Datum
Benämning
Titel
2009-12-23
Rätten till språkfrihet
2009-12-23
Iranska regimens efterlysningar via Interpol av regimkritiker i exil
2009-12-23
Omfördelning av anslaget till djurskydd
2009-12-23
Förenklad administration av ROT-avdraget
2009-12-23
Miljöskatter på förpackningsmaterial
2009-12-22
En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn
2009-12-22
Papperslösas rätt till sjukvård
2009-12-21
Straffrättsliga åtgärder till förebyggande av terrorism
2009-12-21
Försörjningskrav vid anhöriginvandring
2009-12-21
En nedre promillegräns för sjöfylleri
2009-12-21
Ändring i lagen (1996:506) om överlåtelse av en förvaltningsuppgift till en övervakningskommitté m.m.
2009-12-21
Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
2009-12-21
Ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
2009-12-21
Patientnämnderna - begränsning av sekretessbrytande bestämmelse
2009-12-21
Arbetet med klimatflyktingproblematiken
2009-12-21
Åtgärderna för unga inom jobbgarantin
2009-12-21
Åtgärder inom jobbgarantin för unga
2009-12-21
Arbetsmarknadsåtgärder för ungdomar
2009-12-21
Jobbgarantin för unga
2009-12-21
IMO:s svavelregler
2009-12-21
Vaccination av små barn
2009-12-21
Hbt-personers mänskliga rättigheter i Montenegro
2009-12-21
Lundens ungdomshem
2009-12-21
Klassning av grön laser som vapen
2009-12-21
Följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet
2009-12-21
Genomförande av EU:s nya driftskompatibilitetsdirektiv m.m.
2009-12-21
En översyn av namnlagen
2009-12-21
Analys och genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar
2009-12-21
Översyn av lagstiftningen om utländska filialer m.m.
2009-12-21
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2009-12-21
Hyresrätt m.m.
2009-12-21
Ägande och förvaltning av hyreshus
2009-12-18
Regeringens förhållningssätt till riksdagen
2009-12-18
Innebörden av termen transportabilitet i medicinska sammanhang
2009-12-18
Miljöövervakning av hav
2009-12-18
Kontroll av läkemedelsförsäljning
2009-12-18
Läkarutbildning vid Örebro universitet
2009-12-18
Ansvar för giftsanering i Chile
2009-12-18
Jakt och viltvård
2009-12-17
Bilprovning i glesbygd
2009-12-17
Indelningen av Sverige i anmälningsområden
2009-12-17
Åtgärder mot kringgående av lagen om anställningsskydd
2009-12-17
Hjälp till utsatta för våldtäktsförsök
2009-12-17
Tilläggsdirektiv till Delegationen för jämställdhet i skolan (U 2008:08)
2009-12-17
Tilläggsdirektiv till Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige (Ju 2006:02)
2009-12-17
Ett rättvisare och enklare studiemedelssystem för utlandsstudier i en globaliserad värld
2009-12-17
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tjänstehundar (Jo 2009:01)
2009-12-17
Tilläggsdirektiv till Djursmittsutredningen (Jo 2007:05)
2009-12-17
Utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009
2009-12-17
En ny myndighet med ansvar för exportstöd till försvarsindustrin och försäljning av övertalig materiel
2009-12-17
Inhämtande av bevis som ska användas i straffrättsliga förfaranden
2009-12-17
Insolvens- och utsökningsrätt
2009-12-16
Kompletteringar av socialförsäkringsbalken
2009-12-16
2009-12-16
Utvecklat arbete med utländska kontrolluppgifter
2009-12-16
Spontana kontrolluppgifter
2009-12-16
Närvaro vid skatteutredning i annat land
2009-12-16
Förbifartens laglighet i förhållande till EU:s miljökvalitetsnormer
2009-12-16
Åtgärdsprogrammen för hotade arter
2009-12-16
Åtgärder mot läckande vrak
2009-12-16
Myndighetskompetens när det gäller frågan om religionsbyte
2009-12-16
Uganda och dödshot mot homosexuella
2009-12-16
Bilden av arbetslösheten
2009-12-16
Utvecklingsarbete i Gävle efter besked om Ericssons nedläggning
2009-12-16
Gävles behov av kraftsamling efter beskedet om Ericssons nedläggning
2009-12-16
Skatten för pensionärer
2009-12-16
Läkarbristens effekter på vårdkvaliteten
2009-12-16
Illegala spelautomater
2009-12-16
Demokratiskt bakslag i Turkiet
2009-12-16
Turkiets förbud mot landets främsta kurdiska parti, DTP
2009-12-16
Klustervapen
2009-12-16
Könsselektiva aborter
2009-12-16
Tortyr i Egypten
2009-12-16
Åtgärder mot narkotikahantering inom alla EU:s medlemsstater
2009-12-16
Demokratiskt bakslag i Turkiet
2009-12-16
Schweiz och Liechtensteins hemliga bankkonton
2009-12-16
Kulturjobb
2009-12-16
Barnbilaga i statsbudgeten
2009-12-16
Hbt-personers situation i Rwanda
2009-12-16
Europeiska rådets decembermöte
2009-12-15
En reformerad grundlag
2009-12-15
Vissa kulturmiljöfrågor
2009-12-15
Otillåtna avfallstransporter och manipulerade avgasreningssystem
2009-12-15
2009-12-15
2009-12-15
Åtgärder mot arbetslösheten i Västerbotten
2009-12-15
Tillgänglighet i boendet för äldre och funktionshindrade
2009-12-14
God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?
2009-12-14
Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor
2009-12-14
Kunskap om vissa cancerrisker
2009-12-14
Stängning av Demokratiska samhällspartiet i Turkiet
2009-12-14
Vapenklassning av gröna laserpekare
2009-12-14
Svensk lagstiftning vid insats utomlands
2009-12-14
Hyressättning vid insats med beslut om boende enligt LSS
2009-12-14
Förbudet mot DTP i Turkiet
2009-12-14
Schweiz bilaterala avtal med EU och minaretförbudet
2009-12-14
Minaretförbudet och Europakonventionen om mänskliga rättigheter
2009-12-14
Presstödet
2009-12-14
Immigranters rättigheter i Sverige
2009-12-11
2009-12-11
2009-12-11
2009-12-11
Styrningen av Vattenfall
2009-12-11
Rimliga förutsättningar för a-kassorna
2009-12-11
Ersättning för avbrott på elnät
2009-12-11
Kommunernas ökade kostnader för försörjningsstöd.
2009-12-11
Sveriges Kommuner och Landsting om ID-kortsproblemen
2009-12-11
Förseningar av utbetalningarna från a-kassorna
2009-12-11
Internetsäkerhet i skolan
2009-12-11
Utredning och beslut om en gemensam lägescentral
2009-12-11
Rullstolar på tåg
2009-12-11
Sjukförsäkringen i förändring
2009-12-11
Nordenkunskaper i grundskolan
2009-12-10
Att nå ut och nå ända fram Hur tillgången till policyinriktad utvärdering och forskningsresultat inom utbildningsområdet kan tillgodoses
2009-12-10
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2008
2009-12-10
Nationell samling kring kreativa näringar
2009-12-10
Utvecklingen för kooperativ vindkraft
2009-12-10
Uttagsskatt på kooperativ vindkraft
2009-12-10
Förändring av semesterlagen
2009-12-10
Vräkning av barn
2009-12-10
Skattesänkningar och utanförskapet
2009-12-10
Den inre marknadens förutsägbarhet
2009-12-10
Försenade utbetalningar av stöd till jordbrukare
2009-12-10
Tilläggsdirektiv till utredningen om styrmedel för bättre vattenkvalitet (M 2008:06)
2009-12-10
Strategi för samverkan om forskning och innovation för ett effektivt och långsiktigt hållbart transportsystem
2009-12-10
Förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige
2009-12-10
Ändringar i sjukförsäkringen
2009-12-10
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning m.m.
2009-12-10
Fordonsbesiktning
2009-12-09
Barnpornografibrottet
2009-12-09
Stärkt ställning för patienten - vårdgaranti, fast vårdkontrakt och förnyad medicinsk bedömning
2009-12-09
Enhetstillstånd för förenklade förfaranden - nya bestämmelser i EG:s tullagstiftning
2009-12-09
2009-12-09
2009-12-09
2009-12-09
2009-12-09
2009-12-09
2009-12-09
Förändringar i a-kassesystemet
2009-12-09
Användning av dopningspreparat utanför idrotten
2009-12-09
Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken
2009-12-09
Ackrediterat dopningslaboratorium
2009-12-09
Lån till skattesänkningar
2009-12-09
Den ekonomiska situationen för kommuner i glesbygd
2009-12-09
Sexualiserat våld mot kvinnor i Sydafrika
2009-12-09
Strömsholms kanal
2009-12-09
Pension är uppskjuten lön
2009-12-09
Arbetsgivarintyg från företag som upphört
2009-12-09
Ersättning från a-kassan efter utskrivning från sjukförsäkringen
2009-12-09
Styrkande av identitet för att få ut mediciner
2009-12-09
Körkort för ID-kortslösa
2009-12-09
Åtgärder för att underlätta ID-kortsanskaffning
2009-12-09
Massarresteringar av studenter i Iran
2009-12-09
Uppåkra Arkeologiska Center
2009-12-09
Nationell kampanj för användning av brandvarnare
2009-12-09
Vanvård av kor
2009-12-09
Samhalls arbetsmiljöansvar
2009-12-09
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2009-12-09
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2009-12-09
Riksrevisorernas årliga rapport
2009-12-09
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2009-12-09
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2009-12-09
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2009-12-09
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2009-12-08
Svenskundervisning för invandrare i folkhögskola
2009-12-08
Sekretess vid Skatteverkets handläggning av ärenden om dödförklaring
2009-12-08
Antalet platser för intagna inom Kriminalvården
2009-12-08
Förebyggande insatser mot våld
2009-12-08
Kvinnor och barn som brottsoffer
2009-12-08
Situationen i Bosnien och Hercegovina
2009-12-08
Kurdernas situation
2009-12-08
Tryck- och yttrandefrihetsfrågor
2009-12-08
Utgiftsområde 21 Energi
2009-12-08
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2009-12-08
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2009-12-07
Ansvaret för drabbade cancersjuka och den växande gruppen försäkringslösa
2009-12-07
EU-ländernas växande budgetunderskott
2009-12-07
Insatser för ökat bostadsbyggande
2009-12-07
Anställningsskyddet och anlitande av bemanningsföretag
2009-12-07
Cancersjuka och sjukförsäkringen
2009-12-07
Tid för kultur
2009-12-07
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (prop. 2009/10:1)
2009-12-04
2009-12-04
2009-12-04
Småföretagarpolitik
2009-12-04
Företagens regelkostnader
2009-12-04
Hemslöjden och handlingsplanen för de kulturella och kreativa näringarna
2009-12-04
Ansvar för rehabiliteringskedjan
2009-12-04
Provskott av robot 15 före leverans av Visbykorvett till Försvarsmakten
2009-12-04
En fungerande havs- och vattenmyndighet
2009-12-04
REDD-finansiering i Köpenhamn
2009-12-04
Initiativ till en elevdatalag
2009-12-04
Vatikanens hållning till användning av kondom
2009-12-04
Landsbygdsservice
2009-12-04
Kravet på kassaregister i den nya kassaregisterlagen
2009-12-04
Skydd för företagare vid telefonförsäljning
2009-12-04
Tillgänglighet till Internet och mobiltelefon för dem som är dömda till sluten rättspsykiatrisk vård
2009-12-04
Hjärtsjuka och sjukförsäkringens regler
2009-12-04
Upprättelse för vanvårdade
2009-12-04
Stening av kvinnor i Somalia
2009-12-04
Det nordiska skatteavtalet
2009-12-04
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
2009-12-04
Utgiftsområde 8 Migration
2009-12-04
Rättelse av ändring i riksdagsordningen
2009-12-04
Rättelse av ändring i riksdagsordningen
2009-12-04
Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol
2009-12-04
Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol
2009-12-04
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2009-12-03
Inkluderande arbetsliv
2009-12-03
Sverigefinska synskadade
2009-12-03
Fysisk aktivitet i skolan
2009-12-03
Cancersjuka och de nya sjukförsäkringsreglerna
2009-12-03
Blodgivning och diskriminering på grund av sexuell läggning
2009-12-03
Arbetsmiljön på Samhall
2009-12-03
Bolidens ansvar för verksamhet i Chile
2009-12-03
Stöd till de drabbade av Bolidens verksamhet i Chile
2009-12-03
Beräkningssystem för bostadsbidrag
2009-12-03
Arbetsmarknaden i Jämtlands län
2009-12-03
Konsekvenser av nordiskt skatteavtal
2009-12-03
Industriinvesteringarna
2009-12-03
Utredning om tidsbegränsning i svenskundervisning för invandrare
2009-12-03
Ny organisation för antidopningsverksamheten
2009-12-03
Tilläggsdirektiv till Arbetsmiljöpolitiskt kunskapsråd (A 2008:02)
2009-12-03
Ändring i reglerna om beskattning av underskottsföretag
2009-12-03
Ändringar av stadgarna för Internationella valutafonden och Världsbanken
2009-12-03
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2009-12-03
Oberoendet i den kommunala revisionen
2009-12-03
Oberoendet i den kommunala revisionen
2009-12-02
Förhandlingar om ett återförenat Cypern
2009-12-02
Förutsägbarheten för ekonomin i kommuner och landsting
2009-12-02
Riskbedömningar när det gäller barn som upplever och bevittnar våld
2009-12-02
Bindande överenskommelser i Köpenhamn om klimatet
2009-12-02
Ökning av försörjningsstöden
2009-12-02
Bergslagspendeln
2009-12-02
Skillnader i vaccinationsgrad mellan befolkningsgrupper
2009-12-02
Möte med Europafackets ledning under Sveriges EU-ordförandeskap
2009-12-02
Banverket Produktions huvudkontor
2009-12-02
EU:s minskning av växthusgasutsläpp med 30 procent
2009-12-02
Kadmium i livsmedel
2009-12-02
Barnrättsakademin vid Örebro universitet
2009-12-02
Burma och den borgerliga regeringen
2009-12-02
Marockos förföljelse av västsahariska MR-aktivister
2009-12-02
Presidentvalet i Honduras
2009-12-02
Parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder
2009-12-02
EU och världsutställningen i Shanghai
2009-12-02
Demokrati vid världsutställningen i Shanghai
2009-12-02
Goldstonerapporten om Gaza
2009-12-02
Tillgång på datorer i grundskolan
2009-12-02
Uppföljningskonferens av kvinnokonventionen Cedaw
2009-12-02
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
2009-12-02
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2009-12-02
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2009-12-02
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2009-12-01
Ny myndighetsstruktur på transportområdet
2009-12-01
Säkerhetskopiors rättsliga status
2009-12-01
En politik för det civila samhället
2009-12-01
2009-12-01
2009-12-01
Taxibranschens rykte
2009-12-01
Begreppet arbetsbrist och användande av inhyrd personal
2009-12-01
Svenskt internationellt fartygsregister
2009-12-01
Det nya punktskattedirektivet
2009-12-01
Det nya punktskattedirektivet
2009-12-01
Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete
2009-12-01
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2009-11-30
Insolvensutredningens förslag
2009-11-30
Tillgången till äggfritt vaccin
2009-11-30
Deltidsregeln och arbetslinjen
2009-11-30
Vattenfalls FoU-program
2009-11-30
Service i hela landet
2009-11-30
Djurskydd inom grisuppfödningen
2009-11-30
Mord och hot mot muslimer i Pakistan
2009-11-30
Uppehållstillstånd för hela familjen
2009-11-27
Nyckelfrågor kring finansiering av Förbifart Stockholm
2009-11-27
Skyddet för försöksdjur
2009-11-27
Dödsstraffet i Iran
2009-11-27
Brister i djurskyddsorganisationen
2009-11-27
Miljövänligt byggande
2009-11-27
Vägverkets regionkontor i Härnösand
2009-11-27
FN-konventionen om skydd mot påtvingade försvinnanden
2009-11-27
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
2009-11-26
Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering - egenansvar med professionellt stöd
2009-11-26
Förbifart Stockholm och kollektivtrafiken
2009-11-26
Cykling
2009-11-26
Förbifart Stockholms effekter på sårbarhet och trängsel
2009-11-26
Arbetet med trafikplan 2010-2021
2009-11-26
Helcoms handlingsplan för Östersjön
2009-11-26
Transparens och länderrapporter om kapitalrörelser
2009-11-26
IMF, Världsbanken och korruptionsbekämpning
2009-11-26
Ägande av svenska storföretag och skatteparadisen
2009-11-26
Införande av en minnesdag tillägnad Raoul Wallenberg
2009-11-26
Tillsynen av efterlevnaden av djurskyddslagen
2009-11-26
Tilläggsdirektiv till utredningen om lärlingsanställning (U 2009:02)
2009-11-26
Tilläggsdirektiv till Målutredningen (Ju 2008:11)
2009-11-26
Översyn av reglerna för flyttningsbidrag
2009-11-26
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2009-11-26
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2009-11-26
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2009-11-25
2009 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2009-11-25
En sänkning av kapitalkravet för privata aktiebolag
2009-11-25
2009-11-25
Indelningen av Sverige i anmälningsområden
2009-11-25
Effekter av vårdnadsbidraget
2009-11-25
Kilometerskatt för tunga lastbilar
2009-11-25
Likvärdig service i hela landet
2009-11-25
Förtroendet för näringsministern
2009-11-25
Förhållandena inom svensk grisuppfödning
2009-11-25
Statsministerns förtroende för näringsministern
2009-11-25
Utvisning av flyktingklassade statslösa palestinier
2009-11-25
Västsaharisk medborgare i rättsligt vakuum
2009-11-25
Gallringsregler för ungdomspåföljder
2009-11-25
Deltagande i vattenmässa i Israel
2009-11-25
Ersättningstransport vid tågstopp
2009-11-25
Marocko och Aminatou Haidar
2009-11-25
Åtgärder mot fattigdomen i Europa
2009-11-25
Reformering av reglerna om ersättning från a-kassan
2009-11-25
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)
2009-11-25
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
2009-11-25
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
2009-11-25
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
2009-11-25
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
2009-11-25
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
2009-11-25
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
2009-11-25
Ändringar i premiepensionssystemet
2009-11-25
Utnämningspolitiken
2009-11-25
Riksdagsledamöternas pensionssystem
2009-11-25
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2009-11-25
Vissa integritetsfrågor
2009-11-24
2009-11-24
Konvention om klusterammunition
2009-11-24
Statsministerns uttalande om stopp för bonussystem
2009-11-24
Kommuners ansvar då friskola läggs ned
2009-11-24
Åldersgräns för piercing och tatueringar
2009-11-24
Exportförbudet mot snus
2009-11-24
Prissättning inom taxibranschen
2009-11-24
Kontanthantering i butikerna
2009-11-24
Verkställande av ungdomsstraff
2009-11-24
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2009-11-23
Åtgärder för att bekämpa arbetslösheten
2009-11-23
Utvidgning av EU:s tjänstedirektiv
2009-11-23
Insatser för unga lagöverträdare
2009-11-23
Sparbankers framtid
2009-11-23
Sexköpslagen
2009-11-23
Förhållandena i sjukförsäkringssystemet
2009-11-23
Att främja ungdomars rörlighet i utbildningssyfte
2009-11-23
Ändrad verksamhetsform för flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket samt vissa luftfartsfrågor
2009-11-20
Nationell skoterpolitik
2009-11-20
Uppgifter för statliga myndigheter och försäljningen av Apoteket AB
2009-11-20
Åtgärder för att förhindra huskapning
2009-11-20
Organisationen för djurskyddskontrollerna
2009-11-20
ECT-behandling
2009-11-20
Åtgärder för långtidssjukskrivna
2009-11-20
Kryssningskaj i Visby
2009-11-19
Fingeravtryck i uppehållstillstånd
2009-11-19
2009-11-19
2009-11-19
Jazzmusikens ställning i kulturpolitiken
2009-11-19
Gröna städer och grön teknologi
2009-11-19
Sexköpsbrott och synen på brottsoffer
2009-11-19
Ratificering av konventionen om klusterammunition
2009-11-19
Åtgärder mot långtidsarbetslösheten
2009-11-19
Utbetalningar av gårdsstöd
2009-11-19
Service i glesbygd
2009-11-19
Sveriges deltagande vid israelisk vattenmässa
2009-11-19
Sexköpslagens framtida utveckling
2009-11-19
Grönare ägardirektiv för Vattenfall
2009-11-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en pensionsmyndighet (S 2008:05)
2009-11-19
Tilläggsdirektiv till Avvecklingsmyndigheten för Statens räddningsverk, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar (Fö 2008:04)
2009-11-19
Viss översyn av ansvarsfördelning och organisation när det gäller samhällets informationssäkerhet
2009-11-19
Havsplanering i svenska vatten
2009-11-19
En lag om domstolar och domare
2009-11-19
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
2009-11-19
Brott mot Internationella brottmålsdomstolens rättskipning
2009-11-19
Immunitet för stater och deras egendom
2009-11-19
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2009-11-19
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2009-11-18
Kommunernas möjlighet till kameraövervakning
2009-11-18
Ägandet av Vattenfall
2009-11-18
Reglering av sms-lån
2009-11-18
Kritiska punkter i den nationella planen för transportsystemet och Förbifart Stockholm
2009-11-18
Antagningen till högskolan för elever som studerat på International Baccalaureate, IB-programmet
2009-11-18
Den nya kassaregisterlagen
2009-11-18
Zimbabwe
2009-11-18
Kännedom om ECRI
2009-11-18
Europakonventionen 60 år
2009-11-18
Tredjemansrevision
2009-11-18
Exponering av tobak och ungas bruk av tobak
2009-11-18
Kommunal samverkan
2009-11-18
Resistenta bakterier
2009-11-18
Bistånd för att avskaffa hungern
2009-11-18
Ansvaret för krisen i Baltikum
2009-11-18
Rättvis rättegång för fem i USA fängslade kubaner
2009-11-18
Peking + 15 i FN
2009-11-18
Taktiska kärnvapen i Europa
2009-11-18
Arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som har fyllt 65 år
2009-11-18
Arbetslösheten
2009-11-18
Stabilitetsavgift
2009-11-18
Obligatoriskt utgiftstak
2009-11-18
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2009-11-17
Se medborgarna - för bättre offentlig service
2009-11-17
Behovsbedömning av annat än ekonomiskt bistånd enligt socialtjänstlagen
2009-11-17
Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
2009-11-17
Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
2009-11-17
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2009-11-17
Grönbok Reform av den gemensamma fiskeripolitiken
2009-11-17
Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på marknaden
2009-11-17
Vissa ändringar i arbetslöshetsförsäkringen
2009-11-16
2009-11-16
2009-11-16
Barnkonventionen som svensk lag
2009-11-16
FN:s barnrättskommittés kritik av Sverige
2009-11-16
Fotbollsvåldet och Sverige som arrangörsland av idrott
2009-11-16
Skyddsombudens ställning
2009-11-16
Gårdsförsäljning av vin
2009-11-16
Möjligheten för äggallergiker att vaccinera sig mot svininfluensan
2009-11-16
Försäkringskassans underlag för beslut om sjukpenning
2009-11-13
Förändringar i arbetslöshetsförsäkringen - stöd till personer som varit långvarigt sjukfrånvarande och familjehemsföräldrar
2009-11-13
Swedfunds åtaganden i Swedmilk
2009-11-13
Bekämpande av dödsstraff för hbt-personer i Uganda
2009-11-13
Kvinnors situation i Irak
2009-11-13
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2009-11-13
Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens redovisning av skatteuppskov
2009-11-12
Sekretess i vissa anställningsärenden
2009-11-12
Småföretagen och tillgången på lämplig arbetskraft
2009-11-12
Brandskydd för äldre
2009-11-12
Högkostnadsskyddet och privatiseringen av apoteken
2009-11-12
Boende trots betalningsanmärkning
2009-11-12
Arbetsmiljöarbetet
2009-11-12
Stockholmsprogrammets migrations- och asylpolitik
2009-11-12
Åtgärder för industrin i Gävleborg
2009-11-12
Erkännandet av folkmordet på pontier och armenier med flera
2009-11-12
Kommunernas ansvar för den nationella flyktingpolitiken
2009-11-12
Pensionärsskatten i Blekinge
2009-11-12
Försäljning av Vattenfalls elnät
2009-11-12
Kvaliteten inom framtida bilprovning
2009-11-12
Social ekonomi
2009-11-12
Polisens möjligheter att bekämpa brott
2009-11-12
Invasion av spelplan under pågående idrottsutövning
2009-11-12
Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning
2009-11-12
Näringspolitik för sjöfarten
2009-11-12
Praktikplatser, utflaggning och tonnageskatt
2009-11-12
Ägarengagemang och delägarskap
2009-11-12
Bekämpande av dödsstraff för hbt-personer och hiv-smittade i Uganda
2009-11-12
Materialåtervinning för att minska miljöpåverkan
2009-11-12
Avfallsförbränningsteknik på export
2009-11-12
Kompetensförlust vid nedläggning av Kalmaranstalten
2009-11-12
Tilläggsdirektiv till Vägtrafikregisterutredningen (N 2008:04)
2009-11-12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om transporter av frihetsberövade personer (Ju 2009:04)
2009-11-12
Tilläggsdirektiv till Medierådet (U 1990:03)
2009-11-12
Omprövning av betyg inom skolväsendet
2009-11-12
Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
2009-11-12
Kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel m.m.
2009-11-12
Kyrkoantikvariska frågor
2009-11-12
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2009-11-12
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2009-11-12
Trossamfund
2009-11-12
Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.
2009-11-12
Sammanträdesarvode till tillfälliga ersättare i EU-nämnden m.m.
2009-11-12
Kommunal demokrati och kompetens
2009-11-11
2009-11-11
2009-11-11
2009-11-11
2009-11-11
2009-11-11
2009-11-11
Kritiserade jobbcoacher
2009-11-11
Träförädlingens framtid i Gävleborg
2009-11-11
Entreprenörskap i gymnasieskolan
2009-11-11
Inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män
2009-11-11
Försäljning av Vattenfalls elnät
2009-11-11
Åtgärder mot ungdomsarbetslöshet
2009-11-11
Stöd till upprustning av miljonprogramsområden
2009-11-11
Kontroll vid läkemedelsförsäljning
2009-11-11
Regeringens nya bredbandsstrategi
2009-11-11
Äggfritt vaccin
2009-11-11
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna
2009-11-11
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna
2009-11-11
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
2009-11-11
Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna
2009-11-11
Redovisning av kommunal medfinansiering till statlig infrastruktur
2009-11-11
Hösttilläggsbudget för 2009
2009-11-11
Radio och tv i allmänhetens tjänst 2010–2013
2009-11-10
Nya domförhetsregler för en effektivare Europadomstol
2009-11-10
Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
2009-11-10
Åtgärder med anledning av Lavaldomen
2009-11-10
2009-11-10
Konsekvenser av att avreglera Gotlandstrafiken
2009-11-10
Behovet av ökad vuxenutbildning
2009-11-10
Vattenfalls planer på utbyggd kol- och kärnkraft
2009-11-10
Neddragningar inom kriminalvården i Kalmar län
2009-11-10
Kairo + 15
2009-11-10
Toppmötet mellan EU och Kina
2009-11-10
Biståndsminister Gunilla Carlssons besök i Addis Abeba
2009-11-10
Utredning om eventuell flytt av basbataljoner
2009-11-10
Toppmötet mellan Indien och EU
2009-11-10
Flyktingutvisningar
2009-11-10
Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen
2009-11-10
Immunitet och privilegier för Europol
2009-11-10
Den enskildes val av rättsligt biträde
2009-11-10
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2008
2009-11-09
2009-11-09
2009-11-09
2009-11-09
2009-11-09
Beskattning av kooperativ vindkraft
2009-11-09
Åldersdiskriminering på arbetsmarknaden
2009-11-09
Vaccin för allergiker
2009-11-09
Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.
2009-11-09
Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
2009-11-09
Förenklat trossamfundsregister
2009-11-06
Gränslandet mellan sjukdom och arbete Arbetsförmåga/Medicinska förutsättningar för arbete/Försörlningsförmåga
2009-11-06
Regeringens hantering av propositionen om stöd till personer som lämnar sjukförsäkringen
2009-11-06
Sambors arvsrätt
2009-11-06
Lärarutbildningen i matematik
2009-11-06
Sena utbetalningar från a-kassorna
2009-11-06
Sex- och samlevnadsundervisning inom lärarutbildningen
2009-11-06
Trovärdigheten i bredbandssatsning
2009-11-06
Utbildning av lok- och vagnsreparatörer
2009-11-06
Avregleringen av järnvägen, subventionerad regional kollektivtrafik och EU:s statsstödsregler
2009-11-06
Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm
2009-11-05
Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret
2009-11-05
2009-11-05
2009-11-05
2009-11-05
Den svenska arbetsmarknadsmodellen
2009-11-05
Kulturarbetarnas arbetstillfällen och arbetsvillkor
2009-11-05
Åtgärder mot bonussystem
2009-11-05
Sjunkande produktivitet i svenskt näringsliv
2009-11-05
Equality Summit
2009-11-05
Kustbevakningens befogenheter
2009-11-05
Småföretagarnas a-kassa
2009-11-05
Presstöd till kulturtidskrifter
2009-11-05
Folksams grupplivförsäkring
2009-11-05
Hot mot EU:s utsläppshandel
2009-11-05
Rätt till fri abort inom EU
2009-11-05
Balansen mellan resurser till och arbetsuppgifter för Skatteverket
2009-11-05
Sydvästlänken och risker för skogsmark
2009-11-05
Samhällsorientering för nyanlända invandrare
2009-11-05
Förfarandet när ett beslag har hävts
2009-11-05
Lag om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom Europeiska unionen
2009-11-05
Tillämpningen av Lissabonfördraget i riksdagen
2009-11-04
Enklare och tydligare regler för förnybar elproduktion, m.m.
2009-11-04
2009-11-04
2009-11-04
2009-11-04
Infartsparkeringen vid Södertälje Syd
2009-11-04
Bäst-före-datum för miljökonsekvensbeskrivningar
2009-11-04
Rondellen i Järna
2009-11-04
Inslag av frågor om demokrati i högskoleutbildning kopplad till Kina
2009-11-04
Demokratirapport utifrån OS i Peking
2009-11-04
Sommar-OS i Peking och Kinas demokratiutveckling
2009-11-04
Handel med Kina och mänskliga rättigheter
2009-11-04
Swedfunds Makedonienprojekt
2009-11-04
Kvotering till näringslivets styrelser
2009-11-04
Franska livsmedel till Sverige
2009-11-04
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Bermuda
2009-11-04
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Guernsey
2009-11-04
Informationsutbytesavtal och partiella skatteavtal med Jersey
2009-11-03
2009-11-03
2009-11-03
Offentlig upphandling av mat i Sverige
2009-11-03
Ändrad verksamhetsform för Banverkets enhet Banverket Produktion
2009-11-02
Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar
2009-11-02
Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård
2009-11-02
Ändringar i reglerna om beskattning av underskottsföretag
2009-11-02
Oberoendet i den kommunala revisionen
2009-11-02
Dagsaktuell landinformation och avvisning till failed states
2009-10-30
2009-10-30
Jämställdhetsintegrering hos Sveriges myndigheter
2009-10-30
Djurskyddet för herptiler
2009-10-30
Fristadssystemet
2009-10-29
Förändrad ägarstruktur i Aktiebolaget Svensk Bilprovning, m.m.
2009-10-29
En strategi för ungdomspolitiken
2009-10-29
2009-10-29
Beskattning av pension
2009-10-29
Medicinska aborter
2009-10-29
En framtida administration av vissa fiskefrågor
2009-10-29
Tilläggsdirektiv till Delegationen för romska frågor (Ju 2006:10)
2009-10-29
Flexibel skolstart i grundskolan
2009-10-29
En ny modell för samverkan och fördelning av statliga bidrag till regionala och lokala kulturverksamheter
2009-10-29
Ny plattform för musiken
2009-10-28
Skatteverkets resurser för skattekontroll
2009-10-28
Beskattningen av förtidspensionärer
2009-10-28
Gränsproblematiken
2009-10-28
Förhållandet mellan förskola och skola
2009-10-28
En samlad regionalpolitisk utvecklingsstrategi för hela Sverige
2009-10-28
Sparbankers framtid
2009-10-28
Fakturamodellen, fusk och bedrägeri
2009-10-28
Pensionärernas högre skatt och Gävleborgs utveckling
2009-10-28
Pensionärsskatten i Skåne
2009-10-28
Pensionärsskatten i Stockholmsregionen
2009-10-28
Den svenska djurskyddslagstiftningen
2009-10-28
Växande skuldsättning och pensionärsskatten
2009-10-28
Åtgärdspaketet från den 18 december 2007
2009-10-28
ID-kort
2009-10-27
2009-10-27
Pensionärerna och skatten
2009-10-27
Pensionärsskatten
2009-10-27
Statens ansvar för utvecklingen i Västernorrland
2009-10-27
EU:s stöd till en fredsprocess i Somalia
2009-10-27
Införandet av Teckalkriterierna i LOU
2009-10-27
Utveckling i småorter
2009-10-27
Situationen för hbt-personer i Uganda
2009-10-27
Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under år 2008
2009-10-27
Verksamheten inom Europarådet under 2008
2009-10-27
Genomförande av tjänstedirektivet
2009-10-26
2009-10-26
Rehabilitering för soldater i utlandstjänstgöring
2009-10-26
Skillnad i beskattning mellan pensionärer och förvärvsarbetande
2009-10-26
Pensionärsuppgörelsen, pensionärsskatten och Göteborg
2009-10-26
Pensionärsskatten
2009-10-26
Pensionärsskatten och jämställdheten
2009-10-26
Ungdomsarbetslösheten i Stockholmsregionen
2009-10-26
Tjänstledighet för uppdrag inom kyrkan
2009-10-26
A-kassan
2009-10-26
Pensionärsskatten i Skåne
2009-10-26
Stämpelskatt vid förvärv av fast egendom och tomträtter genom vissa slag av delning
2009-10-26
Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl.
2009-10-23
Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete
2009-10-23
Vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010
2009-10-23
Det nya punktskattedirektivet
2009-10-23
2009-10-23
Handläggningstiderna för sjukskrivningsärenden
2009-10-23
Uranbrytning i Sverige
2009-10-23
Utbildning för arbetskraftsförsörjning inom transport- och entreprenadbranschen
2009-10-23
Ett levande EWK-museum
2009-10-23
Jämställdhet i arbetslivet
2009-10-23
Uranbrytning i Sverige
2009-10-23
Stora barngrupper i förskolan
2009-10-23
Akut läge för kristna som skickas tillbaka till Irak
2009-10-23
Ekonomisk ersättning vid vård av sjukt barn
2009-10-23
Förändring av det statliga stödet till kulturtidskrifter
2009-10-23
Kultur i arbetslivet
2009-10-23
Kriminalisering av köp av sexuella tjänster i Europa
2009-10-23
Stockholmsprogrammet och artikel 6 i Europakonventionen
2009-10-23
Trafikdata
2009-10-23
Fängelser i Haparanda och Östersund
2009-10-23
LSS och FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
2009-10-23
Upphandling av vaccin
2009-10-23
Den nya havsmiljömyndigheten
2009-10-23
Nordiska rådet och hbt-frågorna
2009-10-23
Överenskommelsen mellan regeringen, idéburna organisationer inom det sociala området och Sveriges Kommuner och Landsting
2009-10-22
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2009-10-22
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
2009-10-22
2009-10-22
En gemensam myndighet för fiske- och vattenfrågor i Göteborg
2009-10-22
Lagring av trafikdata
2009-10-22
Sidas forskningsanslag
2009-10-22
Rökning i bostäder
2009-10-22
Byggande av bostäder och lokaler i glesbygden
2009-10-22
Skattebeläggning av prästlönetillgångarna
2009-10-22
Svensk kultur i Japan
2009-10-22
Straffskärpning för alkoholsmuggling
2009-10-22
Skatt på fluorerade växthusgaser
2009-10-22
Förberedelser för organisering av kvarvarande delar av Luftfartsverket efter bolagisering av flygplatsverksamheten
2009-10-22
Investeringsfondsfrågor
2009-10-21
Ändringar i premiepensionssystemet
2009-10-21
Ett ytterligare förstärkt jobbskatteavdrag
2009-10-21
Skattefri kapitalvinst och utdelning på andelar inom handelsbolagssektorn
2009-10-21
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009
2009-10-21
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning - uppföljningsrapport 2009
2009-10-21
Ytterligare sänkt skatt för pensionärer
2009-10-21
2009-10-21
Utveckling av näringslivet i Sollefteå
2009-10-21
Fängelset i Östersund
2009-10-21
Uranbrytning i Sverige
2009-10-21
Att bli gift mot sin vilja
2009-10-21
Skattefusk och svartjobb inom taxinäringen
2009-10-21
Polisens agerande vid oroligheter och hantering av anmälningar mot polisen
2009-10-20
2009-10-20
Förmögenhetsskatten och kapitalinflödet
2009-10-20
Ekonomisk trygghet och antalet personer som har jobb
2009-10-20
Miljösmarta livsmedelsråd
2009-10-20
Riskkapitalavdrag
2009-10-20
Reglering och tillsyn av hedgefonder och riskkapitalföretag
2009-10-20
E85
2009-10-20
Språkutbildning i skolan
2009-10-20
EU och megabomber
2009-10-20
Jämställdhetsmötet i Marocko
2009-10-20
Bostadsarrendatorers ställning
2009-10-20
Mobilanvändning vid bilkörning
2009-10-20
Vaccin mot svininfluensan
2009-10-20
Arbetslösa ungdomars psykiska hälsa
2009-10-20
Småföretagarklimatet
2009-10-20
Situationen för hbt-personer i Libyen och Tunisien
2009-10-20
Kvinnojoursverksamhet
2009-10-19
Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning
2009-10-19
Konsekvenser för sjuka och föräldralediga av ändringar i semesterlönelagen
2009-10-19
Regelförenklingsarbetet
2009-10-16
Kommuners ansvar för ensamkommande barn
2009-10-16
Uteblivna effekter av jobbskatteavdraget
2009-10-16
Ratifikation av konventionen mot trafficking
2009-10-16
Bristande rättssäkerhet på Kuba
2009-10-16
Befattningen som kulturråd i Tokyo
2009-10-16
Västsahariska människorättsaktivister
2009-10-16
Frivilligorganisationernas informationsarbete
2009-10-16
Utvärdering av taxibranschens avreglering
2009-10-15
Genomförande av skyddsgrundsdirektivet och asylprocedurdirektivet
2009-10-15
Vård till papperslösa
2009-10-15
Uranbrytning i Skaraborg
2009-10-15
Höjd fastighetsskatt efter mönster från Lettland
2009-10-15
Rätt till sjukpenning vid överklagan
2009-10-15
Hög arbetslöshet i Sörmland och i Eskilstuna
2009-10-15
Utbyggnad av järnvägsspår i Furuvik
2009-10-15
Gränshinder
2009-10-15
Högre kompetens hos arbetsförmedlare
2009-10-15
Utbyggnad av vågkraft
2009-10-15
Översyn av utlämningslagen m.m.
2009-10-14
Utnämningspolitiken
2009-10-14
Anstånd med inbetalning av skatt i samband med uttagsbeskattning, m.m.
2009-10-14
Vissa fastighetsrättsliga skattefrågor
2009-10-14
Beskattning av andelsbyten vid utflyttning
2009-10-14
Ägande och förvaltning av hyreshus
2009-10-14
Avtalet om Citybanan
2009-10-14
Resurser till Naturvårdsverket för fullgörande av uppdrag
2009-10-14
Åtgärder mot energidrycker
2009-10-14
Återinförande av halvtidsfrigivning
2009-10-14
Självhjälpsprogram mot spelberoende
2009-10-14
Resolution 1888 och 1889
2009-10-14
Världens största kärnvapenfria region
2009-10-14
Lokalisering av statlig verksamhet till Kalmar län
2009-10-14
Utvidgande av statens klimatkompensation av transporter
2009-10-14
Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan
2009-10-14
EU:s strategi för Östersjöområdet
2009-10-14
Inkomstgaranti och jobbskatteavdrag
2009-10-13
Stabilitetsavgift
2009-10-13
Stabilitetsavgift
2009-10-13
Svensk marin närvaro i Somalia
2009-10-13
Riksbanken och kontanter
2009-10-13
Fosterdöd
2009-10-13
Utländska företag och registrering
2009-10-13
Tigrar och Kina
2009-10-13
Upphandling för matkvalitet
2009-10-13
Svenska Brukshundklubbens statliga uppdrag
2009-10-13
Beskattning av utomlands bosatta artister och idrottsföreningar
2009-10-13
Problem med a-kassan i samband med arbete utomlands
2009-10-13
Socialtjänstens insatser för unga sexbrottslingar
2009-10-13
Turkiets beslut om militär operation i kurdiska områden
2009-10-13
Vissa psykiatrifrågor m.m.
2009-10-13
Faställelse av Gränsöversynen Sverige–Finland 2006
2009-10-13
Meddelande om EU och Arktis
2009-10-13
Norden
2009-10-12
Utvisning till Turkiet
2009-10-09
2009-10-09
En ändrad skogsvårdslag
2009-10-09
Översyn av mediekoncentrationen i Sverige
2009-10-09
Försenad utbetalning av arbetslöshetsersättning
2009-10-09
Åtgärder mot avindustrialisering och avfolkning
2009-10-09
Kronofogdemyndighetens hantering av vräkningar
2009-10-09
Avregleringen av fordonsbesiktningen
2009-10-09
Utfärdande av svenskt ID-kort för utländska medborgare som är folkbokförda i Sverige
2009-10-09
Polisens interna utredningar
2009-10-09
Deltidsarbetslösas möjlighet att inneha ett politiskt uppdrag
2009-10-09
Regelförändringar för egenföretagare som vill vara föräldralediga
2009-10-09
Polisnärvaron i Fyrbodal
2009-10-09
Redovisning av intäkterna från trängselskatten i Stockholm
2009-10-09
Bankernas avgifter
2009-10-09
Vissa socialförsäkringsfrågor, m.m.
2009-10-08
Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
2009-10-08
Prissättningsbesked vid internationella transaktioner
2009-10-08
Nya mervärdesskatteregler om omsättningsland för tjänster, återbetalning till utländska företagare och periodisk sammanställning
2009-10-08
Byggande av studentbostäder och billiga hyresrätter
2009-10-08
Vidgade klyftor
2009-10-08
Handeln med kat
2009-10-08
Kat och narkotikabrott
2009-10-08
Sysselsättningsverksamhet för personer med psykisk funktionsnedsättning
2009-10-08
Minskad forskningsanknytning för lärarutbildningen
2009-10-08
Allvarligt läge för oppositionen i Kirgizistan
2009-10-08
Beskattning av utomlands bosatta artister
2009-10-08
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)
2009-10-08
Uppföljning och analys av de statliga upphandlarnas åtgärder för att förbättra produktiviteten och innovationsgraden inom anläggningsbranschen
2009-10-08
Elektroniska inkomstuppgifter per individ och månad
2009-10-07
Vägval för filmen
2009-10-07
Fordonsbesiktning
2009-10-07
Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter
2009-10-07
Vissa ändringar av reglerna om avdrag för resor mellan bostaden och arbetsplatsen
2009-10-07
2009-10-07
Apoteket och ägardirektiv
2009-10-07
Polisen i Söderhamn och Gävleborg
2009-10-07
Relationen Sverige-Lettland
2009-10-07
Kortade handläggningstider hos a-kassorna
2009-10-07
Arbetslöshet, fördelning och bostadsbidrag
2009-10-07
Nya ägardirektiv för Apoteket AB
2009-10-07
Sveriges förhållande till Ryssland
2009-10-07
Studerande med åländska gymnasiebetyg
2009-10-07
Förenklad löneutmätning
2009-10-07
Beredskapspolisens förutsättningar
2009-10-07
Utvisningar till failed states
2009-10-07
Sms-låneskulderna
2009-10-07
En ny rovdjursförvaltning
2009-10-07
Hållbara framtida transporter – Ett integrerat, teknikstyrt och användarvänligt transportsystem
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
2009-10-06
Beräkning av förmögenhet vid fastställande av vissa förmåner
2009-10-06
En ny organisation för veterinär service och vid utbrott av smittsamma djursjukdomar
2009-10-06
Signalspaning
2009-10-05
Kriminalvården - ledning och styrning
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
2009-10-05
Honduras
2009-10-05
Arbetsgivares utnyttjande av papperslösa
2009-10-05
Västafrika, Guinea och EU
2009-10-05
Övergripande miljöfrågor
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-04
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-03
2009-10-02
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Aruba
2009-10-02
Informationsutbytesavtal och partiellt skatteavtal med Nederländska Antillerna
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
2009-10-02
Rätten till barnomsorg på obekväm arbetstid
2009-10-01
Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik
2009-10-01
Transportstyrelsens verksamhet inom körkorts- och yrkestrafikområdet
2009-10-01
Ändringar av stadgarna för Internatinella valutafonden och Världsbanken
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
2009-10-01
Kullabergs naturreservat
2009-10-01
Bomull, barnarbete och Uzbekistan
2009-10-01
Radonfrågan
2009-10-01
Försäkringskassans handläggningstider
2009-10-01
Regler för fiske inom EU
2009-10-01
Vård till papperslösa
2009-10-01
Nedläggningshot mot F 17
2009-10-01
Förberedelser inför ett överförande av flygplatsverksamheten vid Luftfartsverket till ett eller flera av staten helägda aktiebolag
2009-10-01
Tilläggsdirektiv till Styrmedelsutredningen (A 2008:03)
2009-09-30
En ny postlag
2009-09-30
Övergångsbestämmelserna till polisdatalag
2009-09-30
Avtal om upplysningar i skatteärenden och partiella skatteavtal med Caymanöarna
2009-09-30
Ändrade regler om beskattning av vissa penninglån och slopande av avdragsrätten för ränta på sådana lån
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30
2009-09-30