Datum
Benämning
Titel
2011-12-29
Eftersök av vilt vid sammanstötning med spårbundna fordon
2011-12-29
Barns möjlighet att få vård
2011-12-29
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters tjänsteexport
2011-12-29
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2011-12-29
Utökning av pilotförsöket med sociala insatsgrupper
2011-12-28
Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket - regeringens redovisning i budgetpropositionen för 2012
2011-12-22
Miljökrav i offentlig upphandling - är styrningen mot klimatmålet effektiv?
2011-12-22
Jämlik vård för personer med diabetes
2011-12-22
Det nya utanförskapet
2011-12-22
Konflikter på Afrikas horn
2011-12-22
De ökade klyftorna i samhället
2011-12-22
Inblandning av förnybart bränsle i vanlig bensin och diesel
2011-12-22
Tilläggsdirektiv till Ägarutredningen (Fi 2011:06)
2011-12-22
Tilläggsdirektiv till Expertgrupp för miljöstudier (Fi 2004:18)
2011-12-22
Modernisering av studiehjälpen och anpassning av studiestödet till nya studerandegrupper
2011-12-22
Tillgång till läkemedel och annan hälso- och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser m.m.
2011-12-22
Översyn av vissa frågor i anslutning till lagen om näringsförbud
2011-12-22
Tilläggsdirektiv till Utredningen om framtidens stöd till konsumenter (Ju 2011:06)
2011-12-22
Genomförande av EU-direktivet om rätt till tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden
2011-12-22
Tilläggsdirektiv till Kulturmiljöutredningen (Ku 2011:02)
2011-12-22
Kommittén Svenska Unescorådet
2011-12-22
Tilläggsdirektiv till Livförsäkringsutredningen (Fi 2010:03)
2011-12-21
Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
2011-12-21
Förtidspensionerade och arbetslösa som del av det nya utanförskapet
2011-12-21
Den ekonomiska ojämlikheten
2011-12-21
Utrikes födda och jobben
2011-12-21
Ökade klyftor i samhället
2011-12-21
Resultatet av UFCCC:s 17:e partsmöte
2011-12-21
Utfasning av laxfiske i öppet hav
2011-12-21
Införande av LOV i samtliga kommuner
2011-12-21
Attacker med kemiska vapen mot minoritetsgrupper i Burma
2011-12-21
Möjligheter för funktionshindrade att jaga
2011-12-21
Utbildningsplatser i Västsverige
2011-12-21
Sälförvaltning
2011-12-21
Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling
2011-12-21
Organdonationsfrågor
2011-12-21
Havsmiljö m.m.
2011-12-21
Havsmiljö m.m.
2011-12-21
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning
2011-12-21
Ändrade regler om förundersökningsledning och förundersökningsbegränsning
2011-12-20
Några begravningsfrågor
2011-12-20
Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
2011-12-20
2011-12-20
Klimatpolitiken efter Durban
2011-12-20
Åtgärder mot butiksrån
2011-12-20
TEN-T
2011-12-20
Statistik om intagna i fängelse
2011-12-20
Nytt uppdrag till Brå
2011-12-20
Auktoriserade patentombuds rätt att företräda i den framtida Europeiska patentdomstolen
2011-12-20
Polisens utredning av arbetsmiljöbrott
2011-12-20
Stiftelse- och föreningsskatteutredningen
2011-12-20
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
2011-12-20
Samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
2011-12-19
Vissa frågor om fristående skolor
2011-12-19
2011-12-19
Svensk klimatpolitik efter Durban
2011-12-19
Avtal om upphörande av entreprenadkontrakt
2011-12-16
Medfinansiering av statlig infrastruktur
2011-12-16
Statschefens immunitet
2011-12-16
Smörbristen och självförsörjningen
2011-12-16
Svenska företag och offentlig upphandling
2011-12-16
Statsbudget för 2012
2011-12-15
Att hantera brottmål effektivt - En utmaning för regeringen och rättsväsendet
2011-12-15
2011-12-15
Flygangrepp mot civila i Kurdistan
2011-12-15
Könstillhörighetslagstiftningen
2011-12-15
Användandet av icke godkända läkemedel
2011-12-15
Utredningen Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet
2011-12-15
Värphöns och burar
2011-12-15
Arbetet med att förverkliga ett centrum för test- och övningsverksamhet i Arvidsjaur
2011-12-15
Ombyggnation av riksväg 26/47
2011-12-15
Skyddet för den enskilde vid sjukdom eller arbetslöshet
2011-12-15
Övervältring av kostnader för försörjningsstöd
2011-12-15
Vandelsprövningen i medborgarskapsärenden
2011-12-15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om personuppgiftsbehandling inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten och i tillsynsverksamheten över denna (A 2011:01)
2011-12-15
Tilläggsdirektiv till Utredningen om Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser och allvarliga händelser i fredstid (Fö 2010:03)
2011-12-15
Översyn av det statliga stödet till dagspressen
2011-12-15
Förbättrad tillgång till personuppgifter inom och mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten m.m.
2011-12-15
Vissa civilrättsliga förvaltningsärenden
2011-12-15
Tilläggsdirektiv till Cyklingsutredningen (N 2010:08)
2011-12-15
Utlåtande över grönbok om möjligheterna att införa stabilitetsobligationer
2011-12-15
Fastighetsrätt
2011-12-14
En samlad tolktjänst
2011-12-14
Upphävande av lagen om tillfällig försäljning
2011-12-14
2011-12-14
Förslaget till ny djurskyddslag
2011-12-14
Försäkringskassans service på lokal nivå
2011-12-14
Riksintag till gymnasium utifrån exemplet Forsmarks skola
2011-12-14
Kompetens inom rehabiliteringsgarantin
2011-12-14
Associationsrätt
2011-12-13
Myndighetschefers villkor
2011-12-13
Utvidgade möjligheter till återbetalning av vägavgift
2011-12-13
Förbättrade villkor för studerande föräldrar
2011-12-13
Vissa fastighetstaxeringsfrågor
2011-12-13
2011-12-13
2011-12-13
Tydligare information om Euronorm på registreringsbevis
2011-12-13
Arbetsmiljöfrågor vid banarbeten
2011-12-13
Frysta tillgångar för Jemens avgående diktator Ali Abdullah Saleh
2011-12-13
Modernare kvittokrav
2011-12-13
Statens personalpolitik
2011-12-13
Statligt bidrag till funktionshindersorganisationer
2011-12-13
Apoteken och 24-timmarsregeln
2011-12-13
Sanningskommission om Enbomsaffären
2011-12-13
Bankgarantin
2011-12-13
Obligatorisk högskoleutbildning om mäns våld mot kvinnor
2011-12-13
Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag
2011-12-13
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om riktlinjer för transeuropeiska energiinfrastrukturer
2011-12-12
Taxibranschen och redovisningscentraler
2011-12-12
Tullverkets beslag i postförsändelser
2011-12-12
Taxibranschen och redovisningscentraler
2011-12-12
Kuben och organiserad brottslighet
2011-12-12
Kvalificerade arbetstillfällen vid Statens folkhälsoinstitut
2011-12-12
Ekonomiskt bistånd i Jönköpings län
2011-12-12
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2011-12-12
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2011-12-12
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2011-12-09
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2011-12-09
Handlingsplan för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism
2011-12-09
Hemlig telefonavlyssning, hemlig teleövervakning och hemlig kameraövervakning vid förundersökning i brottmål under år 2010
2011-12-09
Nationella säkerhetsintressen
2011-12-09
Försvarets personalförsörjning
2011-12-09
Socialfondspengar som går tillbaka till Bryssel
2011-12-09
Försenade löneutbetalningar
2011-12-09
Vindkraft i Värnamo
2011-12-09
Brott mot vårt kulturarv
2011-12-09
Avsaknad av utvärdering av vissa reformer
2011-12-09
Utlåtande om EU:s långtidsbudget 2014–2020
2011-12-09
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2011-12-09
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2011-12-08
Kvarskrivna i vården
2011-12-08
Skydd för kristna minoriteter i Irak
2011-12-08
Besked om den personliga assistansen
2011-12-08
Barnen och de mänskliga rättigheterna
2011-12-08
EU-moms för ideell sektor
2011-12-08
Hamnbanan i Göteborg
2011-12-08
Naken blankning
2011-12-08
Kustbevakningens utökade uppdrag
2011-12-08
Utveckla hyresrättens förutsättningar
2011-12-08
Utvidgad frivillig försvarsverksamhet som även omfattar stöd till anhöriga och veteransoldater
2011-12-08
En modern säkerhetsskyddslag
2011-12-08
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård m.m.
2011-12-08
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2011-12-08
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2011-12-07
Ny lag om åtgärder mot förorning från fartyg
2011-12-07
Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet
2011-12-07
Funktionshindrades förutsättningar att resa
2011-12-07
Samverkan för minskad ungdomsarbetslöshet
2011-12-07
It i skolan
2011-12-07
Resor hem från BB för asylsökande mödrar
2011-12-07
Arbetsmiljön för anställda i mindre företag
2011-12-07
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap – budgetåret 2012
2011-12-07
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2011-12-07
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2011-12-06
En gymnasiesärskola med hög kvalitet
2011-12-06
Kustbevakningsdatalag
2011-12-06
2011-12-06
Al-Shabab
2011-12-06
Elektrifiering av järnväg
2011-12-06
Sahelområdet
2011-12-06
Larmnummer 116 000
2011-12-06
Arbetslösheten i Jönköpings län
2011-12-06
Åtgärder för att stoppa användningen av khat
2011-12-06
Ratificering av ILO 94
2011-12-06
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2011-12-06
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2011-12-06
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten samt vissa ändringar om immunitet och privilegier
2011-12-05
Kombiterminalernas framtid
2011-12-05
Översyn av regeringsformens bestämmelse om kungens immunitet
2011-12-05
Öppen debatt om pensionssystemet
2011-12-05
Företagares möjlighet till arbetsträning
2011-12-05
Ett Europa fritt från prostitution
2011-12-05
EU:s temaår mot våld
2011-12-05
Sveriges placering i jämställdhetsrankning
2011-12-05
Kompensation till kommunerna för ökade elkostnader
2011-12-05
Elsäkerhet
2011-12-05
Miljöministerns tidigare uppdrag
2011-12-05
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
2011-12-05
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
2011-12-05
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2011-12-05
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2011-12-05
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik
2011-12-02
Mänskliga rättigheter på sjön
2011-12-02
Relationen mellan regeringen, Svenska kraftnät och EU
2011-12-02
Fritidspedagogers ansvar och befogenheter
2011-12-02
Strukturfondernas roll i den regionala tillväxten
2011-12-02
Beredningen av proposition om annonstid i radio och tv
2011-12-02
Supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen
2011-12-02
Folkbokföring av "fastboende sommargäster"
2011-12-02
Statligt ansvar för ett nytt Nobelmuseum
2011-12-02
Bidrag till ungdomsorganisationer
2011-12-02
Likvärdighet i möjligheten att skriva högskoleprovet
2011-12-02
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (Kfor)
2011-12-02
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2011-12-01
Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet
2011-12-01
2011-12-01
Förberedelser inför en eventuell kollaps av euron
2011-12-01
Häkte till Halland
2011-12-01
Containertrafiken på tåg i Sverige
2011-12-01
Bättre klimatstatistik
2011-12-01
Inskränkningar i hbt-personers yttrandefrihet i S:t Petersburg
2011-12-01
Översyn av samhällets alarmeringstjänst
2011-12-01
Översyn av samhällets alarmeringstjänst
2011-12-01
Tilläggsdirektiv till Yttrandefrihetskommittén (Ju 2003:04)
2011-12-01
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2011-12-01
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2011-12-01
Utgiftsområde 8 Migration
2011-12-01
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam europeisk köplag
2011-12-01
Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
2011-11-30
2011 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2011-11-30
Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
2011-11-30
Riksrevisionens rapport om effektiviteten i statens arbete med att motverka bidragsbrott
2011-11-30
2011-11-30
2011-11-30
Det estetiska lärandet i gymnasieskolan
2011-11-30
LOV i särskilt boende
2011-11-30
Bredband i försörjningsstödet
2011-11-30
Veteranpolitik
2011-11-30
Samfälligheter, moms och parkering
2011-11-30
Trafikverket och banunderhållsföretaget Balfour Beatty
2011-11-30
Straffrätt i EU: garantier för ett effektivt genomförande av EU:s politik genom straffrättsliga åtgärder
2011-11-30
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2011-11-29
2006 års sjöarbetskonvention
2011-11-29
Upphandling av lätt torped
2011-11-29
Förstärkt konsumentskydd vid tvist mellan trafikskadad och försäkringsbolag
2011-11-29
Kustbevakningens utökade uppdrag
2011-11-29
Polisens förhör med unga brottsmisstänkta
2011-11-29
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning samt ändrad beräkning av dröjsmålsavgift i vissa fall
2011-11-29
Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
2011-11-28
2011-11-28
Regeringens nedskärningar i gymnasieskolan och effekter på kommunernas kostnader
2011-11-28
Ökad makt över nationell budgetpolitik inom EU
2011-11-28
Kvaliteten i äldreomsorgen
2011-11-28
Riktlinjer för AP-fondernas placeringar
2011-11-28
Polisens användning av informatörer
2011-11-28
Underhållet av järnvägarna
2011-11-28
Företagsklimat
2011-11-28
Elområden
2011-11-28
Utvecklingen i Egypten
2011-11-28
Kontroll av postförsändelser
2011-11-28
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2011-11-28
Avgifter enligt lagen om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor
2011-11-28
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2011-11-25
Ungdomar som informatörer i polisens verksamhet
2011-11-25
Behov av satsningar på arbetsmarknadsutbildning i Gävleborgs län
2011-11-25
Flygförbindelse Östersund-Umeå
2011-11-25
Anslag till Nyföretagarcentrums mentorprogram
2011-11-25
Rätten till abort i Europa
2011-11-25
Women 2 Drive
2011-11-25
SRHR
2011-11-25
Kvinnokonventionen
2011-11-25
Stöd till FN-tribunalen för Libanon
2011-11-25
Palestinskt medlemskap i FN
2011-11-25
Värdering till verkligt värde
2011-11-24
Viss tillsyn över personuppgiftsbehandling
2011-11-24
2011-11-24
2011-11-24
Laxfiskets framtid
2011-11-24
Trafikverkets möjligheter att disponera anslag
2011-11-24
Försvarets personalförsörjning
2011-11-24
Åtgärder för skadereducering inom beroendevården
2011-11-24
RUT-avdraget
2011-11-24
Effekter av elnätsområdena
2011-11-24
Växande andel arbetslösa i fas 3
2011-11-24
Åtgärder med anledning av Säporapport
2011-11-24
Polisens nya fördelningsmodell
2011-11-24
FN:s internationella dag den 25 november
2011-11-24
Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen (S 2008:09)
2011-11-24
Översyn av bestämmelserna om genomförande av detaljplan
2011-11-23
Ändrad tillsyn över kreditvärderingsinstitut
2011-11-23
2011-11-23
Kontroll av enskilda företag som anlitats för att utföra tjänster
2011-11-23
Konkurrenssituationen i transportbranschen
2011-11-23
Kunskapskrav och särskilt stöd
2011-11-23
Speciallärare
2011-11-23
Moratorium för olje- och gasutvinning i Arktis
2011-11-23
Internationella idrottsevenemang
2011-11-23
Stöd till den som drabbas av afasi
2011-11-23
Graviditetspenning för egenföretagare
2011-11-23
Tillgänglighet för funktionshindrade på Norrlandstågen
2011-11-23
Försäkringskassans nationella center i Karlshamn
2011-11-23
Miljöskadliga subventioner
2011-11-23
Fritt internet
2011-11-23
Villaköpares trygghet
2011-11-23
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2011-11-23
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska unionens program för social förändring och social innovation
2011-11-23
Subsidiaritetsprövning av förslaget till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
2011-11-22
Enklare avbetalningsköp m.m.
2011-11-22
2011-11-22
2011-11-22
Kulturarvslyftet
2011-11-22
Digital radio
2011-11-22
Filmavtalet
2011-11-22
Transporterna till och från Holmön i Umeå kommun
2011-11-22
Kroppsvisitation
2011-11-22
Utdelning av livsmedel till de sämst ställda i unionen
2011-11-22
Utlåtande med anledning av kommissionens meddelande om den gemensamma fiskeripolitikens internationella dimension, KOM(2011) 424
2011-11-22
Ändring i lagen om tävling med hästdjur
2011-11-21
På jakt efter den goda affären
2011-11-21
Förbud mot obedövad kastrering av smågrisar
2011-11-21
Utbildning av reservofficerare
2011-11-21
Förnyad handlingsplan för 1325
2011-11-21
Miljögifter i mat
2011-11-21
Skydd av barn
2011-11-21
Ett internationellt vapenhandelsfördrag, ATT
2011-11-21
Ambassadör för 1325
2011-11-21
Förlängt SRGS-mandat
2011-11-21
Begreppet utanförskap
2011-11-21
Säkerhetsutbildning för vägarbetare
2011-11-21
Tydligare skyltning vid pågående vägarbeten
2011-11-21
Mitträcken på de farligaste vägarna
2011-11-21
Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning
2011-11-21
Statliga insatser för akademiker med utländsk utbildning
2011-11-18
Landshövding i Kalmar län
2011-11-18
Jobbskatteavdragets bristfälliga jobbeffekt
2011-11-18
Flytt av vinster till lågskatteländer
2011-11-18
Kraftfulla sanktioner mot den syriska regimen
2011-11-18
Internationella aidsdagen
2011-11-18
Kvinnors företagande
2011-11-18
Irans kärnvapenambitioner
2011-11-18
Momsersättning för samordningsförbunden
2011-11-18
Esma och offentlighetsprincipen
2011-11-18
Export av renkött
2011-11-18
Iranska flyktingar som bor på Camp Ashraf i Irak
2011-11-18
Trafikverkets upphandling av nattrafik till övre Norrland
2011-11-18
Pensionsrätt på livränta
2011-11-17
Riksrevisionens rapport om rätt information vid rätt tillfälle inom vård och omsorg
2011-11-17
Meddelarfrihet
2011-11-17
Lagen om anställningsskydd
2011-11-17
Formerna för anmälan till Socialstyrelsen om brister i vården
2011-11-17
Kadmium i maten
2011-11-17
Tågproblem i Kungsör
2011-11-17
Översyn av den europeiska grannskapspolitiken
2011-11-17
Statliga företag
2011-11-17
Stärkt konsumentroll för en utvecklad elmarknad och ett uthålligt energisystem
2011-11-16
Ändring av viss länsstyrelseverksamhet
2011-11-16
Nikk - det nordiska institutet för kunskap om kön
2011-11-16
Kosovoromers möjligheter att få uppehållstillstånd
2011-11-16
Tillsynsansvaret för arbetsmiljön vid Försvarsmaktens utlandstjänstgöring
2011-11-16
Kvarken och persontrafiken
2011-11-16
Nya elområden som hotar jobben
2011-11-16
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om skatt på finansiella transaktioner
2011-11-16
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2010
2011-11-15
I gränslandet Social trygghet vid gränsarbete i Norden
2011-11-15
Riksrevisionens rapport om myndigheternas hantering av ekonomisk kompensation på grund av brott
2011-11-15
Polisens möjligheter att ta betalt för bevakning
2011-11-15
Lettiska arbetare utan lön
2011-11-15
Säkerställande av likvärdiga villkor på den svenska arbetsmarknaden
2011-11-15
Elprisområden
2011-11-15
Legitimation för fritidspedagoger
2011-11-15
Palestinas medlemskap i Unesco
2011-11-15
EU-parlamentets beslut om blankning och CDS
2011-11-15
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2011-11-15
En ny lag om elcertifikat – enklare regler och en gemensam elcertifikatsmarknad
2011-11-15
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun
2011-11-15
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun
2011-11-15
Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvister
2011-11-14
Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!
2011-11-14
E20 som landets farligaste väg
2011-11-14
Höständringsbudget för 2011
2011-11-14
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
2011-11-14
Ett EU-system för att spåra finansiering av terrorism
2011-11-14
Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpande ändamål –Kommissionens utvärderingsrapport om direktiv 2006/24/EG
2011-11-11
Redovisning av utsläpp av växthusgaser
2011-11-11
Nationellt godkända idrottsutbildningar i gymnasieskolan
2011-11-11
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden
2011-11-10
Ungdomsarbetslöshetens konsekvens för ungas inträde i samhällslivet
2011-11-10
Säkerhet i vägtunnlar
2011-11-10
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
2011-11-10
Yttrandefrihet, mänskliga rättigheter och det kurdiska folket i Turkiet
2011-11-10
Rätten till jobb för unga med funktionshinder
2011-11-10
Åtgärder mot arbetslösheten
2011-11-10
Polisens möjlighet att ta ut ersättning för ordningshållande
2011-11-10
Lex Laval
2011-11-10
Arbetslöshetsförsäkringen
2011-11-10
Arbetskraftsbehov i den offentliga sektorn
2011-11-10
Arbetsmiljöverket
2011-11-10
Nya betyg utan bedömningsstöd
2011-11-10
Meddelarskydd för privat anställda i offentligt finansierade verksamheter
2011-11-10
Synnerligen ömmande omständigheter
2011-11-10
Tvångsomhändertagande av barn
2011-11-10
Swedfunds investeringar i Liberia
2011-11-10
Differentierade krav på aktörer inom biståndet
2011-11-10
Riskkapitalbolag och assistansersättningar
2011-11-10
Skatteupplägg inom koncerner för att undgå skatt
2011-11-10
Hivprevention
2011-11-10
Överskottet av utsläppsrättsenheter
2011-11-10
Rosenholzdokumenten till Stasiarkivens förfogande gällande svenska medborgare
2011-11-10
Säkerhetskrav för supermiljöbilspremien
2011-11-10
Forsmarks skola och riksintag för energiutbildning
2011-11-10
Apoteksmarknaden efter avregleringen
2011-11-10
Turkiets fortsatta brott mot de mänskliga rättigheterna
2011-11-10
Finansieringen av Klaverens Hus i Söderhamn
2011-11-10
Avgiftshöjning för stickprovskontroll av importerade köksväxtfrön
2011-11-10
Social dumpning
2011-11-10
Ensamarbete inom kriminalvården
2011-11-10
Företagsskatteutredningen och skatteflykt via skatteparadis
2011-11-10
Internethandel med alkohol
2011-11-10
Utredning av verksamhetsform och förutsättningarna för flygtrafiktjänst i Luftfartsverket
2011-11-09
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella Kosovostyrkan (KFOR)
2011-11-09
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan (ISAF)
2011-11-09
2011-11-09
Finansiering av klimatåtgärder under Durbanmötet
2011-11-09
Sveriges position i förhandlingarna under Durbanmötet
2011-11-09
Hästforskningens framtid
2011-11-09
Turkiets förtryck och krig mot kurderna
2011-11-09
Tillsynen av överförmyndare
2011-11-09
Körförbud vid epilepsi
2011-11-09
Villkoren för utländsk arbetskraft
2011-11-09
Rovdjursinformation
2011-11-09
Misskötsel av privata vårdboenden
2011-11-09
Liechtensteins associering till Schengenregelverket
2011-11-08
Ändrade regler om förundersökningsledningen och förundersökningsbegränsning
2011-11-08
Brister i tillgänglighet som grund för diskriminering
2011-11-08
Högskolebehörighet från gymnasiets yrkesprogram
2011-11-08
Storleken på bankernas investmentbankverksamhet
2011-11-08
Kontroll av villkoren för utländsk arbetskraft
2011-11-08
Svenskarnas syn på socialförsäkringarna
2011-11-08
Vårdnadsbidragets inlåsningseffekter
2011-11-08
Statens ansvar för Nordeas närvaro i glesbygd
2011-11-08
Skatteförfarandet
2011-11-07
Brister i arbetsskadeförsäkringen
2011-11-07
Turkiets förföljelse av kristna minoriteter
2011-11-07
Djurvälfärd vid valjakt
2011-11-07
Ersättningar inom Nordea
2011-11-04
2011-11-04
2011-11-04
Utvisningar till Iran
2011-11-04
Miljöorganisationernas deltagande vid Arktiska rådets möten
2011-11-04
Dalapolisens länskommunikationscentral
2011-11-04
Asylsökande kurder från Iran
2011-11-03
Ägarstyrning i Nordea
2011-11-03
En konkurrenskraftig kollektivtrafik
2011-11-03
Stresstesterna av de svenska kärnkraftverken
2011-11-03
Naturreservat
2011-11-03
Förlust av arbetstillfällen i Falun
2011-11-03
Elområden
2011-11-03
Svenskt ställningstagande i frågan om palestinskt medlemskap i FN:s underorgan
2011-11-03
Blankning
2011-11-03
Byggstart för motorvägsdel Dållebo-Hester på riksväg 40
2011-11-03
Stödsystem för hantering av innovationer och immateriella tillgångar vid universitet och högskolor
2011-11-03
Översyn av vissa byggfrågor
2011-11-03
Tilläggsdirektiv till Utredningen Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration (Fi 2010:08)
2011-11-03
Lärlingsprovanställning - en ny anställningsform med utbildningsinnehåll
2011-11-02
Sekretess hos Försvarsexportmyndigheten
2011-11-02
2011-11-02
Svenskt snus som exportvara
2011-11-02
Översvämningsrisk i Vänern och Arvika
2011-11-02
Social dumpning för lastbilschaufförer och åkerier
2011-11-02
Hemvärnets utbildningsgrupper
2011-11-02
Ökad kvävegödsling av skogen
2011-11-02
Polisens resursanvändning inom it-området
2011-11-02
Legitimation för lärare på särskolan
2011-11-02
Miljökonsekvenser av ökad stridsövningsverksamhet
2011-11-01
Barn som berörs av vräkning
2011-11-01
Barn med funktionsnedsättning
2011-11-01
Unga som kastas ut eller rymmer hemifrån
2011-11-01
Barns ohälsa
2011-11-01
AP-fondernas placeringar i oljebolag
2011-11-01
Utrikesfödda kvinnors situation på arbetsmarknaden
2011-11-01
Sveriges residens i Angola
2011-11-01
Utredningar avseende vissa dödsfall
2011-11-01
Grönbok om distribution av audiovisuella verk i Europeiska unionen
2011-10-31
Stabilitetsfonden - Gör den skäl för namnet?
2011-10-31
2011-10-31
2011-10-31
Mälarbanan
2011-10-31
Reglerna för Natura 2000-områden
2011-10-31
Rökfria miljöer
2011-10-31
Dubbelt boende för statsråd och andra
2011-10-31
Ledsagning enligt LSS
2011-10-31
Subsidiaritetsprövning av förslag till gemensamma regler för tillfälligt återinförande av gränskontroller vid de inre gränserna
2011-10-31
Rättelser i alkohollagen (2010:1622)
2011-10-31
Överlämnande från Sverige enligt en nordisk arresteringsorder
2011-10-28
Sänkt moms på vissa tjänster?
2011-10-28
2011-10-28
2011-10-28
Bredare rekrytering i övergången till högskolan
2011-10-28
Förslag om registreringsskatt och miljöbilsbonus
2011-10-28
Skydd av marina Natura 2000-områden
2011-10-28
Nytt examensbevis vid byte av personnummer
2011-10-28
Nedskärning i den nya gymnasieskolan
2011-10-28
Omfördelning av anslag vid indragna examensrättigheter
2011-10-28
De nya reglerna för studiemedel
2011-10-28
Merkostnader för patienter med celiaki
2011-10-28
Situationen för Ahmadiyamedlemmar i Pakistan
2011-10-28
Ny nationell samordnare för att motverka idrottsrelaterat våld
2011-10-28
Konsekvenser av sänkt moms på tryckeritjänster
2011-10-28
Expertskatten och tax rollover
2011-10-28
Hbt-rättigheter i norra delen av Cypern
2011-10-28
Valen i Demokratiska republiken Kongo
2011-10-28
Godkännande av järnvägsfordon och ansvar för underhåll
2011-10-27
2011-10-27
Sfi-bonusens fortsatta existens
2011-10-27
Tillgång till telefoni i hela landet
2011-10-27
Den nationella referensramen för kvalifikationer i Sverige
2011-10-27
Utveckling av skolforskningen
2011-10-27
Forskningsresurser till högskolor och yngre universitet
2011-10-27
Olympiska spelens planeringskommitté och Dow Chemical
2011-10-27
Rikspolisstyrelsens upphandling av passproduktion
2011-10-27
Tillträde till Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet med tilläggsprotokoll
2011-10-27
Översyn av valsystemet
2011-10-26
Värdering till verkligt värde
2011-10-26
Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet
2011-10-26
Den finansiella sektorns bidrag till offentliga finanser
2011-10-26
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
2011-10-26
Transporter av farligt gods
2011-10-26
Studentfirande och eventbranschen
2011-10-26
Ekonomisk ersättning för ålfiskeredskap
2011-10-26
Krigsförbrytartribunal i Bangladesh
2011-10-26
Tillgänglighet vid sjukflygtransporter
2011-10-26
Åtgärder mot annalkande industrikris
2011-10-26
Stora varsel i Avesta och Hedemora
2011-10-26
Sjökortens riktighet
2011-10-25
Ändring i lagen om tävling med hästdjur
2011-10-25
Riksrevisionens rapport om samordning av stöd till barn och unga med funktionsnedsättning
2011-10-25
2011-10-25
2011-10-25
2011-10-25
Den ekonomiska politiken och arbetslösheten
2011-10-25
Utbildning och arbetsmarknad
2011-10-25
Fusk och exploatering av arbetskraft på biltvättar
2011-10-25
Sudans delande och fokuserat bistånd
2011-10-25
Åtgärder mot stick- och skärskador i vården
2011-10-25
Ekonomisk brottslighet inom fakturahandeln
2011-10-25
Familjesplittring
2011-10-25
Ansvar för behandling av spelberoende
2011-10-25
Oförbrukade forskningsbidrag vid universitet och högskolor
2011-10-24
2011-10-24
Högskolan Dalarnas framtid
2011-10-24
ICT:s framtid i Borlänge
2011-10-21
Rörelsereglering för försäkring och tjänstepension Del 1 + 2
2011-10-21
EU:s regler för införsel av djur
2011-10-21
Kassationen av livsmedel fram till 2025
2011-10-21
Utbyggnad av Malmbanan
2011-10-21
Beskattning av bolag inom vård, skola och omsorg
2011-10-21
Antal intag vid beviljande av yrkeshögskoleutbildning
2011-10-21
Ägarstyrning i Nordea
2011-10-21
Bostadsupplåningen
2011-10-21
Arbetsmiljön för piloter
2011-10-21
Åtgärder med anledning av ädelmetallstölder från fornminneslämningar på Öland
2011-10-20
Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet
2011-10-20
Järnvägsinvesteringar i Norrland
2011-10-20
Vindkraftsutbyggnad och Försvarsmaktens intressen
2011-10-20
En förändrad läkarutbildning
2011-10-20
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter (Ju 2010:13)
2011-10-20
Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen
2011-10-20
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor
2011-10-19
Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet
2011-10-19
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
2011-10-19
Användning av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse för Gotlands kommun
2011-10-19
Genomförande av det nya EU-direktivet om bistånd med indrivning
2011-10-19
2011-10-19
Folkbildningens framtid
2011-10-19
Norrbotniabanan
2011-10-19
Risk för MS bland unga av nattarbete
2011-10-19
Uppfödning av tuppar för kosmetiska ändamål
2011-10-19
Sveaskogs avverkningar
2011-10-19
Brist på organdonatorer
2011-10-19
Informationsutbyte mellan regeringen och Riksgälden
2011-10-19
Åtgärder mot obetalda parkeringsböter
2011-10-19
Folkhälsoinstitutets insynsråd
2011-10-19
Norden
2011-10-18
Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem
2011-10-18
Slopade Lundinregler och vissa andra skatteåtgärder för företag
2011-10-18
2011-10-18
2011-10-18
Regeringens arbetslinje
2011-10-18
Regeringens slopade mål om ett jämställt uttag av föräldradagar
2011-10-18
Åtgärder mot illojal konkurrens
2011-10-18
Patientens felanmälningar inom vården
2011-10-18
Djur som råvara vid framställning av kosmetiska produkter
2011-10-18
Subsidiaritetsprövning av förslag till direktiv om kreditinstitut och värdepappersföretag
2011-10-18
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2010
2011-10-18
Grönbok om system för exportkontroll för produkter med dubbla användningsområden
2011-10-18
Säkerställande av sjö- och flygräddning
2011-10-17
En hållbar lösning av dubbelbeskattningen av appföretag
2011-10-17
Distributionen av läkemedel
2011-10-17
Jämställdhetsmål för föräldraförsäkringen
2011-10-17
Sveriges beredskap för en ny ekonomisk kris
2011-10-17
Ökad salthalt i Vättern och i andra sjöar
2011-10-17
Trängselskatt för utlandsregistrerade fordon
2011-10-17
Kungliga bibliotekets uppdrag
2011-10-17
Speltillstånd och alkoholservering
2011-10-17
Effektiviteten i lärosätenas användning av resurser
2011-10-14
IT-stödet i rättskedjan
2011-10-14
Asylsökande ensamkommande barn
2011-10-14
Riksrevisionens rapport om svenska bidrag till internationella insatser
2011-10-14
Utanförskapet och utförsäkringarna
2011-10-14
Polishelikoptrar i hela landet
2011-10-13
Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
2011-10-13
Riksrevisionens granskning av Botniabanan och järnvägen längs Norrlandskusten
2011-10-13
Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser
2011-10-13
2011-10-13
Ökad militär verksamhet i Vättern
2011-10-13
Utbildningen av lärare i minoritetsspråk
2011-10-13
Regeringen och kvotering till börsbolagens styrelser
2011-10-13
Bolagskonstruktioner, avdrag och bolagsskatt
2011-10-13
Telefoni på landsbygden
2011-10-13
Skyddsnät för ungdomar som hoppar av gymnasiet
2011-10-13
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) Strategi för en långsiktigt hållbar markanvändning - med syfte att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen
2011-10-13
Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning - översyn efter erfarenheter från den finansiella krisen
2011-10-13
Ökat arbetskraftsdeltagande bland nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare
2011-10-12
2011-10-12
2011-10-12
Åtgärder mot skatteläckage
2011-10-12
Vårdnadsbidragets inlåsningseffekter
2011-10-12
Sjukvården inom Hemvärnet
2011-10-12
Hoten mot hbt-personers yttrandefrihet i Ryssland
2011-10-12
EPA-avtalens framtid och nya ultimatum till utvecklingsländerna
2011-10-12
Satsning på Södra stambanan och Ostlänken
2011-10-11
Rätt till namn som förvärvats i en annan stat inom EES
2011-10-11
2011-10-11
2011-10-11
Diskriminering av hbt-personer i vården
2011-10-11
Högskolan i Skövde
2011-10-11
Minskade utsläpp inom EU
2011-10-11
Vanvård i privat äldreomsorg
2011-10-11
Miljörisker med planerat kärnkraftverk i Pyhäjoki
2011-10-11
Tidsutdräkt för besvarande av brev
2011-10-11
Liechtenstein och sparandedirektivet
2011-10-11
Ett nytt sparandedirektiv
2011-10-11
Omledning av vatten från Piteälven
2011-10-11
Överenskommelsen om svensk migrationspolitik
2011-10-11
Turkiska skolböcker som sprider hat
2011-10-10
Underhållsansvaret för statens renskötselanläggningar
2011-10-10
2011-10-10
2011-10-10
Jäv för statsråd
2011-10-07
Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och medtoder
2011-10-07
Reformering av vallagen
2011-10-07
Ej höjda alkoholskatter
2011-10-07
Tyst godkännande
2011-10-07
Dubbelbeskattning av appar
2011-10-07
Kontrolluppgiftsbelopp
2011-10-06
2011-10-06
Ny kärnkraft i närheten av Sverige
2011-10-06
Översyn av den kommunala vuxenutbildningen på grundläggande nivå
2011-10-06
Integritet, effektivitet och öppenhet i en modern e-förvaltning
2011-10-06
Delegation för jämställdhet i arbetslivet
2011-10-05
ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet
2011-10-05
Tandvård för personer med vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
2011-10-05
Ålfiskestoppet på västkusten
2011-10-05
Reglerna inom telekom
2011-10-05
Upphandling av bandvagnar
2011-10-05
Förbättringar inom familjepolitiken
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
2011-10-04
Kammarkollegiets möjligheter att agera vid vattenreglering
2011-10-04
Det svenska utsläppsreduktionsåtagandet enligt Cancún Agreement
2011-10-04
Stöd till kolkraftverk i Kosovo
2011-10-04
Rättelse i lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
2011-10-04
Rätt till förlängt barnbidrag för elever i gymnasiesärskolan
2011-10-04
Vissa socialförsäkringsfrågor m.m.
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
2011-10-03
Skydd av Piteälven
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-02
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-10-01
2011-09-30
Riksrevisionens rapport om försvarets internationella materielsamarbeten
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
2011-09-30
De statliga företagens roll vid byggnation av ny kärnkraft
2011-09-30
Auktioneringsintäkter
2011-09-30
Uranbrytning
2011-09-30
Regeringens ståndpunkt i fråga om svaveldirektivet
2011-09-30
Posten i södra Stockholm
2011-09-30
Försvarsmaktens vindkraftsstopp
2011-09-30
Utvisning av barn som omhändertagits av socialtjänsten
2011-09-30
Kompletterande förfaranderegler för vissa biobränslen
2011-09-29
Vanvård i social barnavård
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
2011-09-29
Umeå som Europas kulturhuvudstad 2014
2011-09-29
Praktisk arbetslivsorientering som en levande del i elevers utbildning
2011-09-29
Rätt till LSS-stöd
2011-09-29
Utbildning för barn och ungdomar i samhällsvård samt distansundervisning
2011-09-29
Översyn av AP-fondernas regelverk
2011-09-28
Kvothöjning och stadgeändring i Internationella valutafonden
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28
2011-09-28