Datum
Benämning
Titel
2010-12-28
Utvärderingen av regeringens handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor med mera
2010-12-28
Anordnare av fas 3
2010-12-27
Hotade spelregler på arbetsmarknaden
2010-12-27
Försäljning av utsläppsrätter
2010-12-27
Förutsättningar för vindkraftsutbyggnad på Gotland
2010-12-27
Hävande av avtal som slutits under påverkan av psykisk ohälsa
2010-12-23
E-legitimationsnämnden och svensk e-legitimation
2010-12-23
Särskilda spaningsmetoder
2010-12-23
Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet
2010-12-23
Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet
2010-12-23
Trafikverket ICT
2010-12-23
2010-12-22
Redogörelse för verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under 2009 och första halvåret 2010
2010-12-22
Redogörelse för verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. år 2009 samt första halvåret 2010
2010-12-22
Fusket inom taxibranschen
2010-12-22
Arbetsmiljö
2010-12-22
Ökad flygkapacitet i södra Lappland
2010-12-22
Behov av arbetsmarknadspolitik som ger jobb
2010-12-22
Kompetent arbetskraft
2010-12-22
Ersättning under arbetslivsintroduktion och behov av statistik
2010-12-22
Nya initiativ i arbetsmarknadspolitiken
2010-12-22
Jobben i Sandarne
2010-12-22
Moms för hemmaföretagare
2010-12-22
Sveriges utvisning av irakier
2010-12-22
Försäljning och privatisering av biblioteken
2010-12-22
Lagen om arbetskraftsinvandring
2010-12-22
Tilläggsdirektiv till avveckling av Finsk-svenska gränsälvskommissionen och bildande av en ny gränsälvskommission (M 2010:05)
2010-12-22
Tilläggsdirektiv till utredningen om flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp (U 2010:04)
2010-12-22
Tilläggsdirektiv till Kommittén för bildande av Myndigheten för kulturanalys (Ku 2010:5)
2010-12-22
Förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen
2010-12-21
Hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2009
2010-12-21
Vissa ändringar i läkemedelslagen
2010-12-21
2010-12-21
2010-12-21
2010-12-21
Missgynnande av kvinnor med funktionshinder
2010-12-21
Genusperspektiv på arbetslivet
2010-12-21
Obligatorisk privatisering av äldreomsorg i kommunerna
2010-12-21
Rekryteringsproblem och kompetensbrist
2010-12-21
Sveriges utvisning av irakier
2010-12-21
Läxhjälp på nätet i Nynäshamn
2010-12-21
Insatstider för Kustbevakningen
2010-12-21
Åtgärder baserade på folkhälsopolitisk rapport
2010-12-21
Excellensprogrammets konsekvenser för kvinnor som forskar
2010-12-21
Vattenfalls satsning på ny kolkraft
2010-12-21
Kvalitetskrav inom pedagogisk omsorg
2010-12-21
De som drabbats av Östersunds kontaminerade vatten
2010-12-20
2010-12-20
Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
2010-12-20
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv
2010-12-17
Användandet av överskottet av de svenska utsläppsrätterna
2010-12-17
Vårdnadsbidrag i stället för förskola
2010-12-17
Filmarkivet i Grängesberg
2010-12-17
Provtagning av hivsmittade
2010-12-17
Syrebrist i Östersjön
2010-12-17
Annullering av utsläppsrätter
2010-12-17
Kringgående av lagstiftning mot överskuldsättning
2010-12-17
Förmånsbeskattning
2010-12-17
Kurdiska tv-kanalen Roj TV
2010-12-17
Fiskestopp för ål
2010-12-17
Sveriges överskott av utsläppsrätter
2010-12-17
Skydd mot förorening av Västerdalälven
2010-12-17
Statsbudget för 2011
2010-12-17
Statsbudget för 2011
2010-12-17
EU:s utvecklingspolitik
2010-12-17
Sidas stöd för kapacitetsutveckling
2010-12-17
EU:s budgetstöd till tredjeland i framtiden
2010-12-16
Gårdsförsäljning
2010-12-16
Se, tolka och agera - allas rätt till en likvärdig utbildning
2010-12-16
Erkännande och verkställighet av beslut om förverkande inom Europeiska unionen
2010-12-16
2010-12-16
Rekordhöga elpriser
2010-12-16
Utbyggnad av E45
2010-12-16
Åtgärder mot fattigdom
2010-12-16
Polisstation vid gränsen mellan Sverige och Norge
2010-12-16
Elprisernas effekt på basindustrin
2010-12-16
Situationen för tågtrafiken
2010-12-16
Problem med fas 3
2010-12-16
Situationen inom teletrafiken
2010-12-16
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04)
2010-12-16
Tilläggsdirektiv till Medierådet (U 1990:03)
2010-12-16
Utredning om sänkt mervärdesskattesats för vissa tjänster
2010-12-16
Riksrevisionens styrelses framställning om sammanslagningar av myndigheter
2010-12-15
2010-12-15
2010-12-15
2010-12-15
FN-resolutionen om utomrättsliga avrättningar
2010-12-15
Isbrytare Oden i Antarktis
2010-12-15
Resor över länsgräns med SJ:s årskort
2010-12-14
Ändrade bestämmelser om punktskatteförfarandet vid proviantering
2010-12-14
2010-12-14
Avgifter för tåg på Öresundsbron
2010-12-14
Forskningsanslag och Formas
2010-12-14
Ideella föreningar och EU:s momsdirektiv
2010-12-14
Ekonomi och föräldrasamarbete vid särlevnad
2010-12-14
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg m.m.
2010-12-14
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2010-12-14
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2010-12-14
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2010-12-14
Delegationsbeslut inom JO-ämbetet
2010-12-13
Gotland -användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse
2010-12-13
2010-12-13
Tillgänglighet på tåg
2010-12-13
Diskrimineringsombudsmannens jämställdhetspolitiska uppdrag
2010-12-13
Förvaltningsplan för ål
2010-12-13
Undersökningar av FRA:s verksamhet
2010-12-13
Taleregler om klimatet
2010-12-13
Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2010-12-13
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2010-12-13
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2010-12-13
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2010-12-10
Livet efter skyddat boende
2010-12-10
Ungas droganvändning
2010-12-10
Odling av specialgrödor
2010-12-10
Ökad barnfattigdom
2010-12-10
Åtgärder mot nollklassning av den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI
2010-12-10
Arbetsmarknadskunskap i skolan
2010-12-10
Arbetsbördan vid landets miljödomstolar
2010-12-10
Nationella riktlinjer för förskrivning av hjälpmedel
2010-12-10
Telefoni på landsbygden
2010-12-10
Fackelgas
2010-12-10
Finansieringen av Coompanions fortsatta verksamhet
2010-12-10
Uppföljning av minoritetslagen
2010-12-10
Samlat grepp kring socialförsäkringar
2010-12-10
Ökad tillgänglighet
2010-12-10
Makten över äldreomsorgen till de äldre
2010-12-10
Pensioner för scenkonstens aktörer
2010-12-10
Betyg från årskurs 6 i grundskolan m.m.
2010-12-10
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2010-12-10
Politiska alternativ för främjande av en europeisk avtalsrätt
2010-12-10
Ett förstärkt integritetsskydd i försäkringssammanhang
2010-12-10
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2010-12-09
Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro?
2010-12-09
Fördjupad samverkan inom forskning, utbildning och innovation - hållbar energi
2010-12-09
Trafikverket i Borlänge
2010-12-09
Palestinska generaldelegationen
2010-12-09
Personal till gruvprospektering i Västerbotten
2010-12-09
Insatser för en levande skärgård
2010-12-09
Förutsättningar för att avveckla Statens va-nämnd
2010-12-09
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2010-12-09
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2010-12-09
Jämkning av inkomstgaranti
2010-12-09
Ändring i marknadsföringslagen
2010-12-09
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2010-12-08
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål - genomförande av direktiv 2006/24/EG
2010-12-08
Utsläpp från gruvor
2010-12-08
Projektet Hjälpmedel - en förutsättning för delaktighet och god livskvalitet
2010-12-08
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2010-12-08
Utgiftsområde 21 Energi
2010-12-07
En effektivare förvaltning av statens fastigheter
2010-12-07
Skadestånd och Europakonventionen
2010-12-07
Borttagande av kravet på samtycke för behandling av vissa personuppgifter i den arbetsmarknadspolitiska verksamheten
2010-12-07
CAP-reform
2010-12-07
Vargjakt
2010-12-07
Bostadsbyggandet och bostadsbehoven
2010-12-07
Kopternas situation i Egypten
2010-12-07
Whiplashskadades situation
2010-12-07
Ersättningen till de privata apoteken
2010-12-07
Schweiz kantoner och uppförandekoden för företagsbeskattningen
2010-12-07
Fortsatt svenskt deltagande i internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2010-12-07
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2010-12-07
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2010-12-07
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2010-12-07
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2010-12-06
En reformerad budgetlag
2010-12-06
Svenska regeringens samarbete med USA
2010-12-06
Högre kostnader för körkort
2010-12-06
Stödområdesindelning för jordbruket
2010-12-06
Svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011
2010-12-06
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2010-12-03
Regeringens köp av utsläppskrediter
2010-12-03
Snöskoterutredning
2010-12-03
Korrekt implementering av EU:s kemikalieförordning Reach
2010-12-03
Den nya sjukförsäkringen
2010-12-03
Nya el- och gasmarknadsutredningen
2010-12-03
Regler för tullhantering
2010-12-03
Differentierad timschablon i lagen om assistansersättning
2010-12-03
Stresstester av banker
2010-12-03
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap 2011
2010-12-03
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2010-12-03
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2010-12-02
Avreglering och biljettsystem
2010-12-02
Åtgärder för en väl fungerande arbetskraftsinvandring
2010-12-02
Vintertrafikproblem på E4:an i Gävleborg
2010-12-02
Beredskap för att hantera akuta stopp i tågtrafiken
2010-12-02
Den skogliga utbildningen i Umeå
2010-12-02
Visbykorvetterna
2010-12-02
Tågproblemen och regeringens agerande
2010-12-02
Regeringens köp av utsläppskrediter
2010-12-02
Tilläggsdirektiv till Kommittén med uppgift att följa och föreslå förbättringar inom rehabiliteringsområdet (S 2009:09)
2010-12-02
Uppdragstagares rätt till ersättning i arbetslöshetsförsäkringen
2010-12-02
Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
2010-12-02
Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor
2010-12-02
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2010-12-02
Utgiftsområde 8 Migration
2010-12-02
En ny försäkringsrörelselag
2010-12-02
En ny försäkringsrörelselag
2010-12-02
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2010-12-01
Underhållet på våra tåg
2010-12-01
Licensjakt på varg
2010-12-01
Pendeltågstrafiken i Östergötland
2010-12-01
Framtida CAP-beslut
2010-12-01
Personalpolitik i Försvarsmakten
2010-12-01
Ungas levnadsvillkor
2010-12-01
Gravidas rätt till sjukpenning
2010-12-01
Standarden på tågen till Östersund
2010-12-01
Försäljning av Rymdbolagets satellitverksamhet
2010-12-01
Åttaårsregeln inom betygssystemet
2010-12-01
Höjningen av passageavgiften på Öresundsbron
2010-12-01
Ränteavdrag för bostadslån
2010-12-01
Polisens informatörsverksamhet
2010-12-01
Den svenska smittskyddslagen
2010-11-30
Vägen till arbete
2010-11-30
Personalförsörjningen i ett reformerat försvar
2010-11-30
Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
2010-11-30
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2010-11-30
2010 års redogörelse för tillämpningen av lagen (1991:572) om särskild utlänningskontroll
2010-11-30
Tågtrafiken i vinter
2010-11-30
Finanskommission
2010-11-30
Tillgång till digitalbio i hela landet
2010-11-30
Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden
2010-11-30
Kapacitetsbrist på Södra stambanan
2010-11-30
Förfaranderegler för alternativa drivmedel
2010-11-30
Hösttilläggsbudget för 2010
2010-11-30
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2010-11-30
Alkolås efter rattfylleri
2010-11-30
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
2010-11-30
Ny konsumentkreditlag
2010-11-29
En ny biobankslag
2010-11-29
En samlad storstadspolitik
2010-11-29
Trafikeringsrätter för Krösatågen
2010-11-29
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas
2010-11-29
En ny dansarutbildning m.m.
2010-11-26
Service i hela landet
2010-11-26
Haverikommission i fallet Rossana
2010-11-26
Fördjupat samarbete inom EU
2010-11-26
Bevarande av lökproduktionen i Sverige
2010-11-26
Resurscentrum
2010-11-26
Ekonomisk jämställdhet
2010-11-26
Utestående frågor om tonnageskatten
2010-11-26
Regeländring inom sjukförsäkringssystemet
2010-11-26
Arbetsmarknadsåtgärder för funktionshindrade och utförsäkrade
2010-11-26
Beskattning av syntetisk diesel
2010-11-26
Sveriges skatteavtal med andra länder
2010-11-26
Kömiljarden
2010-11-26
Grundutbildning inom testbranschen
2010-11-26
Växande barnfattigdom
2010-11-26
Åtgärder mot utbredning av nätdroger
2010-11-26
Kontroll av postförsändelser
2010-11-25
2010-11-25
Fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin
2010-11-25
Brist på arbetskraft med rätt utbildning
2010-11-25
Stopp för utvinning av fossila bränslen
2010-11-25
Tågförseningar för resenärer och godstrafiken
2010-11-25
Identitetskravet vid anhöriginvandring
2010-11-25
Försvarsmakten och vindkraften
2010-11-25
Havsvinden som resurs
2010-11-25
Sexköpslagen
2010-11-25
AT-tjänstgöring i Sverige för svenskar som läser till läkare i utlandet
2010-11-25
Utredningsväsendet
2010-11-25
Vindkraftverk inom stoppområden
2010-11-25
Tilläggsdirektiv till Signalspaningskommittén (Fö 2009:01)
2010-11-25
Tilläggsdirektiv till Utredningen om tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten (N 2009:02)
2010-11-25
Ändring av insättningsgarantins täckningsbelopp
2010-11-25
Aktieägares rättigheter
2010-11-25
Ett sammanhängande system för geografisk miljöinformation
2010-11-24
2010-11-24
Norviks hamn
2010-11-24
Omförhandling av skatteavtalet med Danmark
2010-11-24
Stärkt folkhälsoarbete
2010-11-24
Ungdomsarbetslösheten
2010-11-24
Långtidsarbetslösheten och fas 3
2010-11-24
Försvarets stopp av vindkraftverk
2010-11-24
Vindkraftverkens framtid
2010-11-24
Insatser för ökad export
2010-11-24
Minskning av antalet olyckor med cyklister
2010-11-24
Förhållanden kring arbetskraftsinvandring
2010-11-24
Apoteksservice i glesbygden
2010-11-24
Nordiska stridsgruppen 2008
2010-11-24
Anställningsvillkoren för statligt anställda vid bolagisering
2010-11-24
Omfattningen av bostadsbyggandet
2010-11-24
Världsaidsdagen
2010-11-24
Utfärdande av svenska pass via andra EU-länders representation i utlandet
2010-11-24
Studentinflytandet på Sveriges högskolor och universitet
2010-11-24
Visumansökningar på svenska konsulat
2010-11-24
Stöd till Skriv-Knuten
2010-11-24
Miljöräddning till sjöss
2010-11-24
Migrationsverkets bostadsanskaffning
2010-11-24
Brott mot de mänskliga rättigheterna i Honduras
2010-11-24
Bonus i statliga dotterbolag
2010-11-24
Introduktion av nyanlända flyktingar
2010-11-24
Efterlevnad av FN:s resolution 1325 och 1820
2010-11-24
Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet
2010-11-24
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
2010-11-24
Intern styrning och kontroll för riksdagens myndigheter
2010-11-23
Vem arbetar efter 65 års ålder? En statistisk analys
2010-11-23
Miljösmarta matval
2010-11-23
Svenska företag och folkrätten
2010-11-23
Nätdroger
2010-11-23
Skolinspektionen
2010-11-23
Nationalmuseums framtid
2010-11-23
Regeringen och Bonnier
2010-11-23
Ett brett förbud mot bisfenol A
2010-11-23
Regeringens insatser för Västsahara
2010-11-23
Tomträtter
2010-11-23
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser
2010-11-23
Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
2010-11-23
Riksrevisorernas årliga rapport
2010-11-23
Riksrevisorernas årliga rapport
2010-11-23
Filmcensuren för vuxna avskaffas
2010-11-23
Användning av säkerhetsskannrar vid EU:s flygplatser
2010-11-23
Redovisning av AP-fondernas verksamhet 2009
2010-11-22
2010-11-22
Omprövning av sjukförsäkringspolitiken
2010-11-22
En ny alkohollag
2010-11-22
Åtgärder för levande hav
2010-11-19
2010-11-19
2010-11-19
Turkiet och det politiska Köpenhamnskriteriet
2010-11-19
Könsdiskriminerande reklam
2010-11-19
Meddelarskydd för anställda i privata skolor
2010-11-19
Säkerheten för svensk trupp i Afghanistan
2010-11-19
Effekter av supermiljöbilspremien
2010-11-19
Försäljning av dotterbolag till statligt ägda Teracom
2010-11-19
Statliga subventioner till kärnkraft
2010-11-19
Unga och aktivitetsersättning
2010-11-19
Den rättsliga behandlingen av hbt-personer som flytt till Sverige
2010-11-19
Älgförvaltningen
2010-11-19
Fiskevårdsområden
2010-11-19
Revisionspolitik
2010-11-19
Enklare redovisning
2010-11-18
Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt
2010-11-18
2010-11-18
Ett nytt operahus i Stockholm
2010-11-18
Regelförenklingar för företag
2010-11-18
Bonus till chefer i statliga bolag
2010-11-18
Upprustning av Ådalsbanan
2010-11-18
UD:s interna organisation vad avser bistånd
2010-11-18
Profilklasser på gymnasiet
2010-11-18
Lagen om tillståndsplikt för kampsporter
2010-11-18
Rätten för Försvarsmaktens personal att använda våld och tvång i internationella insatser
2010-11-18
Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige
2010-11-18
Kemikalietillsynen
2010-11-18
Framtidens friluftsliv
2010-11-18
Uppföljning av riksrevisionsreformen
2010-11-17
2010-11-17
2010-11-17
Vindkraft till havs, uttagsskatt och reglerkraft för vindkraft
2010-11-17
Vindkraften, försvaret och den kommunala vetorätten
2010-11-17
Framtiden för Rett Center
2010-11-17
Registrering av köksväxter
2010-11-17
Utlåtande över Vitbok om försäkringsgarantisystem
2010-11-17
Vägsäkerhetslag
2010-11-17
Säkerhetskopiors rättsliga status (vilande grundlagsbeslut)
2010-11-17
Barnpornografibrottet (vilande grundlagsbeslut)
2010-11-17
Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor (vilande grundlagsbeslut)
2010-11-16
Värdlandsavtal för Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
2010-11-16
2010-11-16
Våld och övergrepp i Irak
2010-11-16
Sjöfartens spelregler
2010-11-16
Försvarets omsvängning i synen på vindkraft upp till fyra mil från militära flygplatser
2010-11-16
Service i hela landet
2010-11-16
Registreringen av amatör- och bevarandesorter och utvecklingen av landsbygden
2010-11-16
De rättsvårdande myndigheternas hantering av terroristhot
2010-11-16
Regeringens arbete med jämställdhetsfrågor
2010-11-16
Trängselskatt i Stockholm
2010-11-16
Skärpning av EU-förordning
2010-11-16
Fastighetsskatt för vindkraftverk
2010-11-16
Vinter-OS i Sverige
2010-11-16
Tågtrafiken mellan Stockholm och Åre
2010-11-16
Vägar i Jämtlands län
2010-11-16
Följdändringar till en reformerad grundlag
2010-11-16
Förbindelserna mellan Europeiska kommissionen och de nationella parlamenten
2010-11-16
Utnämning av ordinarie domare
2010-11-16
Ny delgivningslag
2010-11-16
En reformerad grundlag (vilande grundlagsbeslut, m.m.)
2010-11-15
Järnväg till Kaunisvaara
2010-11-15
Etiska krav på AP-fondernas placeringar
2010-11-15
Byggande av hyresrätter
2010-11-15
Den framtida odlingen av lök och bönor i vårt land
2010-11-15
Tonnageskatt
2010-11-15
Mottagning av nyanlända flyktingar
2010-11-15
Villkoren för Sveriges kredit till Lettland
2010-11-15
Riksrevisionens styrelses redogörelse om regeringens försäljning av Vasakronan
2010-11-12
2010-11-12
Arbetskraftens villkor på den svenska arbetsmarknaden
2010-11-12
Parkerandes rättssäkerhet
2010-11-12
Skärpta regler för kemikalier i vardagsprodukter
2010-11-12
Växtskyddsmedlen Stomp och Totril
2010-11-12
Odling av lök i Sverige
2010-11-12
Kronofogdemyndigheten
2010-11-12
Umeå hamn och utebliven järnvägssatsning
2010-11-12
Hanteringen av Europadomstolens ställningstagande om utvisningar till Bagdad
2010-11-12
Privata jobbcoacher och kontrollfunktionen i arbetslöshetsförsäkringen
2010-11-12
Jämställdhet med hjälp av sänkta arbetsgivaravgifter
2010-11-12
Krig i Västsahara
2010-11-11
ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg
2010-11-11
Förlängd ansökningstid för återbetalning av mervärdesskatt avseende återbetalningsperioder under 2009
2010-11-11
Nationella mål för fortsatt vindkraftsutbyggnad
2010-11-11
Regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen
2010-11-11
Bevarandesorter och amatörsorter av köksväxter
2010-11-11
Bevarande av svensk livsmedelslagstiftning för tillverkning av svenskt snus
2010-11-11
Utredning om värdmödraskap
2010-11-11
Israels byggplaner i ockuperade östra Jerusalem
2010-11-11
Avvisningar till Irak
2010-11-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en samordnad reglering på kärnteknik- och strålskyddsområdet (Strålsäkerhetsutredningen) (M 2008:05)
2010-11-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (M 2010:03)
2010-11-11
Tilläggsdirektiv till utredningen för utvärdering av handlingsplanen för de mänskliga rättigheterna 2006-2009 (IJ 2009:03)
2010-11-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om arbetstagare som hyrs ut av bemanningsföretag (A 2009:01)
2010-11-11
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Sydafrika
2010-11-11
Ändring i dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Luxemburg
2010-11-11
Informationsutbytesavtal med St Vincent och Grenadinerna
2010-11-10
Gymnasial lärlingsutbildning
2010-11-10
Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska stridsgruppen 2011
2010-11-10
2010-11-10
2010-11-10
2010-11-10
2010-11-10
2010-11-10
Kristna irakiska flyktingar
2010-11-10
Åtgärder mot stegrande alkoholkonsumtion och påföljande skador
2010-11-10
Riksrevisionens granskning av utrikesförvaltningens biståndsverksamhet
2010-11-10
Den tysta diplomatin som återvändsgränd
2010-11-10
Samordning av förtida pensionsuttag och arbetslöshetsersättning
2010-11-10
Boendeinformation till nyanlända invandrare
2010-11-10
Frizon för de kristna i Irak
2010-11-10
Kontroll av postväxlar
2010-11-10
Godkännande av EU:s regler om övergångsåtgärder avseende Europaparlamentets sammansättning
2010-11-09
Hanteringen av datalagringsdirektivet
2010-11-09
Sveriges agerande för energieffektivisering i EU
2010-11-09
Polisingripanden vid misstänkt terrorism
2010-11-09
Sveriges stöd till kolkraftverk i Sydafrika
2010-11-09
Dödsstraff i Libyen
2010-11-09
Handlingsplan mot mäns våld mot kvinnor
2010-11-09
Människohandel
2010-11-09
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2010-11-09
Hornträsket
2010-11-09
Tvångsvård av unga med funktionsnedsättning
2010-11-09
Religiösa minoriteter i Irak
2010-11-09
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2009
2010-11-09
Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken
2010-11-09
En digital agenda för Europa
2010-11-08
Återanvändning av upphovsrättsligt skyddat material i radio och tv
2010-11-08
2010-11-08
Hästnäringen och situationen för unga kvinnor
2010-11-08
Schweiz, Liechtenstein och informationsutbyte
2010-11-08
Konsekvenser av apoteksmonopolets avreglering
2010-11-08
Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag
2010-11-08
Granskning av interna modeller för att beräkna riskkänsligt kapitalkrav för försäkringsföretag
2010-11-05
Konkreta åtgärder mot det fortsatta systemet med bonusutbetalningar
2010-11-05
Prövning av den burmesiska juntan i Internationella brottmålsdomstolen (ICC)
2010-11-05
Jämställdhetsfrågornas departementstillhörighet
2010-11-05
Jämställdhet på arbetsmarknaden
2010-11-05
Grönbok med sikte på tillräckliga, långsiktigt bärkraftiga och trygga pensionssystem i EU
2010-11-05
Ändringar till följd av nya EU-bestämmelser om social trygghet och vissa andra följdändringar
2010-11-04
Sammanläggningar av landsting -övergångsstyre och utjämning
2010-11-04
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2010-11-04
Förfaranderegler för alternativa drivmedel
2010-11-04
Migration och asylpolitik
2010-11-04
Vissa tekniska mervärdesskattefrågor
2010-11-04
2010-11-04
Bristande granskning av jobbcoacher
2010-11-04
Regeringens insatser för Västsahara
2010-11-04
Konsekvenser för kvinnor med anledning av tvåårsregeln i utlänningslagen
2010-11-04
Nationellt samordnad luftburen ambulanssjukvård
2010-11-04
Flyget och utsläppshandeln
2010-11-04
Bonus i statliga företag
2010-11-04
Bemanning i demensvården
2010-11-04
Biologisk mångfald och täkter
2010-11-04
Nattågstrafik till Norrland
2010-11-04
Förbättrad vinterberedskap och underhåll inom järnvägen
2010-11-04
Museiverksamhet för alla
2010-11-04
Kopparledningsnätet
2010-11-04
Tilläggsdirektiv till Inre vattenvägsutredningen (N 2009:15)
2010-11-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av missbruks- och beroendevården (S 2008:04)
2010-11-04
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av statens fastighetsförvaltning (Fi 2009:04)
2010-11-04
Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration
2010-11-04
Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter
2010-11-04
Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen
2010-11-04
Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
2010-11-04
Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja
2010-11-04
Vertikala konkurrensbegränsande avtal
2010-11-04
Vertikala konkurrensbegränsande avtal
2010-11-04
Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
2010-11-04
Ny lag om uppgiftsskyldighet i fråga om marknads- och konkurrensförhållanden
2010-11-03
Skolan och ungdomars psykosociala hälsa
2010-11-03
Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt
2010-11-03
En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning
2010-11-03
2010-11-03
2010-11-03
2010-11-03
Försvarets vinterförmåga
2010-11-03
Nattåg till norra Sverige
2010-11-03
Regler för studiemedel
2010-11-03
Kristna minoriteter i Turkiet
2010-11-03
Betalning med kontokort
2010-11-03
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
2010-11-03
Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen
2010-11-02
Förbättrat skydd mot stalkning
2010-11-02
2010-11-02
2010-11-02
2010-11-02
Framtiden för I 19 i Boden
2010-11-02
Illegala vapen
2010-11-02
Nattåg till Norrland
2010-11-01
Den digitala klyftan
2010-11-01
Förhöjda halter av PFOS i norra och östra Mälaren
2010-10-29
Elleveranser i Tornedalen
2010-10-29
Jäv i de djurförsöksetiska nämnderna
2010-10-29
Inbjudan av iransk delegation
2010-10-29
Rättegång i Diyarbakir
2010-10-29
Höghastighetsbanor och Götalandsbanan
2010-10-28
Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar
2010-10-28
2010-10-28
2010-10-28
2010-10-28
2010-10-28
Nedläggningen av Statens räddningsverk och statens ansvar för miljösanering i Rosersberg
2010-10-28
Eurokrisen och stabilitets- och tillväxtpakten
2010-10-28
Helikopterteknikerbrist och inköp av ny medeltung helikopter till Försvarsmakten
2010-10-28
Fruktindustrin, miljökrav och arbetarskydd
2010-10-28
Bonus i statens företag
2010-10-28
Neddragningar i nattågstrafiken och konsekvenser för besöksnäringen i övre Norrland
2010-10-28
Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentliga företag - upphandling, kontroll, insyn (Fi 2009:08)
2010-10-28
Tilläggsdirektiv till Organisationsutredningen mot dopning (Ku 2009:03)
2010-10-27
Sexualbrottslagstiftningen -utvärdering och reformförslag
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
2010-10-27
Säker vinterkörning
2010-10-27
Sverige som IT-nation
2010-10-27
Utländsk arbetskrafts villkor i Sverige
2010-10-26
Ändring av täckningsbeloppet för insättningsgarantin
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-26
2010-10-25
Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller
2010-10-25
Bättre möjlighet till skuldsanering
2010-10-25
Alkolås för rattfylleri
2010-10-25
Åtgärder för att höja kvaliteten i järnvägssystemet
2010-10-25
Ny fastighetsmäklarlag
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
2010-10-25
Vikten av att genomföra regeringens infrastrukturbeslut
2010-10-25
Ingenjörsförband i Norrland
2010-10-25
Märkning av kött från djur som fått GMO-fritt foder
2010-10-25
Utbyggnad av vindkraft i närheten av militära flygfält
2010-10-25
Bostadstillfällen
2010-10-25
Sällskapsdjur
2010-10-25
Inlämnad handling till statsministern som klassificerats som arbetsmaterial
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-24
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-23
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
2010-10-22
Rätten till telefon i hela Sverige
2010-10-22
EU:s gemensamma position angående Kuba
2010-10-22
Tågförseningarna i Mälardalen
2010-10-22
Kränkningar av fackliga rättigheter i Kambodja
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
2010-10-21
Statslösa palestinier
2010-10-21
Reglering av industriutsläpp
2010-10-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av dataskyddsrambeslutet (Ju 2010:02)
2010-10-20
I rättan tid? Om ålder och skolstart
2010-10-20
Avgifter i Transportstyrelsens verksamhet
2010-10-20
Anpassningar av reglerna av skogsavdrag till ändringar i fastighetstaxeringslagen
2010-10-20
Nya skatteregler för försäkringsföretag
2010-10-20
Bättre förutsättningar för internationellt tillsynssamarbete på värdepappersmarknadsområdet
2010-10-20
Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser
2010-10-20
Nya mervärdesskatteregler om förändrade krav för viss import av varor
2010-10-20
Anpassningar av tobaksbeskattningen med anledning av ändrade tobaksskattedirektiv
2010-10-20
Upplagshavare för flygfotogen på flygplats samt kompletterande bestämmelser om skattefrihet för biogas
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20
2010-10-20