Datum
Benämning
Titel
2014-12-23
Infektion med ebolavirus
2014-12-22
2014 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2014-12-22
Beskattning av flygbränsle och fartygsbränsle
2014-12-22
Ett tydligare agerande från EU gentemot Kuba
2014-12-22
Transpondrar på flygplan
2014-12-22
Transpondrar och svenska flygplan
2014-12-22
Avveckling av FXM och främjandefrågornas framtid
2014-12-22
Villkoren för deltidsanställda inom Försvarsmakten
2014-12-22
Trafikledning i norra Sverige
2014-12-22
En myndighet med ett samlat ansvar för tillsyn över den personliga integriteten
2014-12-22
Upphandling och villkor enligt kollektivavtal
2014-12-22
Energipolitik
2014-12-19
Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd, - hantering och prissättning
2014-12-19
Rättvisans pris
2014-12-19
Arbetsförmedlingens arbete vid varsel – Ett bidrag till effektiva omställningsinsatser?
2014-12-19
Utbildning för nyanlända elever-mottagande och skolgång
2014-12-19
Möjligheter till fjärrundervisning
2014-12-19
Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus
2014-12-19
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA
2014-12-19
Vissa frågor om utlandssvenska elevers utbildning i Sverige
2014-12-19
Riksrevisionens rapport om granskningen av det allmänna pensionssystemet
2014-12-19
Riksrevisionens rapport om att gå i pension
2014-12-19
Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
2014-12-19
SBAB - ägardirektiv för att stötta gles- och landsbygd
2014-12-19
Akuta brister i kunskap om geriatrisk klinisk farmakologi
2014-12-19
Trafikdatalagring
2014-12-19
Genomförande av budgeten för internationell samverkan
2014-12-19
Ett paradigmskifte i fiskeripolitiken
2014-12-19
Mörkande av underlagsrapporter till Ägarprövningsutredningen
2014-12-19
Sveriges företag som väntar på svar när längre och tyngre lastbilar ska bli godkända i Sverige
2014-12-19
Frihandelsavtalet mellan EU och USA
2014-12-19
Genomförande av budgeten för utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2014-12-19
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
2014-12-19
Landsbygdsprogrammet och djurvälfärdsersättning
2014-12-19
Landsbygdsprogrammet och lokal ledd utveckling
2014-12-19
Nationella adoptioner
2014-12-19
Landsbygdsprogrammet och miljöersättningar
2014-12-19
Stölder från byggarbetsplatser
2014-12-19
Vad regeringen gör för att stödja Kristinehamns svåra läge
2014-12-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om kollektiv rättighetsförvaltning på upphovsrättsområdet (Ju 2014:05)
2014-12-19
Inrättande av Upphandlingsmyndigheten
2014-12-19
Tilläggsdirektiv till Utredningen om järnvägens organisation (N 2013:02)
2014-12-19
Genomförande av Seveso III-direktivet
2014-12-18
Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter
2014-12-18
Sanktionsväxling, - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet
2014-12-18
Näringspolitikens effekter - Brister i informationen om statliga satsningar
2014-12-18
Tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner
2014-12-18
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2014-12-18
Riksrevisionens rapport om Swedfund International AB
2014-12-18
Modernare lagstiftning för att kunna lagföra brott på och med hjälp av internet
2014-12-18
Nedläggning av AF-kontor samt geografisk begränsning för den statliga banken SBAB
2014-12-18
Krafttag mot bostadsinbrotten
2014-12-18
Lokal polisverksamhet
2014-12-18
Skärpta påföljder mot bostadsinbrott
2014-12-18
Nya riktvärden för buller för att möjliggöra fler små bostäder
2014-12-18
Genomförande av ytterligare nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga
2014-12-18
Stärkt förmåga att arbeta mot it-relaterade brott
2014-12-18
Hungerstrejker i iranska fängelser
2014-12-18
Diplomatiskt språkbruk
2014-12-18
Tilläggsdirektiv till Klimatfärdplan 2050 (M 2014:03)
2014-12-18
Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - förslag till klimatpolitiskt ramverk
2014-12-18
Tilläggsdirektiv till Grundskoleutredningen (U 2014:05)
2014-12-18
Tilläggsdirektiv till Utredningen om en översyn av fondregelverket (Fi 2014:15)
2014-12-18
Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå
2014-12-18
Tilläggsdirektiv till Havsgränsutredningen (UD 2011:01)
2014-12-18
Genomförande av vissa straffrättsliga åtaganden för att förhindra och bekämpa terrorism
2014-12-18
Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid (förnyad behandling)
2014-12-17
Strafflindring vid medverkan till utredning av egen brottslighet
2014-12-17
Redovisning av användningen av vissa hemliga tvångsmedel under år 2013
2014-12-17
Våldtäkt som grovt våldsbrott
2014-12-17
Second hand-butiker
2014-12-17
Trängselskatten i Backa
2014-12-17
Utgiftsområde 15 Studiestöd
2014-12-17
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2014-12-17
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2014-12-17
Statliga företag
2014-12-16
Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor
2014-12-16
EU:s gränskodex
2014-12-16
2014-12-16
Fungerande bredband och mobiltäckning i glest befolkade områden
2014-12-16
Tidningen OmVärlden
2014-12-16
Provborrning utanför Västsahara
2014-12-16
Situationen i Tabit och Darfur
2014-12-16
Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2014-12-16
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2014-12-16
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
2014-12-15
Effekterna av en frysning av Förbifart Stockholm
2014-12-15
Samhällets krisberedskap
2014-12-12
Tvärvillkoren
2014-12-12
Åtgärder mot avancerad skatteplanering
2014-12-12
Polisens register
2014-12-12
Utsläpp i Östersjön
2014-12-12
Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2014-12-12
Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2014-12-12
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2014-12-12
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2014-12-12
Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2014-12-11
Meddelande om kommande förslag om ändring i reglerna om uttag i näringsverksamhet
2014-12-11
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
2014-12-11
SBAB:s verksamhet utanför de större orterna
2014-12-11
Åtgärder mot införsel av cannabisfrön
2014-12-11
Kvinnors rätt till abort
2014-12-11
Politiskt attentat riktat mot aborträttsfestival
2014-12-11
Kostnader för återaktiverad pliktlagstiftning
2014-12-11
Marinens musikkår
2014-12-11
Tilläggsdirektiv till Överprövningsutredningen (S 2013:15)
2014-12-11
Tilläggsdirektiv till Utredningen om avveckling av vissa myndigheter inom vård- och omsorgsområdet m.m. (S 2013:16)
2014-12-11
Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2014-12-11
Kontroll av postförsändelser
2014-12-11
Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2014-12-10
Erkännande och verkställighet av frihetsberövande påföljder inom Europeiska unionen
2014-12-10
Riksrevisionens rapport om granskning av livsmedelskontrollen
2014-12-10
Krafttag mot jihadister
2014-12-10
Osäkerhet om infrastruktursatsningarna i Blekinge
2014-12-10
Förbud mot det hitresta tiggeriet
2014-12-10
Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2014-12-09
Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 4
2014-12-09
Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 3
2014-12-09
Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 2
2014-12-09
Planera för effekt!, slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät, , del 1
2014-12-09
Specialdestinerade statsbidrag – Ett sätt att styra mot en mer likvärdig skola?
2014-12-09
SGI-skydd för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program
2014-12-09
Informationsutbytesavtal med Uruguay
2014-12-09
Informationsutbytesavtal med Dominica
2014-12-09
Utrikesministerns vägran att erkänna pågående folkmord
2014-12-09
Momsplikt för ideell sektor
2014-12-09
Betaltjänster för alla i hela landet
2014-12-09
Skärpt straff för inbrott
2014-12-09
Förbifart Söderköping
2014-12-09
Utgiftsområde 8 Migration
2014-12-09
Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2014-12-09
Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2014-12-09
Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2014-12-09
Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2014-12-09
Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2014-12-08
Återkallelse av proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
2014-12-05
Svenskar som reser för att strida i oroshärdar och för terroriststämplade organisationer
2014-12-05
Vetenskapliga rekommendationer avseende GMO
2014-12-05
Beslut om Förbifart Stockholm
2014-12-05
Ingripanden mot utländsk ubåt inom svenskt inre vatten
2014-12-05
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
2014-12-04
Alkoholsmuggling
2014-12-04
Strandskydd
2014-12-04
Internationella avtal
2014-12-04
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2014-12-03
Skärpta regler om förverkande av fordon vid trafikbrott
2014-12-03
Tydligare reaktioner på ungas brottslighet
2014-12-03
Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
2014-12-03
Riksrevisionens rapport om att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens
2014-12-03
Industrins konkurrenskraft
2014-12-03
Panzisjukhuset
2014-12-02
Yrke, karriär och lön -kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden
2014-12-02
Ökad medvetenhet men långsam förändring - om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv
2014-12-02
Sysselsättning och tillväxt
2014-12-02
FN-kritik mot långa häktningstider och omfattande restriktioner
2014-12-02
Sveriges motståndskraft mot ryska hot om användning av kärnvapen
2014-12-02
Europa i förkrigstillstånd
2014-12-02
Privatpersoner med falska polisbilar
2014-12-02
Uppehållstillstånd för libanesiska medborgare i Sverige
2014-12-02
Väg 225 i Stockholms län
2014-12-02
Gatukostnader
2014-12-02
Informationsutbytesavtal med Macao SAR
2014-12-01
Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård
2014-12-01
Från analog till digital marksänd radio
2014-12-01
Vetenskapliga rekommendationer som grund för ställningstaganden
2014-12-01
Marinens musikkår
2014-12-01
Kvinnors ställning i det iranska rättssystemet
2014-12-01
Situationen inom LVM- och LVU-hemmen
2014-12-01
Livsmedelspolitik
2014-12-01
Några ändringar i lagen om disciplinansvar inom totalförsvaret
2014-12-01
Riksrevisionens rapporter under 2014 om regeringens och Försvarsmaktens genomförande av riksdagens beslut om försvaret
2014-11-28
Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen
2014-11-28
Livsmedelstillsynen
2014-11-28
Till statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet
2014-11-28
Bygdeavgiftens framtid
2014-11-28
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
2014-11-28
Höständringsbudget för 2014
2014-11-28
Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2014-11-27
Bistånd genom internationella organisationer. UD:s hantering av det multilaterala utvecklingssamarbetet
2014-11-27
Godstrafikens påverkan på Ystad
2014-11-27
Drogen spice
2014-11-27
Utveckling av biodrivmedlets konkurrenskraft
2014-11-27
Tilläggsdirektiv till NISU 2014 (Fö 2013:04)
2014-11-27
Tilläggsdirektiv till Kulturbryggan - en ny form för stöd till förnyelse och utveckling inom kulturområdet (Ku 2010:04)
2014-11-27
Tilläggsdirektiv till Utredningen om nya utstationeringsregler (A 2014:04)
2014-11-27
Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03)
2014-11-27
Tilläggsdirektiv till Krigsmaterielexportöversynskommittén, KEX (UD 2012:01)
2014-11-27
Genomförande av avtal mellan Sveriges regering och Amerikas förenta staters regering för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra Fatca
2014-11-27
Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2013
2014-11-27
Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning
2014-11-26
Vårdval
2014-11-26
Regeringens prioriteringar för idrotten
2014-11-26
Reformering av Arbetsförmedlingen
2014-11-26
MU-avtalet
2014-11-26
Statligt huvudansvar för skolan
2014-11-26
Insatser för att minska risken för fallolyckor bland äldre
2014-11-26
Förutsättningarna för Örestat
2014-11-26
Oproportionerligt mottagande av migranter
2014-11-26
Skatteverkets kostnadsavdrag för musiker och sångare
2014-11-26
Utlämnande av personuppgifter till företag utanför Sverige
2014-11-26
Hjärtstartare på allmän plats
2014-11-26
Lagen om kvotplikt för biodrivmedel och relaterade skattebestämmelser utgår
2014-11-26
Informationsutbytesavtal med Grenada
2014-11-26
Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott
2014-11-26
Utgiftsramar och beräkning av statsinkomsterna
2014-11-26
Sanktionsavgift för överträdelse av cabotagebestämmelserna
2014-11-25
Ändringar i reglerna om när ett investeringssparkonto upphör
2014-11-25
2014-11-25
Poliser nära medborgarna
2014-11-25
Unga lagöverträdare
2014-11-25
Nordiskt samarbete i kampen mot alkoholsmuggling
2014-11-25
Minskade satsningar på freds- och säkerhetsfrämjande verksamhet
2014-11-25
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats RSM i Afghanistan
2014-11-24
Omställning av fordonsflottan
2014-11-24
Nedläggning av Miljömålsberedningen
2014-11-24
EU och svensk tryck- och yttrandefrihet
2014-11-24
Stöd till civilsamhällesorganisationer i Egypten
2014-11-24
Lokalanställda som bistår den svenska styrkan i Mali
2014-11-24
Interna påslag på av FMV till Försvarsmakten levererade tjänster
2014-11-24
Ridsport och golf, friskvård lika för alla
2014-11-24
Regeringens otydlighet i biståndsbudgeten
2014-11-21
Jämställdhet i socialförsäkringen?
2014-11-21
2014-11-21
2014-11-21
Färre djurförsök och 3R-center
2014-11-21
Rättssäkra prövningar för uppehållstillstånd
2014-11-21
Svenska programdokument för jordbruksstöd
2014-11-21
Skärpt lagstiftning mot grooming
2014-11-21
Stöd till barn med särskilda behov i skolan
2014-11-20
Informationssäkerheten i den civila statsförvaltningen
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-20
2014-11-20
Avskaffande av fritidspeng
2014-11-20
Amorteringskrav på bostadslån
2014-11-20
Begreppet beräkningsteknisk överföring till hushållen
2014-11-20
Överskottsmålet
2014-11-20
Regeringens och kommissionens ekonomiska prognoser
2014-11-20
Miljösatsningar på vägtrafiken
2014-11-20
Reglering av stöd för energieffektiviseringar
2014-11-20
Kommunala särkrav vid byggnation
2014-11-20
Prioriteringar i svensk energipolitik
2014-11-20
Norsk avbeställning av haubits Archer
2014-11-20
Fredsförhandlingarna i Colombia
2014-11-20
Fortsatt utbyggnad av E20
2014-11-20
En svensk livsmedelsstrategi brådskar
2014-11-20
Företagares villkor
2014-11-20
Tilläggsdirektiv till informationshanteringsutredningen (Ju 2011:11)
2014-11-20
Genomförande av det omarbetade skyddsgrundsdirektivet
2014-11-20
Resultatskrivelse avseende det finansiella systemet
2014-11-20
Åtgärder vid hindrande av fortsatt färd
2014-11-20
Proportionell fördelning av mandat och förhandsanmälan av partier i val (vilande grundlagsbeslut, m.m.)
2014-11-19
Kvinnliga vårdföretagare
2014-11-19
Effekterna av ändrad inriktning för Fouriertransform AB
2014-11-19
Åtgärder mot ny narkotika och nya droger
2014-11-19
IS grymheter mot kvinnor och barn
2014-11-19
Försämringar i tågtrafiken mellan Sandviken och Stockholm
2014-11-19
Åtal mot svenskar som stridit för terroristorganisationer i Syrien och Irak
2014-11-19
Göteborgare som strider för terroristorganisationer i Syrien och Irak
2014-11-19
Utrikesfödda kvinnor på arbetsmarknaden
2014-11-19
Ökat samhällsansvar för Apoteket AB
2014-11-19
Läxhjälp
2014-11-19
Skolk i terminsbetyg
2014-11-19
Avancerad sjukvård för svenska soldater i Mali
2014-11-19
Fler trafikpoliser mot den olagliga yrkestrafiken
2014-11-19
Buller och byggande
2014-11-19
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Ukraina, å andra sidan
2014-11-19
Lagvalsregler på civilrättens område - Rom I- och Rom II-förordningarna
2014-11-19
Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
2014-11-18
Förbifart Stockholm
2014-11-18
Polisens verkställande av avvisningsbeslut
2014-11-18
Språkanalyser vid asylprövning
2014-11-18
ILO:s kärnkonventioner och TTIP
2014-11-18
Björnjakten i Gävleborg
2014-11-18
Migrationsverkets mottagningssystem
2014-11-18
Högre utbildning och forskning
2014-11-18
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Moldavien, å andra sidan
2014-11-18
Associeringsavtal mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan
2014-11-18
Tydlig prisuppgift vid taxiresor
2014-11-17
Skolinspektionens årsrapport
2014-11-17
Tioårig grundskola
2014-11-17
Svensk statsmakts beställning av utveckling och serieleverans av JAS 39E
2014-11-17
Informationsutbytesavtal med Hongkong SAR
2014-11-17
Grönbok om säkerhet i logitjänster för turister
2014-11-14
Försvarsmakten i samhället, - en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret
2014-11-14
Ansvaret för friluftsfrågor
2014-11-14
Biståndspengar för asylmottagande
2014-11-14
Landsbygdens konkurrensförutsättningar
2014-11-14
EU:s klimatmål inför de internationella klimatförhandlingarna
2014-11-14
Ny statlig upphandlingsmyndighet
2014-11-14
Centralisering av tågledningscentraler
2014-11-14
Inkomstbeskattning, redovisning och revision av Eric-konsortier
2014-11-14
Utökade befogenheter för civilanställda inom Polismyndigheten och Ekobrottsmyndigheten
2014-11-13
Säkrad finansiering av framtidens välfärd
2014-11-13
Nationell strategi för tillväxt och grundläggande service i hela landet
2014-11-13
Polisens arbetsmetoder vid våldtäktsutredningar
2014-11-13
Statens stöd till trossamfund
2014-11-13
Vägslitageavgiftens påverkan på Sveriges och Norrlands näringsliv
2014-11-13
Klimatpolitiken inför toppmötet i Lima
2014-11-13
Lex Laval
2014-11-13
Turordningsregler i LAS
2014-11-13
Hot mot närbutiker och servicehandeln
2014-11-13
Insatser mot penningtvätt
2014-11-13
Missvisande statistik om arbetsplatsolyckor
2014-11-13
Resursskolornas framtid
2014-11-13
Strategi för medial närvaro i hela landet
2014-11-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om främjandeförbudet i lotterilagen (Fi 2014:01)
2014-11-13
Tilläggsdirektiv till Pensionärskommittén (S 1991:08)
2014-11-13
Tilläggsdirektiv till 2014 års sexualbrottsutredning (Ju 2014:21)
2014-11-13
Tilläggsdirektiv till Utredningen om ekonomiska styrmedel för kemikalier (Fi 2013:08)
2014-11-13
Tilläggsavtal om lån till Irland
2014-11-13
Riksrevisionens rapport om förvaltningsrätternas hantering av överklagade beslut
2014-11-13
En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
2014-11-12
Vägslitageavgiften
2014-11-12
Oberoende observatörer vid tvångsavvisningar
2014-11-12
Förgröningen
2014-11-12
Fri entré på statliga museer
2014-11-12
Att uppmärksamma kommunismens offer
2014-11-12
Demokrati som utvecklingsmål efter 2015
2014-11-12
Stöd till kvinnorättsaktivisters kamp för fri abort i EU
2014-11-12
Ungerns internetskatt
2014-11-12
Ökad repression mot det civila samhället i Egypten
2014-11-12
Stöd till ryska demokratikämpar
2014-11-12
Utvidgade EU-sanktioner gentemot Ryssland
2014-11-12
EU:s politik gentemot Vitryssland/Belarus
2014-11-12
Framtiden för biståndet till Burkina Faso
2014-11-12
Bistånd till Somaliland
2014-11-12
Fler kvinnor på maktpositioner i global politik
2014-11-12
Sveriges arbete i FN för hbtq-personers rättigheter
2014-11-11
Primärvårdens styrning – efter behov eller efterfrågan?
2014-11-11
2014-11-11
2014-11-11
2014-11-11
2014-11-11
2014-11-11
Hot mot småskalig vattenkraft
2014-11-11
Utvisningar av asylsökande assyrier och yezidier till Irak
2014-11-11
Hot från vägslitageavgift mot den förnybara energin
2014-11-11
Vattenfall i fritt fall
2014-11-11
Avskaffandet av anslaget till finansmarknadsforskning
2014-11-11
Personlig assistans
2014-11-11
Polisens arbete med att få bort den olagliga yrkestrafiken från våra vägar
2014-11-11
En fungerande och effektiv broöppning för den nya Göta älv-bron
2014-11-11
Höjden på den nya Göta älv-bron
2014-11-11
Tågförbindelse Sandviken-Stockholm
2014-11-11
Förstärkt skydd mot främmande makts underrättelseverksamhet (vilande grundlagsbeslut)
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
2014-11-10
Nedläggning av finansmarknadsforskning
2014-11-10
Assisterad befruktning för ensamstående
2014-11-10
Ansvar för behandling av spelberoende
2014-11-10
Direkttåg mellan Sandviken och Uppsala/Stockholm
2014-11-10
Riksrevisorernas årliga rapport 2014
2014-11-10
Godkännande av rådets beslut om systemet för EU-budgetens finansiering
2014-11-10
AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2013
2014-11-10
Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område (vilande grundlagsbeslut)
2014-11-07
Riksrevisionens rapport om förvaltningen av regionala projektmedel
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
2014-11-07
Regionalt arbete för bättre integrationsinsatser
2014-11-07
Moderata krafter i staten Palestina
2014-11-07
Krisen i den svenska mjölkproduktionen
2014-11-07
Sysselsättningseffekter av särskild löneskatt för pensionärer
2014-11-07
Neddragningar på Högskolan Kristianstad
2014-11-07
Gotlandssatsning
2014-11-06
Upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården
2014-11-06
Svenskt deltagande i Europeiska unionens marina operation (Atalanta)
2014-11-06
Svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission (RSM) i Afghanistan
2014-11-06
Kontroll av postförsändelser
2014-11-06
Ny instansordning för inrättande av exportbutik på flygplats
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
2014-11-06
Folkliga protester och politisk oro i Burkina Faso
2014-11-06
EU:s gemensamma regelverk för asylmottagning
2014-11-06
Bostäder för asylsökande och nyanlända
2014-11-06
Hantering av Migrationsverkets prognos för 2015
2014-11-06
Tilläggsdirektiv till Utredningen om utökade möjligheter till behandling av ofrivillig barnlöshet (Ju 2013:12)
2014-11-05
Handel med begagnade varor och med skrot
2014-11-05
2014-11-05
2014-11-05
2014-11-05
2014-11-05
2014-11-05