiker
2003-10-16
FN:s millenniedeklaration och millenniemålen
2003-10-16
blockerad fredsprocess
2003-10-16
pedofilbrottslingar
2003-10-16
etableringsfrihet för familjeläkare
2003-10-16
möjligthet att få svenska föräldrar genom adoption
2003-10-16
pedofilbrottslighet
2003-10-16
utlämnande av personbilder
2003-10-16
utvärdering av företagens kreditmöjligheter
2003-10-16
paraquat i Sverige
2003-10-16
svenskt klimatmål och utsläppshandel
2003-10-16
utvecklingen av mervärdesmat
2003-10-16
satsningar på functional food
2003-10-16
demokratiska värderingar och extrema djurrättsaktivister
2003-10-16
övergrepp mot romska kvinnor i Slovakien
2003-10-16
Tilläggsdirektiv till 2002 års ledningsrättsutredning (Ju 2002:128)
2003-10-16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om förbättrade kunskaper o missbildningar (S 2002:10)
2003-10-16
Ny associationsrätt för försäkringsföretag
2003-10-16
Uppföljning och utvärdering av Kvinnofridspropositionens myndighetsuppdrag ur ett könsmaktsperspektiv
2003-10-16
En översyn av den kommunala revisionens förutsättningar och funktionssätt
2003-10-16
Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp
2003-10-16
Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
2003-10-15
torsken i Östersjön
2003-10-15
nedläggning av CSN-kontor
2003-10-15
diskriminering av damfotboll
2003-10-14
Avdrag för utdelning på insatsemissioner
2003-10-14
Omedelbart avdrag för reparation och underhåll på näringsfastigheter
2003-10-14
Sveriges deltagande i den internationella läsundersökningen PIRLS
2003-10-14
Företrädaransvar mm
2003-10-14
Företrädaransvar mm
2003-10-14
Skatteavtyal mellan Sverige och portugal m m
2003-10-14
Skatteavtyal mellan Sverige och portugal m m
2003-10-14
Beskattning av vissa förmåner
2003-10-14
Beskattning av vissa förmåner
2003-10-14
Det nya Skatteverket
2003-10-14
Det nya Skatteverket
2003-10-14
Norden
2003-10-14
Norden
2003-10-13
Israel och Irans kärnvapen
2003-10-13
turkiska trupper i Irak
2003-10-13
serveringstillstånd på restauranger
2003-10-13
god vård för dövblinda med tilläggshandikapp och komplex symtombild
2003-10-13
tidpunkt för riksdagsbeslut om arbetskraftsinvandring
2003-10-13
personalminskning hos statliga arbetsgivare i Gävle
2003-10-13
samordnare för bevakning av djurrättsaktivister
2003-10-13
skyddstillsyn
2003-10-13
ROT-avdrag
2003-10-13
energiskatt för tjänsteföretag
2003-10-13
Kustbevakningen
2003-10-10
tullen och brottsbekämpningen
2003-10-10
den kulturella, geografiska och språkmässiga mångfalden
2003-10-10
nytt EU-fördrag och asylpolitiken
2003-10-10
stöd till värdkommuner
2003-10-10
Mellanöstern
2003-10-10
Irak
2003-10-10
användningen av anabola steroider
2003-10-10
polisens utveckling
2003-10-10
samordning av statliga fartygsinvesteringar
2003-10-10
åldersgränser för läkare
2003-10-10
rättspsykiatrisk vård
2003-10-10
internationell konvention om vapenexport
2003-10-10
Turkiets beslut att skicka trupp till Irak
2003-10-09
SVT:s förslag om TV- produktion
2003-10-09
centralisering av tingsrätterna i Gävleborg
2003-10-09
nedläggningar av CSN-kontor
2003-10-09
myndigheters lokalisering
2003-10-09
förskollärarutbildningen
2003-10-09
risk för avrättning av Afsaneh Nouroozi
2003-10-09
Översyn av nationell organisation för svenskt deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete
2003-10-09
Tilläggsdirektiv till Utredningen angående internationell kulturverksamhet (Ku 2002:03)
2003-10-09
Behandling av folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna
2003-10-09
Tilläggsdirektiv till Radio- och TV-lagsutredningen (Ku 2000:01)
2003-10-09
Vissa frågor avseende radio och TV i allmänhetens tjänst
2003-10-09
Radio och TV i allmänhetens tjänst
2003-10-09
Strukturell diskriminering på grund av etnisk eller religiös tillhörighet
2003-10-09
Ny reglering av postverksamhet och behov av statliga insatser för den grundläggande kassaservicen
2003-10-08
TV-produktion på olika platser i landet
2003-10-08
Östersjöcentrum till Gotland
2003-10-08
EU och Euratom
2003-10-08
brottet våldtäkt
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07
2003-10-07