Datum
Benämning
Titel
2006-12-29
Utsläppsrätter till fossilgas och skatt på fjärrvärme
2006-12-29
Palliativ vård
2006-12-29
Klimatmål och gasledning Gislaved-Jönköping
2006-12-29
Utredningar om barnpornografi
2006-12-29
Europaväg 6
2006-12-29
Europaväg 6
2006-12-27
Skilda valdagar
2006-12-27
Konkurrensneutralitet
2006-12-27
Öresundsverket och klimatet
2006-12-27
Revidering av upphovsrättslagen
2006-12-22
Införskaffande av krigsmateriel från Israel
2006-12-22
Omhändertagande av kvinnor utsatta för övergrepp i krigsdrabbade länder
2006-12-22
Sveriges arbete för kvinnors situation i väpnade konflikter
2006-12-22
Utsläpp av växthusgaser
2006-12-22
Rörligheten för palestinier i de ockuperade områdena
2006-12-22
Spelandets negativa verkningar
2006-12-22
Kvaliteten på de statliga museerna
2006-12-22
Arbetslöshetsförsäkringen
2006-12-22
Juridisk trygghet för barn till samkönade föräldrar
2006-12-22
Kvinnor i arbetslivet
2006-12-22
Tydlig ansvarsfördelning för ökad trafiksäkerhet
2006-12-22
Islandshästar
2006-12-22
Arbetslivsforskningens framtid
2006-12-22
FN:s sanktionslista
2006-12-22
Mänskliga rättigheter för boende på Västbanken
2006-12-22
Situationen i Mellanöstern
2006-12-22
Bortförda barn
2006-12-22
Sydlänken
2006-12-22
Instrument mot terrorism
2006-12-22
Nedlagd utredning om polisutbildning
2006-12-22
Myndigheters kartläggning av våld i nära relationer
2006-12-22
Delprivatisering av Vattenfall
2006-12-22
Personalliggare för restauranger och frisörer
2006-12-22
Skatteförändringar i 2007 års vårproposition
2006-12-22
Uppehållstillstånd
2006-12-22
Trosbekännares utsatta situation i Ryssland
2006-12-22
Budgeten för arbetsmarknadspolitiken
2006-12-22
Mehdi Zana och de mänskliga och demokratiska rättigheterna i Turkiet
2006-12-22
Översyn av lagen om ekonomiska föreningar
2006-12-22
Småföretag
2006-12-22
Den sociala ekonomins företagande
2006-12-22
Val i Angola
2006-12-22
Social snedrekrytering till universitet och högskolor
2006-12-22
En arbetsmarknad för kvinnor
2006-12-22
Information om vårdkvalitet på Internet
2006-12-22
FN:s terroristlista
2006-12-22
Val av remissinstanser för frågan om hushållsnära tjänster
2006-12-22
Plusjobbare över 60
2006-12-22
Vattenreglering av Mälaren
2006-12-22
Likvärdig behandling vid närståendeadoption
2006-12-22
Internationella idrottsevenemang
2006-12-22
Demokratibistånd till Kongo
2006-12-22
Indraget medborgarskap
2006-12-22
Utökat besöksförbud
2006-12-22
Åtgärder för att underlätta de stammandes situation
2006-12-22
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2006-12-21
Hemälvsprincipen
2006-12-21
Dödläge för skärgårdsutvecklingen
2006-12-21
Exportfrämjande verksamhet
2006-12-21
Naturligt stevia i stället för kemiskt sukralos och aspartam
2006-12-21
Kommunikationerna mellan Linköping och Västervik
2006-12-21
Energieffektivisering
2006-12-21
Sveriges inställning till Israel
2006-12-21
Omreglering av apoteksmarknaden
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till utredningen om privatpersoners upplåtelse av den egna bostaden (M 2006:07)
2006-12-21
Direktiv till Lärarutredningen - om behörighet och auktorisation (U 2006:07)
2006-12-21
En polisutbildning för framtiden
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till Patientdatautredningen (S 2003:03)
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till Delegationen för utveckling av bostäder och boende för äldre personer (S 2006:03)
2006-12-21
Utvärdering av statens stöd till idrotten
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till utredningen om penningtvätt och terrorismfinansiering (Fi 2006:03)
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om älgförvaltningen (Jo 2005:06)
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om jordbrukets roll som bioenergiproducent (Jo 2005:05)
2006-12-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om överklagande av de djurförsöksetiska nämndernas beslut (Jo 2006:03)
2006-12-21
Översyn av den statliga förvaltningens uppgifter och organisation
2006-12-21
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv (förnyad behandling)
2006-12-20
Förenklat utmätningsförfarande
2006-12-20
Stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater och Republiken Albanien
2006-12-20
Ändringar i gymnasieskolan
2006-12-20
Kvalitet i högre utbildning
2006-12-20
Möjligheten att förskriva antroposofiska läkemedel
2006-12-20
ESS till Lund
2006-12-20
Polishögskola till Malmö
2006-12-20
Ersättningsarbeten på Gotland
2006-12-20
Etiska riktlinjer för EKN
2006-12-20
Jämställda löner
2006-12-20
Tillgång till riskkapital
2006-12-20
Slutförvaring av kvicksilverhaltigt avfall
2006-12-20
Nästa svensk i rymden
2006-12-20
Indrivning av böter för utländska trafikanter
2006-12-20
Sydlänken
2006-12-20
Åtgärder mot historierevisionism och antisemitism
2006-12-20
Internationella åtgärder för att fördöma antisemitisk konferens i Iran
2006-12-20
Pengar till energistöd
2006-12-20
Djurapoteken
2006-12-20
Tillgången till djurapotek
2006-12-20
Utredning om jäv
2006-12-20
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen (förnyad behandling)
2006-12-19
Registerkontroll av personal vid sådana hem för vård eller boende som tar emot barn
2006-12-19
Vissa pensionsfrågor
2006-12-19
Skolans läroböcker
2006-12-18
Godkännande av utkast till rådets beslut om inrättande, drift och användning av andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II)
2006-12-18
Omställningsarbetet i Östersund
2006-12-18
Teckenspråket
2006-12-18
Förebyggande och akuta insatser vid översvämningar
2006-12-18
Fredskonferens
2006-12-18
Äldrevården i Finspång -- ett föredöme
2006-12-18
Lokalt kryddad snaps
2006-12-18
Byggfelsförsäkringen för självbyggare
2006-12-18
Massgrav i Turkiet
2006-12-18
Friskolor med konfessionell inriktning
2006-12-18
Jämställdhet i vården
2006-12-18
Kooperativt företagande
2006-12-15
Lättnader i mönstringen av intendenturpersonal
2006-12-15
Tjustbanan
2006-12-15
Kulturlivet och amatörkulturen
2006-12-15
Avskaffandet av stopplagen och nya möjligheter
2006-12-15
E 22
2006-12-15
Förändrad läroplan i förskolan
2006-12-15
Framtida kompetensförsörjning
2006-12-15
En sammanhållen lärarutbildning
2006-12-15
Våldsutsatta kvinnor
2006-12-15
Konsekvenser av nya bestämmelser för ålfisket
2006-12-15
Adresser -- en resurs för viktiga samhällsfunktioner
2006-12-15
Skoterpolitik
2006-12-15
Ändringar i pensionsöverenskommelsen
2006-12-15
Ändringar i pensionsöverenskommelsen
2006-12-15
Sexualbrottslagen
2006-12-15
Förmånsbeskattning av fri parkering
2006-12-15
Nationell fördelningsplan för utsläppsrätter
2006-12-15
Svenskt agerande vad gäller EU:s klimatmål för 2020
2006-12-15
Infrastruktur för extrema väderleksförhållanden
2006-12-15
Sockerbetsodlingens framtid i Sverige och EU
2006-12-15
Terrorlistning
2006-12-15
Vikten av dialektal dokumentation
2006-12-15
Hot och våld i den svenska skolan
2006-12-15
Djurägares och veterinärers tillgång till djurapoteken
2006-12-15
Djurapotekens ställning
2006-12-15
Ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
2006-12-15
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2006-12-14
Återkallelse av skrivelse 2005/06:213 Handlingsplan för jämställda löner Skr. 2006/07:36
2006-12-14
Nedläggning av Bohusbanans sträcka Smedberg-Strömstad och andra hotade järnvägssträckor
2006-12-14
Kurser i svenska för utländsk vårdpersonal
2006-12-14
Försvagat engagemang mot diskriminering
2006-12-14
Vin & Sprit i Sundsvall
2006-12-14
Översvämningar i Västsverige
2006-12-14
Skador vid extrema vädersituationer
2006-12-14
Kommunernas rätt till ersättning vid naturkatastrofer
2006-12-14
Lycksele tingsrätt
2006-12-14
Regler för ersättningsetablering
2006-12-14
Arbetsplatslärande även i framtiden
2006-12-14
Arbetsplatslärande även i framtiden
2006-12-14
Ambassaden i Nigeria
2006-12-14
Feminism inom utvecklingsbiståndet
2006-12-14
Ambassaden i Windhoek
2006-12-14
Kvinnojourer inom biståndet
2006-12-14
Omhändertagande av våldsdrabbade kvinnor
2006-12-14
Tilläggsdirektiv till utredning om trygghetssystemen för företagare (N 2006:11)
2006-12-14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om revisorer och revision; genomförande av EG-direktiv m.m. (2006:96)
2006-12-14
Tilläggsdirektiv till utredningen om förutsättningarna för att reglera rätt tillutbildning, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg för barn och ungdomar som undanhåller sig verkställighet av ett avvisnings- eller utvisningsbeslut (UD 2006:02)
2006-12-14
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m. (förnyad behandling)
2006-12-13
Flytt av försäkringssparande
2006-12-13
2006-12-13
2006-12-13
2006-12-13
2006-12-13
2006-12-13
2006-12-13
Skatteavdrag för yrkesfiskare
2006-12-13
Åtgärder för att minska koldioxidutsläppen
2006-12-13
Scientologernas lärosäten
2006-12-13
Förintelsekonferens i Teheran
2006-12-13
Jämställdheten i organisationer som får Sidastöd
2006-12-13
Polisinsatser mot dopningsbrott
2006-12-13
Vilseledande reklam
2006-12-13
Transportstödet
2006-12-13
Glöd
2006-12-13
Organisationsstödet till RFSL
2006-12-13
Hivsmittades situation i Sverige
2006-12-13
Ensamkommande flyktingbarn
2006-12-13
Sekretessen i migrationsdomstolarna
2006-12-13
FM Log
2006-12-13
Vaccinationsprogram mot pneumokocker för barn
2006-12-13
Tvärvillkorens jämställande
2006-12-13
Konkurrensvillkor för inrikes färjetrafik
2006-12-13
Utländska spelföretags annonsering i Sverige
2006-12-13
Utgiftsområde 21 Energi
2006-12-12
2006-12-12
2006-12-12
Elleveranser i Övertorneå och Haparanda
2006-12-12
Spelandets negativa verkningar
2006-12-12
Rätt till behandling för spelberoende
2006-12-12
Utbildningsvikariat och kompetensen i äldreomsorgen
2006-12-12
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2006-12-12
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen (prop. 2006/07:1)
2006-12-12
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m. (prop. 2006/07:1)
2006-12-12
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner (prop. 2006/07:1)
2006-12-12
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning (prop. 2006/07:1)
2006-12-11
2006-12-11
2006-12-11
Rätten till rättvis prövning för terroristmisstänkta
2006-12-11
Utbyggnad av E 6:an mellan Trelleborg och Vellinge i Skåne
2006-12-11
Beredning av regeringsärenden
2006-12-11
Reservofficerare i internationella insatser
2006-12-11
EU och alkoholen
2006-12-11
Införande av brottet grovt sexköp
2006-12-11
Straffrabatt
2006-12-11
Regeringens katastrofberedskap
2006-12-11
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad (prop. 2006/07:19)
2006-12-11
Kontroll av postförsändelser (skr. 2006/07:8)
2006-12-11
Avveckling av försäkringsdelegationerna m.m.
2006-12-11
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
2006-12-11
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2006-12-11
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
2006-12-11
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2006-12-08
Begreppet nettoomsättning i bokföringslagen och årsredovisningslagen
2006-12-08
Pm om utnämningsmakten
2006-12-08
Åtgärder mot import av illegalt avverkat timmer
2006-12-08
Växtförädlingens framtid i Sverige
2006-12-08
Föräldraförsäkringens utformning
2006-12-08
Förbud mot fosfater i tvätt- och rengöringsmedel
2006-12-08
Skolans läroböcker
2006-12-08
Granskning av om åsiktsregistrering förekommer
2006-12-08
Förnyat försök med en diplomatisk delegation till Västsahara
2006-12-08
Organdonationer
2006-12-08
Personal inom psykiatrin
2006-12-08
Film- och medieutbildning vid Högskolan Väst
2006-12-08
Redovisning av deltidsarbetslösheten i den officiella statistiken
2006-12-08
Hivambassadörens arbete
2006-12-08
Statsministerns syn på ägandet i Scania
2006-12-08
Transportbidraget
2006-12-08
Nedläggningshotade myndigheter som bedriver forskning
2006-12-08
Centralisering av tingsrätten i Västmanland
2006-12-08
Ersättningsetableringarnas framtid
2006-12-08
Åldersgränser för läkare
2006-12-08
Förändrade vapenexportregler
2006-12-08
Beslutsfattande på området rättsliga och inrikes frågor
2006-12-08
Undersökningskommissionen för övergreppen i Andizjan, Uzbekistan
2006-12-08
Massgrav i Turkiet
2006-12-08
Genderhandläggare på ambassader
2006-12-08
Afrikas horn
2006-12-08
Stöd till anhörigvård
2006-12-08
Äldres mobilitet utan att trafiksäkerheten äventyras
2006-12-08
Handläggningstider vid länsrätterna
2006-12-08
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2006-12-08
Utgiftsområde 19 Regional utveckling
2006-12-07
Förenklad hantering av medborgarförslag
2006-12-07
2006 års redogörelse för tillämplingen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2006-12-07
2006-12-07
Resurser till naturreservat
2006-12-07
Utsatta kvinnors ekonomiska situation
2006-12-07
Sommarjobb mot ungdomsarbetslöshet
2006-12-07
Möjligheten att förlägga skolavslutning till kyrkolokal
2006-12-07
Förbud mot klusterbomber
2006-12-07
Lagändringar rörande jäv och bisyssla i offentlig förvaltning
2006-12-07
Abort för utländska kvinnor
2006-12-07
Ensamstående kvinnor med barn och skattesänkningarna
2006-12-07
Höjningen av beloppsgränsen för allmänna avdrag
2006-12-07
Kungl. myntkabinettet
2006-12-07
Medelhavsmuseet
2006-12-07
Överteckning av investeringsstödet för byggandet av hyresrätter
2006-12-07
Generaladvokatens yttrande över Finlands vargjakt
2006-12-07
Spelmissbruk
2006-12-07
IMF:s och Världsbankens krav på fattiga länder
2006-12-07
Renovering och modifiering av Haubits 77 B
2006-12-07
Anslaget till forskning med alternativa metoder till djurförsök
2006-12-07
Bonussystem i de statliga företagen
2006-12-07
Förändrade villkor för närradioföreningarna
2006-12-07
Försäkringsbolags tillgång till barns och ungas patientjournaler
2006-12-07
Stöd till västsahariska flyktingar i Algeriet
2006-12-07
Åtgärder mot barnsexturism
2006-12-07
Jobbavdrag
2006-12-07
Svensk minnesdag för Raoul Wallenberg
2006-12-07
Motala som kansliort för Linköpings tingsrätt
2006-12-07
Rättssäkerhet i skatteprocesser
2006-12-07
Nordjobb
2006-12-07
Undantag från kvotplikt när det gäller lagen om elcertifikat och den elintensiva industrin
2006-12-07
Narkotikaförsäljning som sker under hot
2006-12-07
Svenska statens ansvar för krigsoffer
2006-12-07
Riwap till Sverige
2006-12-07
Avpolitisering av högskolestyrelserna
2006-12-07
Vaccination mot pneumokocker
2006-12-07
Statliga specialskolor - bättre förutsättningar och tydligare ansvarsfördelning
2006-12-07
Tilläggsdirektiv till Avgiftsutredningen (Fi 2005:11)
2006-12-07
Tilläggsdirektiv till utredningen om en flexiblare arbetsmarknadsutbildning (N 2006:10)
2006-12-07
Ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) m.m.
2006-12-07
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2006-12-07
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2006-12-07
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2006-12-06
Samarbetet mellan skolan och näringslivet
2006-12-06
Speciallivsmedel för patienter
2006-12-06
Måluppfyllelsen i förskolan
2006-12-06
Betyg i skolan
2006-12-06
Processen kring den kyrkoantikvariska ersättningen
2006-12-06
Krav enligt tortyrkonventionen
2006-12-06
Parallella organisationer för utförsäljning
2006-12-06
Bristande konkurrens mellan banker som fördyrar remitteringar
2006-12-06
Orättvis isolering inom kriminalvården
2006-12-06
Vård av alzheimersjuka
2006-12-06
GIWA/RIWAP och Högskolan i Kalmar
2006-12-06
Folkbildningsorganisationernas roll i ett demokratiskt e-samhälle
2006-12-06
Tonnageskatt
2006-12-06
Malmös flyktingmottagande
2006-12-06
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2006-12-06
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2006-12-06
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
2006-12-06
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2006-12-05
Skadestånd och bodelning
2006-12-05
Tekniska krav på elektroniska vägavgiftssystem
2006-12-05
Märkning av plastiska sprängämnen
2006-12-05
Europeiska året 2007 för lika möjligheter för alla
2006-12-05
Klusterbomber
2006-12-05
Uranbrytning i Sverige
2006-12-05
Grannlands-tv efter digitalisering
2006-12-05
Reklamskattens avvecklande
2006-12-05
Dödsdomar och avrättningar i irakiska Kurdistan och övriga Irak
2006-12-05
Sveriges medverkan i Mellanöstern
2006-12-05
Granskning av läroböcker
2006-12-05
Hemligstämplade Vaxholmsyttranden
2006-12-05
Handelsrelationer och mänskliga rättigheter med bland annat Kina
2006-12-05
Underhållsstöd till barn när en ensam vårdnadshavare avlider
2006-12-05
Enskilda organisationers opinionsarbete i Sverige
2006-12-05
Ändringar i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike (prop. 2006/07:14)
2006-12-05
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m. (prop. 2006/07:13)
2006-12-05
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet (prop. 2006/07:2)
2006-12-05
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2006-12-04
Kvinnors rätt till abort
2006-12-04
Ungdomars fritidssysselsättning
2006-12-04
Hästnäringen
2006-12-04
E 6 mellan Trelleborg och Vellinge
2006-12-04
Ungas bostadssituation
2006-12-04
Arvidsjaur
2006-12-04
Neddragning av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
2006-12-04
Motorväg genom Skaraborg
2006-12-04
Influensavaccinering
2006-12-04
Gärningsmän yngre än 15 år
2006-12-04
Abortköer
2006-12-04
Handläggning av högskolors universitetsansökningar
2006-12-04
Frisök till gymnasiet
2006-12-04
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt andra skattefrågor (prop. 2006/07:7)
2006-12-04
Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
2006-12-04
Utgiftsområde 8 Migration
2006-12-04
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2006-12-01
2006-12-01
2006-12-01
2006-12-01
Tidtabell för utbyggnad av E 22
2006-12-01
Könsdiskriminerande reklam
2006-12-01
Regeringens åtgärder mot barnsexturism
2006-12-01
Boverkets byggregler och elanvändning för uppvärmning
2006-12-01
Varaktig fred i Mellanöstern
2006-12-01
Översyn av alkohollagen
2006-12-01
Kommunal vuxenutbildning
2006-12-01
Forskningen om kvinnor i arbetslivet
2006-12-01
Mångfalden i ledningsgrupperna i svenska företag
2006-12-01
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
2006-11-30
Gröna jobb
2006-11-30
Folkbildningens framtid
2006-11-30
Det fasta telefonnätet
2006-11-30
Förtidspensionärernas ålderspension
2006-11-30
Kapitalförsörjning för små och medelstora företag
2006-11-30
Samarbetet mellan idrottsrörelsen och Försvarsmakten
2006-11-30
Introduktion av nyanlända invandrare
2006-11-30
Den kommunala kostnadsutjämningen
2006-11-30
Regeringens satsning på romer
2006-11-30
Förebyggande arbetsmiljöarbete
2006-11-30
Hyresrätter i Skåne
2006-11-30
Arbetsgivarens medfinansiering av sjukpenningkostnaderna och ansvaret för rehabiliteringsutredning
2006-11-30
Obehöriga lärare på fristående skolor
2006-11-30
Bostadstillägg för pensionärer och förtidspensionärer
2006-11-30
Stöd åt offer för stalkning
2006-11-30
Folkbildningens roll för att bryta utanförskapet i storstäderna
2006-11-30
Fängslande av politisk opposition i Singapore
2006-11-30
Användning av viktningsfaktorer vid energideklarationer
2006-11-30
VM i friidrott
2006-11-30
Elevinflytande
2006-11-30
Polishögskola till Borås
2006-11-30
Vuxenutbildning
2006-11-30
Förmånsbeskattning av hem-pc
2006-11-30
Fackliga rättigheter
2006-11-30
Stöd till Internationella Företagarföreningen i Sverige, IFS
2006-11-30
Stryplek bland ungdomar
2006-11-30
Språkkunskaper som konkurrensfördel
2006-11-30
Tilläggsdirektiv till utredningen Utformning av ett system med krisledande myndighet (Fö 2006:02)
2006-11-30
Översyn av körkortsförfattningarna m.m.
2006-11-30
Tilläggsdirektiv till IT-standardiseringsutredningen (N 2006:05)
2006-11-30
Utredning om den svenska lotsningsverksamheten och dess framtid
2006-11-30
Tilläggsdirektiv till Tystnadspliktsutredningen (N 2005:10)
2006-11-30
Översyn av reglering, omfattning, ansvar, finansiering m.m. avseende legal metrologi, spårbar tid och frekvens samt riksmätplatser
2006-11-30
Skärpta djurskyddskrav för minkuppfödning
2006-11-30
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2007
2006-11-30
Riksdagens arbetsformer
2006-11-29
2006-11-29
2006-11-29
2006-11-29
2006-11-29
Konsumtion i ekologisk riktning
2006-11-29
Social snedrekrytering till högskola, universitet
2006-11-29
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2006/07:1)
2006-11-29
Nya kapitaltäckningsregler (prop. 2006/07:5)
2006-11-29
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna (prop. 2006/07:1)
2006-11-29
Restriktioner i handeln med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.
2006-11-28
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2005
2006-11-28
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2006-2008
2006-11-28
2006-11-28
Konsumtionsfrid
2006-11-28
Stöd till folkrörelser för EU-information
2006-11-28
Alkoholfrågan - en tydlig folkhälsofråga
2006-11-28
Slopad skattereduktion
2006-11-28
Ekobrottsbekämpningen
2006-11-28
Snabbare drogklassificering av nya droger
2006-11-28
Snabbare klassificering av nya droger
2006-11-28
Onödig djurförsöksutredning
2006-11-28
Ökat lokalt inflytande över strandskyddsbestämmelserna
2006-11-28
Bekämpningsmedel
2006-11-28
Ny älvförbindelse och utbyggd infrastruktur i Västra Götaland
2006-11-28
Försämringarna i a-kassan och konsekvenser för kulturlivet
2006-11-28
Läget i Baskien och den pågående fredsprocessen
2006-11-28
Regeringens inställning i Vaxholmsmålet
2006-11-28
Utredning om konsekvenser för den fackliga anslutningsgraden
2006-11-28
Utredning om studerandevillkoret
2006-11-28
Försörjningsstöd till följd av försämringar i a-kassan
2006-11-28
Utredning om a-kassan
2006-11-28
Internationella polaråret
2006-11-28
Tilläggsbudget 2 för 2006 (prop. 2006/07:1)
2006-11-28
Riksrevisionens årliga rapport 2006 (redog. RRS1)
2006-11-28
Riksdagen i en ny tid (vilande lagförslag)
2006-11-28
Ändringar i luftfartslagen
2006-11-27
En ny vapenamnesti
2006-11-27
2006-11-27
Främjande av idrottsevenemang i Sverige
2006-11-27
Försvagande av Sveriges konkurrenskraft
2006-11-27
Destruering av ammunition på miljömässiga och konkurrensmässiga villkor
2006-11-24
Elevinflytande
2006-11-24
Avdelningen för arbetsmiljökemi i Hässleholm
2006-11-24
VM i friidrott
2006-11-24
Polisutbildning i förändring
2006-11-24
Avstånd till brevlådan
2006-11-24
Planerad omorganisation av rättsväsendet i Gävleborg
2006-11-24
Försörjningsstödet och a-kassan
2006-11-24
Elevstyrda gymnasieskolor
2006-11-24
Reservofficerare i internationella insatser
2006-11-24
Sexuella trakasserier inom Försvarsmakten
2006-11-24
Sverigedemokraternas framgång
2006-11-24
Friskvård även för småföretagare
2006-11-24
Transportbidraget
2006-11-24
Jobb- och utbildningsgaranti
2006-11-24
Pensionärskommitté
2006-11-24
Skattereglerna för stiftelser
2006-11-24
Jämställda löner i Regeringskansliet
2006-11-24
Situationen för de prostituerade
2006-11-24
Mobbning i skolan
2006-11-24
Utbildningsinsatser mot mobbning
2006-11-24
Återföring av starkölsförsäljning till Sverige
2006-11-24
Bryggerinäringens framtid
2006-11-24
Införande av vårdnadsbidrag
2006-11-24
Utredning av mordet på Gemayel
2006-11-24
Tv som används enbart för video och film
2006-11-24
Skatt efter ålder
2006-11-24
Investeringsstödet för byggandet av hyresrätter
2006-11-24
Pm om utnämningsmakten
2006-11-24
Sysselsättningsmöjligheter för funktionshindrade
2006-11-24
Införande av utmaningsrätt
2006-11-24
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket, m.m. (prop. 2006/07:1)
2006-11-23
Användning av alternativa bränslen och reducering av moms på etanol och biogas
2006-11-23
Sänkt a-kassa som ej ger flera jobb
2006-11-23
Danellgropar som blir Odellplattor
2006-11-23
Jämställdhet i religiösa lokaler
2006-11-23
Familjeläkare i nordvästra Skåne
2006-11-23
Restriktiv alkoholpolitik
2006-11-23
Utvärdering av den nya asylprocessen
2006-11-23
SRHR-material i biståndspolitiken
2006-11-23
E 20 genom Skaraborg
2006-11-23
Införandet av ett förmånssystem i kriminalvården
2006-11-23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om arbetsmiljölagen (N 2004:11)
2006-11-23
Tilläggsdirektiv till Utredningen för att underlätta inträdet på arbetsmarknaden för personer som är beroende av socialtjänstens försörjningsstöd (S 2005:01)
2006-11-23
Skydd mot internationella hot mot människors hälsa
2006-11-23
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2005
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
2006-11-22
Folkmordet i Ottomanska riket 1915
2006-11-22
Skydd av hundar
2006-11-22
Ökad tillgänglighet i flerbostadshus
2006-11-22
Import av katt- och hundpäls
2006-11-22
Utveckling av elevdemokratin i gymnasieskolorna
2006-11-22
Flytten av operativa enheten från Uppsala
2006-11-22
Strukturförändringar av socialförsäkringsadministrationen
2006-11-22
Utrikesrepresentationen i Vitryssland
2006-11-22
Hotet mot demokratin i Bangladesh
2006-11-22
Säkra elleveranser
2006-11-22
Ökade kostnader för kommunerna när a-kassan försämras
2006-11-22
Kulturarbetarnas villkor
2006-11-21
2006-11-21
2006-11-21
2006-11-21
Diskriminering i förskolan
2006-11-21
Reklamskatten
2006-11-21
Polisens länskommunikationscentral i Västra Götaland
2006-11-21
Tydlig polisledning i Skaraborg
2006-11-21
Utförsäljning av Sveaskog
2006-11-21
Utländska spelbolags annonsering i svenska medier
2006-11-21
Utvärdering av målen i förskolan
2006-11-21
Möjlighet till friköp av hyreslägenheter
2006-11-20
2006-11-20
Skyddet mot korruption i statlig verksamhet
2006-11-20
Riksrevisionens styrelses framställning angående den statliga kontrollen av begravningsverksamheten
2006-11-17
2006-11-17
2006-11-17
Utförsäljning av SBAB
2006-11-17
Höjda arbetsgivaravgifter för småföretagen
2006-11-17
Statens aktieinnehav i Nordea och Telia Sonera
2006-11-17
Icke fackligt anslutna arbetares rättigheter
2006-11-17
Förebyggande av fallolyckor
2006-11-17
Sveaskog
2006-11-17
Mord på kvinnor i Mexiko
2006-11-17
Mänskliga rättigheter till palestinska flyktingar i arabländer
2006-11-17
Inordnande av Unrwa under UNHCR
2006-11-17
§ 28 i jaktförordningen
2006-11-17
Socialt företagande
2006-11-17
Kompetenshöjning under sjukskrivning
2006-11-17
Regler för visum
2006-11-17
Uppföljning av dem som hoppar av gymnasiet
2006-11-17
Bostadstillägg för pensionärer
2006-11-17
Skatteavdrag för pensionärer i hyresrätt
2006-11-17
Avrättningar av medlemmar av den arabiska minoriteten i Iran
2006-11-17
Våldsutvecklingen i El Salvador
2006-11-17
Konflikten på Sri Lanka och terrorstämpeln av LTTE
2006-11-17
Förföljelserna av den arabiska minoriteten i Iran
2006-11-17
Abbas Lasanis fall och azeriernas rättigheter i Islamiska republiken Iran
2006-11-17
Ökad humanitär hjälp till de sahariska flyktinglägren i Algeriet
2006-11-17
Rekryteringsbidrag
2006-11-17
Jämställdhetslagen och företagen
2006-11-17
Målsägarbiträde utomlands
2006-11-17
SBAB:s roll för bostadsräntenivån
2006-11-17
Återkallande av vissa beslut rörande gymnasieskolan
2006-11-16
En arbetslöshetsförsäkring för arbete
2006-11-16
2006-11-16
Ojämlika villkor mellan olika boendeformer
2006-11-16
Rättshjälp för svenska medborgare utomlands
2006-11-16
Strategi för kärnkraftsavvecklingen och energiomställningen
2006-11-16
Krav på kollektivavtal
2006-11-16
Regional hänsyn i lokaliseringsfrågor
2006-11-16
Uppföljning av böter
2006-11-16
Fisketurismen i Vänern och Vättern
2006-11-16
Företagares ansvar för svartjobbare
2006-11-16
USA:s barriärbygge
2006-11-16
Hyresrätten som upplåtelseform
2006-11-16
Alternativ till länsarbetsnämnderna
2006-11-16
Reproduktiv hälsa och millenniemålen
2006-11-16
Sveriges engagemang i FN
2006-11-16
Gånggrifter eller parkering
2006-11-16
Upphandlingskrav för livsmedel
2006-11-16
Flygskattens klimateffekt
2006-11-16
Böter för utländska lastbilschaufförer och åkerier
2006-11-16
Åtgärder mot dopning
2006-11-16
Finansiell kompensation för studenter från CSN
2006-11-16
Regeringens linje i Lavalmålet och Vikinglinemålet
2006-11-16
Intensivövervakning med elektronisk kontroll
2006-11-16
Ridning och golf som friskvård
2006-11-16
Straffbeläggning av rymningar
2006-11-16
Tilläggsdirektiv till den nationella bostadssamordnaren, Boutredningen (M 2006:01)
2006-11-16
Genomförande av EG-förordningen om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete
2006-11-16
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av Ekobrottsmyndigheten (Ju 2005:08)
2006-11-16
Tilläggsdirektiv till utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08)
2006-11-15
2006-11-15
2006-11-15
Utfasning av bistånd till diktaturer
2006-11-15
Svenskt initiativ till internationell HBT-konvention och HBT-världskonferens
2006-11-15
Fördelningspolitiska konsekvenser
2006-11-15
Elevmajoritet i lokala skolstyrelser
2006-11-15
Unga och förtidspensionering
2006-11-14
Återkallelse av proposition 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll
2006-11-14
Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad
2006-11-14
Återkallelse av skrivelse 2005/06:206 Ett Sverige för barn - redogörelse för regeringens barnpolitik
2006-11-14
Återkallelse av skrivelse 2005/06:205 Folkhälsopolitik för jämlikhet i hälsa och hållbar tillväxt
2006-11-14
Arvet från forntiden
2006-11-14
Nedläggningen av Volvo Aero i Bromma
2006-11-14
Folkmordet i Darfur
2006-11-14
Konsulärt bistånd
2006-11-14
Kampen för kvinnors rättigheter
2006-11-14
Långsiktigheten i bidragsgivningen till idrotten
2006-11-14
Människors möjlighet att ta del av stora sportevenemang
2006-11-14
OS i Öresundsregionen
2006-11-14
Definition av arbetslöshetens omfattning
2006-11-14
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2001–2005 (skr. 2005/06:210)
2006-11-13
Kulturarbetarnas försämrade villkor
2006-11-13
Citybanan och Stockholmsberedningen
2006-11-13
Ökade kostnader med anledning av höjd a-kasseavgift
2006-11-13
Fri- och rättigheter i Ryssland
2006-11-13
Handlingsplan mot vuxenmobbning
2006-11-13
Kommuner och alkoholmissbrukare
2006-11-13
Tillfällig föräldrapenning
2006-11-13
Rättshjälp till offer för hedersbrott som begåtts utomlands
2006-11-13
Kommuners rätt att själva bestämma om trängselavgifter
2006-11-13
Arbetslösheten bland akademiker
2006-11-13
Åtgärder mot kollektiv debitering av el, värme och varmvatten
2006-11-13
Betygs och provs inverkan på barns hälsa
2006-11-13
Dödsskjutningar av flyktingar i Tibet
2006-11-13
Abortförbud i Nicaragua
2006-11-13
Gröna jobb
2006-11-13
Gnosjös samarbete med Vietnam
2006-11-10
Öresundsintegration
2006-11-10
Förmögenhetsbeskattning av aktier i onoterade aktiebolag (lex Uggla)
2006-11-10
Särtryck av budgetpropositionen
2006-11-10
Stimulering av EU-debatten
2006-11-10
Ny pendeltågstunnel eller ett eventuellt tredje spår
2006-11-10
Jämställdheten i arbetslivet och ny låglönesektor
2006-11-10
Religionsfrihet och kunskap om religion
2006-11-10
Östersjökabel för rysk el
2006-11-10
Vattenfalls kopplingar till sydafrikansk kärnkraftsutbyggnad
2006-11-10
Stöd till UNFPA och IPPF
2006-11-10
Dödsskjutning av flyktingar i Tibet
2006-11-10
Straffrättsliga regler mot förorening från fartyg
2006-11-09
Oslo-Gävleförbindelsen
2006-11-09
Arbetsmiljö
2006-11-09
Vd-bonus i statliga bolag
2006-11-09
Öppnare redovisning av partibidrag
2006-11-09
Bristande beredning av skatteförslag
2006-11-09
Svenskt stöd till Spanien
2006-11-09
Kilen
2006-11-09
Rätten till en säker och trygg abort
2006-11-09
Forskning och utveckling i små och medelstora företag
2006-11-09
Rättssäkra beredningar
2006-11-09
Nordisk public service i digital-tv
2006-11-09
P-böter vid ägarbyte av bil
2006-11-09
Ökat antal asylsökande
2006-11-09
Överhoppningsbara tiden i a-kassan
2006-11-09
Alkoholskatten
2006-11-09
Arbetsmiljöarbetet
2006-11-09
Sveriges roll i den demokratiska utvecklingen i Etiopien
2006-11-09
Utbyggnad av tankställen för biogas
2006-11-09
Situationen i Sudan
2006-11-09
Sportsändningar i SVT
2006-11-09
Etanol som fordonsbränsle
2006-11-09
Brytning av alunskiffer i Närke
2006-11-09
Kränkningar av HBT-personer i Vitryssland
2006-11-09
Förtida utbetalning av jordbruksstöd
2006-11-09
Integritetskränkande kontroll av hälsotillstånd
2006-11-09
Hundavel
2006-11-09
Särskilda krav vid offentlig upphandling
2006-11-09
Tillväxt i Öresundsregionen
2006-11-09
Upphandling av destruktion av ammunition
2006-11-09
Västanå teater
2006-11-09
Tillgång till fast telefoni
2006-11-09
Återförening i palestinska ockuperade områden
2006-11-09
Anonym rekrytering
2006-11-09
Internationella brott och svensk jurisdiktion
2006-11-09
Tilläggsdirektiv till En nationell psykiatrisamordnare (S 2003:09)
2006-11-09
Statsimmunitet i svensk rätt
2006-11-09
Tilläggsdirektiv till Integritetsskyddskommittén (Ju 2004:05)
2006-11-09
Tilläggsdirektiv till kommittédirektiv om flygplatsöversyn (N 2006:60)
2006-11-08
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om konsumentskyddssamarbete
2006-11-08
Död i ensamhet
2006-11-08
Samhällsplanering och höga vattenflöden
2006-11-08
Makt och inflytande
2006-11-08
Arbetslivsbibliotekets framtid
2006-11-08
Fria entréer på de nationella museerna
2006-11-08
Sexhandel vid fotbolls-VM i Sydafrika
2006-11-08
Ny Afrikapolitik
2006-11-07
Avveckling av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
2006-11-07
Radio och TV i allmänhetens tjänst - överlåtelse av rättigheter till offentligt framförande
2006-11-07
Anpassningar av energibeskattningen till energiskattedirektivet, m.m.
2006-11-07
Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet
2006-11-07
Elevinflytande
2006-11-07
Nedskärningar i kommunal vuxenutbildning
2006-11-07
Behovet av tvångsmedel
2006-11-07
Skäliga stöd- och anpassningsåtgärder för arbetstagare med funktionshinder
2006-11-06
Avveckling av försäkringsdelegationerna samt ändrad beslutsordning i ärenden om bilstöd
2006-11-06
Elpriser för basindustrin
2006-11-03
Nationellt Resurscentrum för kvinnor
2006-11-02
Nya kapitaltäckningsregler
2006-11-02
Bostadspolitiken
2006-11-02
Hyresgarantier
2006-11-02
Hälso- och idrottscentrum i Växjö
2006-11-02
FN-resolution för Burma
2006-11-02
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den eftergymnasiala yrkesutbildningen
2006-11-02
Tilläggsdirektiv till Miljöansvarskommittén (2006:107)
2006-11-02
Tilläggsdirektiv till utredningen Kvinnor och män på maktpositioner i det svenska samhället (N 2006:04)
2006-11-01
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Österrike
2006-11-01
Kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb samt vissa andra skattefrågor
2006-11-01
Rambeslut inom det straffrättsliga samarbetet
2006-11-01
Förändrad brottsutveckling
2006-11-01
Vållande i trafikbrott
2006-11-01
Jämställdhet i skolan
2006-11-01
Global Safe Abortion Fund
2006-11-01
Situationen i Zimbabwe
2006-11-01
Bistånd till Somaliland
2006-11-01
Försäkring mot fortkörning
2006-11-01
Snabbutredning om stalking
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
2006-10-31
Förutsättningarna för public service
2006-10-31
Ratificeringen av FN-konventionen mot korruption
2006-10-31
Förföljelse av anhöriga till regimkritiker i Turkmenistan
2006-10-31
Nationellt prestationscenter i Växjö
2006-10-31
Fordon anpassade till körning på etanol - E85
2006-10-31
Riksutställningars etablering på Gotland
2006-10-31
Bohusbanans framtid
2006-10-30
Några följdändringar med anledning av ny kriminalvårdslagstiftning
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
2006-10-30
Utbyggnaden av Västra stambanan
2006-10-30
Borgerlig utnämningspolitik - före och efter valet
2006-10-30
Nationell cancerplan
2006-10-30
Symbolisk förnyelse av integrationspolitiken
2006-10-30
Nedläggning av Arbetslivsinstitutet
2006-10-30
Vård av tunga narkomaner
2006-10-30
Byggstart för E 4 Syd i Sundsvall
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-29
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-28
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
2006-10-27
Utlokaliseringen av Riksutställningar och Riksantikvarieämbetet till Gotland
2006-10-27
Hamnskydd
2006-10-26
Kontroll av postförsändelser Skr. 2006/07:8
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
2006-10-26
Fri entré på statliga museer
2006-10-26
Pandemiberedskap och vaccinförsörjning
2006-10-26
Regeringens strypning av mångfalden i medierna
2006-10-26
Jämställdhetssatsning
2006-10-26
Bidrag till översvämningsskydd i Arvika
2006-10-26
Ansvaret för integrationspolitiken
2006-10-26
Ytterligare avvisning av homosexuella till Iran
2006-10-26
Studerandevillkoret i a-kassan
2006-10-26
Sämre försäkringsvillkor i a-kassan
2006-10-26
Indexering av bensinskatt
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
2006-10-25
Trygghet vid ålderdom
2006-10-25
Kronofogdemyndigheten
2006-10-25
Etnisk rensning i Irak
2006-10-25
Situationen för den iranske aktivisten Manuchehr Mohammadi
2006-10-25
Biståndet till Uganda och förtryck av HBT-personer där
2006-10-25
Mandéernas situation i Irak
2006-10-25
Dödsdömda kvinnor i Iran
2006-10-24
Ändringar i luftfartslagen
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
2006-10-24
Beredskap mot sårbarhet
2006-10-24
Ungdomars bostadsproblem
2006-10-24
Jämställdhet i a-kassa
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-23
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-22
2006-10-21
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
2006-10-20
Fri entré för vuxna på de statliga museerna
2006-10-20
Svensk veteranpolitik
2006-10-20
Polisutbildningens framtid
2006-10-20
Hotet mot den demokratiskt valda regeringen i Bolivia
2006-10-20
Försvarsberedningens framtid
2006-10-20
Återbetalning av regionalt näringslivsstöd till länsstyrelsen i Gävleborg
2006-10-20
Alternativ till nuvarande integrationsverk
2006-10-20
Kurdiska flyktingar
2006-10-20
Framtiden för Visingsöfärjan
2006-10-20
Kommunministerns aktieinnehav
2006-10-20
Medel till kommun för rivning av bostadshus
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19
2006-10-19