Datum
Benämning
Titel
2007-12-28
Skatteflykt bland storföretag
2007-12-28
Att kunna lämna passet hemma
2007-12-27
Incitament i kriminalvården
2007-12-27
Kriminalvårdare
2007-12-27
Äldre poliser
2007-12-27
Minskat antal återvinningscentraler på landsbygden
2007-12-27
OS i Kina 2008
2007-12-21
Ensamstående kvinnors rätt till assisterad befruktning
2007-12-21
Nedskärningar på Försäkringskassan
2007-12-21
Hinder för vindkraftsutbyggnad
2007-12-21
Misslyckande för nystartsjobben
2007-12-21
Anhöriginvandring
2007-12-21
Vikten av lika villkor för kommunala och fristående skolor
2007-12-21
Ordningsvakter och entrévärdar
2007-12-21
Skolor som vinstmaskiner
2007-12-21
Neddragningen av antalet platser i jobb- och utvecklingsgarantin
2007-12-21
Förskjutningen av maktbalansen på svensk arbetsmarknad
2007-12-21
Privata aktörer i kriminalvården
2007-12-21
Forskning om förskolan
2007-12-21
Rätten till legal och säker abort i Polen
2007-12-21
Ambassadör mot människohandel och trafficking
2007-12-21
Rätt till en fast bostad efter jourboende
2007-12-21
Tillsättandet av tjänster
2007-12-21
Användandet av det finska språket vid statliga och kommunala ämbeten i Sverige
2007-12-21
Förutsättningar för ekoturism
2007-12-21
Tv-sändningar på norra Öland
2007-12-21
Kulturarvsbevarande ideella föreningar
2007-12-21
Nurettin Demirtas
2007-12-21
Kvalitetssäkring av förskolan
2007-12-21
Apoteket
2007-12-21
Rösträtt i Norden
2007-12-21
Samordning av Försvarsberedningen och Genomförandegruppens arbete
2007-12-21
Facklig kompetens i Arbetsförmedlingens verksamhet
2007-12-21
Integritetsskydd för bildupptagningar
2007-12-21
Romska familjers akuta situation i Turkiet
2007-12-21
Arbetssituationen för kvinnliga kulturarbetare
2007-12-21
Yttrandefrihet och aborträtt i Nicaragua
2007-12-21
Utbyggnad av landström till fartyg
2007-12-21
Vräkningar
2007-12-21
Kvinnliga polisstuderande
2007-12-21
Samhällets reaktion på brott av unga
2007-12-21
Dalslands kanal och statligt underhållsstöd
2007-12-21
Vårdnadsbidrag, köp av hushållstjänster och subventionering av tjänstesektorn
2007-12-20
Utvidgad rätt till biträde vid förhör under förundersökning, m.m.
2007-12-20
Guantanamos stängning
2007-12-20
Insatser för att motverka prostitution
2007-12-20
EPA och rättvisa handelsregler
2007-12-20
Missbruk av dopningspreparat
2007-12-20
Västsahariernas rätt till nationellt självbestämmande
2007-12-20
Kamp mot dopning
2007-12-20
Utförsäljning av Telia samt accessnätet
2007-12-20
Skatteplanering vid förmögenhetsskattens slopande
2007-12-20
Tullverkets omorganisation
2007-12-20
SCB, forskning och statistik
2007-12-20
Sänkta arbetsgivaravgifter för tjänsteföretag
2007-12-20
Vissa polisiära arbetsmetoder
2007-12-20
Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen (M 2007:04)
2007-12-20
Översyn av aktivitetsersättningen
2007-12-19
Vissa etikprövningsfrågor m.m.
2007-12-19
2007 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2007-12-19
Fusk med kött i butiker
2007-12-19
Helhetssyn i utvecklingspolitiken
2007-12-19
Ansvarstagande för arbetsmiljöfrågorna
2007-12-19
Inrättandet av en angränsande zon utanför Sveriges sjöterritorium
2007-12-19
Grekiskt kulturcentrums kulturvärden
2007-12-19
Förslaget om nystartscentrum
2007-12-19
Statligt stöd till Jobs and Society Nyföretagarcentrum
2007-12-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om slutförvar av kvicksilverhaltigt avfall (M 2005:02)
2007-12-19
Tilläggsdirektiv till Språklagsutredningen (Ku 2007:01)
2007-12-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om fritt val inom äldre- och handikappomsorgen (S 2007:04)
2007-12-19
Tilläggsdirektiv till den parlamentariska beredningen för översyn av klimatpolitiken (M 2007:03)
2007-12-19
Avveckling av Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning
2007-12-19
Översyn av lagstiftningen om smittsamma djursjukdomar m.m.
2007-12-19
Tilläggsdirektiv till 2007:års utredning om kommersiell radio (Ku 2007:05)
2007-12-19
Framtiden för ett ekonomiskt och ekologiskt bärkraftigt vattenbruk
2007-12-19
Alkolås till rattfyllerister samt vissa andra körkortsfrågor
2007-12-19
Namnlagen
2007-12-19
Tillsyn över fastighetsmäklare m.m.
2007-12-18
Kompletterande bestämmelser till EG-förordningen om information om betalaren som ska åtfölja överföringar av medel
2007-12-18
Stöd till den somaliländska demokratin
2007-12-18
Etablering av en svensk vaccinfabrik i Kalmar län
2007-12-18
Vapen i svenska skolor
2007-12-18
Linné till Unescos världsarvlista
2007-12-18
Matsituationen i Västsaharas flyktingläger
2007-12-18
Fordonsforskningsprojektet
2007-12-18
Jämnare könsfördelning bland polisstuderande och polischefer
2007-12-18
Svenska vingårdar
2007-12-18
Säkerheten vid svenska lärosäten
2007-12-18
Rättssäkerhet för asylsökande
2007-12-18
Kommunalekonomisk utjämning
2007-12-18
Enhetligare regler om återkrav
2007-12-18
Bidragsspärr
2007-12-18
Några ändringar i kriminalvårdslagstiftningen
2007-12-18
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
2007-12-17
Norrsundets Bruk
2007-12-14
Fotboja på öppna anstalter
2007-12-14
Nedläggning av sågverket på Seskarö
2007-12-14
Läkemedel och våld
2007-12-14
Rätten att kommunicera anonymt
2007-12-14
Utbildningsmöjligheter för lågutbildade flyktingar och andra jämförbara grupper
2007-12-14
Utbildningsplatser inom komvux vid en lågkonjunktur
2007-12-14
Det europeiska jämställdhetsinstitutet
2007-12-14
Värdighet och trovärdighet
2007-12-14
Skatteförändringar som missgynnar Norrland
2007-12-14
Diplomatisk närvaro i Östersjöområdet
2007-12-14
Norrland och kommunal skatteutjämning
2007-12-14
Brister i insyn och kontrollsystem i näringslivet
2007-12-14
Förändrade budgetpropositioner och Riksrevisionen
2007-12-14
Illegalt spel
2007-12-14
Anslag för skydd av skogen
2007-12-14
Försvarets beredskap att hantera traumatiska krigsupplevelser
2007-12-14
Hotet mot världens träd och skogar
2007-12-13
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
2007-12-13
Utveckling av landsbygdspolitiken
2007-12-13
Konsoliderad version av Lissabonfördraget
2007-12-13
Länsstyrelsernas rekrytering
2007-12-13
Brist på psykiatrer
2007-12-13
Turkiets hantering av svenska medborgare
2007-12-13
Tillgänglighet inom turismen
2007-12-13
Ökat försörjningsstöd
2007-12-13
Bohusbanans framtid
2007-12-13
Subvention för byggande i trä
2007-12-13
Naturreservat
2007-12-13
Cancer hos barn nära kärnkraftverk
2007-12-13
Familjepolitik
2007-12-13
Reproduktionsepidemiologiskt centrum i Lund
2007-12-13
Förnyelse av AT-läkarsystemet
2007-12-13
Sverige och utarmat uran i vapen
2007-12-13
Nya bosättningar på Västbanken
2007-12-13
Statliga medel till idrottsklubbar med elitsatsning på barn
2007-12-13
Idrottens självständighet
2007-12-13
Vildsvinsolyckor
2007-12-13
Ledarskap inom förskolan
2007-12-13
Översyn av mottagandet av asylsökande
2007-12-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om patientsäkerhet och tillsyn, m.m. (S 2007:06)
2007-12-13
Rättelse av ändring i radio- och TV-lagen
2007-12-13
Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
2007-12-13
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2007-12-13
Registreringen av riksdagsledamöters åtaganden m.m.
2007-12-13
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
2007-12-12
Rapporteringsskyldighet av ej verkställda beslut enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, m.m.
2007-12-12
Massafabriken i Norrsundet
2007-12-12
Kommunens ansvar för en förskola med kvalitet
2007-12-12
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
2007-12-11
Bordellhärvan
2007-12-11
Kemikalieinspektionens effektivitet
2007-12-11
Fängelsestraff utanför anstalt
2007-12-11
Bostadstillägget för förtidspensionärer
2007-12-11
Behovet av ett brett utbud av hyresrätter
2007-12-11
Privata skolor och bevarande av betygskopior
2007-12-11
Iraks skingrade kulturarv
2007-12-11
Storumans flygplats
2007-12-11
Möjligheter att erhålla svenskt pass
2007-12-11
Svenska Spel
2007-12-11
Privatskolor och elever med funktionsnedsättning
2007-12-11
Översyn av budgetlagen
2007-12-11
Friskolor på Gotland
2007-12-11
Diplomater som begår brott
2007-12-11
Svenska Spel
2007-12-11
Brott mot företagare
2007-12-11
Fiskeavtalet mellan EU och Marocko
2007-12-11
Idrottande och rätten till a-kassa
2007-12-11
Försvarsmaktens framtida helikopters flygegenskaper
2007-12-11
Förslaget om sänkta arbetsgivaravgifter
2007-12-11
Världshälsoorganisationens resurser för äldrefrågor
2007-12-11
Nödvändiga statliga beslut för utbyggnad av väg E 6 i Bohuslän
2007-12-11
Integrering av folkhälsomål i miljöarbetet
2007-12-11
Hjälpmedel åt dyslektiker
2007-12-11
Blivande ekonomiska ödemarker
2007-12-11
En öppen redovisning av abortköer
2007-12-11
Avskaffandet av balanskravet för adoption
2007-12-11
Rättvis beskattning och neutrala villkor mellan olika upplåtelseformer
2007-12-11
Kommunalekonomisk utjämning
2007-12-11
Beredskapen för kärnkraftsolyckor
2007-12-10
Järnvägsinvesteringar och SJ
2007-12-10
Slopad förmögenhetsskatt och begränsad avdragsrätt för privat pensionssparande
2007-12-10
Reformerad beskattning av bostäder
2007-12-10
Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar
2007-12-10
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
2007-12-07
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2006
2007-12-07
Nationell Internetsäkerhet
2007-12-07
Inbjudan av delegation från Iran
2007-12-07
Outbetalda pengar till arbetslösa
2007-12-07
Konfuciusinstitutens verksamhet i Sverige
2007-12-07
Regeringens samordningsman i regionfrågan
2007-12-07
Den kommunalekonomiska utjämningen
2007-12-07
Missbruk av polisregister
2007-12-07
Friskolekoncernernas miljonvinster
2007-12-07
Ändring av kommunallagen
2007-12-07
EU
2007-12-07
Lissabonfördraget och terrorismbekämpning
2007-12-07
Tidsgräns för kommissionens möjligheter att förhala reformer
2007-12-07
Felaktig betygsstatistik
2007-12-07
Stöd till människor med psykisk ohälsa
2007-12-07
Dataspel på biblioteken
2007-12-07
Dataspelsmuseum
2007-12-07
Dimensioneringen av den svenska kapaciteten för taktiska flygplanstransporter
2007-12-07
Fusket med köttet i butikerna
2007-12-07
Isoleringskrav på fritidsboende
2007-12-07
Ökat bostadsbyggande
2007-12-07
Ungdomars dryckesvanor
2007-12-07
Asylsökande från Ryssland
2007-12-07
Europarådet
2007-12-07
A-kassornas indrivningsuppdrag
2007-12-07
Sveriges medverkan i WHO för en förbättrad läkemedelstillgång i utvecklingsländer
2007-12-07
Vinster i friskolor
2007-12-07
Kreditgarantisystem
2007-12-07
Nya regler för friskolor
2007-12-07
Korta handläggningstider för utbetalning av a-kasseersättning
2007-12-07
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen
2007-12-07
Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
2007-12-07
Nikotinläkemedel i handeln
2007-12-07
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2007-12-07
Sekretess för uppgifter på tsunamibanden
2007-12-07
Associationsrättsliga frågor m.m.
2007-12-07
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2007-12-06
2007-12-06
2007-12-06
Sveriges mål för förnybar energi
2007-12-06
FN:s resolution 1325
2007-12-06
Inställda arbetsgivaravgiftshöjningar för de små företagen
2007-12-06
Ansvaret för nollvisionen och ökad trafiksäkerhet
2007-12-06
Regeringens förlorade förtroende
2007-12-06
Misslyckandet med jobbpolitiken
2007-12-06
Utvärdering av privat arbetsförmedlingsverksamhet
2007-12-06
Ett oberoende råd
2007-12-06
Försvarsattachéer
2007-12-06
Regler för bostadsbidrag
2007-12-06
Ensamföräldrar och föräldrapenning vid sjukdom
2007-12-06
Sjukintyg från första sjukdagen
2007-12-06
Tilläggsdirektiv till Stabsmyndighetsutredningen (Fi 2007:02)
2007-12-06
Statliga finansieringsinsatser för nya, små och medelstora företag
2007-12-06
Översyn av bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)
2007-12-06
Tilläggsdirektiv till Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp inom den sociala barnavården (S 2006:05)
2007-12-06
Tilläggsdirektiv till Skatteförfarandeutredningen (Fi 2005:10)
2007-12-06
Tilläggsdirektiv till utredningen Lika villkor för offentliga och fristående skolor (U 2007:05)
2007-12-06
Tilläggsdirektiv till utredningen Utveckling av lokal service i samverkan (Fi 2007:06)
2007-12-06
Tilläggdirektiv till Veteransoldatutredningen (Fö 2007:03)
2007-12-06
En förändrad totalförsvarsplikt
2007-12-06
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
2007-12-06
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
2007-12-06
Utgiftsområde 8 Migration
2007-12-05
2007-12-05
2007-12-05
Indrivning av a-kasseavgifter
2007-12-05
Utförsäljningen av Vasakronan
2007-12-05
Utförsäljningarnas konsekvenser för den finansiella infrastrukturen
2007-12-05
Utförsäljningen av Telia Sonera
2007-12-05
Bristande avfallshantering i FN-regi
2007-12-05
Avknoppningar av skolor
2007-12-05
Demokratins utveckling i Filippinerna
2007-12-05
Ökade resurser till marksanering
2007-12-05
Beredning av Tillväxt genom turistnäringen
2007-12-05
Riksrevisionens årliga rapport
2007-12-05
Utgiftsområdena 13 Arbetsmarknad och 14 Arbetsliv
2007-12-04
2007-12-04
2007-12-04
2007-12-04
Barnkonventionen i förskolan
2007-12-04
Barnfattigdom
2007-12-04
Överkapacitet och ohållbar trängsel på västra stambanan
2007-12-04
Genusperspektivet i regeringen
2007-12-04
Gömda barns rätt till skola
2007-12-04
Proposition om trafikförsäkringens omvandling
2007-12-04
Rehabilitering för afatiker
2007-12-04
Forskning i ryska arkiv om Raoul Wallenbergs öde
2007-12-04
Reform
2007-12-04
Lokalisering av huvudkontor och ledning för krismyndighet
2007-12-04
Förbättrade tågkommunikationer Stockholm-Värmland
2007-12-04
Alkoholtester utförda av andra än polis
2007-12-04
Sanktionerade övergrepp mot kristna i Turkiet
2007-12-04
Införande av "grön gräddfil" för näringslivet
2007-12-04
Skatteregler för frivilligarbetare
2007-12-04
Forum för levande historia
2007-12-04
Reseavdrag till och från barntillsyn
2007-12-04
Åtgärder mot nätmobbning och gromning i skolan
2007-12-04
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2007-12-04
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2007-12-03
Neddragningar inom Stockholmspolisen
2007-12-03
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2007-12-01
2007-12-01
2007-11-30
Skatteavdrag för forskning och utveckling
2007-11-30
Rådet för minskat statligt ägande
2007-11-30
Politisering av utredningsväsendet
2007-11-30
Pengar till jämställdhetspolitik
2007-11-30
Trafiksäkerhet
2007-11-30
Minskat krångel för livsmedelsexport
2007-11-30
Tillgång till läkemedel i fattiga länder
2007-11-30
Lättnad på skattebördan för breda yrkesgrupper
2007-11-30
Omstartspaket från EU till Zimbabwe
2007-11-30
Jämlika villkor inom arbetsmarknadspolitiken
2007-11-30
Gasledning på Östersjöns botten
2007-11-30
Främjandet av en måttfull alkoholkultur
2007-11-30
Särproposition om Skatteverkets förslag
2007-11-30
Framtiden för regementena i Skövde och Karlsborg
2007-11-30
Skatt på företagsvinster och Industrivärdendom
2007-11-30
Oussama Kassir
2007-11-30
Polispengar
2007-11-30
Turkiets förmåga att skydda sina etniska och religiösa minoriteter
2007-11-30
Finansieringen av Citybanan
2007-11-30
Felaktigt tilldelat faderskap
2007-11-30
Brott mot mänskliga rättigheter i Turkiet
2007-11-30
Konsulaten runt Östersjön
2007-11-30
Rikskombiterminal till Borlänge
2007-11-30
Ansvaret för tillsyn vid åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer
2007-11-30
Stöd i skolan för barn med diabetes
2007-11-30
Hennes & Mauritz och uzbekisk bomull
2007-11-30
Missbruk av polisregister
2007-11-30
Silver, hälsokost och Läkemedelsverket
2007-11-30
Kontakter mellan Regeringskansliet och Finansinspektionen
2007-11-30
Privatiseringar i sjukvården
2007-11-30
Lagen om likabehandling
2007-11-30
Bibliotekslagen
2007-11-29
Jämställdhetslagens skydd för inhyrd eller inlånad personal
2007-11-29
Funktionshindrades situation på arbetsmarknaden
2007-11-29
Förbifart Stockholm
2007-11-29
Driftersättning till Gunnarns flygplats
2007-11-29
En svår situation för deltidsstämplande kvinnor
2007-11-29
Oskyldiga i fingeravtrycksregister
2007-11-29
Högskolors och universitets lagliga möjligheter att hyra ut bostäder till internationella studenter
2007-11-29
Självmorden bland unga med utländsk bakgrund
2007-11-29
Hoten mot demokratin i Bolivia
2007-11-29
Samordning av lokala poliskunskaper
2007-11-29
Besök av polischefen i Teheran
2007-11-29
Övergrepp inför det ryska valet
2007-11-29
Silver i hälsokost och skyddslagstiftning för konsumenter
2007-11-29
Myndighetsstrukturen inom livsmedelskedjan
2007-11-29
Översyn av semesterlagen i förenklingssyfte
2007-11-29
Socialt råd
2007-11-29
AP-fondernas riktlinjer för miljö och etik m.m.
2007-11-29
Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
2007-11-29
Vissa personbeskattningsfrågor
2007-11-29
Ett förstärkt jobbskatteavdrag
2007-11-29
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2007-11-29
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007–2009
2007-11-29
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2007-11-28
Återförsäkring
2007-11-28
Krami och MOA
2007-11-28
Genomförande av EU:s klimatpolitik
2007-11-28
Ersättning i jobb- och utvecklingsgarantin
2007-11-28
Sveriges engagemang för demokratin i Colombia
2007-11-28
Solidaritetsstöd
2007-11-28
Toppmötet EU-Afrika
2007-11-28
Ett omstartspaket till Zimbabwe
2007-11-28
Djur i våldsmiljöer
2007-11-28
Arbetsgivarens ansvar för mäns våld mot kvinnor
2007-11-28
Svensk position inför mötet om klusterbomber i Wien
2007-11-28
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2007/08:1)
2007-11-27
2007-11-27
Inbjudan av delegation från Iran
2007-11-27
Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen
2007-11-27
Svensk arbetslivsforskning efter nedläggningen av Arbetslivsinstitutet
2007-11-27
Nationell lagstiftning angående införselkvoter av alkohol
2007-11-27
Prioritering av folkhälsa före frihandel
2007-11-27
Allmänna handlingar hos rekryteringskonsulter
2007-11-27
Kvinnors våld mot män
2007-11-27
Utnämningspolitiken i praktiken
2007-11-27
Arbetet med gränshinder i Norden
2007-11-27
Ensamståendes rätt att överlåta ersättningsdagar
2007-11-27
Bättre trygghetsförsäkringar för företagare
2007-11-27
Ett lokalt anpassat strandskydd
2007-11-27
Skyddet av kreativt arbete på Internet
2007-11-27
Tortyr i Afghanistan
2007-11-27
Utsläpp från enskilda avlopp
2007-11-27
Införande av tonnagebeskattning av sjöfarten
2007-11-27
Regeringens arbete för att främja de mänskliga rättigheternas lika värde och odelbarhet
2007-11-27
Övergrepp bland ungdomar och mot ungdomar
2007-11-27
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2007-11-26
2007-11-26
85 procent minskat bostadsbyggande i Skåne
2007-11-26
Försvar samt beredskap mot sårbarhet – budgetåret 2008
2007-11-23
Äldreomsorgen
2007-11-23
Miljösanktionsavgifter för småföretag
2007-11-23
Arbetslivsforskningen
2007-11-23
Ulrica Schenströms avgångsvederlag
2007-11-23
Nedskärningar i exportfrämjandet och konsekvenser för småföretagen
2007-11-23
Kooperativ hyresrätt och beskattning
2007-11-23
Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet
2007-11-23
Datalagring
2007-11-23
Kriminalvården
2007-11-23
Våld vid idrottsarrangemang
2007-11-23
Information till riksdagen i EU-frågor
2007-11-23
Onykterhet i trafiken
2007-11-23
Anställdas meddelarfrihet i skattefinansierad verksamhet
2007-11-23
Vaktbolags möjlighet att kunna ta alkotester
2007-11-23
De bostadspolitiska målen
2007-11-23
Jämställdhet i folkrörelsepolitiken
2007-11-23
Insatser för att motverka prostitution
2007-11-23
Resurser till kvinnojourer
2007-11-23
Könsmaktsperspektiv i kampen mot mäns våld mot kvinnor
2007-11-23
Gömda kvinnor utsatta för våld
2007-11-23
Försvarsmaktens markområden, en lokal och regional resurs
2007-11-23
Halvering av nybyggda hyresrätter
2007-11-23
Regelförenkling i företag
2007-11-23
Kommunala skattesänkningar
2007-11-23
Skattekontroll och hushållsavdrag
2007-11-23
Investeringsbidragen till hyresrätter
2007-11-23
Rubiner från Burma
2007-11-23
Utvidgat Schengen och smuggling
2007-11-23
Ägarlägenheter
2007-11-23
Åtgärd mot skattefusk
2007-11-23
Dammsäkerheten
2007-11-23
Synen på sjösäkerhet
2007-11-23
Sjösäkerhet
2007-11-23
Sexköpslagen
2007-11-23
Insatser mot våld mot kvinnor
2007-11-23
Handlingsplan mot våld mot kvinnor
2007-11-23
Hållbarhetsmärkning av kött
2007-11-23
Förstärkning av infrastrukturen i Pajala
2007-11-23
Kvinnokommissionen
2007-11-23
Gemensam bibliotekswebb
2007-11-23
Telefoni i glesbygd
2007-11-23
Nya principer för styrning av förvaltningen
2007-11-23
Sjukersättning och ideellt förtroendeuppdrag
2007-11-23
Rättsliga åtgärder efter avvisningen av Alzery och Agiza
2007-11-23
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2007-11-22
Borgerlig arbetsmarknadspolitik och konsekvenser för familjer
2007-11-22
Trafiken på Botniabanan
2007-11-22
Ökad jämställdhet i vanliga familjers vardag
2007-11-22
Nedmontering av arbetsmiljöfrågorna
2007-11-22
Åtgärder mot diskriminering i högskolan
2007-11-22
Solidaritetsstöd
2007-11-22
Svenskar fast i Gaza
2007-11-22
Förfalskning av nationalitet
2007-11-22
Förstärkt finansinspektion
2007-11-22
Japans valjakt
2007-11-22
Hundsmuggling
2007-11-22
Fossilgas från Norge
2007-11-22
Arrangerade äktenskap, frivillighet och jämlikhet
2007-11-22
Oro för forskningen
2007-11-22
Kulturutredningen och dansen
2007-11-22
Arbetskraftsbrist på grund av nedskurna arbetsmarknadsutbildningar
2007-11-22
Ersättningsregler för arbetssökande i Öresundsregionen
2007-11-22
Den europeiska arresteringsordern
2007-11-22
Tillgång och priser på produkter för särskilda näringsändamål
2007-11-22
Ökad frihet för universitet och högskolor
2007-11-22
En kompetensreform inom vården och omsorgen om äldre
2007-11-22
Tilläggsdirektiv till Rådet för arkitektur, form och design (Ku 2004:02)
2007-11-22
En studiesocial utredning
2007-11-22
Tilläggsdirektiv till Utredningen av det framtida huvudmannaskapet för företagshälsovårdsutbildningen m.m. (S 2007:01)
2007-11-22
Modernare adoptionsregler
2007-11-22
Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården m.m.
2007-11-22
Vissa sekretessfrågor
2007-11-22
Tillstånd för digital marksänd tv
2007-11-21
Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer
2007-11-21
2007-11-21
Ojämställd arbetsmarknadspolitik
2007-11-21
Kriminalvårdens ekonomi
2007-11-21
Ökat regelkrångel med godtyckliga regler
2007-11-21
Åtgärder med anledning av tolkutredningen
2007-11-21
Rätt till äldreomsorg på hemspråk
2007-11-21
Eventuell förlängning av upplåtelsen av Bromma flygplatsområde
2007-11-21
Sveriges och EU:s roll för att uppnå en fredlig lösning mellan israeler och palestinier
2007-11-21
Munkar från Libanon
2007-11-21
Expertgruppen för människohandel
2007-11-21
Förenkling att få en F-skattsedel
2007-11-21
HBT-situationen i Litauen
2007-11-21
Lönebidrag till eget företagande
2007-11-21
Avel med nötrasen belgisk blå
2007-11-21
Östersjösamarbetet och konsulatsneddragningar
2007-11-21
Hyresrättens konkurrensnackdelar
2007-11-21
Basel 2-överenskommelsens konsekvenser för bostadsmarknaden
2007-11-21
Nya regler för sjukskrivna
2007-11-21
Utlåtande om grönbok om anpassning till klimatförändringar i Europa - tänkbara EU-åtgärder
2007-11-20
Situationen i Palestina och på Västbanken
2007-11-20
Ekonomisk standard bland ensamstående föräldrar
2007-11-20
Israels annektering av mark på Västbanken
2007-11-20
Situationen i Israel och Palestina
2007-11-20
En aktiv konsumentpolitik
2007-11-20
Kulturarbetarnas villkor
2007-11-20
Vinteranpassade däck för den utländska tunga fordonstrafiken
2007-11-20
Den tunga gängkriminaliteten
2007-11-20
Utveckling av sociala företag
2007-11-20
En bok för alla
2007-11-20
Unga brottsoffer
2007-11-20
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
2007-11-20
Vissa kapitalskattefrågor
2007-11-19
Åtgärder för att förhindra skattefusk och svartjobb
2007-11-19
Regleringsbrev till SCB och ULF
2007-11-19
Yttrandefrihet i offentligt finansierad verksamhet
2007-11-19
Försämrad rörlighet på bostadsmarknaden
2007-11-19
Rätt till heltid
2007-11-19
Åtgärder mot sms-lån
2007-11-19
Mångfald inom vård och omsorg
2007-11-19
Höjda försäkringspremier vid betalningsanmärkning
2007-11-19
Skoterpolitik
2007-11-19
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
2007-11-19
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
2007-11-19
Statliga företag
2007-11-16
Biogasutbyggnaden
2007-11-16
Biogas som transporteras i naturgasnätet
2007-11-16
Vd-bonus i statliga företag
2007-11-16
Legitimation för kuratorer i sjukvården
2007-11-16
Jämställdhet
2007-11-16
Trygghetssystemen för företagare
2007-11-16
A-kassans hundradagarsregel
2007-11-16
Hoten mot OFP och Yolanda Becerra Vega
2007-11-16
Arbetsförhållanden för personliga assistenter
2007-11-16
Arbetslösa unga kvinnor i Norrbotten
2007-11-16
Arbetslivsforskning
2007-11-16
Demokratin i Filippinerna
2007-11-16
Ägarstyrningen av Systembolaget
2007-11-16
Satsning på biblioteken
2007-11-16
Smuggelverksamhet
2007-11-16
Åtgärder för att klara pendeltågstrafik till Nynäshamn
2007-11-16
Brist på medel till Haparandabanan
2007-11-16
Ryska minoriteter
2007-11-16
Kontrollpunkt och antal för att omförhandla skatteavtal
2007-11-16
Forum för levande historias uppdrag angående kommunismen
2007-11-16
Ökade krav på flygpassagerardata
2007-11-16
Kreditgarantier även för kooperativ hyresrätt
2007-11-16
Tobaksodlingen i Brasilien
2007-11-16
Vatten- och avloppsnäten
2007-11-16
Fler hyresrätter till rimliga priser
2007-11-16
Visumtvång för serbiska medborgare
2007-11-16
Skolstädning
2007-11-16
En handelspolitik mot barnarbete
2007-11-16
Frihandel med alkohol och tobak
2007-11-16
Kooperativ hyresrätt och skattemässig neutralitet
2007-11-16
Hemlig teleavlyssning
2007-11-16
Ökad frihandel
2007-11-16
En rationell utbildningsorganisation för armén
2007-11-16
Pilotförsök med förskrivningsorsak på recept
2007-11-16
Kompetens hos yrkesförare
2007-11-16
Kompetens hos yrkesförare
2007-11-15
Mäns våld mot kvinnor
2007-11-15
Översyn av försvarsförordningen för bättre stöd vid krig, kris eller olycka
2007-11-15
Ostkustbanan
2007-11-15
De branschvisa forskningsprogrammen
2007-11-15
Järnvägen längs Norrlandskusten
2007-11-15
Botniabanan
2007-11-15
Småföretag
2007-11-15
Snedvriden konkurrens mellan friskolor och kommunala skolor
2007-11-15
Sänkta socialavgifter för hotell, vandrarhem och campingar
2007-11-15
Fritidsgårdsnedläggningar
2007-11-15
Somaliland, Puntland med flera och Somalia
2007-11-15
Översyn av de särskilda bestämmelser som gäller för lagöverträdare under 15 år
2007-11-15
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
2007-11-15
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
2007-11-14
Sekretess för uppgifter på de s.k. tsunamibanden
2007-11-14
Arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner
2007-11-14
Gränsöverskridande fusioner, m.m.
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
2007-11-14
Ökade risker för skattefusk
2007-11-14
Skärpt lagstiftning mot läktarvåld
2007-11-14
Brist på aktiv jämställdhetspolitik från regeringens sida
2007-11-14
Ytterligare besparingar på Arbetsmiljöverket
2007-11-14
Modebranschens och den kreativa ekonomins utvecklingspotential
2007-11-14
Konsekvenser av regeringens nya a-kasseregler
2007-11-14
Ökade möjligheter till stöd för unga att starta eget
2007-11-14
Genomfartstrafikens konsekvenser för miljön och trafiksäkerheten
2007-11-14
Medicinering inom barnomsorgen
2007-11-14
Ökad regelbörda för småföretagen
2007-11-14
Kultur i hela Sverige
2007-11-14
Bioenergi till biogas
2007-11-14
Risker för liv och hälsa av dålig arbetsmiljö
2007-11-14
Hjälpmedel för personer med läs- och skrivsvårigheter
2007-11-14
Bevakningsföretags möjligheter att utföra alkotester
2007-11-14
Satsning på arbetet mot hedersvåld
2007-11-14
Utredningen om ID-kort för nyanlända flyktingar och utländska medborgare
2007-11-14
A-kassa och bemanningsföretag
2007-11-14
Moms och cateringföretag
2007-11-14
Järnvägslinjen Värnamo-Landeryd
2007-11-14
Arbetsmiljöverkets regionala tillsynsverksamhet
2007-11-14
Förkortade handläggningstider
2007-11-14
Alkoholinförseln till Sverige
2007-11-14
Sveriges konsulat i Hamburg
2007-11-14
Enskilda organisationers biståndsverksamhet
2007-11-14
Dopning
2007-11-14
Den demokratiska utvecklingen i Pakistan
2007-11-14
Ändring i tullagen, m.m.
2007-11-14
Tillsyn över hundar och katter
2007-11-13
2007-11-13
Nedläggningen av Barnombudsmannen
2007-11-13
Haparandabanan
2007-11-13
Registrering av flygpassagerardata inom EU
2007-11-13
Belastningsskador
2007-11-13
Konsekvenser för kvinnor av kriser och katastrofer
2007-11-13
Staten, fordonsindustrin och framtiden
2007-11-13
Nordiskt konsulärt samarbete
2007-11-13
Stöd till offren för den väpnade konflikten i Colombia
2007-11-13
Stöd till det oberoende rättsväsendet i Colombia
2007-11-13
Klimatvarning på flygbiljetter
2007-11-12
Utnämningspolitiken i praktiken
2007-11-12
Olikheter i beskattning mellan olika boendeformer
2007-11-12
Upprustning av Ådalsbanan
2007-11-12
Israels blockad av Gaza
2007-11-12
Klimatneutrala transporter på väg
2007-11-12
Trafikering av Botniabanan
2007-11-12
Framtiden för Kvarkentrafiken
2007-11-12
Det nazistiska och rasistiska våldet
2007-11-12
Folkbokföringslagens definition av barn
2007-11-12
Försvunna och förfalskade svenska pass
2007-11-12
Ny lagstiftning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster
2007-11-09
Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg
2007-11-09
2007-11-09
2007-11-09
Bromma flygplats i framtiden
2007-11-09
Regional obalans i det förebyggande arbetsmiljöarbetet
2007-11-09
Tjustbanan
2007-11-09
Rättsintyg i våldtäktsutredningar
2007-11-09
Polisens organisation
2007-11-09
Polisens arbete för att bekämpa ungdomsvåldet
2007-11-09
Våld vid idrottsarrangemang
2007-11-09
Kriminalvården
2007-11-09
Onykterhet i trafiken
2007-11-09
Datalagring
2007-11-09
Allmännytta driven i vinstsyfte
2007-11-09
Dömda för allvarliga brott och vissa högskoleutbildningar
2007-11-09
Särskilt boende för äldre och kommunernas ansvar
2007-11-08
Elektronisk ingivning för vissa finansiella företag, m.m.
2007-11-08
2007-11-08
2007-11-08
Inbyggd ojämställdhet i borgerlig budgetproposition
2007-11-08
Näringslivets behov av utbildad arbetskraft
2007-11-08
Förslag om nedläggning av Barnombudsmannen
2007-11-08
Antalet utbildningsplatser på universitet och högskolor
2007-11-08
Rätten att starta och driva friskola
2007-11-08
Israels blockad av Gaza
2007-11-08
Norrsundet vid Norrlandskusten
2007-11-08
Miljöaspekter i hamnstrukturen
2007-11-08
Tilldelning av utsläppsrätter och klimatmål
2007-11-08
Barnombudsmannens verksamhet
2007-11-08
Skatteundandragande
2007-11-08
IVPA-verksamheten
2007-11-08
Förverkligande av jämställdhetsmålet
2007-11-08
Ekonomiska överenskommelser vid äktenskap
2007-11-08
Lagring av trafikuppgifter
2007-11-08
Alkoholtester vid färjeterminalerna i Ystad
2007-11-08
Politiska fångar i Tibet
2007-11-08
Harmoniserade straffsatser vid piratkopiering
2007-11-08
Tilläggsdirektiv till Utredningen fritt val inom äldre- och handikappomsorgen (S 2007:04)
2007-11-08
Tilläggsdirektiv till Finansmarknadsrådet (Fi 2006:06)
2007-11-08
Översyn av statistikinsamlingen avseende kommunal ekonomi och verksamhet
2007-11-08
Ökad konkurrens på marknaden för persontransport på järnväg
2007-11-08
Tilläggsdirektiv till utredningen om utvärdering av AB Svenska Spels tillstånd att anordna och förmedla pokerspel över Internet (Fi 2007:05)
2007-11-07
2007-11-07
2007-11-07
2007-11-07
Alkotester i färjeterminalerna
2007-11-07
Nykterhetskontroll vid gränserna
2007-11-07
Alkoholpolicy i Regeringskansliet
2007-11-07
Avgångsvederlag till statssekreterare
2007-11-07
Patentintrång
2007-11-07
Problemet med personalliggare för småföretagare
2007-11-07
Bistånd till Nicaragua
2007-11-07
Alkotester vid färjeterminaler
2007-11-07
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2002–2006
2007-11-07
Annonstid i radio och TV
2007-11-07
Annonstid i radio och TV
2007-11-06
Genomförande av ekodesigndirektivet
2007-11-06
2007-11-06
Regeringens höjning av arbetsgivaravgifterna
2007-11-06
Skattemoral
2007-11-06
Nedläggning av Barnombudsmannen
2007-11-06
Skyddande av arbetstagare mot olagligt utnyttjande
2007-11-06
Åtgärder mot skattefusk
2007-11-06
Funktionshindrade elevers ekonomiska möjligheter att studera
2007-11-06
Beslutsstöd om sjukskrivningar
2007-11-06
Kronofogdemyndighetens hantering av underhållsstöd vid utmätning
2007-11-06
Sveriges utvecklingssamarbete med Nicaragua
2007-11-06
Anställningsskyddet för sjukskrivna
2007-11-06
Söktrycket till högskolan
2007-11-06
Tilläggsbudget 2 för 2007
2007-11-06
Abort för utländska kvinnor och förebyggande av oönskade graviditeter
2007-11-06
Utlåtande om vitboken En EU-strategi för hälsofrågor som rör kost, övervikt och fetma
2007-11-06
Utlåtande om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle
2007-11-06
Vissa frågor rörande totalförsvarsplikt m.m.
2007-11-05
Regeringens utlovade kvalitetssatsningar på högskolan
2007-11-05
EWK:s världsunika politiska konst
2007-11-05
Vin & Sprit i Sundsvall
2007-11-05
Frontex och asylrätten
2007-11-05
Militariseringen av EU:s yttre gräns
2007-11-05
Vapensmuggling till Hamas
2007-11-05
Alkoholtester vid färjeterminalen i Ystad
2007-11-05
Skatt för fossilt kol
2007-11-02
Den s.k. kvalitetsförstärkningen på Högskolan Dalarna
2007-11-02
Regelverket för så kallade fyrhjulingar
2007-11-02
Invandrarbarn och svenska språket
2007-11-02
Minister för förskolan
2007-11-02
Civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur
2007-11-02
Kvalitet och kompetens i förskolan
2007-11-02
Förutsättningar för utveckling av den finansiella samordningen
2007-11-02
Åtgärder mot sämre kvalitet i förskolan
2007-11-02
Bättre förutsättningar för medicinsk evakuering i internationella insatser
2007-11-02
Diskriminering vid insemination
2007-11-02
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
2007-11-01
Statens hundavelsverksamhet
2007-11-01
Hundavelsverksamhet i Sollefteå
2007-11-01
Arbetsmiljöinsatser för fler i jobb
2007-11-01
Nedläggning av Försvarsmaktens marina förmåga
2007-11-01
Deltidsarbetslösa kvinnors situation på arbetsmarknaden
2007-11-01
Ökande intresse för fasta jobb hos unga
2007-11-01
FN och Burma
2007-11-01
Ökad öppenhet och offentlighet inom EU
2007-11-01
Finansiering av prematur förlossning utomlands
2007-11-01
Mammografin
2007-11-01
Språk- och solresor och alkohol till minderåriga
2007-11-01
Avsättning av mark för naturreservat
2007-11-01
Nystartsjobb för deltidsarbetslösa
2007-11-01
Skärpta regler för sms-lån
2007-11-01
Kringgåendet av hyreslagen vid andrahandsuthyrning
2007-11-01
Polisdatalag
2007-11-01
Hävdandet av sexköpslagen
2007-11-01
Eksjö tingsrätt
2007-11-01
Översyn av sexköpslagen
2007-11-01
Skatt på väg
2007-11-01
Reparation och förstärkning av betongkonstruktioner i bostäder
2007-11-01
Fackliga rättigheter enligt förtroendemannalagen
2007-11-01
MBL och vårdföretaget Curanda
2007-11-01
Besked om det statliga presstödets utformning och nivå
2007-11-01
Skattefel och mikroföretag
2007-11-01
Skattefel och moms
2007-11-01
Spermadonation
2007-11-01
Martin Lees möjlighet att resa till Beijing under OS 2008
2007-11-01
Public services framtid
2007-11-01
Effekterna av ett kreosotförbud för infrastrukturen i Kalmar län och resten av landet
2007-11-01
Fortsatt giltighet av 1952 års tvångsmedelslag och lagen om hemlig kameraövervakning
2007-11-01
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
2007-11-01
Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.
2007-11-01
Vilande förslag om hemlig rumsavlyssning m.m.
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
2007-10-31
Infrastrukturinvesteringar
2007-10-31
Nedläggning av Norrsundets massabruk
2007-10-31
Illegala spelautomater
2007-10-31
Problem med mediekoncentration
2007-10-31
Skatteverket och skydd för personlig integritet
2007-10-31
Kultur som hälsofrämjande faktor
2007-10-31
Arbetsgivaravgift för ungdomar under 18 år
2007-10-30
Ändrade regler för CFC-beskattning, m.m.
2007-10-30
2007-10-30
2007-10-30
2007-10-30
2007-10-30
Investeringar i vägar i Jönköpings län
2007-10-30
Investeringar i järnvägar i Jönköpings län
2007-10-30
Ekoparker som skyddad areal
2007-10-30
Transportstyrelsen till Karlstad
2007-10-30
Borttagandet av klusterbomber från svenskt försvar
2007-10-30
Tvångsäktenskap
2007-10-30
Rätten att välja kommunal hemtjänst
2007-10-30
Barn som bevittnar våld
2007-10-30
Kattansvarsutredning
2007-10-30
Europeiska området för forskningsverksamhet: Nya utsikter
2007-10-29
Redovisning av kartläggning av systemet med vinstandelsstiftelser
2007-10-29
Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn
2007-10-29
Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.
2007-10-29
Sänkt kapitalvinstbeskattning för fåmansföretagare åren 2007-2009
2007-10-29
2007-10-29
2007-10-29
Illegal rovdjursjakt med snöskoter
2007-10-29
Lärandet om hållbar utveckling
2007-10-29
Rätten till skydd undan väpnad konflikt
2007-10-29
Väpnad konflikt i Irak och Afghanistan
2007-10-29
Verksamhet med programmerade datorer för spel
2007-10-26
Ändrade regler om gallring av åtalsunderlåtelse för unga lagöverträdare
2007-10-26
2007-10-26
Regeringens och EG-kommissionens uppfattning om marknadshyror med mera
2007-10-26
Ams styrelse
2007-10-26
Slavliknande förhållanden på svensk arbetsmarknad
2007-10-26
Detaljplaner för vindkraftverk
2007-10-26
Socialtjänstens ansvar för barns och ungdomars placering utifrån LVU
2007-10-26
Arbetslivs- och arbetsmiljöforskningen i forskningspropositionen
2007-10-26
Användning av beteckningen "hivman"
2007-10-26
Behovet av en gasledning på Värö
2007-10-26
Avrättningar i Iran
2007-10-26
Tibetaner i rättsligt vakuum
2007-10-26
Den ekonomiska situationen för asylsökande med avslagsbeslut
2007-10-26
Personer som inte ens är statslösa
2007-10-26
Kontroll och övervakning av anställda via IT
2007-10-26
Miljöfarliga skeppsvrak runt Sveriges kuster
2007-10-26
Miljonprogrammens upprustningsbehov
2007-10-26
Energieffektivisering i miljonprogrammet
2007-10-26
Miljöåtgärder i miljonprogrammets bestånd
2007-10-26
Bevisprovokation
2007-10-26
Brottsprovokation
2007-10-26
Oseriösa tjänsteföretag och sänkta arbetsgivaravgifter
2007-10-26
Arbetsmiljöforskning
2007-10-26
Skyltning vid motorvägar
2007-10-26
Tingsrätterna i Västerbotten
2007-10-25
2007-10-25
Nivån i a-kassan
2007-10-25
Marknadshyror eller bruksvärdessystem
2007-10-25
Begränsningar i avtalsförsäkringarna
2007-10-25
Ekologisk produktion av livsmedel
2007-10-25
Hälsokontrollen av EU:s jordbrukspolitik
2007-10-25
Tilläggsdirektiv till Gymnasieutredningen (U 2007:01)
2007-10-25
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
2007-10-25
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
2007-10-25
Tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
2007-10-25
En jobbgaranti för ungdomar
2007-10-24
Slopad förmögenhetsskatt m.m.
2007-10-24
Förlängd redovisningsperiod och vissa andra mervärdesskattefrågor
2007-10-24
Vissa personbeskattningsfrågor
2007-10-24
Ett förstärkt jobbskatteavdrag
2007-10-24
Nikotinläkemedel i handeln
2007-10-24
2007-10-24
2007-10-24
2007-10-24
God infrastruktur och ett växande näringsliv
2007-10-24
Kostnader för registrering från övervakningskameror
2007-10-24
Antibiotikaresistenta bakterier
2007-10-24
Fler läkare
2007-10-24
Kreosotförbud och järnväg
2007-10-24
Hastighetskontroll på alla vägar
2007-10-24
Bromma flygplats
2007-10-24
Rapport om mäns våld mot kvinnor med funktionsnedsättning
2007-10-24
Europeisk arresteringsorder
2007-10-24
Apoteket och Konkurrensverket
2007-10-24
Öppenhet och dialog i utredning
2007-10-24
Obligatorisk a-kassa
2007-10-24
Bilstöd och fordonsanpassning
2007-10-24
Barns och ungdomars läsvanor
2007-10-24
Ungdomars otrygghet
2007-10-24
Hörselskadades förtidspensionering och sjukskrivning
2007-10-24
Unga kvinnors alkoholkonsumtion
2007-10-24
Åtgärder även mot kommunala skolor
2007-10-24
De förtroendevalda kommunrevisorernas roll i framtiden
2007-10-24
Bekämpande av den ekonomiska brottsligheten
2007-10-24
Kontroll av reformen om hushållsnära tjänster
2007-10-24
Fler i arbete bland utrikesfödda personer
2007-10-24
Den offentliga sektorn som arbetsgivare
2007-10-24
Vissa sjukförsäkrings- och pensionsfrågor, m.m.
2007-10-24
Registrering av förlagsandelar
2007-10-23
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - Uppföljningsrapport 2007
2007-10-23
Ändring i tullagen, m.m.
2007-10-23
Sveriges engagemang för europeisk flygskola i Söderhamn
2007-10-23
Arbetslivsforskningen
2007-10-23
Normalarbetstidens beräkning
2007-10-23
Nivån i a-kassan
2007-10-23
Konfuciusinstitutens verksamhet i Sverige
2007-10-23
Bättre återkoppling till unga som anmäler brott
2007-10-23
Obefogade ansökningar om betalningsföreläggande
2007-10-23
Vitbok om idrott
2007-10-23
Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
2007-10-23
Dokumentation av muntlig bevisning genom ljud- och bildupptagning
2007-10-22
Ändringar i djurskyddslagen
2007-10-22
Kontroll av postförsändelser
2007-10-22
Sänkt reklamskatt för vissa periodiska publikationer
2007-10-22
Samhällets krishanteringsförmåga
2007-10-22
Komvux
2007-10-22
Militariseringen av EU:s yttre gräns
2007-10-22
Skattekonsekvenser av kommuners försäljning av fastigheter
2007-10-22
Frontex och asylrätten
2007-10-22
EU:s centralisering
2007-10-22
Djurrättsaktivisters brottslighet
2007-10-22
Utvisningar till Afghanistan
2007-10-22
Bostadstillägg för pensionärer
2007-10-22
Ersättning för kommuner som kan drabbas av klimatförändringen
2007-10-22
Nedläggning av det svenska konsulatet i Kaliningrad
2007-10-22
Fortsatta kränkningar av yttrandefriheten i Turkiet
2007-10-22
Främjande av socialt företagande
2007-10-22
Utbildningen av rektorer
2007-10-22
Unga i häkte
2007-10-22
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2006
2007-10-22
En effektivare lag om elektronisk kommunikation
2007-10-19
2007-10-19
Försäljning av klusterbomber till USA
2007-10-19
Skatteundandragande och regelkrångel
2007-10-19
Minskat bostadsbyggande
2007-10-19
Situationen i Turkiet och det spända läget mellan Turkiet och irakiska Kurdistan
2007-10-19
Bostadskreditnämndens glesbygdsförslag
2007-10-19
Den urbana utvecklingspolitiken
2007-10-19
Jobb för arbetslösa svenskar i Danmark
2007-10-19
Försäljning av JAS Gripen till Thailand
2007-10-19
Transportstödet för 2007
2007-10-19
Transportstödet för 2007
2007-10-19
Transportstödet för 2007
2007-10-19
Transportstödet för 2007
2007-10-19
Presstödet
2007-10-19
Kvinnors situation i irakiska Kurdistan
2007-10-19
Bekämpande av illegala spelautomater
2007-10-19
Regler för spelprogram i tv
2007-10-19
Alkolås
2007-10-19
Säkrande av kulturarvet med stöd av länsmuseernas arbete
2007-10-19
Generika, forskning och små innovationsföretag
2007-10-19
Företagen och arbetsmiljölagen
2007-10-19
Överklagande av skolpeng
2007-10-19
Jobbskatteavdraget och pensionssparande
2007-10-19
Utlandsfödda företagare och banklån
2007-10-19
Personal inom den privata barnomsorgen
2007-10-19
Turkisk dom mot "skändning av turkisk identitet"
2007-10-19
Förkunskaper i matematik hos studenter på högskolan
2007-10-19
Förebyggande arbete mot klamydia, hiv och STI
2007-10-19
Ekonomisk stabilitet för Eric Sahlström Institutet
2007-10-18
Svenskt deltagande i Europeiska unionens militära insats i Tchad och Centralafrikanska republiken
2007-10-18
2007-10-18
2007-10-18
Förmögenhet och bidrag
2007-10-18
Skatt på alkohol beställd via Internet
2007-10-18
Främmande arter i svensk miljö
2007-10-18
Arbetsplatsolyckor
2007-10-18
En långsiktigt hållbar fiskepolitik
2007-10-18
Sveriges överkonsumtion av resurser
2007-10-18
Diskriminering av bostadssökande
2007-10-18
Körkort för kvinnor i Saudiarabien
2007-10-18
Ökning av sms-låneskulder bland unga
2007-10-18
Barnäktenskap
2007-10-18
Finsk tv i Norrbotten
2007-10-17
Skattelättnader för förmån av hushållstjänster
2007-10-17
Vissa kapitalskattefrågor
2007-10-17
2007-10-17
2007-10-17
Legitimation för cytodiagnostiker
2007-10-17
Blivande socionomers förberedelse för yrkeslivet
2007-10-17
Bättre äldreomsorg för döva, dövblinda och hörselskadade
2007-10-17
Golf som avdragsberättigad friskvård
2007-10-17
Poliser i ungdomars vardag
2007-10-17
Kommunallagen, kommunala bolag och bostadsrättskrediter
2007-10-17
Eric Sahlström Institutet
2007-10-17
Gästarbetares bostadsförhållanden
2007-10-17
HBT-personers situation i Saudiarabien
2007-10-17
Rättshjälp till dem som håller sig undan rättvisan
2007-10-17
Värnskatten
2007-10-17
Låntagares skydd
2007-10-17
Neddragningar på Kronobergshäktet
2007-10-17
Åtgärder mot den organiserade brottsligheten
2007-10-17
Livsmedelsekonomiska institutet
2007-10-17
Vissa frågor avseende beskattning av sjöinkomst
2007-10-16
2007-10-16
Låginkomsttagares ställning på bostadsmarknaden
2007-10-16
Styrning av flyktingmottagandet
2007-10-16
Uppmuntran att teckna kollektivavtal
2007-10-16
Nycirkusverksamheten i Botkyrka
2007-10-16
Kvalitetsförstärkning på Högskolan Dalarna
2007-10-16
Importavgifter på kinesiska glödlampor
2007-10-15
Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen
2007-10-15
Turkisk militär offensiv i den självstyrande kurdiska regionen i norra Irak
2007-10-15
Erkännande av folkmord på armenier och assyrier/syrianer
2007-10-15
Framtiden för Esas satellitstation i Kiruna
2007-10-15
Mammografivården i Sverige
2007-10-15
Förföljelse av HBT-personer i Saudiarabien
2007-10-15
Sjöbevakningscentraler i Sverige
2007-10-15
Skärvikens skjutfält
2007-10-15
Arbetstillfällen för funktionshindrade
2007-10-15
Suicidprevention
2007-10-15
Livskunskap i skolan
2007-10-15
Ungdomar till lärarutbildningar
2007-10-15
Bedrägeriutredningar och finansiella besparingar
2007-10-15
Export av kärnteknologi till Indien
2007-10-15
Mitträcke på E 4 norr om Örnsköldsvik
2007-10-15
Ekonomiska villkor för övervakare inom frivården
2007-10-15
Sänkta socialavgifter inom tjänstesektorn
2007-10-15
Kronofogdens register
2007-10-15
Ändringar av förbudet mot märkt olja i fordonstank
2007-10-12
Hälsoeffekter av olika dieslar
2007-10-12
Bedrägerisatsning inom Försäkringskassan
2007-10-12
Julsnapsen
2007-10-12
Stiftelsers och ideella organisationers möjlighet att medverka till att bryta utanförskapet för utsatta
2007-10-12
Miljömässiga transporter
2007-10-12
Rättssäkerhet för alla
2007-10-12
Överlåtelse av föräldrapenning
2007-10-12
Konvention mot trafficking
2007-10-12
Vietnam, WTO-förhandlingarna och religionsfriheten
2007-10-12
Östersjöns marina miljö
2007-10-12
Information till personer med sjuk- och aktivitetsersättning
2007-10-12
Terrorismbekämpning
2007-10-11
Besöket i Irak
2007-10-11
Brott i IT-miljö
2007-10-11
Tilläggsdirektiv till utredningen om den svenska exportens utveckling (UD 2007:02)
2007-10-10
Nationella riktlinjer för epilepsivården
2007-10-10
Initiativ för ökad dialog
2007-10-10
Den kommunala skolans ansvar för skolplatser
2007-10-10
Fristående skolors elevansvar
2007-10-10
Fastighetsskatt och studentbostäder
2007-10-10
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av tillsynen inom socialförsäkringsområdet (S 2007:02)
2007-10-09
Vissa punktskattefrågor m.m. med anledning av budgetpropositionen för 2008
2007-10-09
Kommunernas regelbörda
2007-10-09
Mammografiundersökningar
2007-10-09
Särbehandling av invandrare inom vårdyrken
2007-10-09
Landvetter flygplats
2007-10-09
Behandlingen av homosexuella i Saudiarabien
2007-10-09
Förtur till sjukvård
2007-10-09
Miljö vid nordiska besök
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
2007-10-05
Kriminaliseringen av sexköp
2007-10-05
Kostnader för förvaltning av fonder
2007-10-05
Konsekvenser av Carnegieskandalen
2007-10-05
Urban utveckling eller avveckling
2007-10-05
Brist på mammografispecialister
2007-10-05
Källkritik på nätet och i skolan
2007-10-05
Solenergiutveckling i Sverige
2007-10-05
Fastighetsskatten
2007-10-05
Dala Airports framtid
2007-10-05
Hushållsnära tjänster och fakturafusk
2007-10-05
Irakflyktingars osäkra situation
2007-10-05
Lärarlyftet
2007-10-05
Europeiska kommissionens förslag till stärkt konkurrens inom energisektorn
2007-10-04
Svenskt deltagande i Förenta nationernas och Afrikanska unionens gemensamma fredsfrämjande insats i Darfur
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
2007-10-04
Försäkringskassans samarbete med Arbetsmarknadsverket
2007-10-04
Samarbete mot svartarbete
2007-10-04
Utvärdering av sexualbrottslagen
2007-10-04
Privatisering av rättsväsendet
2007-10-04
Meddelarskyddet
2007-10-04
God man vid fastighetsbildningsförrättning
2007-10-04
Simkunnighet i skolan
2007-10-04
Verkstäders och handlares ansvar för olagligt trimmade mopeder
2007-10-04
Koffein i livsmedel
2007-10-04
Gatubarn i Sverige
2007-10-04
Radioaktiv förorening av Bohuskusten
2007-10-04
Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai
2007-10-04
Inrättande av en ny myndighet för tillsyn av energimarknaderna
2007-10-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Kustbevakningens befogenheter (Fö 2007:02)
2007-10-04
Utredning av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden
2007-10-04
Tilläggsdirektiv till Straffnivåutredningen (Ju 2007:04)
2007-10-04
En ny fiskelagstiftning
2007-10-04
Utlåtande om grönbok om bioberedskap
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
2007-10-03
JämStöd - Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten
2007-10-03
Utlandsfödda företagare och banklån
2007-10-03
Extra medel till JämO
2007-10-03
Uppehållstillstånd för Mohammed Alzery
2007-10-03
Handikappades studiestöd på folkhögskolor
2007-10-03
Insatser till våldsutövande män
2007-10-02
Kompetens hos yrkesförare
2007-10-02
TV - tillgänglig för alla Tillstånd för digital marksänd TV
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
2007-10-02
Äktenskaps- och partnerskapsutredningen och utredningsväsendet i allmänhet
2007-10-02
Experimentverkstad i utnämningspolitiken
2007-10-02
Svenskt kärnbränsle till Sellafield
2007-10-02
Jämställdhet i vården
2007-10-02
Sveriges initiativ på IT-området
2007-10-02
Energibeskattning av vissa biobränslen
2007-10-01
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01
2007-10-01