Datum
Benämning
Titel
2008-12-30
Ekonomisk kompensation för försenad leverans av helikopter 14
2008-12-29
Brittiskt initiativ mot bosättarprodukter
2008-12-23
Situationen för parlamentsledamot i Turkiet
2008-12-22
Reviderat säkerhetsdirektiv för leksaker
2008-12-22
Unga arbetslösa
2008-12-22
Regeringens utnämningspolitik
2008-12-22
Utanförskapet i miljonprogramsområdena
2008-12-22
Brott och straff
2008-12-22
Ekonomisk trygghet
2008-12-22
Varsel vid Plannja
2008-12-22
Landstrategi för Turkiet
2008-12-22
Uttagsbeskattning av kooperativa vindkraftsföreningar
2008-12-22
Införande av ROT-avdrag för hyresrätter
2008-12-22
Palliativ vård
2008-12-22
Brandskyddsregler
2008-12-22
Kvartalsvis momsredovisning vid brutet räkenskapsår
2008-12-22
Försvarsmaktens medverkan i ett civilt test- och övningscentrum i Arvidsjaur
2008-12-22
Ratificering av tilläggsprotokollet till ESK-rättigheterna
2008-12-22
Stevia som alternativ till kemiska sötningsmedel
2008-12-22
Lärarutbildning för att tillgodose folkhögskolornas och studieförbundens behov
2008-12-19
2008-12-19
2008-12-19
Aktiv jämställdhetspolitik
2008-12-19
Nytillträdande akademikers arbetsmarknad
2008-12-19
Situationen för de kulturellt yrkesverksamma
2008-12-19
Minskade skatteintäkter för kommuner och landsting
2008-12-19
Guantánamos fångar
2008-12-19
A-kassans förändring
2008-12-19
Kvinnors asylskäl
2008-12-19
Bristande rättsäkerhet för kvinnor i asylprocessen
2008-12-19
Mål för Presstödsnämnden för budgetåret 2009
2008-12-19
Sveriges utsläppsminskningar och dess andel av åtaganden i andra länder
2008-12-19
Situationen för turkisk parlamentsledamot
2008-12-19
Situationen för azerisk journalist i Iran
2008-12-19
Syntetisk diesel
2008-12-19
Energieffektiviseringsutredningen
2008-12-19
Utbildning för judiska barn och ungdomar utanför storstäderna
2008-12-19
Sambandet mellan integrationsfrågor och konsumentfrågor
2008-12-19
Alkoholfrågor
2008-12-19
Sjöfylleri
2008-12-19
Namnlagen
2008-12-18
Behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet
2008-12-18
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2007
2008-12-18
2008-12-18
2008-12-18
2008-12-18
Styrelsearvoden för ordförande och ledamöter i SBAB
2008-12-18
Ekonomin för förtidspensionärer
2008-12-18
Tvångsförvaltning av hyresfastighet och hyresgästs rättigheter
2008-12-18
Skatter, avdrag och inkomstskillnader
2008-12-18
Brottslighet i den ekonomiska krisens spår
2008-12-18
Jämlikheten i inkomsthänseende
2008-12-18
Kommunsektorns ekonomi
2008-12-18
Krispengar till fordonsindustrin
2008-12-18
Polisens uppgifter och civilanställda
2008-12-18
Fastighetsskatt på äldreboenden
2008-12-18
Skattefri el i hamnar
2008-12-18
Regelförenkling för småföretag
2008-12-18
Avstående från renovering och sänkt bostadsbidrag
2008-12-18
Styrmedel för bättre vattenkvalitet
2008-12-18
Höghastighetsbanor
2008-12-18
Rekrytering från rättsväsendet till internationella uppdrag
2008-12-18
Tilläggsdirektiv till Folkrättskommittén (Fö 2007:06)
2008-12-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om integritetsskydd i arbetslivet (N 2006:07)
2008-12-18
Tilläggsdirektiv till Utvärderingsutredningen (Ju 2007:12)
2008-12-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser (Fö 2008:07)
2008-12-18
Utvärdering av lagen om hemlig rumsavlyssning och lagen om åtgärder för att förhindra vissa särskilt allvarliga brott
2008-12-18
Tilläggsdirektiv till 2007 års insättningsgarantiutredning (Fi 2007:04)
2008-12-17
Innovationer och företagande - Sveriges framtid
2008-12-17
Patientsäkerhet Vad har gjorts? Vad behöver göras?
2008-12-17
Ändringar i lagen (2003:113) om elcertifikat - tilldelningsprinciper och förhandsbesked
2008-12-17
Äktenskapsfrågor
2008-12-17
2008-12-17
2008-12-17
2008-12-17
2008-12-17
Rikstrafiken och tolkningen av interregional trafik
2008-12-17
Sex- och samlevnadsundervisning
2008-12-17
Jobbgarantins tredje fas
2008-12-17
Åtgärder för grupper med svag anknytning till arbetsmarknaden
2008-12-17
A-kasseregler vid arbete över Öresund
2008-12-17
Sjuklönen och små företag
2008-12-17
Ungdomsarbetslösheten och ökade skillnader
2008-12-17
Avstående från renovering och sänkt bostadsbidrag
2008-12-17
Utredningen om Försvarsmaktens helikopterresurser
2008-12-17
Diskriminering av tjänstemän i lönehänseende på grund av ålder
2008-12-17
Apotekets läkemedelsregister
2008-12-17
IT-intresset hos svenska ungdomar
2008-12-17
Sms-lån
2008-12-17
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning
2008-12-17
Barentssamarbetet och märkesåret
2008-12-17
Översyn av rennäringslagen ur ett jämställdhetsperspektiv
2008-12-17
Upphandling av äldreomsorg
2008-12-17
Värnande av löntagarnas rättigheter i Sverige och Europa
2008-12-17
Statistik om kompletterande inkomstförsäkringar
2008-12-17
Åtgärder för att stimulera trä- och byggnadsbranschen
2008-12-17
Åtgärder med anledning av höjda egenavgifter i a-kassan
2008-12-17
Utvidgning av ROT-avdraget
2008-12-17
Cancerpatienters rätt till en second opinion
2008-12-17
Sverige och EU:s turismprojekt
2008-12-17
Undervisning i sex- och samlevnadsfrågor och HBT-frågor
2008-12-17
Ytterligare järnvägsinvesteringar
2008-12-17
EU:s mineralstrategi
2008-12-17
Stärkta insatser för fordonsindustrin
2008-12-16
I den äldres tjänst Äldreassistent-ett framtidsyrke
2008-12-16
Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet
2008-12-16
En ny radio- och TV-lag
2008-12-16
2008-12-16
Polisen i Värmland
2008-12-16
Handlingsplan 1325
2008-12-16
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2008-12-15
Helikoptern i samhällets tjänst
2008-12-15
Patientens rätt Några förslag för att stärka patientens ställning
2008-12-15
En framtida spelreglering
2008-12-15
Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen
2008-12-15
Bättre kontroll av missbruksmedel
2008-12-15
Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté
2008-12-15
2008-12-15
2008-12-15
2008-12-15
Försäljningen av Apoteket
2008-12-15
Svenskt stöd för stängning av Guantanámolägret
2008-12-15
Drogtest av unga
2008-12-15
Småhusindustrin
2008-12-15
Åtgärder för att säkra kompetensen inom småhusindustrin
2008-12-15
Åtgärder mot konjunkturförsvagningen
2008-12-15
Författningsfrågor
2008-12-12
2008-12-12
2008-12-12
2008-12-12
Inkomstskillnader i Sverige
2008-12-12
Försäljningen av apoteken
2008-12-12
Begreppet utanförskap
2008-12-12
Timvis avläsning av elmätare
2008-12-12
Åtgärder för att öka tillgången på organ
2008-12-12
Aktivitetsersättning för elever i gymnasiesärskolan
2008-12-12
Provskjutning med robotsystem 15 från Visbykorvett
2008-12-12
Kostnader i samband med EU-ordförandeskapet
2008-12-12
Orrefors Kosta Bodas glassamlingar
2008-12-12
Frigivandet av Gilad Shalit
2008-12-12
Sveriges insatser för en ny demokratisk ledning i Zimbabwe
2008-12-12
Kostnader för placering på Sis institutioner
2008-12-12
Komplettering av signalspaningslagen
2008-12-12
Möjlighet för skuldsatta att öppna bankkonton
2008-12-12
Dialog för fred
2008-12-12
Försörjningskrav
2008-12-12
Sekretesstaterna och den nya amerikanska administrationen
2008-12-12
Schweiz, Luxemburg, OECD och sekretesstater
2008-12-12
Rymdsatsningen
2008-12-12
Arbetsmarknadssituationen i Gävleborgs län
2008-12-12
Migration och rörlighet: utmaningar och möjligheter för EU:s utbildningssystem
2008-12-12
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
2008-12-12
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2008-12-12
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2008-12-11
Yrkeskunnande
2008-12-11
Sveriges ekonomi Scenarier på lång sikt
2008-12-11
Staten som huvudman för bolag med verksamhet avseende forskning och utveckling och annan verksamhet inom fordonsklustret m.m.
2008-12-11
Stiftelser - frågor om registrering och tillsyn, m.m.
2008-12-11
2008-12-11
Länsstyrelsernas övertagande av djurskyddstillsynen
2008-12-11
Sågverk i Norrland
2008-12-11
Tidigareläggning av Förbifart Stockholm
2008-12-11
Nedrustning och icke-spridning
2008-12-11
Kris i gruvnäringen
2008-12-11
Arbetsmarknadsläget i Västerbotten
2008-12-11
Dubbelspår på Västkustbanans hela sträckning
2008-12-11
The Palestinian General Delegation i Stockholm
2008-12-11
SSAB:s varsel och svensk basindustri
2008-12-11
Bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan
2008-12-11
Översyn av lagstiftning på kärnteknik- och strålskyddsområdet
2008-12-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden (Jo 2007:02)
2008-12-11
Tilläggsdirektiv till Transportstyrelseutredningen (N 2007:05)
2008-12-11
Fortsatt svenskt deltagande i fredsstyrkan i Kosovo (KFOR)
2008-12-11
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2008-12-11
Framtidens resor och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt
2008-12-10
Barn som misstänks för brott
2008-12-10
Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan
2008-12-10
Arbetslöshetsförsäkringen
2008-12-10
Regler för fyrverkerier
2008-12-10
Militärregimen i Burma
2008-12-10
Kompetensen inom den sociala tillsynsverksamheten
2008-12-10
Upphandlingsregler för kommunerna med anledning av Sysavdomarna
2008-12-10
Trängselskatt för förmånsbilar
2008-12-10
Djurplågeri inom travsporten
2008-12-10
Mänskliga rättigheter i Turkiet
2008-12-10
Utbildning i stället för varsel
2008-12-10
Rätten att byta religion i muslimska länder
2008-12-10
Reell operativ kapacitet för lufttankning av JAS 39 Gripen
2008-12-10
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2008-12-10
Grönbok om jordbruksprodukters kvalitet
2008-12-10
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska gemenskapen
2008-12-10
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2008-12-10
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2008-12-09
Självständiga lärosäten
2008-12-09
Vårdval i primärvården
2008-12-09
Situationen i skånsk sjukvård
2008-12-09
Turtätheten för tåg i Söderhamnsregionen
2008-12-09
Sveriges inställning till Frontex kränkningar av asylrätten
2008-12-09
Krediter till småföretag
2008-12-09
Dubai som skatteparadis
2008-12-09
Arbetslösheten i Örebro län och nya varsel
2008-12-09
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2008-12-09
Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen
2008-12-09
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2008-12-08
2008 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2008-12-08
Homosexuella asylsökande från Afghanistan
2008-12-08
ROT-avdraget samt allmännyttan och andra byggnader än privatägda
2008-12-08
Avsaknad av ID-handling som arbetsmarknadshinder
2008-12-08
Banker och identitetskort
2008-12-08
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
2008-12-05
Åtgärder för förstärkt exportfinansiering
2008-12-05
Långsiktig energipolitik
2008-12-05
Återvunnen energi
2008-12-05
Regler för energianvändning
2008-12-05
Åtgärder beträffande polisens nykterhetskontroller
2008-12-05
Budgetresurser för polisen i Skåne
2008-12-05
Statliga medel till kvinnojourerna
2008-12-05
Missförhållanden inom travsporten
2008-12-05
Fördelning av kollektivtrafik på väg respektive spår
2008-12-05
Polisens alkoholkontroller
2008-12-05
Polisens ekonomi
2008-12-05
Den kristna minoritetens situation i Turkiet
2008-12-05
Hot om konfiskation av Sankt Gabriel-klostret i sydöstra Turkiet
2008-12-05
Ungdomars utanförskap
2008-12-05
Begränsade registerutdrag beträffande idrottsledare inom barn- och ungdomsidrotten
2008-12-05
Handelspolitiken och migrantarbetarna
2008-12-05
Enprocentsmålet
2008-12-05
Ekonomiskt överskott i JAS 39 Gripen-projektet
2008-12-05
Förföljelse av kristna i Indien
2008-12-05
Stöd till demokratisk utveckling i Etiopien
2008-12-05
Fotoförbud för yrkesfotografer
2008-12-05
Alkotester och polisens resurser
2008-12-05
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2008-12-05
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2008-12-05
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2008-12-04
Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG
2008-12-04
2008-12-04
2008-12-04
Tilläggsdirektiv till utredningen om regleringen av elnätstariffer m.m.
2008-12-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av vissa bestämmelser i tobakslagen i syfte att skydda minderåriga (S 2008:03)
2008-12-04
Avveckling av Institutet för tillväxtpolitiska studier, Glesbygdsverket och Verket för näringslivsutveckling
2008-12-04
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2008-12-03
En hållbar lärarutbildning
2008-12-03
Ägarlägenheter
2008-12-03
Taxering och beskattning av ägarlägenheter
2008-12-03
Ett enklare system för skattereduktion för hushållsarbete
2008-12-03
2008-12-03
2008-12-03
Penningpolitiken och politiskt anställdas bloggar
2008-12-03
Skärpt tillsyn av förskoleföretagen
2008-12-03
Pensionärernas ekonomiska situation
2008-12-03
Varsel i Dalarna
2008-12-03
Möjlighet att ta ut marknadshyra
2008-12-03
Jävssituation i Statens kulturråd
2008-12-03
Förhållanden inom Kulturutredningen
2008-12-03
Dolda kostnader för telefonsamtal
2008-12-03
Varsel i Norrbotten
2008-12-03
Könstillhörighetsutredningen
2008-12-03
Hemresor för deltagare i åtgärder inom aktivitetsstöd
2008-12-03
Gästarbetares rättigheter i Förenade Arabemiraten
2008-12-03
Initiativ för världens migrantarbetare
2008-12-03
Demokrati och kvinnofrihet i Förenade Arabemiraten
2008-12-03
Beståndet av varg
2008-12-03
Fördelning av världskulturarv
2008-12-03
Icke-materiellt kulturarv
2008-12-03
Kulturarvet under vatten
2008-12-03
Vildsvinsstammens expansion och lantbruket
2008-12-03
Travhästarnas situation
2008-12-03
Varsel i Örebro län
2008-12-03
Byggande vid markstridsskolan P 4 i Kvarn och jobbkrisen
2008-12-03
Märkesåret, Västerbotten och Norrbotten
2008-12-03
Bankägande av företag
2008-12-03
Slutsatser kring bankernas kapitaltäckning
2008-12-03
Konsekvenser av eventuell devalvering i Baltikum
2008-12-03
F-skatt åt fler
2008-12-03
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
2008-12-03
Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
2008-12-03
Sänkt skatt för pensionärer
2008-12-03
Sänkt skatt på förvärvsinkomster
2008-12-03
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2008-12-03
Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2009
2008-12-03
Arvsrättsliga frågor
2008-12-03
Associationsrättsliga frågor
2008-12-03
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2008-12-02
Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland?
2008-12-02
Ytterligare åtgärder mot ordningsstörningar vid idrottsarrangemang
2008-12-02
2008-12-02
2008-12-02
Uppvärdering av friluftsrörelsens arbete
2008-12-02
Närtidssatsning
2008-12-02
Erkännande av folkmorden i Turkiet
2008-12-02
Nedläggning av bensinmackar och servicen på landsbygden
2008-12-02
Sms-lån
2008-12-02
Åtgärder för att behålla akademikernas arbetsförmedling
2008-12-02
Aeroseums framtid
2008-12-02
Ny fastighetsmäklarlag
2008-12-02
Märkesåret och Åland
2008-12-02
Gränshinder för funktionshindrade
2008-12-02
Sexköpslagen
2008-12-02
Förbud mot sexköp
2008-12-01
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
2008-12-01
2008-12-01
2008-12-01
Varsel i Värmland
2008-12-01
Nominering av svensk EU-kommissionär
2008-12-01
Villkoren för företag och privatpersoner i det så kallade stabiliseringsprogrammet för banker och finansinstitut
2008-12-01
Fortsatta rättsövergrepp i Turkiet
2008-12-01
Rättssäkerhet för enskilda
2008-12-01
Närfångad svensk torsk
2008-12-01
Bostadstillägg för förtidspensionärer
2008-12-01
Utgiftsområde 23 Jord- och skogbruk, fiske med anslutande näringar m.m.
2008-12-01
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2008-11-28
Etiken, miljön och pensionerna
2008-11-28
2008-11-28
Stabilitetsprogram för banksektorn
2008-11-28
Rätt till dödshjälp
2008-11-28
Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden
2008-11-28
Rättssäkerhet i försäkringskassemål
2008-11-28
Friluftslivets potential
2008-11-28
Långtidssjukdom på grund av undermåligt byggd miljö
2008-11-28
Slopandet av skattemärket
2008-11-28
Den principiella synen gällande utvisningar till Kongo-Kinshasa
2008-11-28
Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå
2008-11-28
Sponsring av varor eller produkter från alkoholproducenter under det svenska ordförandeskapet i EU 2009
2008-11-28
Strandsatta svenskar i Thailand
2008-11-28
Beslut om bildande av Region Halland
2008-11-28
Försäljning av JAS Gripen till Thailand
2008-11-28
Kriminalisering av homosexualitet i Burundi
2008-11-28
Arbetsmiljön i rovdjursområden
2008-11-28
Tillämpning av regler för anhöriginvandring
2008-11-28
Arbetsgivaransvaret hos statliga bolag
2008-11-28
Skattesänkningar till pensionärer, arbetslösa och sjuka och sysselsättningen
2008-11-28
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
2008-11-28
Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)
2008-11-27
Yrkeshögskolan
2008-11-27
2008-11-27
2008-11-27
Samhällets stöd vid vårdnadstvister
2008-11-27
Socialt företagande
2008-11-27
Dyr tandvårdsreform för psykiskt sjuka
2008-11-27
Puntlands pirater och politiska lösningar
2008-11-27
Djurskydd i Kina
2008-11-27
Svenskt stöd för stängning av Guantánamolägret
2008-11-27
Inga ID-kort för utländska medborgare våren 2009
2008-11-27
Inrättandet av ett nytt universitet som omfattar verksamheterna vid Växjö universitet och Högskolan i Kalmar
2008-11-27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap (S 2008:07)
2008-11-27
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer och utländska lotterivinster, höjd beloppsgräns för avdrag för resor och höjt schablonavdrag vid upplåtelse av den egna bostaden
2008-11-26
2008-11-26
2008-11-26
Översyn av preskriptionstiden
2008-11-26
Åtgärder mot arbetslösheten inom byggbranschen
2008-11-26
Investeringsstöd och renoveringssatsningar
2008-11-26
Färre hyresrätter och förvärrad bostadssituation
2008-11-26
Initiativ för ökat bostadsbyggande
2008-11-26
Bostadsbrist bland unga
2008-11-26
Förbud mot köp av sexuell tjänst
2008-11-26
Medfinansiering av infrastrukturprojekt
2008-11-26
Energipolitik
2008-11-26
Utmätning av bostäder
2008-11-26
Åtgärder mot kvinnomisshandel
2008-11-26
Gotlandsmusiken
2008-11-26
Varslen i byggbranschen
2008-11-26
Utgiftsområde 21 Energi
2008-11-25
2008-11-25
Samhällelig service över hela landet
2008-11-25
Risken för tortyr efter en avvisning
2008-11-25
Utflaggning och tonnageskatt
2008-11-25
Ökningen av kontokortsbedrägerier
2008-11-25
Avveckling av avvecklingslagen
2008-11-25
Brottslighet på anstalter
2008-11-25
Världsmarknadspriser och butikspriser
2008-11-25
Skattemärket på bilar
2008-11-25
Bensinmackar
2008-11-25
Arbetslöshetsförsäkringen
2008-11-25
Arbetsmarknadsåtgärder i Jönköpings län
2008-11-25
Adventsfirande i kyrka
2008-11-25
HBT-personer i Burundi
2008-11-25
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2008-11-25
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2008-11-24
Jakt på varg
2008-11-24
Vårdnadsbidraget och segregationen
2008-11-24
Arbetsmarknadssituationen i Gävleborg och Sandviken
2008-11-24
Nordisk asylsamordning
2008-11-24
Långsiktiga energibesked till basindustrin
2008-11-24
Tonnageskatt
2008-11-24
Vissa socialförsäkringsfrågor
2008-11-24
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2008/09:1)
2008-11-22
Tilläggsdirektiv till utredning om trygghetssystemen för företagare (N 2006:11)
2008-11-21
2008-11-21
Förseningar i tågtrafiken
2008-11-21
Hantering av avsiktsförklaring och avtal om Citybanans finansiering
2008-11-21
A-kassa för föräldralediga
2008-11-21
Skuldsatta barn
2008-11-21
SJ och tidigare anställdas privatresekort
2008-11-21
Kvinnors betydelse för den demokratiska utvecklingen i Georgien
2008-11-21
EU-parlamentets beslut om sänkta införselkvoter
2008-11-21
Toppmötet, finanskrisen och klimatavtalet
2008-11-21
Barnen i fokus
2008-11-21
Förskolelyftet också för barnskötare
2008-11-21
Sänkning av införselkvoterna för alkohol
2008-11-21
Jobbkrisen och utmätning av bostäder
2008-11-21
Antidiskrimineringsbyråer
2008-11-21
Utvisningar till Kongo-Kinshasa
2008-11-21
Sänkta socialavgifter m.m.
2008-11-21
Strategi för en konkurrenskraftig europeisk försvarsindustri
2008-11-20
EU-parlamentets möten i Strasbourg
2008-11-20
Långsiktig energipolitik för Sverige
2008-11-20
Arbetslöshetens verkliga omfattning och krav på arbetsgivaren
2008-11-20
Kvinnors situation i Iran
2008-11-20
Sveriges Television som hela Sveriges television
2008-11-20
Eldrimner
2008-11-20
Löner, övriga ersättningar och pensionsvillkor för ledande befattningshavare i statliga bolag
2008-11-20
Kycklingavel
2008-11-20
Anknytningsinvandring och åtgärder mot familjesplittring
2008-11-20
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
2008-11-20
Anslagen till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket
2008-11-20
Transportstyrelsen och dess verksamhet
2008-11-20
Allmänna helgdagar m.m.
2008-11-19
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
2008-11-19
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
2008-11-19
Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet
2008-11-19
Kommunernas ekonomi
2008-11-19
Försäljningen av statliga bolag
2008-11-19
Trafikflyghögskolan vid Lunds universitet
2008-11-19
Fortsatt stigande arbetslöshet i Värmland
2008-11-19
Sexuella handlingar och andra övergrepp mot djur
2008-11-19
Rökfria tågperronger
2008-11-19
Livförsäkringsbolagen och aktiekursfallet
2008-11-19
Bilen som arbetsmiljöfråga
2008-11-19
Transporter, yrkeschaufförer och arbetsmiljö
2008-11-19
Rökfri arbetstid också i statliga företag
2008-11-19
Europadomstolen
2008-11-19
Utlandsstationerades villkor
2008-11-19
Återanvändning av stridsfordonschassin avsedda för granatkastarpansarbandvagn
2008-11-19
Byrån för grundläggande rättigheter
2008-11-19
Det europeiska jämställdhetsinstitutet
2008-11-19
Levande donatorer
2008-11-19
Könstillhörighetsutredningen
2008-11-19
Asylprocessen
2008-11-19
Misshandel av barn
2008-11-19
EU-myndigheter
2008-11-19
Kontroll av postförsändelser
2008-11-19
Åtgärder för bättre kreditmöjligheter för företag
2008-11-19
Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
2008-11-19
Trängselskatt för miljöbilar
2008-11-19
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
2008-11-19
Förändrade regler om underprisöverlåtelser för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
2008-11-19
Avveckling av Stängselnämnden
2008-11-19
Ändringar i vallagen m.m.
2008-11-19
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2008-11-18
Vägen till ett energieffektivare Sverige
2008-11-18
Ändringar i EG:s redovisningsdirektiv, m.m.
2008-11-18
Utredning av arbetsmiljöbrott
2008-11-18
ID-kort för folkbokförda i Sverige
2008-11-18
A-kassans regelverk som hinder för arbetslösas samhällsengagemang
2008-11-18
Kvotering för jämställda styrelser
2008-11-18
Besöksnäringen
2008-11-18
Diskriminering av lesbiska par vid assisterad befruktning
2008-11-18
Barnperspektivet vid vårdnadstvister
2008-11-18
Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer
2008-11-18
Verifiering av sjöoperativ förmåga för HKP 15 b
2008-11-18
Villkor för socialbidrag
2008-11-18
Hot mot demokratin och Organisations-Sverige
2008-11-18
Skiljemannakonventionen
2008-11-18
Utgiftsområde 8 Migration
2008-11-18
Ändrad verksamhetsform för delar av Vägverket och Banverket
2008-11-18
Vissa frågor om andrahandsupplåtelse
2008-11-17
Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet
2008-11-17
Bidragsspärr
2008-11-17
Styr samverkan - för bättre service till medborgarna
2008-11-17
Forum för prövning av slutförvaringssystem för använt kärnbränsle eller kärnavfall
2008-11-17
Kriminalvårdsanstalten i Viskan
2008-11-14
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
2008-11-14
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2008-11-14
Ersättningsetablering för vissa privata vårdgivare m.m.
2008-11-14
2008-11-14
2008-11-14
2008-11-14
Polisens resurser i Västra Götaland
2008-11-14
Jämställdheten i Sverige
2008-11-14
Förtroendet för granskning av kvaliteten i högskoleutbildningar
2008-11-14
Bonusprogram
2008-11-14
De som utförsäkras från sjukförsäkringen
2008-11-14
Utbetalning av aktivitetsstödet
2008-11-14
Åtgärder för att stärka det kommunala självstyret på skolans område
2008-11-14
Kronofogdemyndigheten
2008-11-14
Olika regler för privat och offentligt driven äldreomsorg
2008-11-14
Förbud mot tidelag
2008-11-14
Västsahara
2008-11-14
Underlättande av investeringar för företag
2008-11-14
Territoriellt samarbete
2008-11-14
Biståndsmedel till gruvkunskap
2008-11-14
Terroristbekämpning
2008-11-14
Fördröjning av adoptionsärenden och adoptanters ålder
2008-11-14
Snedvridning av konkurrens för ekonomiska föreningar
2008-11-14
Jämställdheten i Sverige
2008-11-14
Beskattning av obebyggda tomter samt enkla fritidshus
2008-11-14
Sanering av städbranschen
2008-11-14
Uthyrningsföretag och bemanningsbranschen
2008-11-14
Pappornas andel av sjukdagar för barn
2008-11-14
Lissabonfördraget
2008-11-13
En ny betygsskala
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
2008-11-13
Djurpornografi
2008-11-13
Regeringens hantering av presstödet
2008-11-13
Bonusprogram i statliga bolag
2008-11-13
Småföretagens överlevnad
2008-11-13
Internet som mötesplats för sexköpare
2008-11-13
Omedelbar personnummertilldelning
2008-11-13
Förberedelser för förstörelse av en utbyggd Slite hamn
2008-11-13
Tilläggsdirektiv till Regelrådet (N 2008:5)
2008-11-13
Tilläggsdirektiv till utredningen Ansvar inom livsmedelskedjan (Jo 2007:04)
2008-11-13
Ett särskilt system för betalning av skadestånd till målsägande
2008-11-13
Inrättande av Signalspaningsnämnden
2008-11-13
Inrättande av Inspektionen för socialförsäkringen
2008-11-13
Skatt på fluorerade växthusgaser
2008-11-13
Upphovsrätten i kunskapsekonomin
2008-11-13
Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten
2008-11-12
2008-11-12
2008-11-12
2008-11-12
2008-11-12
Varslen i Skövde och regeringens agerande
2008-11-12
Budget byggd på felaktiga prognoser
2008-11-12
Vård till papperslösa
2008-11-12
Tilläggsbudget 2 för 2008
2008-11-12
Rådets beslut om inrättande av Europol
2008-11-12
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2008-11-11
Överlåtelse av aktier i Venantius AB till AB Svensk Exportkredit samt åtgärder för förstärkt utlåning från AB Svensk Exportkredit och Almi företagspartner AB
2008-11-11
Varslen i Tidaholm och regeringens agerande
2008-11-11
En samlad politik för de hemlösa
2008-11-11
Krisens verkningar i Skaraborg
2008-11-11
Felaktig läkemedelsanvändning
2008-11-11
Könsblind regeringsform
2008-11-11
Åtgärder för att etanol inte ska vara dyrare än bensin
2008-11-11
Information mot prostitution
2008-11-11
Framtagandet av en EU-strategi för barnets rättigheter
2008-11-11
Framtida väg- och järnvägsinvesteringar i Värmland
2008-11-11
Stöd till renovering samt till om- och tillbyggnad av hus
2008-11-11
Diskriminering av ledarhundsförare
2008-11-11
Tillgänglighet till tolkning
2008-11-11
Västsaharas självständighetsfråga under svenskt ordförandeskap
2008-11-11
Forskningspropositionen och de nya universiteten
2008-11-11
Information till nyanlända asylsökande
2008-11-11
Valfrihetssystem
2008-11-10
Förskolans ledarskap
2008-11-10
Utvecklingen i Kongo
2008-11-10
Kvinnliga rattfyllerister
2008-11-10
Samordning av samhällets insatser vid varsel i Jämtlands län
2008-11-07
2008-11-07
Kvalitetssäkring av betygen
2008-11-07
Underlättande för bygglärlingar att få arbete
2008-11-07
Utvecklingen i den kommunala sektorn
2008-11-07
Lärarlyftet
2008-11-07
Åtgärder för att möta varslen i Stockholm
2008-11-07
Situationen för barnsjukvården
2008-11-07
Åtgärder mot varslen i Sörmland
2008-11-07
Kvinnor i Georgien
2008-11-07
Strategi för landsbygdens utveckling
2008-11-07
Ett delat barnbidrag
2008-11-07
SVT:s mediebevakning på Gotland
2008-11-07
Elektromagnetisk strålning
2008-11-06
Barnperspektivet vid vårdnadstvister
2008-11-06
Stärkt integritet vid smygfilmningssituationer
2008-11-06
EU-kommissionen och second hand
2008-11-06
Cypernföretag och skatteflyktslagen
2008-11-06
IP v6 i statlig förvaltning
2008-11-06
Stopp för export av krigsmateriel till Colombia
2008-11-06
Resenärers rättigheter
2008-11-06
Tilläggsdirektiv till utredningen om Yrkesdansarutbildning i klassisk dans (U 2008:02)
2008-11-06
Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet
2008-11-06
Översyn av postlagen m.m.
2008-11-05
Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.
2008-11-05
2008-11-05
2008-11-05
2008-11-05
2008-11-05
2008-11-05
Nivån i a-kassan
2008-11-05
Åtgärder för att stärka rättssäkerheten och det civila samhället i Afghanistan
2008-11-05
Tolkhjälp för elever med hörselskada
2008-11-05
Extra stödinsatser vid uppsägningar och varsel
2008-11-05
Europeisk flygskola
2008-11-05
Forskningssatsning på Högskolan Dalarna
2008-11-05
Gränshinder i Norden
2008-11-05
Handlingsplan mot våldtäkt
2008-11-05
Lika möjligheter för personer med funktionsnedsättningar inom biståndspolitiken
2008-11-05
Ändrade bestämmelser om anslagsavräkning
2008-11-05
Ändrad sammansättning i Arbetsdomstolen i diskrimineringstvister
2008-11-05
Bättre genomförande av EG:s byggplatsdirektiv
2008-11-04
Internationellt förbud mot klustervapen
2008-11-04
Sveriges kreativa näringar
2008-11-04
Omsorgsverksamhet på entreprenad
2008-11-04
Nya förutsättningar för Sveriges ekonomiska utveckling
2008-11-04
Bokföringslagen och biståndsverksamhet
2008-11-04
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2008-11-04
Ersättningssystemet för mervärdesskatt för kommuner och landsting
2008-11-04
Ersättningssystemet för mervärdesskatt för kommuner och landsting
2008-11-04
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2007
2008-11-04
Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
2008-11-04
Förlängd giltighetstid för försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse
2008-11-04
Ändring i lagen om elcertifikat
2008-11-04
Ränta vid återkrav inom arbetslöshetsförsäkringen m.m.
2008-11-03
Enklare semesterregler
2008-11-03
Nya regler för arbetskraftsinvandring
2008-11-03
Förbud mot utsläppande på marknaden av päls av katt och hund m.m.
2008-11-03
Elektroniska företagsinteckningsbrev, m.m.
2008-11-03
Europeiskt småmålsförfarande
2008-11-03
Lag om företagshypotek
2008-11-03
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
2008-11-03
Ledighetsrätt för personer som arbetar med stöd av särskilda regler om sjukersättning, m.m.
2008-10-31
Tillval i hyresrätt
2008-10-31
Forskning på förskolan
2008-10-31
Turismens effekter
2008-10-31
Informations- och upplysningskampanj om förebyggande insatser mot livmoderhalscancer
2008-10-31
Göteborg Wind Orchestra
2008-10-31
Implementering av resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet
2008-10-31
Kilskriftstavlor - ett världsarv
2008-10-31
Rättvisa i sjukförsäkringen
2008-10-31
Utökat elektroniskt informationsutbyte
2008-10-30
2008-10-30
Marinens musikkår
2008-10-30
Skolan som vinstmaskin
2008-10-30
Fjälljakt
2008-10-30
Arbetsförmedlingens resurser för dem som står längst från arbetsmarknaden
2008-10-30
Forskningspengar till Södertörns högskola
2008-10-30
Demokratisk insyn i Posten AB under och efter den föreslagna fusionen med Posten Danmark
2008-10-30
Tågtrafiken på Ostkustbanan
2008-10-30
Varsel i Örebro län
2008-10-30
Kränkning av mänskliga rättigheter i Colombia
2008-10-30
Statlig lönegaranti för anställda på Sterling
2008-10-30
Biljettocker
2008-10-30
Nytt fängelse i Norrköping
2008-10-30
Telekompaketet och tillgången till Internet
2008-10-30
Diskriminering av friskoleelever
2008-10-30
EU-ländernas ansvar för förföljelsen av romer
2008-10-30
Marockanska övergrepp mot västsahariska människorättsaktivister
2008-10-30
Socialtjänstens HBT-kompetens vid tvister om vårdnad, boende och umgänge
2008-10-30
Kreditkrisen och småföretagen
2008-10-30
Småskalig vedeldning
2008-10-30
Luftförsvar av Sverige med ensad flotta av JAS 39 Gripen
2008-10-30
Utsläppsminskningar utomlands
2008-10-30
Europeiska investeringsbankens stöd till SMF
2008-10-30
Arbetsgrupper hos regeringen
2008-10-30
Tillsättande av Regelrådet
2008-10-30
Effekter av regeringens skattesänkningar
2008-10-30
Psoriasis - en allvarlig systemsjukdom
2008-10-30
Samarbete mellan näringslivet och kvalificerad yrkesutbildning
2008-10-30
Säkerhetspolisens arbete
2008-10-30
Barnahus
2008-10-30
Utfasning av perkloretylen
2008-10-30
Avstängning från Internet
2008-10-30
Utvärdering och analys inom utbildningsområdet
2008-10-30
Översyn av regleringen av de nationella vaccinationsprogrammen, m.m.
2008-10-30
Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter
2008-10-30
Tilläggsdirektiv till Skatteförfarandeutredningen (Fi 2005:10)
2008-10-30
Ändring i patientdatalagen (2008:355)
2008-10-30
Rambeslut om utbyte av uppgifter ur kriminalregister
2008-10-30
Rambeslut om erkännande och övervakning av vissa icke frihetsberövande påföljder
2008-10-30
Skyldighet för kommunerna att lämna uppgifter om djurskydd m.m.
2008-10-30
Rambeslut om utevarodomar
2008-10-30
Dataskyddsrambeslutet
2008-10-30
Ändring av rambeslut om bekämpande av terrorism
2008-10-30
Insatser för att hantera omfattande elavbrott
2008-10-29
Totalförsvarsplikten i framtiden
2008-10-29
2008-10-29
Vården för patienter med sällsynta diagnoser
2008-10-29
Bristen på vårdplatser i sjukvården
2008-10-29
Åtgärder mot spridning av förfalskade läkemedel
2008-10-29
Riksrevisionens granskning av styrningen av privat äldreomsorg
2008-10-29
Motverkande av diskriminering i arbetslivet
2008-10-29
Omställningsavtal
2008-10-29
Tonnageskatt och utflaggning
2008-10-29
Minskat aktiesparande
2008-10-29
Statens ägande i Nordea och SBAB
2008-10-29
Handlingsplan för samhällets informationssäkerhet
2008-10-29
Ökad brottslighet
2008-10-29
Rekrytering av ny generaldirektör till Finansinspektionen
2008-10-29
Räddningspaket för världens fattiga
2008-10-29
Effektivare ersättning till brottsoffer
2008-10-29
Datalagringsdirektivet och den personliga integriteten
2008-10-29
Bärighetsanslaget
2008-10-29
Rättslotsar i rättsväsendet
2008-10-29
Socialtjänstens riskbedömning i tvister om vårdnad, boende och umgänge
2008-10-29
Hotade folkrörelser i Nicaragua
2008-10-29
Stöd till frivilligorganisationernas demokratiarbete
2008-10-29
Anslag till RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer
2008-10-29
Arbetsuppdraget för RFSL:s brottsofferjour för HBT-personer
2008-10-29
Underlättande för icke-akademiska uppfinnare
2008-10-29
Praxis vid förföljelse på grund av sexuell läggning
2008-10-29
Avvisningar till Libyen
2008-10-29
Mödradödlighet i Nicaragua
2008-10-29
EU:s ekonomiska stöd för att förhindra mödradödlighet
2008-10-29
Konferens med Norge
2008-10-29
Klimatkonsekvenser av motorvägar
2008-10-29
Sveriges stöd till FAO:s fortsatta arbete för rätten till mat
2008-10-29
Lokalisering av granskningsmyndighet för socialförsäkringarna
2008-10-29
Dubbelspår mellan Södertälje hamn och Södertälje centrum
2008-10-29
Skyddet för romers mänskliga rättigheter i Italien
2008-10-29
Gränspolisens agerande i avvisningsärenden
2008-10-28
Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag
2008-10-28
Undvikande av internationell dubbelbeskattning
2008-10-28
Säkra förare på mopeder, snöskotrar och terränghjulingar
2008-10-28
Befogenhet att beslagta fisk och annan egendom enligt fiskelagen
2008-10-28
2008-10-28
2008-10-28
Den ekonomiska krisen och bankernas ansvar
2008-10-28
Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
2008-10-27
F-skatt åt fler
2008-10-27
2008-10-27
2008-10-27
Statligt studiestöd
2008-10-27
Förbjudna hönsburar
2008-10-27
Uppgifter om förvanskningar av bevisning i rättegångar
2008-10-27
Folkbokföring, Skatteverket och regional hänsyn
2008-10-27
Folkbokföringen
2008-10-27
HBT-personers mänskliga rättigheter i Sarajevo
2008-10-27
Ökat ägaransvar inom bank- och kreditinstitutssektorn
2008-10-27
Säkerhetspolitisk risk med gasledningen
2008-10-27
Svenska företags verksamhet på Västbanken
2008-10-27
Västsahara och EU:s Marockoförbindelser
2008-10-27
Funktionshindrade barns ställning vid val av friskola
2008-10-27
Möjlighet att söka uppehållstillstånd från annat land än hemlandet
2008-10-27
Möjligheter för afghaner att ansöka om uppehållstillstånd
2008-10-27
Självmordssajter
2008-10-24
Immunitet och privilegier för Organisationen för gemensamt försvarsmaterielsamarbete (Occar)
2008-10-24
Vissa skyldigheter för innehavare av elektriska ledningar
2008-10-24
En effektivare dagligvaruhandel
2008-10-24
Design i svenska företag
2008-10-24
Svensk hållning rörande avvisningar till Grekland
2008-10-24
Översyn av sekretesslagen
2008-10-24
Värnande av hyresrätten
2008-10-24
Kriminalvård för kvinnor i Norrland
2008-10-24
Konsulär representation i "The Kurdistan Region"
2008-10-24
Behov av fler ingenjörer
2008-10-24
Blodgivning för män som har sex med män
2008-10-24
Nationell maritim strategi
2008-10-24
Fisket i Halland
2008-10-24
Regeringens och myndigheters utrikespolitik
2008-10-24
Näringspolitik för Västerbotten
2008-10-24
Varselvågen i Västerbotten
2008-10-24
Investeringar på ockuperad mark
2008-10-24
Tillgång på tillförlitlig och billig elkraft
2008-10-23
Stabilitetsstärkande åtgärder för det svenska finansiella systemet
2008-10-23
Ett lyft för forskning och innovation
2008-10-23
Den nya tandvårdsreformen
2008-10-23
Arbete för hållbar utveckling i förskola och skola
2008-10-23
Insatser för nytillkomna arbetslösa i Jönköpings län
2008-10-23
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av alkohollagen (S 2007:11)
2008-10-23
Tilläggsdirektiv till Energieffektiviseringsutredningen (M 2006:06)
2008-10-23
Utvidgning av insättningsgarantin
2008-10-23
bet 2008/09 SfU4
2008-10-22
2008-10-22
2008-10-22
2008-10-22
Sverigedemokraterna och regeringsfrågan
2008-10-22
Service efter nedläggningen av Svensk Kassaservice
2008-10-22
Propositionen om personalliggare och oannonserade kontrollbesök
2008-10-22
Arbetslivsinstitutets nedläggning och det arbetsmiljöpolitiska kunskapsrådet
2008-10-22
Skolpeng och danskt riskkapital
2008-10-22
Svenskt företag med verksamhet i illegal bosättning på Västbanken
2008-10-22
Ekonomiska skillnader mellan kvinnor och män vid skilsmässa
2008-10-22
Osund EU-konkurrens inom bilindustrin
2008-10-22
Spårning av personer med hiv
2008-10-22
Polisbrist
2008-10-22
Kostnaden för radiokommunikationssystemet Rakel
2008-10-22
Åtgärder mot nedgången i bostadsproduktionen
2008-10-22
Nya droger
2008-10-22
Lönebidrag efter 65
2008-10-22
Förföljelser av kristna i Irak
2008-10-22
Skadlig sjuknärvaro
2008-10-22
Medgivande för Riksbanken att delta i finansieringen av avskrivningen av Liberias skuld till Internationella valutafonden
2008-10-22
Ändring i lagen om lägenhetsregister
2008-10-22
Grönbok om EU och de utomeuropeiska länderna och territorierna
2008-10-22
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra
2008-10-22
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan och Republiken Montenegro å den andra
2008-10-21
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Isle of Man, m.m.
2008-10-21
Nya bestämmelser om skatte- och tullfrihet för resande från tredje land m.m.
2008-10-21
Justering av en straffbestämmelse i utlänningslagen (2005:716)
2008-10-21
Några beskattnings- och kontrollfrågor vid införsel av vissa punktskattepliktiga varor för privat bruk
2008-10-21
Beskattning av vinster på utländska premieobligationer, m.m.
2008-10-21
Sänkta socialavgifter
2008-10-21
Sänkt skatt på förvärvsinkomster
2008-10-21
Sänkt skatt för pensionärer
2008-10-21
Migration och asylpolitik
2008-10-21
2008-10-21
2008-10-21
Utländska körkort
2008-10-21
Avstannande bostadsbyggande
2008-10-21
Ökad arbetslöshet i Gävleborg
2008-10-21
De kristnas situation i Irak
2008-10-21
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
2008-10-21
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
2008-10-20
En förenklad revisorsgranskning vid fusion av aktiebolag m.m.
2008-10-20
Överlämnande av startprogrammen till Swedfund International AB
2008-10-20
Åtgärder för starkare småföretag
2008-10-20
Regeringens agerande kring fastighetsboxar
2008-10-20
Mäns sexualiserade våld mot kvinnor
2008-10-20
Stöd till kvinnor i prostitution
2008-10-20
Ökade klyftor i vården
2008-10-20
Växande vårdköer
2008-10-20
Utgiftstak
2008-10-20
Jobb- och utvecklingsgarantin
2008-10-20
Behöriga lärare i friskolorna
2008-10-20
Statsanställdas arbetsmiljö
2008-10-20
Försenat försöksdjursdirektiv
2008-10-20
Missbruk på arbetsplatser
2008-10-20
Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter
2008-10-20
Nytt avgiftssystem för finansiering av Inspektionen för strategiska produkter
2008-10-20
Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
2008-10-20
Standardiseringens betydelse i en globaliserad värld
2008-10-17
Partsinsyn och ny teknik i domstol, m.m.
2008-10-17
Godkännande av motorfordon m.m.
2008-10-17
2008-10-17
Tillgång till fiber för bredbandsutbyggnad
2008-10-17
Kamphundsliknande och lösspringande hundar
2008-10-17
Nordiskt alternativ till isländskt Rysslandslån
2008-10-17
Vårdbidrag
2008-10-17
Kristofobin på Lunds universitet
2008-10-17
Tillsynen av att Reach efterlevs
2008-10-17
Indien, kärnkraftsteknologi och icke-spridningsavtalet
2008-10-17
Höjd fastighetsskatt
2008-10-17
Våld mot den kristna minoriteten i Irak
2008-10-17
Utrotningen av däggdjursarter
2008-10-17
Regeringsstyrd forskning
2008-10-17
Åtgärder mot stigande arbetslöshet i Värmland
2008-10-17
Statliga medel till kvinnojourerna
2008-10-17
Mord på HBT-personer i Irak
2008-10-17
Den svenska vildsvinsstammen
2008-10-17
Omfördelning av kommunal skolpeng
2008-10-17
Fjärrvärmekrav och passivhusetablering
2008-10-17
Uppsagdas ekonomiska situation
2008-10-17
Dispens för antroposofiska läkemedel
2008-10-17
Stöd vid diabetes
2008-10-16
Övertagande av skogskonto och skogsskadekonto vid generationsskifte
2008-10-16
Vissa förenklingar på företagsskatteområdet
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
2008-10-16
Allvarliga arbetsmiljöbrott
2008-10-16
Murbygge på ockuperad mark
2008-10-16
Investeringar i besöksnäringen
2008-10-16
Involvering av parterna i fredsprocessen mellan Israel och Palestina
2008-10-16
Fastighetsboxar som arbetsmiljöfråga
2008-10-16
Ekonomi och arbetares rättigheter i Palestina
2008-10-16
Situationen på Gazaremsan
2008-10-16
Folkrätten och israeliska bosättningar
2008-10-16
FN:s barnkonvention i Palestina och Israel
2008-10-16
Jerusalems framtida status
2008-10-16
Försenade utbetalningar från Försäkringskassan
2008-10-16
Biståndet till Ryssland
2008-10-16
Säkerhetskontroll i domstol
2008-10-16
Norden
2008-10-15
Straff i proportion till brottets allvar
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
2008-10-15
Mäns sexualiserade våld mot kvinnor
2008-10-15
Stereotypa attityder mot kvinnor i medierna
2008-10-15
Samma möjligheter för vågkraft som för vindkraft
2008-10-15
Polisutbildningen
2008-10-15
Tv-sända rättegångar
2008-10-15
HPV-vaccination
2008-10-15
Tre kvinnor begravda levande i Pakistan
2008-10-15
Fritidshus i Danmark
2008-10-15
Ojämlik vård för hörselskadade
2008-10-15
Skattemärke på bilar
2008-10-15
Utarmade stadskärnor
2008-10-15
En begränsad fastighetsavgift för pensionärer, m.m.
2008-10-14
Elektroniskt kungörande av författningar
2008-10-14
Skiljemannakonventionen
2008-10-14
2008-10-14
2008-10-14
Slopad avskattning för personaloptioner
2008-10-14
Åtgärder för att utreda vissa samhällsfarliga brott, m.m.
2008-10-13
Konkurrens på spåret
2008-10-13
Svensk export och internationalisering Utveckling, utmaningar, företagsklimat och främjande
2008-10-13
Trygghetssystemen för företagare
2008-10-13
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010
2008-10-13
2008-10-13
2008-10-13
2008-10-13
Utveckling av friskolor
2008-10-13
Möjlighet att omfördela platser mellan högskolor
2008-10-13
Fortsatta reformer för lokala vin- och spritprodukter
2008-10-13
Gruvbrytning i Pajala och Kolari och behovet av infrastruktur
2008-10-13
Hantering av mindre mängder kött
2008-10-13
Radiosändningar i Södermanland
2008-10-13
Samordningsman för Jönköpings län
2008-10-13
Fler utbildningsplatser på rektorsutbildning
2008-10-10
Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-10
2008-10-10
Demokratiskt inflytande och kontroll över finanskapitalet
2008-10-10
Ändringar i naturgaslagen m.m.
2008-10-10
Ändringar i naturgaslagen m.m.
2008-10-09
Åklagarväsendets brottsbekämpning Integritet - Effektivitet
2008-10-09
Utvidgning av insättningsgarantin
2008-10-09
2008-10-09
Konsekvenser av en avveckling av Sveriges deltagande i Arianeprogrammet
2008-10-09
Läkares väntetider för AT-tjänstgöring
2008-10-09
Solidarisk flyktingpolitik och kommunerna
2008-10-09
Barnkonventionen och kommunerna
2008-10-09
Kommunala gymnasier i Göteborg
2008-10-09
Tilläggsdirektiv till Utredningen av administration, organisering och kontroll av jordbruksstöden (Jo 2007:02)
2008-10-09
Tilläggsdirektiv till utredningen för bildandet av Diskrimineringsombudsmannen (IJ 2008:03)
2008-10-09
Underrättelseinhämtning för vissa polisiära behov
2008-10-09
Försvarsmaktens helikopterresurser
2008-10-09
Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (Verva)
2008-10-09
Redovisning m.m. av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur
2008-10-09
Regelförenklingsarbetet
2008-10-08
Stalkning - ett allvarligt brott
2008-10-08
Ändringar i vallagen m.m.
2008-10-08
2008-10-08
Kapitalförsörjning
2008-10-08
Svensk initiativ till FATF
2008-10-08
Scientologikyrkan, Narconon och missbruksvården
2008-10-08
Speciallivsmedel
2008-10-08
Hedersmord i Pakistan
2008-10-07
Förändrande regler om underprisöverlåtelse för handelsbolag och för lagerandelar i byggnadsrörelse
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
2008-10-07
Nationellt maritimt kristräningscentrum i Kalmar
2008-10-07
Bristande jämställdhet i idrottsförbunden
2008-10-07
Straff för diskriminering
2008-10-07
Ökade löneskillnader i statlig förvaltning
2008-10-07
Ökade klyftor inom vården
2008-10-07
Sänkt sjukpenning för cancersjuka
2008-10-07
Tvångsförflyttning till privata aktörer
2008-10-06
En svensk veteranpolitik, del 2 Ansvaret för personalen före, under och efter internationella insatser
2008-10-06
Prövning av vindkraft
2008-10-06
Slopad kontrolluppgiftsskyldighet rörande tillgångar och skulder, m.m.
2008-10-06
Avveckling av Stängselnämnden
2008-10-06
Ytterligare åtgärder för att genomföra EG-direktiv om mänskliga vävnader och celler m.m.
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
2008-10-06
Minskade anslag till Forum för levande historia 2008
2008-10-06
Avhoppen från Lärarlyftet
2008-10-06
Hungerstrejk mot avrättning och tortyr av kurdiska politiska fångar i Iran
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-05
2008-10-04
2008-10-04
2008-10-04
2008-10-04
2008-10-04
2008-10-04
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
2008-10-03
En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring
2008-10-03
Översyn av kraven för F-skatt
2008-10-03
Ökade utbetalningar av försörjningsstöd
2008-10-03
Skatt efter ålder
2008-10-03
Lärande för hållbar utveckling
2008-10-03
Gotsam
2008-10-03
Registrering av testamenten
2008-10-03
Världsbankens stöd till icke förnybara energikällor
2008-10-03
Växande kritik mot IMF i syd
2008-10-03
Kronofogdemyndighet i problem
2008-10-03
Krisen inom Kronofogdemyndigheten
2008-10-03
Statslösa palestinier
2008-10-03
Åtgärder mot metallstölder
2008-10-03
Lokaliseringsorter för Transportstyrelsen
2008-10-03
De kubanska fångarna i USA
2008-10-03
Allsidiga läromedel om upphovsrätt och fildelning
2008-10-02
Förlängd giltighetstid för försöksverksamheten med villkorlig körkortsåterkallelse
2008-10-02
Transportstyrelsen och dess verksamhet
2008-10-02
Sveriges antagande av rambeslut om verkställighet av utevarodomar
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
2008-10-02
Inrättande av Kompetensrådet för utveckling i staten
2008-10-02
Tilläggsdirektiv till Miljöprocessutredningen (M 2007:04)
2008-10-02
Tilläggsdirektiv till Utredningen Översyn av ransoneringslagen (1978:268) och prisregleringslagen (1989:978) samt viss angränsande lagstiftning (Fö 2007:04)
2008-10-02
Avveckling av ombudsmännen mot diskriminering
2008-10-02
Regelförändringar till följd av en EU-gemensam viseringskodex m.m.
2008-10-01
Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen
2008-10-01
Lag om valfrihetssystem
2008-10-01
Mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01
2008-10-01