Datum
Benämning
Titel
2013-12-30
Fritidscheck
2013-12-20
Riktlinjer för Regeringskansliets hantering av offentlighetsprincipen
2013-12-20
Utbildning av arbetslösa
2013-12-20
Industrisamarbete mellan Norge och Sverige
2013-12-20
Polisens insatser mot organiserad brottslighet
2013-12-20
Inskränkningar av demokratiska fri- och rättigheter i Spanien
2013-12-20
Fortsatt minskning av platserna på MDH
2013-12-20
Den försämrade läsförmågan
2013-12-20
Arbetskläder inom hemtjänsten
2013-12-20
Undersköterskeutbildningen inom vuxenutbildningen
2013-12-20
Sexuella övergrepp mot barn
2013-12-20
Transportkrav i företagens redovisningar
2013-12-20
Svenska folkets inställning till skattesänkningar
2013-12-20
Försvarets personalförsörjning och personalpolitik m.m.
2013-12-19
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2012
2013-12-19
Stridande svenskar i Syrien
2013-12-19
Bortom fagert tal
2013-12-19
Åtgärder mot den höga ungdomsarbetslösheten
2013-12-19
Idrottsrörelsens föreningsliv
2013-12-19
Uppehållstillstånd för traffickingoffer
2013-12-19
Införandet av nettodebitering i Sverige
2013-12-19
Land-för-land-rapportering
2013-12-19
Utvecklingsländerna och kapitalflykten
2013-12-19
IMF, Världsbanken och skatteflykt
2013-12-19
FN:s skattekommitté
2013-12-19
Bistånd och ägardirektiv
2013-12-19
Bättre mobiltäckning på landsbygden
2013-12-19
Förtroendet för UD:s biståndshantering
2013-12-19
Järnvägen i Dalsland, DVVJ
2013-12-19
Höjd ersättningsnivå på lönebidraget
2013-12-19
Politisk vilja att minska "Skitlivet" i offentlig verksamhet
2013-12-19
"Skitlivet"
2013-12-19
Statistik om "Skitlivet"
2013-12-19
Budgetutrymme för överskuldsatta
2013-12-19
Överskottsmålet
2013-12-19
Kärnvapenhotet från Kaliningrad
2013-12-19
PISA-rapport om Försvarsmakten
2013-12-19
Finansieringen av bolagsskattesänkningen
2013-12-19
Felberäkning vid bolagsskattesänkningen och underskott
2013-12-19
Bristen på båtar till det marina hemvärnet
2013-12-19
Skogsriket
2013-12-19
Psykiatripatienters situation
2013-12-19
En fungerande äldreomsorg
2013-12-19
Arbetet med färdplan 2050
2013-12-19
Mobila it-kommunikationer i hela landet
2013-12-19
Ersättning från Ersättningsnämnden till finska krigsbarn
2013-12-19
Försvarets beredskap
2013-12-19
Utredning om ekonomiska styrmedel för kemikalier
2013-12-19
Hushållning med mark och vatten - områden av riksintresse
2013-12-19
Tillgänglig och säker information i hälso- och sjukvård och socialtjänst
2013-12-19
Tilläggsdirektiv till Finanskriskommittén (Fi 2011:02)
2013-12-19
Tilläggsdirektiv till Kommittén Svenska Unescorådet (U 2012:01)
2013-12-19
Tilläggsdirektiv till Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten (Ju 2012:16)
2013-12-19
Kommittén för finansiell stabilitet
2013-12-18
Stärkt straffrättsligt skydd för egendom
2013-12-18
Transparensen i budgetpropositionen för 2014 – Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2013-12-18
2013 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2013-12-18
En politik för en levande demokrati
2013-12-18
En samordnad tillståndsprövning vid fastighetsbildning
2013-12-18
Nationella patent på engelska
2013-12-18
Undantag från upphandlingsdirektivet
2013-12-18
Nationella riktlinjer och epilepsi
2013-12-18
Tydligare regler kring cabotage
2013-12-18
Stängningen av järnvägen mellan Mellerud och Billingsfors
2013-12-18
Kvotflyktingar
2013-12-18
Företagshälsovården i framtiden
2013-12-18
Dalabanans framtid
2013-12-18
Övergödningen i Östersjön
2013-12-18
Fribrev för kommersiell verksamhet i Sveriges nationalparker
2013-12-18
Elmarknaden och tillsvidareprisernas utveckling
2013-12-18
Reseersättning vid deltagande i arbetsmarknadspolitiska program med mera
2013-12-18
Den framtida arbetsmarknaden
2013-12-18
Stöd till att starta eget
2013-12-18
Varningsbilder på cigarettpaket
2013-12-18
Post Danmarks tveksamma agerande på distributionsmarknaden
2013-12-18
Fusket av privata utförare inom Arbetsförmedlingen
2013-12-18
Höjd brytpunkt
2013-12-18
Brott mot Europeiska stadgan om landsdels- eller minoritetsspråk
2013-12-18
Riksrevisionens rapport om Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
2013-12-18
Statens hantering av riksintressen
2013-12-18
Svensk minderårig fängslad i Israel
2013-12-18
Riktat statsbidrag till vuxenutbildning
2013-12-18
Ett värdigt boende för flyktingar
2013-12-18
Ett jämställt föräldraskap
2013-12-18
Vinter-OS
2013-12-18
Barnkonventionen som svensk lag
2013-12-18
En medmänskligare asylpolitik
2013-12-18
Utbildning som är viktig för träindustrin
2013-12-18
Gotlandstrafiken som en del av den nationella infrastrukturen
2013-12-18
Svenska mjölkbönders konkurrenskraft
2013-12-18
Hinder för bostadsbyggande
2013-12-18
Regeringens dekret till AP-fonderna
2013-12-18
Rättssäkerhet vid kontroll av kör- och vilotider
2013-12-18
Resurser till Finsam
2013-12-18
Vidgat uppdrag till Skolverket
2013-12-18
Goda rutiner för egenmedicinering i förskolan
2013-12-18
Regeringen och arbetslösheten
2013-12-18
Lönebidrag för personer med nedsatt arbetsförmåga
2013-12-18
Effektiviteten i den statliga riskkapitalförsörjningen
2013-12-18
Elnätsreglering
2013-12-18
Sänkt bolagsskatt och utdelningsfest
2013-12-18
Utflyttning från småstäder och landsbygd
2013-12-18
Växande fattigdom
2013-12-18
Arbetsmiljöverket och registrering
2013-12-18
Registrering av utländska företagare som ej är skattepliktiga i Sverige
2013-12-18
Skyddet för kycklingar vid transporter
2013-12-18
Handel med alkohol
2013-12-18
Polisens underskott
2013-12-18
Statliga företag
2013-12-17
Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
2013-12-17
Försvarsmaktens förmåga till uthålliga insatser
2013-12-17
Fler bostäder åt unga och studenter
2013-12-17
Ett värdigt liv - äldrepolitisk översikt 2006-2014
2013-12-17
Kontrollköp - ålderskontroll vid försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel
2013-12-17
Riksrevisionens rapport om statens främjandeinsatser för export
2013-12-17
Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
2013-12-17
Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
2013-12-17
Bostadsförsörjning på vikande bostadsmarknad
2013-12-17
Ökad jämställdhet i arbetslivet
2013-12-17
Ersättning för skador efter stormarna Hilde och Ivar
2013-12-17
Krav på giftfria leksaker
2013-12-17
Svartslakt av hästar
2013-12-17
Svar på brev
2013-12-17
Skyddslagstiftning för sund konkurrens
2013-12-17
Underbehandling av benskörhet
2013-12-17
Allmän vaccination mot hepatit B
2013-12-16
Fossilfrihet på väg - Del 1
2013-12-16
Fossilfrihet på väg - Del 2
2013-12-16
När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism
2013-12-16
2013-12-16
Riskkapitalet inom vård, skola och omsorg
2013-12-16
Riskkapitalbolag inom hälso- och sjukvården
2013-12-16
Riskkapitalbolag i skola, vård och omsorg
2013-12-16
Riskkapitalet inom utbildningssektorn
2013-12-16
Prostitution som grund för avvisning
2013-12-13
Konsekvenser av striden om förhandlingsregleringen av elnätsföretagens intäktsramar
2013-12-13
Statliga bolags ansvarstagande
2013-12-13
Kvinnors deltagande i förhandlingar om Syriens framtid
2013-12-13
Riktlinjer för storlek på barngrupper
2013-12-13
Ändrat huvudmannaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning
2013-12-12
Statens hantering av riksintressen - ett hinder för bostadsbyggande
2013-12-12
Statens bidrag till Rett Center
2013-12-12
Överskott av utsläppsrätter
2013-12-12
Etiska dilemman kring norska fångar i svenska fängelser
2013-12-12
Missförhållanden vid djurtransporter
2013-12-12
Resultatstyrningen av svenskt bistånd och rapporteringsbördan för biståndets aktörer
2013-12-12
Framtiden för Kustbevakningen
2013-12-12
Kostnader vid avstängning av E4 i samband med trafikkontroller
2013-12-12
Ökat samarbete mellan statliga myndigheter
2013-12-12
Siuns parlamentariska representation
2013-12-12
Avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m.
2013-12-12
Tilläggsdirektiv till Tjänstepensionsföretagsutredningen (Fi 2013:03)
2013-12-12
Tilläggsdirektiv till Utredningen om inhyrning och företrädesrätt till återanställning (A 2013:01)
2013-12-12
Statsbudget för 2014
2013-12-12
Elektroniska vägtullssystem
2013-12-11
Statens satsningar på nationella kvalitetsregister - Leder de i rätt riktning?
2013-12-11
2013-12-11
2013-12-11
2013-12-10
ILO:s rekommendation om nationellt socialt grundskydd
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-10
2013-12-10
Sveriges avgift till EU
2013-12-10
Tjänstehundar
2013-12-10
Neddragningen av gränsskyddet
2013-12-10
Tullverket
2013-12-10
Uppgiftsmöjligheter i brottsbekämpande syfte
2013-12-10
Tullkontroll vid postutväxlingskontor
2013-12-10
Tullverkets befogenheter att lagra trafikuppgifter
2013-12-10
Skatteflykten genom Liechtenstein
2013-12-10
Skatteamnestin för förmögenhetsskatteflyktingar
2013-12-10
Skenutvandring och skatteflykt
2013-12-10
Syftet med miljözoner
2013-12-10
Miljözoner
2013-12-10
Taxifusket
2013-12-10
Högre skatt vid pensioneringsåret
2013-12-10
Brottsbekämpande myndigheters telekostnader
2013-12-10
Kameror och jämförelse med underrättelseregister
2013-12-10
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
2013-12-10
Prövning av fråga om tillämpligheten av 5 kap. 12 § riksdagsordningen i visst fall
2013-12-10
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2013-12-10
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2013-12-10
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2013-12-10
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2013-12-09
En enkel till framtiden?
2013-12-09
Förvaltningsplaner för sill
2013-12-09
Utredningen av mordet på statsminister Olof Palme
2013-12-09
Vissa frågor om behörighet för personal i hälso- och sjukvården och socialtjänsten
2013-12-06
Krav på skriftliga avtal och fullmakter vid telefonförsäljning
2013-12-06
Lotteridomstolar i Halland
2013-12-06
Förstatligande av skolan
2013-12-06
Välfärdsstatistiken
2013-12-06
De negativa konsekvenserna av att befolkningen äter mindre mängder ost
2013-12-06
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2013-12-06
Naturolyckor och klimatfrågor
2013-12-05
Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen
2013-12-05
Klimat för pengarna? Granskningar inom klimatområdet 2009–2013
2013-12-05
2013-12-05
2013-12-05
Museer som verktyg för integration
2013-12-05
Israel, FN och EU
2013-12-05
Moms på digitala medier
2013-12-05
Vetenskapsrådet och industridoktorander
2013-12-05
Möjligheter för elever med dyslexi att genomföra de nationella proven
2013-12-05
Det industritekniska gymnasieprogrammet
2013-12-05
Utveckling av gymnasieskolans teknikprogram
2013-12-05
Tilläggsdirektiv till Veteranutredningen (Fö 2011:03)
2013-12-05
Tilläggsdirektiv till Delegation för e-förvaltning (N Fi 2009:01)
2013-12-05
Tilläggsdirektiv till Polisorganisationskommittén (Ju 2010:09)
2013-12-05
Tilläggsdirektiv till Företagsskattekommittén (Fi 2011:01)
2013-12-05
Tilläggsdirektiv till Utredningen om skärpta straffrättsliga åtgärder mot organiserad brottslighet (Ju 2013:03)
2013-12-05
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2013-12-05
Tillgänglighet och deltagande i val
2013-12-04
Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
2013-12-04
2013-12-04
2013-12-04
2013-12-04
En gymnasieskola som ökar klasskillnader och intolerans
2013-12-04
Utvärdering av riktade statsbidrag
2013-12-04
Utpekandet av fattiga barn
2013-12-04
Vinster i välfärden
2013-12-04
Skolresultaten i PISA
2013-12-04
Folkrörelsernas möjligheter att verka
2013-12-04
Tågtrafiken i jul
2013-12-04
Möjligheten att ta del av tv-sändningarna från vinter-OS
2013-12-04
Bra och jämställda villkor för alla unga
2013-12-04
Korrespondensgymnasiet i Torsås
2013-12-04
Investor och bolagsskatt
2013-12-04
SJ:s leasingavtal
2013-12-04
Flygverkstaden på F 17
2013-12-04
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2013-12-04
Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2013-12-04
Läsa för livet
2013-12-04
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2013-12-04
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2013-12-04
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2013-12-03
Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder
2013-12-03
2013-12-03
Kraftigt höjda banavgifter
2013-12-03
Transportpolitik för en hållbar miljö
2013-12-03
Åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser
2013-12-03
EU:s klimat- och energimål för 2030
2013-12-03
Stärkt skydd av bland annat våra nationalälvar
2013-12-03
Järnvägen mellan Storlien och norska gränsen
2013-12-03
Skadestånd till omyndigt våldtäktsoffer
2013-12-03
Ändring av riksdagens beslut om höjd nedre skiktgräns för statlig inkomstskatt
2013-12-03
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2013-12-03
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2013-12-03
Frihandelsavtal mellan EU och Republiken Korea (Sydkorea)
2013-12-03
Utgiftsområde 24 Näringsliv
2013-12-02
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2013-12-02
På väg mot en giftfri vardag - plattform för kemikaliepolitiken
2013-12-02
Regeringens misslyckade exportstrategi
2013-12-02
ROT-fusket
2013-12-02
Reglering av trafik med vattenskotrar och andra vattenfarkoster
2013-12-02
EU-medel till Mälarbanan
2013-12-02
Utgiftsområdena 10, 11 och 12 inom socialförsäkringsområdet
2013-12-02
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2013-12-02
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2013-12-01
2013-11-29
2013-11-29
2013-11-29
Försvarsmaktens korvetter
2013-11-29
Tillgången på resandestatistik
2013-11-29
Lärarlegitimationerna
2013-11-29
Upphandlingsstöd för innovation och samhällsutveckling
2013-11-29
Behoven av nyanskaffning och vidmakthållande av försvarsmateriel
2013-11-29
En hållbar rovdjurspolitik
2013-11-29
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2013-11-28
Ett steg in och en ny start – hur fungerar subventionerade anställningar för nyanlända?
2013-11-28
Riksrevisionens rapport om Sverige i Arktiska rådet
2013-11-28
2013-11-28
Bristande underhåll av järnvägen
2013-11-28
Reglering av e-handeln med alkohol
2013-11-28
Scenkonstens internationalisering
2013-11-28
Kulturarvet Marinens Musikkår
2013-11-28
Reformering av F-skatten
2013-11-28
Registreringsplikt för utländska företag
2013-11-28
Bärplockarna som handelsvara
2013-11-28
Konsekvenser av Ersättningsnämndens avslag
2013-11-28
Leaders framtid
2013-11-28
Kassalagen för torg och marknader
2013-11-28
Långa handläggningstider vid Migrationsverket
2013-11-28
Tilläggsdirektiv till Uppgiftslämnarutredningen (N 2012:01)
2013-11-28
Strategi och mål för hantering och överföring av information i elektroniska kommunikationsnät och it-system
2013-11-28
Regelbunden finansiell information och offentliggörande av aktieinnehav
2013-11-28
Tilläggsdirektiv till Digitaliseringskommissionen (N 2012:04)
2013-11-28
Granskning av rättsväsendet och vården med anledning av rättsprocesser som rör Sture Bergwall
2013-11-28
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2013-11-27
2013-11-27
2013-11-27
2013-11-27
FN:s granskning av svensk funktionshinderspolitik
2013-11-27
Innovationsperspektivet i offentlig upphandling
2013-11-27
Fler yrkeshögskoleplatser
2013-11-27
De estetiska ämnenas betydelse
2013-11-27
Regeringens finanspolitik och Dalarna
2013-11-27
Palestina - situationen i Jerusalem
2013-11-27
Regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning
2013-11-27
Regeringens finanspolitik och Västmanland
2013-11-27
Utvisning av barn födda i Sverige
2013-11-27
Den låga andelen brott i nära relationer som klaras upp i Stockholms län
2013-11-26
Överskuldsättning i kreditsamhället
2013-11-26
Statens tillsyn över skolan – bidrar den till förbättrade kunskapsresultat?
2013-11-26
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val
2013-11-26
Regionalt utvecklingsansvar i Jönköpinngs, Örebro och Gävleborgs län
2013-11-26
2013-11-26
Ärna flygplats och regeringens ärendelista
2013-11-26
Kvotflyktingar från Turkiet
2013-11-26
Utgiftsområde 8 Migration
2013-11-26
Utgiftsområde 21 Energi
2013-11-26
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2013-11-25
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet
2013-11-25
Regeringens åtgärder för bättre mobiltäckning
2013-11-25
Fastanställd personal som ersätts med bemanningsanställda
2013-11-25
Staten och kommunernas ekonomi
2013-11-25
Medfinansiering av statlig infrastruktur
2013-11-25
Järnväg Oslo-Göteborg-Köpenhamn
2013-11-25
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden
2013-11-25
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
2013-11-25
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
2013-11-25
Vissa skattefrågor
2013-11-25
Vissa skattefrågor
2013-11-25
Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
2013-11-25
Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
2013-11-25
Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2013-11-22
2013-11-22
Basresurser till forskning vid alla lärosäten
2013-11-22
Avskaffande av utbildningsbidraget och stipendiefinansieringen
2013-11-22
Rättvisa forskningsförutsättningar vid alla lärosäten
2013-11-22
Behovet av vatten i Palestina
2013-11-22
Begravningsplatser
2013-11-22
Vägavgift på ny bro på E4 över Sundsvallsfjärden
2013-11-22
Arbetsmiljöverket
2013-11-22
Åtgärder mot svag tillväxt
2013-11-22
Anmälningsplikt
2013-11-22
Vitbok och vittnesseminarier om Lundsberg
2013-11-22
Ersättningsnivån i a-kassan
2013-11-22
Kontroll av postförsändelser
2013-11-22
Förstärkt nedsättning av egenavgifter
2013-11-22
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2013-11-22
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2013-11-21
Marknadskontroll av varor och annan närliggande tillsyn
2013-11-21
Barnets bästa i vårdnadstvister
2013-11-21
USA som rättsstat och frågan om the Cuban Five
2013-11-21
Lavallagen och konflikträtten
2013-11-21
Visstidsanställningar
2013-11-21
WTO
2013-11-21
Bostadsbristen
2013-11-21
Lex Laval och Europarådets kritik
2013-11-21
Minskat sjuklöneansvar
2013-11-21
Kärnvapen
2013-11-21
EU:s ungdomsgaranti
2013-11-21
Åtgärder för att mildra den höga ungdomsarbetslösheten
2013-11-21
En trygg och säker arbetsmiljö
2013-11-21
Rätt till ledsagarservice
2013-11-21
Stoppad utbildning i fas 3
2013-11-21
Den småländska ostkakans vara eller icke vara
2013-11-21
Tidsramar för tydligare regler i alkohollagen
2013-11-21
Implementering av FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter
2013-11-21
Visumförfarandet i Palestina
2013-11-21
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar (U 2013:02)
2013-11-21
Ökad effektivitet i upphandlingar i samband med överprövningar
2013-11-21
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården
2013-11-21
Tillträde till Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet
2013-11-21
Delegation för migrationsstudier
2013-11-21
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import
2013-11-21
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
2013-11-21
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
2013-11-21
Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
2013-11-21
Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring
2013-11-21
Ändringar i växtskyddslagen
2013-11-20
Hearing den 23 oktober 2013 – Mera glädje för pengarna
2013-11-20
Remissammanställning – Mera glädje för pengarna
2013-11-20
Kränkt eller diskriminerad i skolan - är det någon skillnad?
2013-11-20
Riksrevisionens rapport om bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer - når förmånerna fram?
2013-11-20
2013-11-20
2013-11-20
Bemanningsanställdas arbetsmiljö
2013-11-20
EU och Botniska korridoren
2013-11-20
Kvinnors arbetssituation
2013-11-20
Renhållningsarbetares risk för olyckor i samband med färd på ståplatta
2013-11-20
Ökande olaglig trafik i Sverige
2013-11-20
Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Karlstad
2013-11-20
Vattenfalls rättsprocesser mot Tyskland
2013-11-20
Arbetsförhållanden för personal i äldreomsorgen
2013-11-20
Utbildningspengar i fas 3
2013-11-20
Bättre matchning på arbetsmarknaden
2013-11-20
Kustbevakningen i Helsingborg
2013-11-20
Statsministerns presschefs kontakter med Sveriges Radios Ekoredaktion
2013-11-20
Götalandsbanan
2013-11-20
Barnkonventionen
2013-11-20
Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
2013-11-19
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område
2013-11-19
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser
2013-11-19
Riksrevisionens rapport om energieffektivisering inom industrin - effekter av statens insatser
2013-11-19
Dammsäkerhet
2013-11-19
Nödvändig upprustning av skollokaler
2013-11-19
Skolans roll för att främja lärande för hållbar utveckling
2013-11-19
Järnvägsinvesteringar mellan Norge och Västra Götaland
2013-11-19
Arbetsmiljöarbetet
2013-11-19
Säpos åtgärder för ökad och underlättad avlyssning
2013-11-19
Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Eskilstuna
2013-11-19
Det israeliska rättssystemets behandling av palestinska och israeliska barn
2013-11-19
Skärpt lagstiftning avseende grovt vapenbrott
2013-11-19
Användning av elpistol inom polisen
2013-11-19
Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
2013-11-19
Nya åldersgränser och ökad flexibilitet i föräldraförsäkringen
2013-11-19
Vital kommunal demokrati
2013-11-18
Sjunde AP-fonden – svarar förvaltningen av premiepensionen mot spararnas krav?
2013-11-18
Motpart i mål om ny legitimation enligt patientsäkerhetslagen
2013-11-18
Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås
2013-11-18
Civil flygplats vid Ärna
2013-11-18
Regeringens motiv för att tillåta kommersiellt linjeflyg på Uppsala flygplats, Ärna
2013-11-18
Ungas vård på rättspsykiatriska kliniker
2013-11-18
En ny djurskyddslag
2013-11-18
Gästarbetare i Saudiarabien
2013-11-18
Behovet av en omgående översyn av alkohollagen
2013-11-18
Informationsutbytesavtal med Belize
2013-11-18
Informationsutbytesavtal med Belize
2013-11-18
Informationsutbytesavtal med Bahrain
2013-11-18
Informationsutbytesavtal med Bahrain
2013-11-18
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
2013-11-15
Problem med etableringslotsar
2013-11-15
Upptag från markanvändning i det svenska klimatmålet till 2020
2013-11-15
Utresande kombattanter från Sverige
2013-11-15
Omhändertagna svenska barn i Norge
2013-11-15
Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer
2013-11-15
Kvinnor, fred och säkerhet
2013-11-14
Riksrevisionens rapport om ungdomars väg till arbete
2013-11-14
Stöd till bevarandet av fjällkon
2013-11-14
Ett livskraftigt skärgårdsjordbruk
2013-11-14
Matlandet och jobben
2013-11-14
Mosaikbetesmarkernas framtid
2013-11-14
Barkarby station och Stockholm väst
2013-11-14
Utveckling av fäbodbruk
2013-11-14
Begränsning av kredittider
2013-11-14
Strategisk plan för hur haven ska användas
2013-11-14
Rätten till vård för svensk medborgare i colombianskt fängelse
2013-11-14
Samernas rättigheter som urfolk
2013-11-14
Översyn av myndigheterna inom miljöområdet
2013-11-14
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en kommunallag för framtiden (Fi 2012:07)
2013-11-14
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)
2013-11-14
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2013-11-14
Fler avdelningar i Lagrådet
2013-11-13
Omvänd bevisbörda vid omprövning av arbetsskada
2013-11-13
Betalningstider i näringslivet
2013-11-13
Varsel inom järnvägssektorn
2013-11-13
Lös räls vid Stockholms central
2013-11-13
Postservicen i Stockholms skärgård
2013-11-13
Fördelning av biståndspengar
2013-11-13
Framtiden för Rett Center
2013-11-13
Betalningsansvar för särskilt boende
2013-11-13
Vistelseförbud
2013-11-13
Utdelningen av Almapriset
2013-11-13
Insatser enligt LSS
2013-11-13
Sekretess i det internationella samarbetet
2013-11-12
Rättvisare regler vid förtidsbetalning av bostadslån
2013-11-12
Moderna auktionsmetoder för utmätt lös egendom
2013-11-12
Ändringar i djurskyddslagen
2013-11-12
Neddragningar på Högskolan i Halmstad
2013-11-12
Stöd vid offentlig upphandling
2013-11-12
Åtgärder mot arbetsplatsolyckor
2013-11-12
Psykiatrins behov av långsiktighet
2013-11-12
Misslyckad stabiliseringspolitik
2013-11-12
Hyra vid tvångsförflyttning
2013-11-12
Statsministerns förtroende för bostadsministern
2013-11-12
Jobbskatteavdragen och den växande långtidsarbetslösheten
2013-11-12
Regionalt utvecklingsansvar för Västmanland
2013-11-12
Bildning och tillgänglighet – radio och tv i allmänhetens tjänst 2014–2019
2013-11-12
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2012
2013-11-11
Landsbygdsprogrammet – från jordbruksstöd till landsbygdsstöd?
2013-11-11
Arbetsförmedlingens regleringsbrev
2013-11-08
Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden
2013-11-08
2013-11-08
Försäkringsskydd för lönebidragsanställda med flera
2013-11-08
Diskriminering av hbt-personer i arbetslivet
2013-11-08
Arbetsmiljö
2013-11-08
Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd
2013-11-08
Istanbulkonventionen
2013-11-08
Politiska fångar i Syrien
2013-11-08
Slopad fastighetsskatt för hyresrätter
2013-11-08
Uppföljning av riksdagens tillkännagivande den 11 mars 2010
2013-11-08
Situationen i Turkiet när det gäller mänskliga rättigheter
2013-11-07
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan (ISAF) och framtida deltagande i Natos utbildningsinsats (RSM) i Afghanistan
2013-11-07
Nödvändig upprustning av skollokaler
2013-11-07
Offentlighetsprincipen
2013-11-07
Telia Sonera
2013-11-07
Sociala avgifter
2013-11-07
Snedvridning av förutsättningarna för biodrivmedel
2013-11-07
Antalet utbildningsplatser vid Karlstads universitet
2013-11-07
Ett it-samhälle tillgängligt för alla
2013-11-07
Serviceutveckling på landsbygden
2013-11-07
Vistelseförbud
2013-11-07
Tilläggsdirektiv till Utredningen om konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion (L 2013:01)
2013-11-07
En tydligare lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar
2013-11-06
Mobiltäckning
2013-11-06
Arbetsförmedlarnas kontakter med företag
2013-11-06
Neddragningarna på Högskolan i Skövde
2013-11-06
Neddragningarna på Linnéuniversitetet
2013-11-06
Neddragningarna på Högskolan i Gävle
2013-11-06
Antalet studieplatser på Mittuniversitetet
2013-11-06
Neddragningarna på Högskolan i Jönköping
2013-11-06
Etablering av nyanlända
2013-11-06
Klimattoppmötet COP 19/CMP 9 i Warszawa
2013-11-06
Ratificering av ESK-konventionens tilläggsprotokoll
2013-11-06
Avrättningar i Iran
2013-11-06
Förändringar inom Arbetsmiljöverket
2013-11-06
Tandvårdsstödet
2013-11-06
Tv-sändningarna från vinter-OS i Ryssland
2013-11-06
Modifiering av korvetterna HMS Gävle och HMS Sundsvall
2013-11-06
FN-resolution för rätten till personlig integritet på nätet
2013-11-06
Svensk rymdverksamhet
2013-11-06
Avtal med Eric-konsortium för den Europeiska spallationskällan
2013-11-05
Tillgänglighet och deltagande i val
2013-11-05
Ändrat huvudmanaskap för tillhandahållande av vissa kurser i läkares vidareutbildning
2013-11-05
2013-11-05
2013-11-05
2013-11-05
Konkurrensneutrala villkor för företagare
2013-11-05
Hemvärnets samarbete med US National Guard
2013-11-05
Nedläggningen av Arbetsmiljöverkets kontor i Västerås
2013-11-05
Mänskliga rättigheter i Iran
2013-11-05
Riksgränsen
2013-11-05
Höständringsbudget för 2013
2013-11-05
Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp
2013-11-05
Fortsatt giltighet av de tidsbegränsade lagarna om hemliga tvångsmedel
2013-11-05
Internationell delgivning
2013-11-05
Postservice och grundläggande betaltjänster
2013-11-05
Riksrevisionens rapport om statliga myndigheters skydd mot korruption m.m.
2013-11-04
Organisering av framtidens e-förvaltning
2013-11-04
Sanktionsavgift vid bristande kreditprövningar
2013-11-04
Vattenskydd och rasrisk
2013-11-04
Fängslade Greenpeaceaktivister i Ryssland
2013-11-04
Vapentransporter
2013-10-31
Svenska för invandrare, - valfrihet, flexibilitet och individanpassning
2013-10-31
Apoteken
2013-10-31
Regeringen och tobakskonventionen
2013-10-31
Möjligheten att sälja utsläppsutrymme till andra EU-länder
2013-10-31
Tobaksindustrins påverkan på politiken
2013-10-31
Nedrustning av Dal-Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
2013-10-31
Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01)
2013-10-31
Tilläggsdirektiv till Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och forskning (S 2012:06)
2013-10-31
Konsumentskydd vid telefonförsäljning
2013-10-30
2013-10-30
2013-10-30
Bevarandet av Dialekt- och ortnamnsarkivet
2013-10-30
USA:s avlyssning
2013-10-29
Skattekontroll - en fråga om förtroendet för offentlig förvaltning
2013-10-29
2013-10-29
2013-10-29
Varsel inom järnvägssektorn
2013-10-29
Lös räls vid Stockholms central
2013-10-29
Fastighetsboxar
2013-10-29
En tydligare rätt till avbrottsersättning
2013-10-28
2013-10-28
Riksrevisionens rapport om utsläppshandel för att begränsa klimatförändringen
2013-10-28
Subsidiarietsprövning av kommissionens förslag till förordning om åtgärder för att fullborda den europeiska inre marknaden för elektronisk kommunikation
2013-10-25
Obligatoriska redovisningscentraler för taxi
2013-10-25
Ekonomisk brottslighet i byggbranschen
2013-10-25
Ett förstärkt svenskt arbete med FN-resolution 1325
2013-10-25
Handlingsplan för mänskliga rättigheter i Sverige
2013-10-25
Bisfenol A i dricksvatten
2013-10-25
Förordningen om fastställande av intäktsram enligt naturgaslagen
2013-10-25
Reducerat sjuklöneansvar
2013-10-25
Bättre matchning
2013-10-25
Övergången mellan studier och arbetsmarknad
2013-10-25
Moçambique
2013-10-25
Månadsredovisning till Skatteverket för företagare
2013-10-25
Bosättningar utan markägares tillstånd
2013-10-25
Krav på kassaregister hos utländska företag
2013-10-25
EU-miljömärket
2013-10-24
Ändrad deklarationstidpunkt för mervärdesskatt
2013-10-24
2013-10-24
Jämställa ekonomiska villkor för hyresrätt och ägd bostad
2013-10-24
Förhandlingarna om handels- och investeringsavtal mellan EU och USA
2013-10-24
Utbildning i fas 3
2013-10-24
Aktivitetsrapporter till Arbetsförmedlingen
2013-10-24
Säkerhets- och arbetsmiljöarbete för utstationerad arbetskraft på svensk arbetsmarknad
2013-10-24
Matchningsproblematiken på arbetsmarknaden
2013-10-24
Statsbidrag till assistanshundar
2013-10-24
Hot och våld - i statens tjänst
2013-10-24
Ungdomsarbetslösheten
2013-10-24
Kvalitet framför kvantitet för arbetslösa
2013-10-24
Situationen för flyktingar från Syrien
2013-10-24
Funktionshinder på arbetsmarknaden
2013-10-24
Pension
2013-10-24
Marinens personal- och rustningsplan
2013-10-24
Öppenhet om farliga kemikalier
2013-10-24
Insatserna för att stärka kvinnor i konfliktområden och i fredsprocesser
2013-10-24
Överföring av syriska flyktingar till Italien
2013-10-24
Radioaktiv metall i konsumentprodukter
2013-10-24
Tillträde till offentliga miljöer för assistanshundar
2013-10-24
Försvarsmaktens personalförsörjning
2013-10-24
Vissa bestämmelser om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare
2013-10-24
Europarådskonventionen om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål – tillträde till det andra tilläggsprotokollet
2013-10-23
Nytt namn för Myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur
2013-10-23
Riksrevisionens rapport om mer patientperspektiv i vården - är nationella riktlinjer en metod?
2013-10-23
2013-10-23
Anställningsstöd
2013-10-23
Industriproduktion i övre Norrland
2013-10-23
Undermåligt vägunderhåll
2013-10-23
Arbetslösheten i de mest utsatta grupperna
2013-10-23
Nykterhetskontroll vid färjeterminaler
2013-10-23
Bemötande av trafikskadade
2013-10-23
Upphandling av Djurgårdstrafiken
2013-10-23
Granhults ungdomshem
2013-10-22
Ny inriktning för EU:s strategi för Östersjöregionen
2013-10-22
Vissa skattefrågor
2013-10-22
Förändringar av trängselskatten i Stockholm med anledning av trafikleden Norra länken och den nya stadsdelen Hagastaden
2013-10-22
Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning
2013-10-22
Framtiden för förstelärartjänsterna
2013-10-22
Al-Shabab
2013-10-22
FN:s resolution 2122
2013-10-22
Nedläggningen av Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap
2013-10-21
Ojnare myr som Natura 2000-område
2013-10-21
Gruvnäring och regional tillväxt
2013-10-21
Ökningen av antalet dödsolyckor
2013-10-21
Utbildning om funktionsnedsättning
2013-10-21
Kvaliteten på verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
2013-10-21
Muddring av inloppet till Hargshamn
2013-10-21
Användningen av Arbetsförmedlingens resurser
2013-10-21
Utökning av antalet utbildningsplatser på Karlstads universitet
2013-10-21
Det ryska stoppet för adoptioner till Sverige
2013-10-18
Utvisning av barn födda i Sverige
2013-10-18
Färd på ståplattor
2013-10-18
Aktivt stöd till arbetssökande
2013-10-18
Sysselsättning under asylprocessen
2013-10-18
Mikroplaster i skönhetsprodukter
2013-10-18
Minskade krav på dokumentation i skolan
2013-10-17
Statens kunskapsspridning till skolan
2013-10-17
2013-10-17
2013-10-17
Insyn i det kungliga apanaget
2013-10-17
Regelverk kring fiskodlingar
2013-10-17
Kemiska vapen
2013-10-17
EU-projekt
2013-10-17
Tillgänglighet till it-baserade tjänster för synskadade och dövblinda
2013-10-17
Ekonomiskt stöd för pensionärer
2013-10-17
Subsidiaritetsprövning av förslag om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten
2013-10-17
Bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter enligt strafftidslagen
2013-10-16
Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Korea, å andra sidan
2013-10-16
Begränsningar av möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
2013-10-16
Arbetslösheten
2013-10-16
Vattenfalls lobbning mot stöd till förnybar energi
2013-10-16
Lysekilsbanans framtid
2013-10-16
Västerdalsbanan och andra lågtrafikerade banor
2013-10-16
Villkor för bredbandsutbyggnad
2013-10-16
Den svenska modellen
2013-10-16
Resursförstärkning till landets brottsofferjourer
2013-10-16
Vittnesstödsverksamhet
2013-10-16
Humanitär hjälp till befolkningen i nordöstra Syrien/syriska Kurdistan
2013-10-16
Marinens Musikkår
2013-10-16
Det kommunala informationsansvaret - eleverna som hamnar utanför
2013-10-16
Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa
2013-10-15
Synliggöra värdet av ekosystemtjänster, - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster
2013-10-15
Vissa avgiftsfrågor på finansmarknadsområdet
2013-10-15
Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import
2013-10-15
Förstärkt nedsättning av egenavgifter
2013-10-15
2013-10-15
Den höga ungdomsarbetslösheten
2013-10-15
Ytterligare fråga om passhanteringen
2013-10-15
Ändringar i djurskyddslagen
2013-10-15
Fråga om återtagande av förslag om höjd skiktgräns för statlig inkomstskatt
2013-10-15
Ny bibliotekslag
2013-10-15
Kommunal medfinansiering av statlig sjöfartsinfrastruktur
2013-10-14
Infrastrukturavgifter på väg och elektroniska vägtullssystem
2013-10-14
Säkerhet och sårbarhet i samhällets it-infrastruktur
2013-10-14
Stöd till kolkraftverk
2013-10-14
Redovisning av konsumtionsbaserade klimatutsläpp
2013-10-14
Månadsredovisning som metod för att stoppa skattefusk
2013-10-14
Äldres mun- och tandhälsa
2013-10-14
Sveriges utsläppsutrymme inom EU:s klimatmål
2013-10-14
Arkeologi i stadskärnor
2013-10-14
Ändringar i inkomstskattelagen med anledning av Kroatiens anslutning till EU
2013-10-14
Anmälan enligt tjänstedirektivet av förslag till vissa kommunala föreskrifter
2013-10-14
Strategiskt tillväxtarbete för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning
2013-10-11
Arbetsmiljön
2013-10-11
Fler jobbskatteavdrag
2013-10-11
Alkoholinförsel
2013-10-10
Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan, lättläst
2013-10-10
Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan
2013-10-10
Unga som varken arbetar eller studerar - Statistik, stöd och samverkan
2013-10-10
Beräkning av bostadstillägg
2013-10-10
Beskattning av etanolbränsle
2013-10-10
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Filippinerna, å andra sidan
2013-10-09
Ut ur skuldfällan
2013-10-09
2013-10-09
2013-10-09
Flaskhals för ekonomisk utveckling och utbildning
2013-10-09
Flaskhals för ekonomisk utveckling och bostäder
2013-10-09
Avfallsutredningen
2013-10-09
Särlevnadsutredningens förslag om växelvisbidrag
2013-10-09
Bostadsproblematiken i Stockholm
2013-10-09
Aktivt arbetsmiljöarbete och tillsyn i byggbranschen
2013-10-09
Målet för bredbandsutbyggnad
2013-10-09
Angående banan Rågsveden-Malungsfors
2013-10-08
Gemensamt konsumentskydd i EU
2013-10-08
Informationsutbytesavtal med Bahrain
2013-10-08
Informationsutbytesavtal med Belize
2013-10-08
Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana
2013-10-08
2013-10-08
2013-10-08
2013-10-08
Statsministerns deltagande i riksdagens frågeinstitut
2013-10-08
Osäkerheten för tågtrafiken mellan Stockholms central och Södra station
2013-10-08
Behovet av långsiktig tågplanering
2013-10-08
Uttalande av Chiles ambassadör i Sverige
2013-10-08
Bankernas avgifter för kortbetalningar i butiker
2013-10-08
Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en gemensam rekonstruktionsmekanism och rekonstruktionsfond (KOM(2013) 520)
2013-10-08
Riksrevisionens årliga rapport 2013
2013-10-07
Riksrevisionens rapport om staten på elmarknaden - insatser för en fungerande elöverföring
2013-10-07
Huliganmaskering
2013-10-07
Erkännande och verkställighet av utevarodomar inom EU
2013-10-04
Viltmyndigheten, - jakt och viltförvaltning i en ny tid
2013-10-04
Ny tid ny prövning, - förslag till ändrade vattenrättsliga regler
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
2013-10-04
Presidentvalet i Azerbajdzjan
2013-10-04
Modernare reglering av statsluftfarten
2013-10-03
En utvecklad budgetprocess - ökad tydlighet och struktur
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
2013-10-03
En reformerad planprocess för ett ökat bostadsbyggande och sänkta kostnader
2013-10-03
Sveriges passhantering
2013-10-03
Stöd till organisationers miljöarbete
2013-10-03
Migrationsverket
2013-10-03
Tilläggsdirektiv till 2012 års marknadsmissbruksutredning (Fi 2012:08)
2013-10-03
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
2013-10-03
Ramavtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Socialistiska republiken Vietnam, å andra sidan
2013-10-02
Flygbuller och bostadsbyggande
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
2013-10-02
Hållbarhetsmål och Vattenfalls nya dagbrott för kol
2013-10-02
Angående Dalabanans framtid
2013-10-02
Ungdomars rätt till arbete
2013-10-01
Ersättning enligt växtskyddslagen
2013-10-01
Marknadsföring om modersmjölksersättning och tillskottsnäring
2013-10-01
Vissa frågor om förfarandet avseende skatt på alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter
2013-10-01
Kontroll av postförsändelser
2013-10-01
Ändringar i statistiklagstiftningen
2013-10-01
Utbetalning av barnbidrag och flerbarnstillägg
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
2013-10-01
Vanvårdsutredningen
2013-10-01
Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2013-10-01
Förbud mot att använda porslin i Jernhusens järnvägsstationer
2013-09-30
Fler avdelningar i Lagrådet
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
2013-09-30
Krisen inom skogsindustrin
2013-09-29
2013-09-29
2013-09-29
2013-09-29
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27
2013-09-27