DatumTypIdBeteckningTitel
2018-10-16BetH501SkU25Bet 2017/18:SkU25Nya skatteregler för företagssektorn
2018-10-12SoUH6B376SoU 2018:76Mindre aktörer i energilandskapet - förslag med effekt
2018-10-04DirH6B1106Dir 2018:106Översyn av garantipensionens konstruktion ur ett internationellt perspektiv
2018-10-02SoUH6B374SoU 2018:74Lite mer lika
2018-09-25SoUH6B373SoU 2018:73Studiemedel för effektiva studier
2018-09-21PropH503302Prop 2017/18:302Återinförande av direktförverkande i samband med föreläggande av ordningsbot
2018-09-21PropH503301Prop 2017/18:301Extra ändringsbudget för 2018 - Stöd till djurägare inom lantbruket som drabbats av torkan 2018
2018-09-21FrH5111644Fr 2017/18:1644Statliga bolag och motarbetande av klimatmål
2018-09-20RiRH6B525RiR 2018:25Nedsatt moms på livsmedel – priseffekt, fördelningsprofil och kostnadseffektivitet
2018-09-18RiRH6B524RiR 2018:24Oklara effekter av investeringsstöd till byggande av särskilt boende för äldre
2018-09-14PropH503298Prop 2017/18:298Behandling av personuppgifter för forskningsändamål
2018-09-14FrH5111643Fr 2017/18:1643En förbättrad valprocess
2018-09-13PropH503300Prop 2017/18:300Riksrevisionens rapport om tillämpningen av den kommunala finansieringsprincipen
2018-09-12PropH503299Prop 2017/18:299Genomförande av webbtillgänglighetsdirektivet
2018-09-12PropH503293Prop 2017/18:293Riksrevisionens rapport om räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser
2018-09-10BetH501CU36Bet 2017/18:CU36Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-09-07FrH5111642Fr 2017/18:1642Turkiets missbruk av Interpol
2018-09-06SoUH6B370SoU 2018:70En arvsfond i takt med tiden
2018-09-06FrH5111640Fr 2017/18:1640Ersättning vid expropriation av bostäder
2018-09-06DirH6B1105Dir 2018:105Tilläggsdirektiv till Delegationen för arbetsplatslärande vid yrkesintroduktionsanställningar (YA) (U 2014:07)
2018-09-06DirH6B1104Dir 2018:104Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av miljöövervakningen (M 2017:03)
2018-09-05SoUH6B371SoU 2018:71En andra och en annan chans - ett komvux i tiden
2018-09-05PropH503297Prop 2017/18:297Riksrevisionens rapport om regeringens styrning av affärsverken
2018-09-05FrH5111641Fr 2017/18:1641Väntetid vid mammografi
2018-09-04RiRH6B523RiR 2018:23Räkenskapssammandraget – är resultat- och balansräkningen tillförlitlig?
2018-09-04PropH503296Prop 2017/18:296Genomförande av CFC-regler i EU:s direktiv mot skatteundandraganden
2018-09-04PropH503295Prop 2017/18:295Ändrade mervärdesskatteregler för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster
2018-09-04PropH503294Prop 2017/18:294Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet
2018-09-04PropH503292Prop 2017/18:292Förbättrade förutsättningar för effektiv resolution av banker
2018-09-04PropH503291Prop 2017/18:291Finansiella företags uppgifter till brottsutredande myndigheter
2018-09-04PropH503283Prop 2017/18:283Riksrevisionens rapport om livsmedels- och läkemedelsförsörjning - samhällets säkerhet och viktiga funktioner
2018-09-04PropH503257Prop 2017/18:257En modernisering av lagen om skiljeförfarande
2018-09-04FrH5111639Fr 2017/18:1639Rätten till assistans
2018-09-03FrH5111638Fr 2017/18:1638Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan
2018-08-30RiRH6B522RiR 2018:22Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – ett stöd för Försäkringskassan vid psykisk ohälsa?
2018-08-30DirH6B1103Dir 2018:103Tilläggsdirektiv till Utredningen om modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer (U 2018:04)
2018-08-30DirH6B1102Dir 2018:102Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg
2018-08-30DirH6B1101Dir 2018:101Tilläggsdirektiv till Valideringsdelegationen 2015-2019 (U 2015:10)
2018-08-30DirH6B1100Dir 2018:100Ökad statlig verksamhet i Härnösand
2018-08-30DirH6B199Dir 2018:99En effektiv och ändamålsenlig tillsyn över diskrimineringslagen
2018-08-30DirH6B198Dir 2018:98Översyn av hyresmodell för vissa kulturinstitutioner
2018-08-30DirH6B197Dir 2018:97Ökad träffsäkerhet och minskad skuldsättning inom bostadsbidrag och underhållsstöd
2018-08-30DirH6B196Dir 2018:96Tilläggsdirektiv till 2018 års donationsutredning (S 2018:04)
2018-08-30DirH6B195Dir 2018:95Genomförandet av ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad vård
2018-08-30DirH6B194Dir 2018:94Proportionerliga och effektiva sanktioner vid brott mot djur
2018-08-30DirH6B193Dir 2018:93Utredning om åtgärder för att främja bil-, motorcykel- och mopedpoolstjänster
2018-08-30DirH6B192Dir 2018:92Skadestånd vid överträdelser av grundlagsskyddade fri- och rättigheter
2018-08-29SoUH6B369SoU 2018:69Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet
2018-08-29FrH5111637Fr 2017/18:1637Den politiska utvecklingen i Uganda
2018-08-29FrH5111636Fr 2017/18:1636Straff för IS-terrorister i Sverige
2018-08-29FrH5111635Fr 2017/18:1635EU:s vapenpass
2018-08-28PropH503289Prop 2017/18:289Riksrevisionens rapport om återkrav av bostadsbidrag
2018-08-28PropH503288Prop 2017/18:288Förbud mot erkännande av utländska barnäktenskap
2018-08-28PropH503287Prop 2017/18:287Ändringar i regleringen för Sametinget och sametingsvalet
2018-08-28PropH503286Prop 2017/18:286Stärkt skydd för valhemligheten
2018-08-28PropH503284Prop 2017/18:284Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar
2018-08-28FrH5111634Fr 2017/18:1634Beredskapssituationen för Öland vid störningar i broförbindelse
2018-08-28FrH5111633Fr 2017/18:1633En ny Ölandsförbindelse
2018-08-27FrH5111632Fr 2017/18:1632Insatser för arbetslösa
2018-08-24PropH503290Prop 2017/18:290Anskaffning av medelräckviddigt luftvärn
2018-08-24FrH5111631Fr 2017/18:1631Djurrättsaktivisternas hot mot svenskt lantbruk
2018-08-24FrH5111630Fr 2017/18:1630Valhemligheten för synskadade
2018-08-24FrH5111629Fr 2017/18:1629Alkobommar
2018-08-23SoUH6B367SoU 2018:67Ett snabbare bostadsbyggande
2018-08-23RiRH6B521RiR 2018:21Nytt signalsystem för järnvägen – effektiviteten i införandet av ERTMS
2018-08-23DirH6B191Dir 2018:91Åtgärder för att förhindra fusk vid högskoleprovet
2018-08-23DirH6B190Dir 2018:90Tilläggsdirektiv till Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01)
2018-08-23DirH6B189Dir 2018:89Effektivare regelverk för utlänningsärenden med säkerhetsaspekter
2018-08-23DirH6B188Dir 2018:88Nationell satsning på medie- och informationskunnighet och det demokratiska samtalet
2018-08-23DirH6B187Dir 2018:87Tilläggsdirektiv till Aggressionsbrottsutredningen (Ju 2017:13)
2018-08-23DirH6B186Dir 2018:86Samordning, utveckling och uppföljning för en stärkt minoritetspolitik
2018-08-22SoUH6B372SoU 2018:72Expertgruppen för digitala investeringar
2018-08-22SoUH6B368SoU 2018:68Nya regler om faderskap och föräldraskap
2018-08-22FrH5111628Fr 2017/18:1628Handläggning av vapenlicenser hos Polismyndigheten
2018-08-22FrH5111627Fr 2017/18:1627SJ och driftsäkerhet
2018-08-21FrH5111626Fr 2017/18:1626Lotsplikt i Öresund
2018-08-21FrH5111625Fr 2017/18:1625Forskning om djurfria metoder
2018-08-21FrH5111623Fr 2017/18:1623Handel med levande djur
2018-08-21FrH5111622Fr 2017/18:1622Kostnader för fordon, drivmedel och redskap under bränderna
2018-08-21FrH5111621Fr 2017/18:1621Vägunderhållet i Skaraborg
2018-08-21FrH5111620Fr 2017/18:1620Handläggningstider för fastighetsbildning
2018-08-20FrH5111624Fr 2017/18:1624Den aktuella situationen i Bangladesh
2018-08-20FrH5111619Fr 2017/18:1619Ökad gasanvändning
2018-08-17FrH5111618Fr 2017/18:1618Nya myndighetsinstruktioner som en följd av klimatlagen
2018-08-16SoUH6B366SoU 2018:66Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
2018-08-16SoUH6B365SoU 2018:65Informationsutbyte vid samverkan mot terrorism
2018-08-16SoUH6B362SoU 2018:62Kamerabevakning i brottsbekämpningen - ett enklare förfarande
2018-08-16SoUH6B361SoU 2018:61Rättssäkerhetsgarantier och hemliga tvångsmedel
2018-08-16FrH5111617Fr 2017/18:1617Stöd till demokratin i Gambia
2018-08-16FrH5111616Fr 2017/18:1616Dömda som begår nya brott i avvaktan på att avtjäna sitt straff
2018-08-16FrH5111615Fr 2017/18:1615Straffskärpningar och ändrade rutiner för häktning
2018-08-16FrH5111614Fr 2017/18:1614Återsändande av migranter enligt Dublinförordningen
2018-08-16DirH6B185Dir 2018:85Samordnad och accelererad policyutveckling kopplad till den fjärde industriella revolutionens teknologier
2018-08-16DirH6B184Dir 2018:84Tilläggsdirektiv till utredningen avseende överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket (N 2018:01)
2018-08-16DirH6B183Dir 2018:83Delegation för främjande av äldre arbetskraft
2018-08-16DirH6B182Dir 2018:82Välfärdsteknik i äldreomsorgen
2018-08-16DirH6B181Dir 2018:81Utvärdering av operativa räddningsinsatser vid skogsbränder 2018
2018-08-16DirH6B180Dir 2018:80En ny myndighet för psykologiskt försvar
2018-08-16DirH6B179Dir 2018:79Ansvar, ledning och samordning inom civilt försvar
2018-08-14FrH5111613Fr 2017/18:1613Utvisning av utländsk arbetskraft med goda arbetsvillkor
2018-08-13FrH5111612Fr 2017/18:1612Utbildningsplikt för nyanlända
2018-08-13FrH5111611Fr 2017/18:1611Kontroll av friskolor
2018-08-13FrH5111610Fr 2017/18:1610Individanpassat brandskydd för äldre och funktionsnedsatta
2018-08-10SoUH6B360SoU 2018:60Tillträde till Rotterdamreglerna
2018-08-10FrH5111609Fr 2017/18:1609Bättre interoperabilitet i nordisk krisberedskap
2018-08-10FrH5111608Fr 2017/18:1608Stöd för Kanada och för mänskliga rättigheter
2018-08-09SoUH6B364SoU 2018:64Utökad tillsyn över fastighetsmäklarbranschen
2018-08-09SoUH6B363SoU 2018:63Behandlingen av personuppgifter vid Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt
2018-08-09FrH5111607Fr 2017/18:1607Ridskolornas ekonomiska svårigheter på grund av foderbrist
2018-08-09FrH5111606Fr 2017/18:1606Frakt av foder via sjöfart
2018-08-09DirH6B178Dir 2018:78Tilläggsdirektiv till Översyn av lagen om kärnteknisk verksamhet (M 2017:05)
2018-08-09DirH6B177Dir 2018:77Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap
2018-08-09DirH6B176Dir 2018:76Tilläggsdirektiv till Läkemedelsutredningen (S 2016:07)
2018-08-08FrH5111605Fr 2017/18:1605Situationen för HBTQ-personer i Azerbajdzjan
2018-08-08FrH5111604Fr 2017/18:1604Resurser till Sjöfartsverket
2018-08-06FrH5111603Fr 2017/18:1603Lägst arbetslöshet i EU år 2020
2018-08-06FrH5111602Fr 2017/18:1602Förskottering av EU-ersättningar
2018-08-06FrH5111601Fr 2017/18:1601Tilldelande av särskild medalj för brandbekämpning
2018-08-03FrH5111600Fr 2017/18:1600Utländska bärplockarläger och rådande eldningsförbud
2018-08-02FrH5111599Fr 2017/18:1599Återvändande av marockanska medborgare utan asylskäl
2018-08-02FrH5111598Fr 2017/18:1598Myndighetsbedömningar av behovet av personlig assistans
2018-08-02DirH6B175Dir 2018:75Grönt sparande
2018-08-02DirH6B174Dir 2018:74En kommitté för ökad ekonomisk jämlikhet
2018-08-01FrH5111597Fr 2017/18:1597Nationell tillgång till helikopter vid skogsbrand
2018-08-01FrH5111596Fr 2017/18:1596SAS inställda flygavgångar
2018-07-31PropH503285Prop 2017/18:285Avtal om politisk dialog och samarbete mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kuba, å andra sidan
2018-07-31FrH5111595Fr 2017/18:1595Vapenlagen
2018-07-31FrH5111594Fr 2017/18:1594Gränskontroll vid import av lantbruksdjur
2018-07-31FrH5111593Fr 2017/18:1593Utvecklingen i Katalonien
2018-07-31FrH5111592Fr 2017/18:1592Migrationsverkets ärendehandläggning
2018-07-30FrH5111591Fr 2017/18:1591Fartyg som skyddsobjekt
2018-07-27FrH5111590Fr 2017/18:1590Möjlighet att tillhandahålla drav för utfodring
2018-07-25FrH5111589Fr 2017/18:1589Vinterns och framtidens energiförsörjning
2018-07-25FrH5111588Fr 2017/18:1588Uppföljning av MSB:s förslag om stärkt samhällsskydd och förbättrad krisberedskap
2018-07-20FrH5111587Fr 2017/18:1587Försvarsmaktens uppgifter i samband med extraordinära händelser
2018-07-19DirH6B171Dir 2018:71Ökad likvärdighet genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning
2018-07-19DirH6B170Dir 2018:70Kompletterande åtgärder för att nå negativa utsläpp av växthusgaser
2018-07-19DirH6B169Dir 2018:69Tilläggsdirektiv till Utredningen Framtidens socialtjänst (S 2017:03)
2018-07-19DirH6B168Dir 2018:68Strängare regler om utländska månggiften
2018-07-17PropH503279Prop 2017/18:279Stärkt rättssäkerhet i de allmänna förvaltningsdomstolarna
2018-07-17FrH5111586Fr 2017/18:1586Ett fördjupat försvarssamarbete mellan Sverige och Finland
2018-07-17FrH5111585Fr 2017/18:1585Jordbruksverkets utbetalningar av EU-medel
2018-07-17FrH5111584Fr 2017/18:1584Torkan och det svenska köttet
2018-07-17FrH5111583Fr 2017/18:1583Konsulttjänster för omfattande belopp
2018-07-17FrH5111582Fr 2017/18:1582Rapporteringen av Försäkringskassans handläggning av bilstödsärenden
2018-07-17FrH5111581Fr 2017/18:1581Minskande utbetalningar av bilstöd i Sverige
2018-07-17FrH5111580Fr 2017/18:1580Ökad rekrytering av brandmän och deltidsbrandmän
2018-07-17FrH5111579Fr 2017/18:1579Brandbekämpning med flyg
2018-07-17FrH5111578Fr 2017/18:1578Tillgången till brandbekämpningsmateriel
2018-07-13FrH5111577Fr 2017/18:1577Pilbågsjakt
2018-07-13FrH5111576Fr 2017/18:1576Uppsamlingsläger för flyktingar
2018-07-13FrH5111575Fr 2017/18:1575Skattemedel till Stockholm Pride
2018-07-12IpH510598Ip 2017/18:598En utredning av ledningsstrukturen inom det civila försvaret
2018-07-12IpH510597Ip 2017/18:597Beredskapslagring av livsmedel till Försvarsmakten och totalförsvaret i övrigt
2018-07-12IpH510596Ip 2017/18:596Hushållens försörjningsberedskap
2018-07-12IpH510595Ip 2017/18:595Flygvapnets beväpning
2018-07-12IpH510594Ip 2017/18:594En utvidgad solidaritetsförklaring
2018-07-12FrH5111574Fr 2017/18:1574Indragen finansiering till stödtelefonen mot extremism
2018-07-12DirH6B166Dir 2018:66Genomförande av ändringar i utstationeringsdirektivet
2018-07-11FrH5111573Fr 2017/18:1573Den extrema torkans effekter för det svenska lantbruket
2018-07-11FrH5111572Fr 2017/18:1572Den extrema torkans effekter för lantbruket
2018-07-11FrH5111571Fr 2017/18:1571Krisen för svenska bönderna
2018-07-10PropH503281Prop 2017/18:281Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen
2018-07-10FrH5111570Fr 2017/18:1570Återvändare från Islamiska staten
2018-07-10FrH5111569Fr 2017/18:1569Övergrepp i rättssak
2018-07-09FrH5111568Fr 2017/18:1568Risken för skogsbränder
2018-07-09FrH5111567Fr 2017/18:1567Svenskt kött
2018-07-09FrH5111566Fr 2017/18:1566Torkans effekter på lantbrukarnas likviditet
2018-07-05DirH6B165Dir 2018:65Tilläggsdirektiv till Analys- och utvärderingsutredningen (Fi 2017:06)
2018-07-05DirH6B164Dir 2018:64Näringslivets roll inom totalförsvaret samt försörjningstrygghet i fråga om försvarsmateriel
2018-07-05DirH6B163Dir 2018:63Tilläggsdirektiv till KAM-utredningen (S 2017:05)
2018-07-05DirH6B162Dir 2018:62Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)
2018-07-05DirH6B161Dir 2018:61Rasistiska symboler
2018-07-04FrH5111565Fr 2017/18:1565Stöd till lantbrukare
2018-07-03PropH503282Prop 2017/18:282Nystart för en stärkt minoritetspolitik
2018-07-03FrH5111564Fr 2017/18:1564EU:s förslag om copywright
2018-07-03FrH5111563Fr 2017/18:1563Torkans konsekvenser för livsmedelsproduktionen
2018-07-02FrH5111562Fr 2017/18:1562Fritidsfiske med redskap
2018-07-02FrH5111561Fr 2017/18:1561Stoppandet av investeringar i väg 56
2018-06-29SoUH6B359SoU 2018:59Statens gruvliga risker
2018-06-29SoUH6B358SoU 2018:58Särskilda persontransporter - moderniserad lagstiftning för ökad samordning
2018-06-28SoUH6B357SoU 2018:57Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället
2018-06-28SoUH6B352SoU 2018:52Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för vård- och omsorgsanalys
2018-06-28RiRH6B520RiR 2018:20Staten som inköpare av konsulttjänster – tänk först och handla sen
2018-06-28DirH6B156Dir 2018:56Fossilfritt Sverige (M 2016:05)
2018-06-28DirH6B155Dir 2018:55Genomförande av ändringar i AV-direktivet och översyn av radio- och tv-lagen i vissa andra delar
2018-06-27PropH503280Prop 2017/18:280Framtidens äldreomsorg - en nationell kvalitetsplan
2018-06-27PropH503277Prop 2017/18:277Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2017
2018-06-27PropH503276Prop 2017/18:276Föräldrapenning för fler familjekonstellationer och reserverad grundnivå
2018-06-27FrH5111560Fr 2017/18:1560Kriget mot Gazas fängslade folk
2018-06-27FrH5111559Fr 2017/18:1559Valfusk i Turkiet samt dess internationella samarbeten
2018-06-27FrH5111558Fr 2017/18:1558En bättre fungerande granskning av public service-utbudet
2018-06-27FrH5111557Fr 2017/18:1557En ny inriktning på narkotikapolitiken
2018-06-26SoUH6B351SoU 2018:51Resurseffektiv användning av byggmaterial
2018-06-26PropH503271Prop 2017/18:271Ändrade regler för Första-Fjärde AP-fonderna
2018-06-25IpH510593Ip 2017/18:593Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning på narkotikapolitiken
2018-06-25FrH5111556Fr 2017/18:1556Tillfälliga bygglov för förskolor och skolor
2018-06-25FrH5111555Fr 2017/18:1555Gripandet av en svensk valobservatör i Turkiet
2018-06-21FrH5111554Fr 2017/18:1554Ändrade regler vid båtfynd
2018-06-21FrH5111553Fr 2017/18:1553Lokaler för civilsamhället
2018-06-21FrH5111551Fr 2017/18:1551Ship to Gaza
2018-06-21FrH5111550Fr 2017/18:1550Narkotikapolisföreningens önskemål om en ny inriktning på narkotikapolitiken
2018-06-21FrH5111549Fr 2017/18:1549Stöd till barn och unga vid den amerikanska gränsen
2018-06-21FrH5111548Fr 2017/18:1548Skyddsvakters befogenheter
2018-06-21FrH5111547Fr 2017/18:1547Nya skatteregler för bärplockare
2018-06-21FrH5111546Fr 2017/18:1546Bristande tillgänglighet till sjukvård i norra Sverige i sommar
2018-06-20SoUH6B354SoU 2018:54En effektivare kommunal räddningstjänst
2018-06-20SoUH6B353SoU 2018:53Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläkemedel m.m.
2018-06-20PropH503258Prop 2017/18:258Riksrevisionens rapport om utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
2018-06-20FrH5111552Fr 2017/18:1552Långa väntetider för mål i förvaltningsrätten
2018-06-20FrH5111545Fr 2017/18:1545En detaljplan för Katrineberg
2018-06-20FrH5111544Fr 2017/18:1544En detaljplan för Katrineberg i Karlstads kommun
2018-06-20FrH5111543Fr 2017/18:1543Intäktsregleringen av elnätsavgifterna
2018-06-20FrH5111542Fr 2017/18:1542IB-programmet och den tidigare nedgraderingen av dess betyg
2018-06-20FrH5111541Fr 2017/18:1541Utnämning av en ny riksåklagare
2018-06-20FrH5111540Fr 2017/18:1540Rättsosäkra tillståndsförfaranden
2018-06-20DirH6B160Dir 2018:60Tilläggsdirektiv till Utredningen om en utvecklad studie- och yrkesvägledning (U 2017:10)
2018-06-20DirH6B159Dir 2018:59Tilläggsdirektiv till Utredningen om konfessionella inslag i skolväsendet (U 2018:02)
2018-06-20DirH6B158Dir 2018:58Tilläggsdirektiv till Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven (U 2017:07)
2018-06-20DirH6B154Dir 2018:54Ett tryggare företagande i ett förändrat arbetsliv - för tillväxt och innovation
2018-06-20DirH6B153Dir 2018:53Demokratin 100 år - samling för en stark demokrati
2018-06-20DirH6B152Dir 2018:52Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
2018-06-20BetH601KrU1Bet 2018/19:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2018-06-19SoUH6B350SoU 2018:50Ett oberoende public service för alla - nya möjligheter och ökat ansvar
2018-06-19PropH503275Prop 2017/18:275Fortsatt utbetalning av garantipension inom EES och Schweiz
2018-06-19PropH503274Prop 2017/18:274Bastjänstgöring för läkare
2018-06-19PropH503273Prop 2017/18:273Biståndsbedömt trygghetsboende för äldre
2018-06-19PropH503272Prop 2017/18:272ILO:s konvention om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare
2018-06-19PropH503269Prop 2017/18:269Brottsdatalag - kompletterande lagstiftning
2018-06-19MotH5024204Mot 2017/18:4204med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering
2018-06-19MotH5024203Mot 2017/18:4203med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering
2018-06-19FrH5111539Fr 2017/18:1539Förverkande av kriminellas tillgångar
2018-06-19FrH5111538Fr 2017/18:1538Netanyahus censursträvanden
2018-06-19FrH5111536Fr 2017/18:1536Underlag för beslut om polisutbildning i Västsverige
2018-06-19FrH5111535Fr 2017/18:1535Kommunernas verktyg mot brottslig verksamhet.
2018-06-19FrH5111534Fr 2017/18:1534Skydd av mötesfrihet för judiska föreningar
2018-06-19FrH5111533Fr 2017/18:1533Ökad långvarig sjukfrånvaro
2018-06-19FrH5111532Fr 2017/18:1532Räddningstjänstens situation
2018-06-19FrH5111531Fr 2017/18:1531Återkallelse av uppehållstillstånd
2018-06-19FrH5111530Fr 2017/18:1530Stärkt vittnesskydd
2018-06-19FrH5111529Fr 2017/18:1529Fusk i asylprocessen
2018-06-19BetH501FiU51Bet 2017/18:FiU51Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till Europeiska unionens egna medel och genomförande av systemet för egna medel
2018-06-19BetH501FiU21Bet 2017/18:FiU21Vårändringsbudget för 2018
2018-06-19BetH501TU22Bet 2017/18:TU22Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-19BetH501TU21Bet 2017/18:TU21Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om åtgärder för att påskynda förverkligandet av det transeuropeiska transportnätet
2018-06-19BetH501TU20Bet 2017/18:TU20Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av direktivet om förvaltning av vägars säkerhet
2018-06-19BetH501NU28Bet 2017/18:NU28Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om en mekanism för att lösa problem i gränsöverskridande sammanhang
2018-06-19BetH501AU19Bet 2017/18:AU19Subsidiaritetsprövning av förslag till förordning om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
2018-06-18PropH503278Prop 2017/18:278Nationell planering för transportinfrastrukturen 2018-2029
2018-06-18PropH503140Prop 2017/18:1402018 års redogörelse för företag med statligt ägande
2018-06-18MotH5024202Mot 2017/18:4202med anledning av prop. 2017/18:266 En ny regional planering
2018-06-18FrH5111537Fr 2017/18:1537Fängelsestraff för fler brott
2018-06-18FrH5111528Fr 2017/18:1528Arbetsförmedlingen
2018-06-18FrH5111527Fr 2017/18:1527Återvinning av långlivade plastprodukter
2018-06-18FrH5111526Fr 2017/18:1526Svampsjukdomar i skog
2018-06-18FrH5111525Fr 2017/18:1525Hot och våld mot lantbrukare
2018-06-18FrH5111524Fr 2017/18:1524Regeringens arbetslöshetsmål
2018-06-18FrH5111523Fr 2017/18:1523Regeringens flygskatt
2018-06-18FrH5111522Fr 2017/18:1522Digitaliseringen i Sverige
2018-06-18FrH5111521Fr 2017/18:1521Ny lag om personalliggare
2018-06-18FrH5111520Fr 2017/18:1520Förändring av RUT-avdraget
2018-06-18FrH5111519Fr 2017/18:1519Höjda skatter
2018-06-18FrH5111518Fr 2017/18:1518Sveriges ordförandeskap i Baltfish
2018-06-18FrH5111517Fr 2017/18:1517Sveriges framtid som gruvnation
2018-06-18FrH5111428Fr 2017/18:1428Våldsbejakande islamistiska extremister
2018-06-15SoUH6B356SoU 2018:56Bättre kommunikation för fler investeringar
2018-06-15SoUH6B355SoU 2018:55Styrning och vårdkonsumtion ur ett jämlikhetsperspektiv - Kartläggning av socioekonomiska skillnader i vårdutnyttjande och utgångspunkter för bättre styrning
2018-06-15SoUH6B349SoU 2018:49F-skattesystemet - några särskilt utpekade frågor
2018-06-15SoUH6B338SoU 2018:38Styra och leda med tillit - Forskning och praktik
2018-06-15RiRH6B517RiR 2018:17Skyddet av värdefull skog
2018-06-15FrH5111516Fr 2017/18:1516Samhalls affärsetik
2018-06-15FrH5111515Fr 2017/18:1515Fördelning av företags- och projektstöd
2018-06-15FrH5111514Fr 2017/18:1514Winnet och civilsamhällets roll i arbetet med jämställd regional tillväxt
2018-06-15FrH5111513Fr 2017/18:1513Strategi om civilsamhällelig mobilisering och jämställdhetsintegrering
2018-06-15FrH5111512Fr 2017/18:1512Belysningsutmaningens fortsatta arbete
2018-06-15FrH5111511Fr 2017/18:1511Turkiskt underrättelsearbete i Sverige
2018-06-15FrH5111510Fr 2017/18:1510Hemliga tvångsmedel
2018-06-15FrH5111509Fr 2017/18:1509Sänkt gräns för obligatorisk häktning
2018-06-15FrH5111508Fr 2017/18:1508Vistelseförbud - en ny form av påföljd
2018-06-15FrH5111507Fr 2017/18:1507En särskild straffskärpningsgrund för gängrelaterad brottslighet
2018-06-15FrH5111506Fr 2017/18:1506Sekretessbelagda dokument om Raoul Wallenberg
2018-06-15FrH5111505Fr 2017/18:1505Släpbussar
2018-06-15FrH5111504Fr 2017/18:1504Tillgång till regionala flygplatser för civilförsvaret
2018-06-15BetH501FiU30Bet 2017/18:FiU30Årsredovisning för staten 2017
2018-06-15BetH501FiU20Bet 2017/18:FiU20Riktlinjer för den ekonomiska politiken
2018-06-15BetH501TU18Bet 2017/18:TU18Infrastrukturfrågor
2018-06-15BetH501AU18Bet 2017/18:AU18Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning
2018-06-15BetH501AU16Bet 2017/18:AU16Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-06-15BetH501AU15Bet 2017/18:AU15Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
2018-06-14SoUH6B348SoU 2018:48En lärande tillsyn - Statlig granskning som bidrar till verksamhetsutveckling i vård, skola och omsorg
2018-06-14SoUH6B347SoU 2018:47Med tillit växer handlingsutrymmet - tillitsbaserad styrning och ledning av välfärdssektorn
2018-06-14SoUH6B344SoU 2018:44Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare och flexiblare upphandlingsregler och vissa regler om överprövningsmål
2018-06-14PropH503268Prop 2017/18:268Skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen
2018-06-14IpH510592Ip 2017/18:592Utländsk finansiering av moskéer
2018-06-14FrH5111503Fr 2017/18:1503Underlättande av skärvård i skärgård
2018-06-14FrH5111502Fr 2017/18:1502LIS-område och detaljplan
2018-06-14FrH5111501Fr 2017/18:1501Ett nationellt exitprogram för kriminella
2018-06-14FrH5111500Fr 2017/18:1500Straffen för narkotikaförsäljning
2018-06-14FrH5111499Fr 2017/18:1499Åtgärder för barn och unga som rekryterats till kriminella gäng
2018-06-14FrH5111498Fr 2017/18:1498Fler filminspelningar i Sverige
2018-06-14FrH5111497Fr 2017/18:1497Utfodring av betesdjur
2018-06-14FrH5111496Fr 2017/18:1496Jakt- och viltmyndighet
2018-06-14FrH5111495Fr 2017/18:1495Betalningstider
2018-06-14FrH5111494Fr 2017/18:1494Politiska samtal på jobbet i statliga bolag
2018-06-14FrH511791Fr 2017/18:791Trafikverkets långa handläggningstider
2018-06-14FrH511790Fr 2017/18:790Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet
2018-06-14DirH6B151Dir 2018:51Några frågor på tryck- och yttrandefrihetens område
2018-06-14DirH6B150Dir 2018:50Samordning av statliga utbetalningar från välfärdssystemen
2018-06-14DirH6B149Dir 2018:49Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete (Fi 2018:01)
2018-06-14DirH6B148Dir 2018:48Skydd för barn som bevittnar våld eller andra brottsliga handlingar och ansvar för uppmaning att begå självmord
2018-06-14BetH501UbU28Bet 2017/18:UbU28Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
2018-06-14BetH501FiU45Bet 2017/18:FiU45En ny lag om försäkringsdistribution
2018-06-14BetH501KU48Bet 2017/18:KU48Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten
2018-06-13MotH5024201Mot 2017/18:4201med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
2018-06-13MotH5024200Mot 2017/18:4200med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
2018-06-13MotH5024199Mot 2017/18:4199med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
2018-06-13IpH510591Ip 2017/18:591Svarta hål i rymdstrategin
2018-06-13FrH5111493Fr 2017/18:1493Avsaknad av kvalitetsgranskning av polisutbildningen
2018-06-13FrH5111492Fr 2017/18:1492En översyn av informationsplikten för personer som lever med hiv
2018-06-13FrH5111491Fr 2017/18:1491Telias köp av TV4 och riskerna för konkurrensen och nätneutraliteten
2018-06-13FrH5111490Fr 2017/18:1490Bedömning av reell kompetens
2018-06-13FrH5111489Fr 2017/18:1489Bekämpning av oseriösa fiberleverantörer
2018-06-13FrH5111488Fr 2017/18:1488Vargstammens påverkan på landsbygden
2018-06-13FrH5111487Fr 2017/18:1487Antalet vargar i Sverige
2018-06-13FrH5111486Fr 2017/18:1486Rovdjurspolitik för en levande landsbygd
2018-06-13FrH5111485Fr 2017/18:1485Ministrarnas närvaro vid debatter
2018-06-13FrH5111484Fr 2017/18:1484Tidigarelagd slåtter av vall
2018-06-13BetH501UbU32Bet 2017/18:UbU32Riktade statsbidrag till skolan
2018-06-13BetH501UbU31Bet 2017/18:UbU31Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
2018-06-13BetH501UbU30Bet 2017/18:UbU30Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
2018-06-13BetH501MJU22Bet 2017/18:MJU22Klimatpolitik
2018-06-13BetH501UU10Bet 2017/18:UU10Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2018-06-13BetH501CU39Bet 2017/18:CU39Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling
2018-06-13BetH501CU35Bet 2017/18:CU35Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare
2018-06-13BetH501CU33Bet 2017/18:CU33Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om grupptalan och om revidering av fyra konsumenträttsdirektiv
2018-06-12RiRH6B516RiR 2018:16Trafikverkets stöd till forskning och innovation – beslutsunderlag, avtal och uppföljning
2018-06-12PropH503270Prop 2017/18:270Regelförenklingar inom ekonomisk familjepolitik
2018-06-12PropH503267Prop 2017/18:267Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn
2018-06-12MotH5024198Mot 2017/18:4198med anledning av prop. 2017/18:261 Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
2018-06-12FrH5111483Fr 2017/18:1483Åtgärder för att förhindra bränder vid banvallar
2018-06-12FrH5111482Fr 2017/18:1482Nationell plan för hepatit C
2018-06-12FrH5111481Fr 2017/18:1481Höjd cybersäkerhet för aktörer som bedriver samhällsviktig verksamhet
2018-06-12FrH5111480Fr 2017/18:1480Vargjakt
2018-06-12FrH5111479Fr 2017/18:1479Nolltolerans mot stölder
2018-06-12FrH5111478Fr 2017/18:1478FN:s arbete för återvändande av flyktingar
2018-06-12FrH5111477Fr 2017/18:1477Gemensamma polisstationer i gränsområdena
2018-06-12BetH501JuU30Bet 2017/18:JuU30En ny strafftidslag
2018-06-12BetH501NU22Bet 2017/18:NU22Energipolitikens inriktning
2018-06-12BetH501KU20Bet 2017/18:KU20Granskningsbetänkande
2018-06-12BetH501AU14Bet 2017/18:AU14Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
2018-06-11SoUH6B342SoU 2018:42Tryggad tillgång till kontanter
2018-06-11SoUH6B341SoU 2018:41Statliga skolmyndigheter - för elever och barn i en bättre skola
2018-06-11FrH5111476Fr 2017/18:1476Äldreförsörjningsstödets innebörd
2018-06-11FrH5111475Fr 2017/18:1475Beslut om behandlingsbegränsning
2018-06-11FrH5111474Fr 2017/18:1474Forskning om särläkemedel
2018-06-11FrH5111473Fr 2017/18:1473Ahmadiyya
2018-06-11FrH5111472Fr 2017/18:1472Livslångt lärande
2018-06-11FrH5111471Fr 2017/18:1471Skadeståndsnivåer för brottsoffer
2018-06-11FrH5111470Fr 2017/18:1470Det kommunala utjämningsystemet
2018-06-11FrH5111469Fr 2017/18:1469Företagsamheten i Säffle
2018-06-11FrH5111468Fr 2017/18:1468Företagsamheten i Sunne
2018-06-11FrH5111467Fr 2017/18:1467Företagsamheten i Torsby
2018-06-11FrH5111466Fr 2017/18:1466Företagsamheten i Årjäng
2018-06-11FrH5111465Fr 2017/18:1465Företagsamheten i Munkfors
2018-06-11FrH5111464Fr 2017/18:1464Företagsamheten i Storfors
2018-06-11FrH5111463Fr 2017/18:1463Företagsamheten i Kil
2018-06-11FrH5111462Fr 2017/18:1462Företagsamheten i Kristinehamn
2018-06-11FrH5111461Fr 2017/18:1461Företagsamheten i Hagfors
2018-06-11FrH5111460Fr 2017/18:1460Företagsamheten i Hammarö
2018-06-11FrH5111459Fr 2017/18:1459Företagsamheten i Karlstad
2018-06-11FrH5111458Fr 2017/18:1458Företagsamheten i Filipstad
2018-06-11FrH5111457Fr 2017/18:1457Företagsamheten i Forshaga
2018-06-11FrH5111456Fr 2017/18:1456Företagsamheten i Grums
2018-06-11FrH5111455Fr 2017/18:1455Företagsamheten i Arvika
2018-06-11FrH5111454Fr 2017/18:1454Företagsamheten i Eda
2018-06-11BetH501SfU31Bet 2017/18:SfU31Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-11BetH501UU23Bet 2017/18:UU23Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
2018-06-11BetH501UU21Bet 2017/18:UU21Politiken för global utveckling (PGU)
2018-06-11BetH501NU23Bet 2017/18:NU23Elmarknadsfrågor
2018-06-11BetH501CU37Bet 2017/18:CU37Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag
2018-06-11BetH501CU36Bet 2017/18:CU36Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-06-11BetH501UU8Bet 2017/18:UU8Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering
2018-06-08SoUH6B340SoU 2018:40Vissa fredspliktsfrågor
2018-06-08IpH510590Ip 2017/18:590Den nya lagen om personalliggare
2018-06-08IpH510589Ip 2017/18:589Villkoren för företagare i välfärdssektorn
2018-06-08IpH510588Ip 2017/18:588Digitaliseringen hos Kronofogdemyndigheten
2018-06-08IpH510587Ip 2017/18:587RUT-avdraget
2018-06-08IpH510586Ip 2017/18:586Villkor för företagande
2018-06-08IpH510585Ip 2017/18:585Arbetsförmedlingen
2018-06-08IpH510584Ip 2017/18:584Höjda skatter
2018-06-08IpH510583Ip 2017/18:583Regeringens flygskatt
2018-06-08IpH510582Ip 2017/18:582Ökat regelkrångel
2018-06-08IpH510581Ip 2017/18:581Regeringens arbetslöshetsmål
2018-06-08IpH510580Ip 2017/18:580Kunskaps- och kompetensförsörjning
2018-06-08IpH510579Ip 2017/18:579Avvisningar
2018-06-08IpH510578Ip 2017/18:578Islams påverkan på det svenska samhället
2018-06-08IpH510577Ip 2017/18:577Förslag från klimatriksdagen
2018-06-08FrH5111453Fr 2017/18:1453Kommunala lantmäterimyndigheter
2018-06-08FrH5111452Fr 2017/18:1452Behovet av ett reformerat strandskydd
2018-06-08FrH5111451Fr 2017/18:1451Överförmyndare
2018-06-08FrH5111450Fr 2017/18:1450Nedstängning av moskéer
2018-06-08FrH5111449Fr 2017/18:1449Polisiär underbemanning i mindre kommuner
2018-06-08FrH5111448Fr 2017/18:1448Kriminalvårdens uttalande om häktet i Västerås
2018-06-08BetH501UbU33Bet 2017/18:UbU33Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-08BetH501UbU24Bet 2017/18:UbU24Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2017
2018-06-08BetH501UFöU4Bet 2017/18:UFöU4Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2018-06-08BetH501SoU36Bet 2017/18:SoU36Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
2018-06-08BetH501SoU26Bet 2017/18:SoU26God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
2018-06-08BetH501SkU26Bet 2017/18:SkU26Mervärdesskatteregler för vouchrar
2018-06-08BetH501SkU25Bet 2017/18:SkU25Nya skatteregler för företagssektorn
2018-06-08BetH501MJU25Bet 2017/18:MJU25Otillbörliga handelsmetoder mellan företag i livsmedelskedjan
2018-06-08BetH501MJU24Bet 2017/18:MJU24Ny djurskyddslag
2018-06-08BetH501MJU23Bet 2017/18:MJU23Invasiva främmande arter
2018-06-08BetH501JuU39Bet 2017/18:JuU39Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
2018-06-08BetH501JuU38Bet 2017/18:JuU38Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2018-06-08BetH501JuU37Bet 2017/18:JuU37Brottsdatalag
2018-06-08BetH501JuU35Bet 2017/18:JuU35En mer heltäckande terrorismlagstiftning
2018-06-08BetH501FiU50Bet 2017/18:FiU50Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-08BetH501FiU48Bet 2017/18:FiU48En ny ordning för redovisningstillsyn
2018-06-08BetH501FiU46Bet 2017/18:FiU46Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017
2018-06-08BetH501FiU24Bet 2017/18:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017
2018-06-08BetH501NU27Bet 2017/18:NU27Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
2018-06-08BetH501KU47Bet 2017/18:KU47Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-08BetH501KU46Bet 2017/18:KU46Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
2018-06-08BetH501KU40Bet 2017/18:KU40Indelning i utgiftsområden och en sammanhållen budgetprocess
2018-06-08BetH501CU31Bet 2017/18:CU31Vattenmiljö och vattenkraft m.m.
2018-06-07RiRH6B515RiR 2018:15Lärosätenas lokalförsörjning – rum för utveckling
2018-06-07MotH5024197Mot 2017/18:4197med anledning av skr. 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
2018-06-07FrH5111447Fr 2017/18:1447Krav på id-handling vid besök hos Migrationsverkets förvar
2018-06-07FrH5111446Fr 2017/18:1446Visitering av besökare på Migrationsverkets förvar
2018-06-07FrH5111445Fr 2017/18:1445Praktik på samtliga gymnasieprogram
2018-06-07FrH5111444Fr 2017/18:1444Kontroll av hawalaföretagare
2018-06-07FrH5111443Fr 2017/18:1443Arbetslöshetskassornas oberoende och självständighet
2018-06-07FrH5111442Fr 2017/18:1442Öppna geodata
2018-06-07FrH5111441Fr 2017/18:1441Ett globalt förbud mot djurtester för kosmetika
2018-06-07FrH5111440Fr 2017/18:1440Lunds tingsrätts kansliort i Landskrona
2018-06-07FrH5111439Fr 2017/18:1439Loftgångar och balkonger
2018-06-07FrH5111438Fr 2017/18:1438Förenklad ansökan om bostadstillägg för pensionärer
2018-06-07FrH5111437Fr 2017/18:1437Förbättringar av de nationella proven på kort sikt
2018-06-07FrH5111436Fr 2017/18:1436Bistånd till Rwanda
2018-06-07DirH6B147Dir 2018:47Centrala marknadsfrågor vid omregleringen av spelmarknaden
2018-06-07BetH501UbU29Bet 2017/18:UbU29Myndighetskapital vid universitet och högskolor
2018-06-07BetH501SoU25Bet 2017/18:SoU25Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-06-07BetH501SfU23Bet 2017/18:SfU23Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-06-07BetH501KrU10Bet 2017/18:KrU10Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-07BetH501JuU36Bet 2017/18:JuU36Ny kamerabevakningslag
2018-06-07BetH501FiU40Bet 2017/18:FiU40Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
2018-06-07BetH501TU17Bet 2017/18:TU17Taxifrågor
2018-06-07BetH501NU25Bet 2017/18:NU25Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget
2018-06-07BetH501NU24Bet 2017/18:NU24Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
2018-06-07BetH501CU38Bet 2017/18:CU38Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
2018-06-05SoUH6B336SoU 2018:36Rätt att forska - Långsiktig reglering av forskningsdatabaser
2018-06-05PropH503265Prop 2017/18:265Miljömålen - med sikte på framtiden
2018-06-05PropH503264Prop 2017/18:264Kultur i hela landet
2018-06-05FrH5111434Fr 2017/18:1434Ökade resurser till Tullverket
2018-06-05FrH5111433Fr 2017/18:1433Fiskeredskap som används av fritidsfiskare
2018-06-05FrH5111432Fr 2017/18:1432Svenskt bistånd till Rwanda
2018-06-05BetH501SoU35Bet 2017/18:SoU35Nationell läkemedelslista
2018-06-05BetH501SoU31Bet 2017/18:SoU31Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
2018-06-05BetH501SoU21Bet 2017/18:SoU21Uppskov med behandlingen av vissa ärenden
2018-06-05BetH501SoU20Bet 2017/18:SoU20Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-06-05BetH501CU32Bet 2017/18:CU32Fler bygglovsbefriade åtgärder
2018-06-05BetH501CU29Bet 2017/18:CU29Ny paketreselag och ny resegarantilag
2018-06-05BetH501CU27Bet 2017/18:CU27Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
2018-06-05BetH501CU14Bet 2017/18:CU14Modernare adoptionsregler
2018-06-04PropH503266Prop 2017/18:266En ny regional planering
2018-06-04FrH5111435Fr 2017/18:1435IVO:s handläggningstider
2018-06-04FrH5111431Fr 2017/18:1431Våldsamheterna i Nicaragua
2018-06-04FrH5111430Fr 2017/18:1430Personalliggare och familjeföretag
2018-06-04FrH5111429Fr 2017/18:1429Kostnadseffektivare vård
2018-06-04BetH601SoU3Bet 2018/19:SoU3Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-06-01SoUH6B339SoU 2018:39God och nära vård - En primärvårdsreform
2018-06-01IpH510576Ip 2017/18:576Tystnadsplikten inom själavården
2018-06-01IpH510575Ip 2017/18:575Studier på nya läkemedel
2018-06-01IpH510574Ip 2017/18:574Winnet Sverige
2018-06-01IpH510573Ip 2017/18:573Förbud mot heltäckande slöja
2018-06-01FrH5111427Fr 2017/18:1427Det kontantlösa samhället och turismen
2018-06-01FrH5111426Fr 2017/18:1426Ramadans påverkan på folkhälsan
2018-06-01FrH5111425Fr 2017/18:1425Skogsägares rätt
2018-06-01FrH5111424Fr 2017/18:1424Äganderätten av skogen
2018-06-01FrH5111423Fr 2017/18:1423Förtroendet för Idea och behovet av åtgärder
2018-06-01FrH5111422Fr 2017/18:1422Pressetiska övertramp
2018-06-01FrH5111421Fr 2017/18:1421Handläggningstiden vid överklagande av infrastrukturprojekt
2018-06-01FrH5111420Fr 2017/18:1420Bensinskatten
2018-06-01FrH5111419Fr 2017/18:1419Uppkoppling på landsbygden
2018-06-01FrH5111418Fr 2017/18:1418Ett erkännande av folkmordet Seyfo 1915
2018-06-01BetH501FöU14Bet 2017/18:FöU14Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
2018-06-01BetH501FiU44Bet 2017/18:FiU44Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-06-01BetH501TU19Bet 2017/18:TU19En möjlighet till körkortslån
2018-06-01BetH501KrU8Bet 2017/18:KrU8En omreglerad spelmarknad
2018-06-01BetH501KU44Bet 2017/18:KU44En stärkt minoritetspolitik
2018-05-31SoUH6B346d2SoU 2018:46En utvecklad översiktsplanering - Kommunal reglering av upplåtelseformen - Del 2
2018-05-31SoUH6B346SoU 2018:46En utvecklad översiktsplanering - Att underlätta efterföljande planering - Del 1
2018-05-31SoUH6B345SoU 2018:45Behandling av personuppgifter vid Myndigheten för arbetsmiljökunskap
2018-05-31RiRH6B514RiR 2018:14Nationellt försvar på regional nivå – de regionala stabernas roll och ansvar>
2018-05-31IpH510572Ip 2017/18:572Diplomatiska markeringar för yttrandefriheten
2018-05-31IpH510571Ip 2017/18:571Bensinskatten
2018-05-31FrH5111417Fr 2017/18:1417Försörjningsstöd till papperslösa
2018-05-31FrH5111416Fr 2017/18:1416Europaparlamentets resolution och kravet på att frige Ahmadreza Djalali
2018-05-31FrH5111415Fr 2017/18:1415Utfallet av extratjänster
2018-05-31FrH5111414Fr 2017/18:1414Kompensation till näringslivet för flygskatten
2018-05-31FrH5111413Fr 2017/18:1413Upprustning och elektrifiering av Meråkerbanan
2018-05-31FrH5111412Fr 2017/18:1412Mobiltäckning och fast telefoni
2018-05-31FrH5111411Fr 2017/18:1411Prioritering av myndighetsärenden
2018-05-31FrH5111410Fr 2017/18:1410Missbruk av Interpols verksamhet
2018-05-31FrH5111409Fr 2017/18:1409Svensk förskola utan svensktalande personal
2018-05-31FrH5111408Fr 2017/18:1408Arbetslösheten bland utrikes födda i Torsby
2018-05-31FrH5111407Fr 2017/18:1407Arbetslösheten bland utrikes födda i Årjäng
2018-05-31FrH5111406Fr 2017/18:1406Arbetslösheten bland utrikes födda i Hagfors
2018-05-31FrH5111405Fr 2017/18:1405Arbetslösheten bland utrikes födda i Forshaga
2018-05-31FrH5111404Fr 2017/18:1404Arbetslösheten bland utrikes födda i Storfors
2018-05-31FrH5111403Fr 2017/18:1403Arbetslösheten bland utrikes födda i Säffle
2018-05-31FrH5111402Fr 2017/18:1402Arbetslösheten bland utrikes födda i Sunne
2018-05-31FrH5111401Fr 2017/18:1401Arbetslösheten bland utrikes födda i Filipstad
2018-05-31FrH5111400Fr 2017/18:1400Arbetslösheten bland utrikes födda i Eda
2018-05-31FrH5111399Fr 2017/18:1399Arbetslösheten bland utrikes födda i Hammarö
2018-05-31FrH5111398Fr 2017/18:1398Arbetslösheten bland utrikes födda i Arvika
2018-05-31FrH5111397Fr 2017/18:1397Arbetslösheten bland utrikes födda i Grums
2018-05-31FrH5111396Fr 2017/18:1396Arbetslösheten bland utrikes födda i Munkfors
2018-05-31FrH5111395Fr 2017/18:1395Arbetslösheten bland utrikes födda i Kristinehamn
2018-05-31FrH5111394Fr 2017/18:1394Granskningsrapporten om kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
2018-05-31FrH5111393Fr 2017/18:1393Sverige som life science-nation
2018-05-31FrH5111392Fr 2017/18:1392Bensinskatten
2018-05-31FrH5111391Fr 2017/18:1391Utbildning för nyanlända
2018-05-31FrH5111390Fr 2017/18:1390Flyktingspionage
2018-05-31FrH5111389Fr 2017/18:1389Radikalisering på svenska fängelser
2018-05-31FrH5111388Fr 2017/18:1388Vård för personer som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd
2018-05-31DirH6B145Dir 2018:45Långsiktiga konkurrensförutsättningar för biogas
2018-05-31DirH6B144Dir 2018:44Tilläggsdirektiv till Miljömålsberedningen (M 2010:04) - En strategi för förstärkt åtgärdsarbete för bevarande och hållbart nyttjande av hav och marina resurser
2018-05-31BetH501SkU23Bet 2017/18:SkU23Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
2018-05-31BetH501FöU16Bet 2017/18:FöU16Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
2018-05-31BetH501FiU43Bet 2017/18:FiU43Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-05-31BetH501NU19Bet 2017/18:NU19En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
2018-05-31BetH501KU43Bet 2017/18:KU43Journalistik i hela landet
2018-05-31BetH501CU34Bet 2017/18:CU34Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
2018-05-31BetH501CU15Bet 2017/18:CU15Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
2018-05-30SoUH6B337SoU 2018:37Att bryta ett våldsamt beteende - återfallsförebyggande insatser för män som utsätter närstående för våld
2018-05-30MotH5024196Mot 2017/18:4196med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-30MotH5024195Mot 2017/18:4195med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-30MotH5024194Mot 2017/18:4194med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-30MotH5024193Mot 2017/18:4193med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-30MotH5024192Mot 2017/18:4192med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-30IpH510570Ip 2017/18:570Sveriges stöd till turkstödda rebeller
2018-05-30FrH5111387Fr 2017/18:1387Kompetensförsörjning inom cancervården
2018-05-30FrH5111386Fr 2017/18:1386Infriande av löften om att korta väntetider i cancervården
2018-05-30FrH5111385Fr 2017/18:1385Fyra förlorade år för en ny nationell cancerstrategi
2018-05-30FrH5111384Fr 2017/18:1384Den extrema myggsituationen i delar av Värmland
2018-05-30FrH5111383Fr 2017/18:1383Helhetsgrepp över landets bredbandsnät
2018-05-30FrH5111382Fr 2017/18:1382Skatt på sålda bilar
2018-05-30FrH5111381Fr 2017/18:1381Gripandet av aktivist och rapporteringsförbud för journalister
2018-05-30BetH501SoU27Bet 2017/18:SoU27Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2018-05-30BetH501SoU24Bet 2017/18:SoU24Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-05-30BetH501UU20Bet 2017/18:UU20Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2018-05-29SoUH6B343SoU 2018:43Statliga servicekontor - mer service på fler platser
2018-05-29PropH503263Prop 2017/18:263Skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument
2018-05-29PropH503261Prop 2017/18:261Långsiktig finansiering och stärkt oberoende för public service
2018-05-29PropH503130Prop 2017/18:130Redovisning av AP-fondernas verksamhet t.o.m. 2017
2018-05-29MotH5024191Mot 2017/18:4191med anledning av skr. 2017/18:246 En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället
2018-05-29MotH5024190Mot 2017/18:4190med anledning av skr. 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-29MotH5024189Mot 2017/18:4189med anledning av skr. 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
2018-05-29IpH510569Ip 2017/18:569Österledens förenlighet med klimatlagen
2018-05-29IpH510568Ip 2017/18:568Fyrspår till Uppsala
2018-05-29IpH510567Ip 2017/18:567Strandskydd och bostadsbyggande
2018-05-29FrH5111380Fr 2017/18:1380Älgförvaltningen
2018-05-29FrH5111379Fr 2017/18:1379Högskolans "nya" kvalitetssäkringssystem
2018-05-29FrH5111378Fr 2017/18:1378Aluminiumburkar i skörden
2018-05-29FrH5111377Fr 2017/18:1377Barnäktenskap som inte upptäcks
2018-05-29FrH5111376Fr 2017/18:1376Neddragningar inom åklagarväsendet
2018-05-29FrH5111375Fr 2017/18:1375Återkommande trafikproblem i Mälardalen
2018-05-29FrH5111374Fr 2017/18:1374Beskattning av utbildning
2018-05-29FrH5111373Fr 2017/18:1373Utbildnings lönsamhet
2018-05-29BetH501FiU49Bet 2017/18:FiU49Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-29BetH501NU20Bet 2017/18:NU20Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
2018-05-28SoUH6B334SoU 2018:34Vägar till hållbara vattentjänster
2018-05-28IpH510566Ip 2017/18:566Vaccination mot HPV
2018-05-28IpH510565Ip 2017/18:565Tudelningen på arbetsmarknaden
2018-05-28FrH5111372Fr 2017/18:1372MTR Express
2018-05-28FrH5111371Fr 2017/18:1371Flyktingspionage i Sverige
2018-05-28FrH5111370Fr 2017/18:1370Kostnaderna för privilegier för personer som vistas illegalt i Sverige
2018-05-28FrH5111369Fr 2017/18:1369Krypterad e-post hos svenska myndigheter
2018-05-28BetH501SoU29Bet 2017/18:SoU29Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
2018-05-28BetH501SoU28Bet 2017/18:SoU28Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
2018-05-28BetH501SfU30Bet 2017/18:SfU30Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
2018-05-28BetH501SfU29Bet 2017/18:SfU29Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
2018-05-28BetH501SfU26Bet 2017/18:SfU26Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
2018-05-28BetH501SfU22Bet 2017/18:SfU22Lag om försäkringsmedicinska utredningar
2018-05-25RiRH6B513RiR 2018:13Skyddet mot oegentligheter inom migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna
2018-05-25IpH510564Ip 2017/18:564Personalliggare för småföretagare
2018-05-25IpH510563Ip 2017/18:563Oförsäkrade läkemedel
2018-05-25IpH510562Ip 2017/18:562Unga vuxna med psykisk ohälsa
2018-05-25IpH510561Ip 2017/18:561En utbyggnad av vägarna till Ullared
2018-05-25FrH5111368Fr 2017/18:1368Sommarens fotbolls-VM
2018-05-25FrH5111367Fr 2017/18:1367Situationen i diktaturen Venezuela
2018-05-25FrH5111366Fr 2017/18:1366Fotbolls-VM i Ryssland
2018-05-25FrH5111365Fr 2017/18:1365Fotbolls-VM
2018-05-25FrH5111364Fr 2017/18:1364Regeringens ansvar för assistansersättningen
2018-05-25FrH5111363Fr 2017/18:1363Tidpunkten för utbetalning av ökat driftsstöd till flygplatser i Norrland
2018-05-25FrH5111362Fr 2017/18:1362Flygskatten och driftsstöd till flygplatser i Norrland
2018-05-25FrH5111361Fr 2017/18:1361Ersättning till icke-statliga flygplatser med anledning av flygskatten
2018-05-25FrH5111360Fr 2017/18:1360Skydd mot korruption vid svenska ambassader och konsulat
2018-05-25FrH5111359Fr 2017/18:1359Redovisning av arbetskraftsinvandring
2018-05-25FrH5111358Fr 2017/18:1358Privata apoteks öppettider på landsbygden
2018-05-25FrH5111357Fr 2017/18:1357Kompetensutvisningar
2018-05-25FrH5111356Fr 2017/18:1356Rasistiskt våld i Sydafrika
2018-05-25FrH5111355Fr 2017/18:1355Korruption på svenska ambassader
2018-05-25FrH5111354Fr 2017/18:1354Preventiva tvångsmedel för att förhindra terrorbrott
2018-05-25FrH5111353Fr 2017/18:1353Samarbete med Norge kring förvaltningen av varg
2018-05-25FrH5111352Fr 2017/18:1352Beslut om mininivåerna för rovdjur på förvaltningsområdesnivå
2018-05-25FrH5111351Fr 2017/18:1351Bengalbränning
2018-05-25FrH5111350Fr 2017/18:1350Facken och a-kassan
2018-05-25BetH501UbU26Bet 2017/18:UbU26Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
2018-05-25BetH501UbU25Bet 2017/18:UbU25Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-05-25BetH501SkU24Bet 2017/18:SkU24Redovisning av skatteutgifter 2018
2018-05-25BetH501FöU15Bet 2017/18:FöU15Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
2018-05-25BetH501FiU32Bet 2017/18:FiU32Ramverket för finanspolitiken
2018-05-25BetH501UU15Bet 2017/18:UU15FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
2018-05-25BetH501NU21Bet 2017/18:NU21Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med synnedsättning eller annan läsnedsättning
2018-05-25BetH501KU28Bet 2017/18:KU28Allmänna helgdagar m.m.
2018-05-25BetH501KU16Bet 2017/18:KU16Ändrade mediegrundlagar
2018-05-25BetH501CU13Bet 2017/18:CU13Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
2018-05-24IpH510560Ip 2017/18:560Konsekvenser av president Abbas antisemitiska uttalande
2018-05-24DirH6B142Dir 2018:42Tilläggsdirektiv till Utredningen om tryggare och effektivare studier (U 2017:06)
2018-05-24BetH501TU15Bet 2017/18:TU15Väg- och fordonsfrågor
2018-05-23FrH5111349Fr 2017/18:1349Rådsslutsatser om Syrien
2018-05-23FrH5111348Fr 2017/18:1348Mängdrabatt vid flerfaldiga brott
2018-05-23FrH5111347Fr 2017/18:1347LVU-beslut på delegation
2018-05-23FrH5111346Fr 2017/18:1346Placeringen av den nya polisutbildningen
2018-05-23FrH5111345Fr 2017/18:1345Bensinskatten och en levande landsbygd
2018-05-23FrH5111344Fr 2017/18:1344Minimistraffet för våldtäkt
2018-05-23FrH5111343Fr 2017/18:1343Landskapsskyltning
2018-05-23FrH5111342Fr 2017/18:1342Miljöåtgärder i vattenkraften
2018-05-23FrH5111341Fr 2017/18:1341Minoriteternas rätt att välja sina företrädare i det irakiska parlamentet
2018-05-23FrH5111340Fr 2017/18:1340Indexering av drivmedelsskatten
2018-05-23FrH5111339Fr 2017/18:1339Uteblivet kunskapslyft
2018-05-23FrH5111338Fr 2017/18:1338Åtgärder för att få nyanlända i jobb
2018-05-23FrH5111337Fr 2017/18:1337Jobb till personer med kort utbildning
2018-05-23FrH5111336Fr 2017/18:1336Ansvarsfördelningen mellan Försvarsmakten och Försvarets materielverk
2018-05-23BetH501TU16Bet 2017/18:TU16Sjöfartsfrågor
2018-05-23BetH501NU18Bet 2017/18:NU18Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
2018-05-23BetH501NU16Bet 2017/18:NU16En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
2018-05-23BetH501KU39Bet 2017/18:KU39Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017
2018-05-23BetH501KU22Bet 2017/18:KU22Följdändringar till ny förvaltningslag
2018-05-23BetH501KU21Bet 2017/18:KU21Behandlingen av riksdagens skrivelser
2018-05-22RiRH6B512RiR 2018:12Förberedande och orienterande utbildning – uppföljning av deltagare inom etableringsuppdraget
2018-05-22PropH503262Prop 2017/18:262En nationell strategi för ESS och den omgivande kunskapsmiljön
2018-05-22IpH510559Ip 2017/18:559Politiska samtal i statliga bolag
2018-05-22IpH510558Ip 2017/18:558Gynnande av biogas
2018-05-22IpH510557Ip 2017/18:557Akutsjukvård i landsorten
2018-05-22IpH510556Ip 2017/18:556Skoterleder
2018-05-22FrH5111335Fr 2017/18:1335Länsstyrelsens efterforskande av journalistiska källor
2018-05-22FrH5111334Fr 2017/18:1334Krisen i Venezuela
2018-05-22FrH5111333Fr 2017/18:1333Fastepåverkade yrkeschaufförer
2018-05-22FrH5111332Fr 2017/18:1332Nedläggning av lokala polisstationer
2018-05-22FrH5111331Fr 2017/18:1331Sexualbrott på festivaler
2018-05-22FrH5111330Fr 2017/18:1330Antalet förvarsplatser
2018-05-22FrH5111329Fr 2017/18:1329Dödligt våld med skjutvapen bland unga män
2018-05-22FrH5111328Fr 2017/18:1328Nationella prov
2018-05-22FrH5111327Fr 2017/18:1327Avskaffandet av ombudsfunktionen i e-tjänsten Journalen
2018-05-22BetH501SfU27Bet 2017/18:SfU27Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
2018-05-22BetH501SfU25Bet 2017/18:SfU25Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
2018-05-22BetH501CKrU1Bet 2017/18:CKrU1Politik för gestaltad livsmiljö
2018-05-22BetH501KrU9Bet 2017/18:KrU9En kommunal kulturskola för framtiden
2018-05-22BetH501CU25Bet 2017/18:CU25En ny lag om ekonomiska föreningar
2018-05-21IpH510555Ip 2017/18:555Systembolaget och småskaliga producenter
2018-05-21FrH5111326Fr 2017/18:1326Kilometerskatten i Jämtlands län
2018-05-21FrH5111325Fr 2017/18:1325Förbättrad samordning vid tågförseningar
2018-05-21FrH5111324Fr 2017/18:1324Flygbolaget Nextjet
2018-05-21FrH5111323Fr 2017/18:1323Tvångsinlösen av skog
2018-05-21FrH5111322Fr 2017/18:1322Skattelättnader för fjällräddarna
2018-05-21BetH501UU22Bet 2017/18:UU22Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
2018-05-21BetH501UU18Bet 2017/18:UU18Norden
2018-05-21BetH501KU41Bet 2017/18:KU41Verksamhetsredogörelser för riksdagens nämnder
2018-05-18MotH5024188Mot 2017/18:4188med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
2018-05-18MotH5024187Mot 2017/18:4187med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
2018-05-18IpH510554Ip 2017/18:554Möjligheten att sälja biljetter via SJ online
2018-05-18FrH5111321Fr 2017/18:1321De allmänna förvaltningsdomstolarna
2018-05-18FrH5111320Fr 2017/18:1320Examenskrav kring nationella minoritetsfrågor
2018-05-18FrH5111319Fr 2017/18:1319Offentliga upphandlingar inom FN
2018-05-18FrH5111318Fr 2017/18:1318Nationella minoriteter och minoritetsspråk inom hälso- och sjukvården
2018-05-18FrH5111317Fr 2017/18:1317Vård och omsorg på minoritetsspråk
2018-05-18FrH5111316Fr 2017/18:1316Regleringen av äldreomsorg på de svenska minoritetsspråken
2018-05-18FrH5111315Fr 2017/18:1315Bemanningen på Kronofogdens specialindrivning
2018-05-18BetH501UbU27Bet 2017/18:UbU27Samling för skolan
2018-05-18BetH501UbU23Bet 2017/18:UbU23En gymnasieutbildning för alla
2018-05-18BetH501UbU10Bet 2017/18:UbU10Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
2018-05-18BetH501SkU19Bet 2017/18:SkU19Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
2018-05-18BetH501SkU17Bet 2017/18:SkU17Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
2018-05-17MotH5024186Mot 2017/18:4186med anledning av prop. 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn
2018-05-17IpH510553Ip 2017/18:553Rapporten från FN:s rasdiskrimineringskommitté
2018-05-17IpH510552Ip 2017/18:552Förbud mot barnäktenskap
2018-05-17IpH510551Ip 2017/18:551Förbud mot bigami
2018-05-17IpH510550Ip 2017/18:550Effektiv skyddsjakt på varg
2018-05-17FrH5111314Fr 2017/18:1314Israels massaker i Gaza
2018-05-17DirH6B143Dir 2018:43Tilläggsdirektiv till Utredningen om översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12)
2018-05-17DirH6B141Dir 2018:41Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen (N 2017:06)
2018-05-17DirH6B140Dir 2018:40Tilläggsdirektiv till utredningen Styrning för en mer jämlik vård (S 2017:08)
2018-05-17DirH6B139Dir 2018:39Tilläggsdirektiv till Delegationen för unga och nyanlända till arbete (A 2014:06)
2018-05-17BetH501SoU32Bet 2017/18:SoU32Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
2018-05-17BetH501MJU20Bet 2017/18:MJU20Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
2018-05-17BetH501JuU32Bet 2017/18:JuU32Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
2018-05-17BetH501JuU29Bet 2017/18:JuU29En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
2018-05-17BetH501FiU47Bet 2017/18:FiU47Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2018-05-17BetH501KU42Bet 2017/18:KU42Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
2018-05-17BetH501KU30Bet 2017/18:KU30En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
2018-05-17BetH501CU24Bet 2017/18:CU24En ny lag om företagshemligheter
2018-05-16IpH510549Ip 2017/18:549Folkens situation i Mellanöstern
2018-05-16IpH510548Ip 2017/18:548Levande skärgård
2018-05-16IpH510547Ip 2017/18:547Uttalandet om stöd till filmskapare
2018-05-16FrH5111313Fr 2017/18:1313De enskilda vägarnas funktion och robusthet
2018-05-16FrH5111312Fr 2017/18:1312Flygbolaget Nextjets konkurs
2018-05-16FrH5111311Fr 2017/18:1311Demokratistöd till partianknutna organisationer
2018-05-16FrH5111310Fr 2017/18:1310Trängselskatt för blodbussar
2018-05-16FrH5111309Fr 2017/18:1309Det nordiska statistiksamarbetet
2018-05-16FrH5111308Fr 2017/18:1308Sedeltryckning i Sverige
2018-05-16FrH5111307Fr 2017/18:1307Problem vid inlämning av deklarationer till Skatteverket
2018-05-16FrH5111306Fr 2017/18:1306Fastighetsförsäkringar
2018-05-16FrH5111305Fr 2017/18:1305Tidpunkten för beslut om nationell plan för 2018-2029
2018-05-16BetH501SoU30Bet 2017/18:SoU30Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
2018-05-15RiRH6B511RiR 2018:11Bedömning av arbetsförmåga vid psykisk ohälsa – en process med stora utmaningar
2018-05-15PropH503260Prop 2017/18:260Följdändringar till ändrade mediegrundlagar
2018-05-15PropH503255Prop 2017/18:255Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet
2018-05-15IpH510546Ip 2017/18:546Mänskliga rättigheter och handeln med Iran
2018-05-15IpH510545Ip 2017/18:545Möjligheterna att få utlandsvård
2018-05-15IpH510544Ip 2017/18:544Avhopp inom polisutbildningen
2018-05-15IpH510543Ip 2017/18:543Narkotikapolisens förmåga
2018-05-15IpH510542Ip 2017/18:542Minigrisar som sällskapsdjur
2018-05-15IpH510541Ip 2017/18:541Ökade krav på Palestina
2018-05-15IpH510540Ip 2017/18:540Vargens påverkan på landsbygden
2018-05-15IpH510539Ip 2017/18:539Jourer som arbetar gentemot män som är utsatta för våld i nära relationer
2018-05-15IpH510538Ip 2017/18:538Amorteringskrav och fallande nyproduktion på bostadsmarknaden
2018-05-15FrH5111304Fr 2017/18:1304En polishögskola i Halmstad
2018-05-15FrH5111303Fr 2017/18:1303Riksdagens tillkännagivande om gårdsförsäljning av alkohol
2018-05-15FrH5111302Fr 2017/18:1302Oförsäkrade läkemedel
2018-05-15FrH5111301Fr 2017/18:1301Utvecklingen i Afghanistan
2018-05-15FrH5111300Fr 2017/18:1300Västra stambanan
2018-05-15FrH5111299Fr 2017/18:1299Utlysning av tjänster inom lärosäten
2018-05-15FrH5111298Fr 2017/18:1298Brott i Filipstad
2018-05-15FrH5111297Fr 2017/18:1297Brott i Eda
2018-05-15FrH5111296Fr 2017/18:1296Brott i Arvika
2018-05-15FrH5111295Fr 2017/18:1295Brott i Hammarö
2018-05-15FrH5111294Fr 2017/18:1294Brott i Forshaga
2018-05-15FrH5111293Fr 2017/18:1293Brott i Karlstad
2018-05-15FrH5111292Fr 2017/18:1292Brott i Storfors
2018-05-15FrH5111291Fr 2017/18:1291Brott i Hagfors
2018-05-15FrH5111290Fr 2017/18:1290Brott i Grums
2018-05-15FrH5111289Fr 2017/18:1289Brott i Kristinehamn
2018-05-15FrH5111288Fr 2017/18:1288Brott i Munkfors
2018-05-15FrH5111287Fr 2017/18:1287Brott i Sunne
2018-05-15FrH5111286Fr 2017/18:1286Brott i Kil
2018-05-15FrH5111285Fr 2017/18:1285Brott i Årjäng
2018-05-15FrH5111284Fr 2017/18:1284Brott i Torsby
2018-05-15FrH5111283Fr 2017/18:1283Brott i Säffle
2018-05-15BetH501FöU17Bet 2017/18:FöU17En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
2018-05-15BetH501MJU6Bet 2017/18:MJU6Genomförande av ändringar i förnybartdirektivet - ILUC
2018-05-14IpH510537Ip 2017/18:537Jobbklyftan på arbetsmarknaden
2018-05-14IpH510536Ip 2017/18:536Naturvärdesbedömningar
2018-05-14BetH501SkU22Bet 2017/18:SkU22Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
2018-05-09SoUH6B335SoU 2018:35Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar
2018-05-09PropH503259Prop 2017/18:259En strategi för svensk rymdverksamhet
2018-05-09FrH5111281Fr 2017/18:1281Fossila bränslen i vägtrafiken
2018-05-09FrH5111280Fr 2017/18:1280Jämställdhet i ungdomsidrotten
2018-05-09DirH6B138Dir 2018:38Modersmål och studiehandledning på modersmål i grundskolan och motsvarande skolformer
2018-05-09DirH6B137Dir 2018:37Ändamålsenlig lagstiftningsteknik när överträdelser av bestämmelser i EU-förordningar kriminaliseras
2018-05-09DirH6B136Dir 2018:36Tilläggsdirektiv till Utredningen om offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll (S 2018:01)
2018-05-09BetH501KU14Bet 2017/18:KU14Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
2018-05-08PropH503256Prop 2017/18:256Riksrevisionens rapport om fastställande av föräldrapenning för egenföretagare
2018-05-08PropH503246Prop 2017/18:246En politik för engagemang - långsiktighet och oberoende för civilsamhället
2018-05-08MotH5024185Mot 2017/18:4185med anledning av prop. 2017/18:247 Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
2018-05-08MotH5024184Mot 2017/18:4184med anledning av prop. 2017/18:250 En ny strafftidslag
2018-05-08IpH510534Ip 2017/18:534Förutsättningarna för fårskötsel i Sverige
2018-05-08FrH5111282Fr 2017/18:1282Konkurrenssituationen för den svenska bärbranschen
2018-05-08FrH5111279Fr 2017/18:1279Osund konkurrens
2018-05-08FrH5111278Fr 2017/18:1278Ungas företagsamhet
2018-05-08FrH5111277Fr 2017/18:1277Svensk biogasproduktion
2018-05-08FrH5111276Fr 2017/18:1276Gränshandeln med Norge
2018-05-08FrH5111275Fr 2017/18:1275Tyst godkännande för självdeklaration
2018-05-08FrH5111274Fr 2017/18:1274Utvisning på grund av brott
2018-05-08FrH5111272Fr 2017/18:1272Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd
2018-05-08BetH501SkU16Bet 2017/18:SkU16Riksrevisionens rapport om folkbokföringen
2018-05-08BetH501SfU24Bet 2017/18:SfU24Karensavdrag – en mer rättvis självrisk
2018-05-08BetH501UU24Bet 2017/18:UU24Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
2018-05-08BetH501UU13Bet 2017/18:UU13Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)
2018-05-08BetH501TU14Bet 2017/18:TU14Yrkestrafik och beställaransvar
2018-05-08BetH501SoU9Bet 2017/18:SoU9Hälso- och sjukvårdsfrågor
2018-05-08BetH501NU13Bet 2017/18:NU13Förbud mot utvinning av uran
2018-05-08BetH501KU26Bet 2017/18:KU26Några ändringar i riksdagsordningen
2018-05-07RiRH6B510RiR 2018:10Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar
2018-05-07MotH5024183Mot 2017/18:4183med anledning av skr. 2017/18:172 Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
2018-05-07MotH5024182Mot 2017/18:4182med anledning av prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
2018-05-07MotH5024181Mot 2017/18:4181med anledning av prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
2018-05-07IpH510535Ip 2017/18:535Kreditrestriktioner på bostadsmarknaden
2018-05-07IpH510533Ip 2017/18:533Expropriering av skog
2018-05-07IpH510532Ip 2017/18:532Regelförenklingar i bostadspolitiken
2018-05-07FrH5111273Fr 2017/18:1273Vargangrepp på landsbygden
2018-05-07FrH5111271Fr 2017/18:1271Vargattacker på får
2018-05-07FrH5111270Fr 2017/18:1270Neddragning på områdespoliser
2018-05-07FrH5111269Fr 2017/18:1269Problem på bostadsmarknaden
2018-05-07BetH501SoU22Bet 2017/18:SoU22Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-05-07BetH501SkU21Bet 2017/18:SkU21Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-05-07BetH501SkU20Bet 2017/18:SkU20Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
2018-05-07BetH501SkU18Bet 2017/18:SkU18Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
2018-05-07BetH501UU12Bet 2017/18:UU12Europarådet
2018-05-07BetH501NU14Bet 2017/18:NU14Förstärkt följerätt
2018-05-07BetH501CU23Bet 2017/18:CU23Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
2018-05-04MotH5024180Mot 2017/18:4180med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-04MotH5024179Mot 2017/18:4179med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-04MotH5024178Mot 2017/18:4178med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-04MotH5024177Mot 2017/18:4177med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag
2018-05-04MotH5024176Mot 2017/18:4176med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag
2018-05-04MotH5024175Mot 2017/18:4175med anledning av prop. 2017/18:249 God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
2018-05-04MotH5024174Mot 2017/18:4174med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-04MotH5024173Mot 2017/18:4173med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-04MotH5024172Mot 2017/18:4172med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag
2018-05-04IpH510531Ip 2017/18:531FN:s barnkonvention
2018-05-04IpH510530Ip 2017/18:530Konsekvenser av president Abbas uttalande
2018-05-04FrH5111267Fr 2017/18:1267Lägre grad av antibiotikaresistens med rena händer
2018-05-04FrH5111266Fr 2017/18:1266Nya dieselreglers konsekvenser för Försvarsmakten
2018-05-04FrH5111265Fr 2017/18:1265Hot, våld och sabotage mot svenska djurhållare
2018-05-04FrH5111264Fr 2017/18:1264Mer hälso- och sjukvård för pengarna
2018-05-04FrH5111263Fr 2017/18:1263Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter
2018-05-04FrH5111262Fr 2017/18:1262Kunskapen om kooperation som associationsform för företagsamma
2018-05-04FrH5111261Fr 2017/18:1261Väntetider för pass
2018-05-04BetH501JuU21Bet 2017/18:JuU21Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag
2018-05-04BetH501FiU42Bet 2017/18:FiU42En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
2018-05-04BetH501FiU38Bet 2017/18:FiU38EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
2018-05-03PropH503245Prop 2017/18:245Nya skatteregler för företagssektorn
2018-05-03MotH5024171Mot 2017/18:4171med anledning av prop. 2017/18:234 Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
2018-05-03MotH5024170Mot 2017/18:4170med anledning av prop. 2017/18:231 Ny kamerabevakningslag
2018-05-03IpH510529Ip 2017/18:529Långsiktiga förutsättningar för mjölksektorn
2018-05-03FrH5111268Fr 2017/18:1268Sänkt moms för naturguidning
2018-05-03FrH5111260Fr 2017/18:1260Rekvisiten för tvångsäktenskap
2018-05-03FrH5111259Fr 2017/18:1259Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter
2018-05-03FrH5111258Fr 2017/18:1258Utredningen av företrädaransvaret
2018-05-03FrH5111257Fr 2017/18:1257Kommunernas brottsförebyggande arbete
2018-05-03FrH5111256Fr 2017/18:1256Problem med inlämning av årets deklaration
2018-05-03FrH5111255Fr 2017/18:1255Auktionsvillkor för 700-megahertzbandet
2018-05-03FrH5111254Fr 2017/18:1254Polisens närvaro på landsbygden
2018-05-03FrH5111253Fr 2017/18:1253Långa vårdköer till BUP
2018-05-03FrH5111252Fr 2017/18:1252Långa väntetider vid utfärdande av pass
2018-05-03FrH5111251Fr 2017/18:1251Att underlätta för att bebygga områden med fornminnen
2018-05-03FrH5111250Fr 2017/18:1250Krav på frisläppande av Gui Minhai
2018-05-03FrH5111249Fr 2017/18:1249Poliser som bemannar receptioner på polisstationer
2018-05-03FrH5111248Fr 2017/18:1248Social housing
2018-05-03FrH5111246Fr 2017/18:1246Förenkling av generationsväxling i företag
2018-05-03FrH5111245Fr 2017/18:1245Ekologisk produktion
2018-05-03FrH5111244Fr 2017/18:1244Det svenska jordbrukets goda smittskydd
2018-05-03DirH6B135Dir 2018:35Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2018-05-03BetH501JuU24Bet 2017/18:JuU24Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
2018-05-03BetH501UU25Bet 2017/18:UU25Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
2018-05-03BetH501NU15Bet 2017/18:NU15Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
2018-05-03BetH501AU17Bet 2017/18:AU17Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten
2018-05-02SoUH6B333SoU 2018:33Aggressionsbrottet och ändringar i Romstadgan
2018-05-02PropH503254Prop 2017/18:254Anpassning av utlänningsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
2018-05-02PropH503253Prop 2017/18:253Återbetalning av medlemsinsatser i arbetskooperativ
2018-05-02MotH5024169Mot 2017/18:4169med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018
2018-05-02MotH5024168Mot 2017/18:4168med anledning av skr. 2017/18:98 Redovisning av skatteutgifter 2018
2018-05-02MotH5024167Mot 2017/18:4167med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
2018-05-02MotH5024166Mot 2017/18:4166med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
2018-05-02MotH5024165Mot 2017/18:4165med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-02MotH5024164Mot 2017/18:4164med anledning av prop. 2017/18:252 Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-05-02MotH5024163Mot 2017/18:4163med anledning av prop. 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018
2018-05-02MotH5024162Mot 2017/18:4162med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
2018-05-02MotH5024161Mot 2017/18:4161med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
2018-05-02IpH510528Ip 2017/18:528Lärarbristen
2018-05-02IpH510527Ip 2017/18:527Erkännande av folkmordet 1915 - seyfo
2018-05-02IpH510526Ip 2017/18:526Långa vårdköer till BUP
2018-05-02IpH510525Ip 2017/18:525Haparandabanan
2018-05-02IpH510524Ip 2017/18:524Ändringar i utlänningslagen
2018-05-02IpH510523Ip 2017/18:523Amorteringskrav och fallande nyproduktion på bostadsmarknaden
2018-05-02IpH510522Ip 2017/18:522Kvaliteten i sfi-undervisningen
2018-05-02IpH510521Ip 2017/18:521Flexjobb
2018-05-02FrH5111247Fr 2017/18:1247Lootlådor i spel
2018-05-02FrH5111243Fr 2017/18:1243Tvångskonvertering för att få gifta sig
2018-05-02FrH5111242Fr 2017/18:1242Turkiet och flyktingspionage
2018-05-02FrH5111241Fr 2017/18:1241En samisk sanningskommission
2018-05-02BetH501CU28Bet 2017/18:CU28Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
2018-05-02BetH501CU22Bet 2017/18:CU22Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten
2018-04-27SoUH6B331SoU 2018:31En lag om operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
2018-04-27MotH5024160Mot 2017/18:4160med anledning av prop. 2017/18:240 Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
2018-04-27MotH5024159Mot 2017/18:4159med anledning av skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer -politik för en hållbar stadsutveckling
2018-04-27MotH5024158Mot 2017/18:4158med anledning av prop. 2017/18:221 Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2018-04-27MotH5024157Mot 2017/18:4157med anledning av skr. 2017/18:230 Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling
2018-04-27MotH5024156Mot 2017/18:4156med anledning av prop. 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition
2018-04-27MotH5024155Mot 2017/18:4155med anledning av prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft
2018-04-27MotH5024154Mot 2017/18:4154med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige
2018-04-27MotH5024153Mot 2017/18:4153med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige
2018-04-27MotH5024152Mot 2017/18:4152med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
2018-04-27MotH5024151Mot 2017/18:4151med anledning av prop. 2017/18:243 Vattenmiljö och vattenkraft
2018-04-27MotH5024150Mot 2017/18:4150med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning
2018-04-27MotH5024149Mot 2017/18:4149med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning
2018-04-27IpH510520Ip 2017/18:520Fungerande skola för barn med neuropsykiatriska funktionshinder
2018-04-27IpH510519Ip 2017/18:519Omhändertagande av berusade personer
2018-04-27IpH510518Ip 2017/18:518Översyn av terrängkörningslagens betydelse för skoterkörningen
2018-04-27IpH510517Ip 2017/18:517Trafikregler som påverkar cyklister
2018-04-27FrH5111240Fr 2017/18:1240Lansering av nationell handlingsplan på riksdagens seminarium
2018-04-27FrH5111239Fr 2017/18:1239Parlamentarisk förankring av den nationella handlingsplanen för hållbarhetsmålen
2018-04-27FrH5111238Fr 2017/18:1238Språkkrav för permanent uppehållstillstånd
2018-04-27FrH5111237Fr 2017/18:1237Regeringen och SJ
2018-04-27FrH5111236Fr 2017/18:1236Svårigheter för äldre att få kontakt med personal
2018-04-27FrH5111235Fr 2017/18:1235Stress hos personal på äldreboenden
2018-04-27FrH5111234Fr 2017/18:1234Patienter som far illa på grund av brist på sjuksköterskor
2018-04-27BetH501UbU17Bet 2017/18:UbU17Forskning
2018-04-27BetH501UbU11Bet 2017/18:UbU11Studiestöd
2018-04-27BetH501SoU34Bet 2017/18:SoU34Vissa förslag på assistansområdet
2018-04-27BetH501SoU16Bet 2017/18:SoU16Apoteks- och läkemedelsfrågor
2018-04-26PropH503250Prop 2017/18:250En ny strafftidslag
2018-04-26PropH503247Prop 2017/18:247Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem
2018-04-26MotH5024148Mot 2017/18:4148med anledning av skr. 2017/18:238 En klimatstrategi för Sverige
2018-04-26MotH5024147Mot 2017/18:4147med anledning av prop. 2017/18:228 Energipolitikens inriktning
2018-04-26IpH510516Ip 2017/18:516Invandringens konsekvenser för den svenska sjukvården
2018-04-26IpH510515Ip 2017/18:515Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland
2018-04-26IpH510514Ip 2017/18:514Validering för nyanlända
2018-04-26IpH510513Ip 2017/18:513Biografmomsen
2018-04-26IpH510512Ip 2017/18:512Trafiksäkerheten på E18
2018-04-26FrH5111233Fr 2017/18:1233Säkerhetsläckor inom myndigheter
2018-04-26FrH5111232Fr 2017/18:1232Tillfångatagna IS-terrorister med svenskt medborgarskap
2018-04-26FrH5111231Fr 2017/18:1231Demonstrationerna och våldet i Nicaragua
2018-04-26FrH5111230Fr 2017/18:1230Körförbud för laddhybrider
2018-04-26FrH5111229Fr 2017/18:1229Flygplatsen i Karlsborg
2018-04-26FrH5111228Fr 2017/18:1228Bostadsbidrag för studenter
2018-04-26DirH6B134Dir 2018:34Tilläggsdirektiv till Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare (Fi 2017:03)
2018-04-26DirH6B133Dir 2018:33Tilläggsdirektiv till Utredningen bättre möjligheter för elever i de obligatoriska skolformerna att nå de kunskapskrav som minst ska nås (U 2017:07)
2018-04-26DirH6B132Dir 2018:32Betygssystemet ska främja kunskapsutveckling och betygen ska bättre spegla elevers kunskaper
2018-04-26DirH6B131Dir 2018:31Dataskyddsförordningen - behandling av personuppgifter vid antidopningsarbete inom idrotten
2018-04-26BetH501JuU31Bet 2017/18:JuU31Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
2018-04-26BetH501FöU13Bet 2017/18:FöU13En amnesti för explosiva varor
2018-04-26BetH501TU13Bet 2017/18:TU13Fossiloberoende transporter
2018-04-26BetH501FöU6Bet 2017/18:FöU6Militära frågor
2018-04-26BetH501AU13Bet 2017/18:AU13En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
2018-04-25MotH5024146Mot 2017/18:4146med anledning av prop. 2017/18:206 Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
2018-04-25MotH5024145Mot 2017/18:4145med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
2018-04-25MotH5024144Mot 2017/18:4144med anledning av skr. 2017/18:219 Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
2018-04-25MotH5024143Mot 2017/18:4143med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
2018-04-25MotH5024142Mot 2017/18:4142med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad
2018-04-25MotH5024141Mot 2017/18:4141med anledning av prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
2018-04-25MotH5024140Mot 2017/18:4140med anledning av prop. 2017/18:224 Lag om försäkringsmedicinska utredningar
2018-04-25MotH5024139Mot 2017/18:4139med anledning av prop. 2017/18:205 Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
2018-04-25MotH5024138Mot 2017/18:4138med anledning av prop. 2017/18:229 Miljöinformation om drivmedel
2018-04-25MotH5024137Mot 2017/18:4137med anledning av prop. 2017/18:244 Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
2018-04-25MotH5024136Mot 2017/18:4136med anledning av prop. 2017/18:237 Elmarknadsfrågor
2018-04-25MotH5024135Mot 2017/18:4135med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
2018-04-25MotH5024134Mot 2017/18:4134med anledning av prop. 2017/18:214 Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
2018-04-25MotH5024133Mot 2017/18:4133med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
2018-04-25MotH5024132Mot 2017/18:4132med anledning av prop. 2017/18:215 Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
2018-04-25MotH5024131Mot 2017/18:4131med anledning av prop. 2017/18:220 En omreglerad spelmarknad
2018-04-25MotH5024130Mot 2017/18:4130med anledning av prop. 2017/18:218 Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
2018-04-25IpH510511Ip 2017/18:511Information till försäkringstagare
2018-04-25IpH510510Ip 2017/18:510Genomförandet av vapendirektivet
2018-04-25FrH5111227Fr 2017/18:1227Små organisationer som får statliga bidrag
2018-04-25FrH5111226Fr 2017/18:1226Hot och våld mot anställda inom vården
2018-04-25FrH5111225Fr 2017/18:1225Miljardaffärer med olaglig tobak
2018-04-25FrH5111224Fr 2017/18:1224Trafikverkets förslag till ny vägklassificering
2018-04-25FrH5111223Fr 2017/18:1223Irans medverkan i Stockholm Forum on Gender Equality
2018-04-25FrH5111222Fr 2017/18:1222Regeringens syn på den politiska utvecklingen på Kuba
2018-04-25BetH501SfU28Bet 2017/18:SfU28Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
2018-04-25BetH501KU45Bet 2017/18:KU45Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
2018-04-25BetH501KU34Bet 2017/18:KU34Fri- och rättigheter, m.m.
2018-04-25BetH501CU20Bet 2017/18:CU20Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
2018-04-24SoUH6B332SoU 2018:32Ju förr desto bättre - vägar till en förebyggande socialtjänst
2018-04-24RiRH6B59RiR 2018:9Nekad sjuk- och aktivitetsersättning – effekter på inkomst och hälsa
2018-04-24PropH503242Prop 2017/18:242En ny ordning för redovisningstillsyn
2018-04-24PropH503216Prop 2017/18:216En ny lag om försäkringsdistribution
2018-04-24PropH503104Prop 2017/18:104Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2013-2017
2018-04-24MotH5024129Mot 2017/18:4129med anledning av prop. 2017/18:239 En ny kategori av taxitrafik
2018-04-24IpH510509Ip 2017/18:509EU-domstolens avgörande kring tvistlösning och CETA
2018-04-24FrH5111221Fr 2017/18:1221Arbetssituationen hos socialtjänsten
2018-04-24FrH5111220Fr 2017/18:1220Säkerställande av fungerande snöröjning
2018-04-23IpH510508Ip 2017/18:508Etablering av pråmtrafiken i Sverige
2018-04-23FrH5111219Fr 2017/18:1219Handläggningstiderna för infrastrukturprojekt som överklagats till regeringen
2018-04-20IpH510507Ip 2017/18:507EU-avgiften
2018-04-20IpH510506Ip 2017/18:506Gränshandeln med Norge
2018-04-20IpH510505Ip 2017/18:505Ungas företagsamhet
2018-04-20FrH5111218Fr 2017/18:1218GDPR och småföretagare
2018-04-20FrH5111217Fr 2017/18:1217Kooperationen
2018-04-20FrH5111216Fr 2017/18:1216Befintliga förnybara energikällor
2018-04-20FrH5111215Fr 2017/18:1215Dumpade kemiska stridsmedel i svenska vatten
2018-04-20FrH5111214Fr 2017/18:1214Klimatsmart företagande på landsbygden
2018-04-20FrH5111213Fr 2017/18:1213Dumpade kemiska stridsmedel i svenska vatten
2018-04-20FrH5111212Fr 2017/18:1212E-sport som jobb
2018-04-20FrH5111211Fr 2017/18:1211Utvecklingsledighet
2018-04-20FrH5111210Fr 2017/18:1210Brist på arbetskraft
2018-04-20FrH5111209Fr 2017/18:1209Radiotjänsts metoder för att driva in tv- och radioavgiften
2018-04-20FrH5111208Fr 2017/18:1208Kontroll av post med misstänkt stöldgods
2018-04-20BetH501SoU33Bet 2017/18:SoU33Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-20BetH501SoU23Bet 2017/18:SoU23Vissa ändringar i läkemedelslagen
2018-04-20BetH501SoU15Bet 2017/18:SoU15Folkhälsofrågor
2018-04-20BetH501SfU21Bet 2017/18:SfU21Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
2018-04-20BetH501SfU20Bet 2017/18:SfU20Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
2018-04-20BetH501FöU12Bet 2017/18:FöU12Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn
2018-04-20BetH501FiU27Bet 2017/18:FiU27Riksrevisionens årsredovisning för 2017
2018-04-20BetH501FiU23Bet 2017/18:FiU23Riksbankens förvaltning 2017
2018-04-20BetH501TU12Bet 2017/18:TU12EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
2018-04-20BetH501AU10Bet 2017/18:AU10Jämställdhet och åtgärder mot diskriminering
2018-04-20BetH501AU9Bet 2017/18:AU9Arbetsrätt
2018-04-19PropH503252Prop 2017/18:252Extra ändringsbudget för 2018 - Ny möjlighet till uppehållstillstånd
2018-04-19PropH503251Prop 2017/18:251Solidaritet vid kris i naturgasförsörjningen
2018-04-19PropH503249Prop 2017/18:249God och jämlik hälsa - en utvecklad folkhälsopolitik
2018-04-19PropH503248Prop 2017/18:248Kriminalvårdsdatalag - en ny lag med anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-19PropH503236Prop 2017/18:236Skriftväxling till skatteavtalet mellan Sverige och Schweiz
2018-04-19PropH503234Prop 2017/18:234Lag om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen
2018-04-19PropH503233Prop 2017/18:233Utökade möjligheter till utbyte av läkemedel
2018-04-19PropH503232Prop 2017/18:232Brottsdatalag
2018-04-19PropH503231Prop 2017/18:231Ny kamerabevakningslag
2018-04-19PropH503226Prop 2017/18:226Ny resegarantilag
2018-04-19PropH503225Prop 2017/18:225En ny paketreselag - ett starkare resenärsskydd
2018-04-19PropH503172Prop 2017/18:172Riksrevisionens rapport om statligt ägda bolag med samhällsuppdrag
2018-04-19PropH503170Prop 2017/18:170Riksrevisionens rapport om omvandlingen av Kiruna och Malmberget
2018-04-19IpH510504Ip 2017/18:504EU:s fiskeavtal med Marocko
2018-04-19IpH510503Ip 2017/18:503Förnybar energi på Gotland
2018-04-19FrH5111207Fr 2017/18:1207Trafikverkets ansvar för delar av vägnätet
2018-04-19FrH5111206Fr 2017/18:1206Allmänna vägar som blir enskilda vägar
2018-04-19FrH5111205Fr 2017/18:1205Kinapaket
2018-04-19FrH5111204Fr 2017/18:1204Återvinning av glykol
2018-04-19FrH5111203Fr 2017/18:1203Situationen för kvinnor och barn i irakiska flyktingläger
2018-04-19FrH5111202Fr 2017/18:1202Kommunala ordningsvakter
2018-04-19FrH5111201Fr 2017/18:1201Antalet poliser som tillkommit under regeringen Löfven
2018-04-19FrH5111200Fr 2017/18:1200Långa kötider vid utfärdande av pass
2018-04-19DirH6B130Dir 2018:30Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
2018-04-19DirH6B129Dir 2018:29En modern lagstiftning för en hållbar terrängkörning
2018-04-19DirH6B128Dir 2018:28Tilläggsdirektiv till Utredningen behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (Fö 2017:03)
2018-04-19BetH501MJU21Bet 2017/18:MJU21Bemyndigande i terrängkörningslagen
2018-04-19BetH501MJU15Bet 2017/18:MJU15Avfall och kretslopp
2018-04-19BetH501JuU15Bet 2017/18:JuU15Processrättsliga frågor
2018-04-19BetH501JuU13Bet 2017/18:JuU13Polisfrågor
2018-04-19BetH501FiU39Bet 2017/18:FiU39Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
2018-04-18IpH510502Ip 2017/18:502Rättsosäkerheten i Iran
2018-04-18FrH5111199Fr 2017/18:1199Sveriges agerande i EU med anledning av tidigare riksdagsbeslut och fiskeavtal med Marocko
2018-04-18FrH5111198Fr 2017/18:1198Arbetsmarknadens utveckling och regeringens bedömning av finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2018-04-18FrH5111197Fr 2017/18:1197Orealistiska antaganden gällande finanspolitikens långsiktiga hållbarhet
2018-04-18FrH5111196Fr 2017/18:1196Akademiska Hus försäljning av mark till studentbostäder och andra bostäder
2018-04-18FrH5111195Fr 2017/18:1195Skriftliga avtal vid försäljning av lotter vid telefonförsäljning
2018-04-18FrH5111194Fr 2017/18:1194Försäljningen av Metria
2018-04-18FrH5111193Fr 2017/18:1193Saklighet och opartiskhet från statliga tjänstemän
2018-04-18FrH5111192Fr 2017/18:1192Försäkringskassans värdegrund
2018-04-18BetH501FiU41Bet 2017/18:FiU41Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
2018-04-18BetH501FiU37Bet 2017/18:FiU37Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
2018-04-18BetH501UU14Bet 2017/18:UU14Mellanöstern och Nordafrika
2018-04-17PropH503241Prop 2017/18:241Tillgång till upphovsrättsligt skyddat material för personer med syn- eller annan läsnedsättning
2018-04-17PropH503213Prop 2017/18:213Mervärdesskatteregler för vouchrar
2018-04-17IpH510501Ip 2017/18:501SJ:s utveckling
2018-04-17IpH510500Ip 2017/18:500Flexjobb
2018-04-17IpH510499Ip 2017/18:499Effekterna av den nya postförordningen
2018-04-17IpH510498Ip 2017/18:498Bärgning av bilar
2018-04-17IpH510497Ip 2017/18:497Situationen på Migrationsverkets förvar
2018-04-17IpH510496Ip 2017/18:496Åtgärder för Östersjön
2018-04-17IpH510495Ip 2017/18:495Lagen om stöd och service
2018-04-17IpH510494Ip 2017/18:494Tjänsteföretagens kompetensförsörjning
2018-04-17IpH510493Ip 2017/18:493Pomperipossaskatt för nyanlända
2018-04-17FrH5111191Fr 2017/18:1191Nedsättning av energiskatten för andelsägd förnybar elproduktion
2018-04-17FrH5111190Fr 2017/18:1190Målet om 100 procent förnybar el
2018-04-17BetH501JuU27Bet 2017/18:JuU27Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning
2018-04-17BetH501JuU25Bet 2017/18:JuU25Elektronisk övervakning av kontaktförbud
2018-04-17BetH501CU30Bet 2017/18:CU30Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
2018-04-16PropH503235Prop 2017/18:235Följdändringar till ny förvaltningslag
2018-04-16PropH503101Prop 2017/18:101Årsredovisning för staten 2017
2018-04-16PropH503100Prop 2017/18:1002018 års ekonomiska vårproposition
2018-04-16PropH50399Prop 2017/18:99Vårändringsbudget för 2018
2018-04-16PropH50398Prop 2017/18:98Redovisning av skatteutgifter 2018
2018-04-16FrH5111189Fr 2017/18:1189Miljökontroll i samband med fordonsbesiktning
2018-04-16FrH5111188Fr 2017/18:1188Utbyggnaden av E22
2018-04-16FrH5111187Fr 2017/18:1187Auktoriserade tolkar på Migrationsverket
2018-04-16FrH5111186Fr 2017/18:1186Fredsfonden Colombia Sostenible
2018-04-16BetH501SoU8Bet 2017/18:SoU8Alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksfrågor
2018-04-13IpH510492Ip 2017/18:492Hot och trakasserier mot djuruppfödare
2018-04-13FrH5111185Fr 2017/18:1185Jourhavande präst
2018-04-13FrH5111184Fr 2017/18:1184Vardagsbrott som inte klaras upp
2018-04-13FrH5111183Fr 2017/18:1183Subventioner av elmotorer för fritidsbåtar
2018-04-13FrH5111182Fr 2017/18:1182Jordbruksstödet
2018-04-13FrH5111181Fr 2017/18:1181Förslag för ett bättre dricksvatten
2018-04-13BetH501MJU18Bet 2017/18:MJU18Landsbygdspolitik
2018-04-13BetH501NU12Bet 2017/18:NU12Näringspolitik
2018-04-13BetH501KrU7Bet 2017/18:KrU7Kulturarvsfrågor
2018-04-13BetH501KU25Bet 2017/18:KU25Anpassning av vissa lagar inom riksdagsområdet till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-13BetH501KU23Bet 2017/18:KU23Ny dataskyddslag
2018-04-13BetH501CU21Bet 2017/18:CU21En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
2018-04-13BetH501CU19Bet 2017/18:CU19Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-13BetH501AU12Bet 2017/18:AU12Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-12PropH503244Prop 2017/18:244Ett ökat skadeståndsansvar och skärpta försäkringskrav för reaktorinnehavare
2018-04-12PropH503243Prop 2017/18:243Vattenmiljö och vattenkraft
2018-04-12PropH503240Prop 2017/18:240Verkställbarhet av beslut om bygglov, rivningslov och marklov
2018-04-12PropH503239Prop 2017/18:239En ny kategori av taxitrafik
2018-04-12PropH503238Prop 2017/18:238En klimatstrategi för Sverige
2018-04-12PropH503237Prop 2017/18:237Elmarknadsfrågor
2018-04-12PropH503230Prop 2017/18:230Strategi för Levande städer - politik för en hållbar stadsutveckling
2018-04-12PropH503229Prop 2017/18:229Miljöinformation om drivmedel
2018-04-12PropH503228Prop 2017/18:228Energipolitikens inriktning
2018-04-12PropH503221Prop 2017/18:221Klassificering av nya psykoaktiva substanser
2018-04-12PropH503207Prop 2017/18:207Ramverket för finanspolitiken
2018-04-12PropH503203Prop 2017/18:203Riksrevisionens rapport om tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2018-04-12MotH5024128Mot 2017/18:4128med anledning av prop. 2017/18:96 Karensavdrag - en mer rättvis självrisk
2018-04-12IpH510491Ip 2017/18:491Färdtjänst
2018-04-12IpH510490Ip 2017/18:490Åtgärder för att nå miljömålen
2018-04-12IpH510489Ip 2017/18:489LSS och finansiering
2018-04-12IpH510488Ip 2017/18:488Hot och trakasserier mot djurägare och jägare
2018-04-12IpH510487Ip 2017/18:487Ungas företagsamhet
2018-04-12IpH510486Ip 2017/18:486Regeringens jobblöften
2018-04-12IpH510485Ip 2017/18:485Gotland som pilotprojekt för självförsörjande energisystem
2018-04-12FrH5111180Fr 2017/18:1180Läkemedelsklassningen av CBD-produkter
2018-04-12FrH5111179Fr 2017/18:1179Kemvapenattack i Douma
2018-04-12FrH5111178Fr 2017/18:1178Förskolor och skolor fria från pornografiskt material
2018-04-12FrH5111176Fr 2017/18:1176Omlokalisering av myndigheter
2018-04-12FrH5111175Fr 2017/18:1175Anmälningsplikt för kyltorn
2018-04-12DirH6B127Dir 2018:27Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess
2018-04-12DirH6B126Dir 2018:26En trygg sjukförsäkring med människan i centrum
2018-04-12BetH501MJU16Bet 2017/18:MJU16Livsmedelspolitik
2018-04-12BetH501JuU33Bet 2017/18:JuU33Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-12BetH501JuU17Bet 2017/18:JuU17Våldsbrott och brottsoffer
2018-04-12BetH501JuU14Bet 2017/18:JuU14Straffrättsliga frågor
2018-04-12BetH501NU17Bet 2017/18:NU17Myndighetsuppgifter på elområdet
2018-04-12BetH501KU36Bet 2017/18:KU36Författningsfrågor
2018-04-11SoUH6B330SoU 2018:30Förenklat förfarande vid vissa beslut om hemlig avlyssning
2018-04-11MotH5024127Mot 2017/18:4127med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-04-11MotH5024126Mot 2017/18:4126med anledning av prop. 2017/18:175 Vissa förslag på assistansområdet
2018-04-11MotH5024125Mot 2017/18:4125med anledning av prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
2018-04-11MotH5024124Mot 2017/18:4124med anledning av prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
2018-04-11MotH5024123Mot 2017/18:4123med anledning av prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-04-11MotH5024122Mot 2017/18:4122med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-04-11MotH5024121Mot 2017/18:4121med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-04-11MotH5024120Mot 2017/18:4120med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
2018-04-11MotH5024119Mot 2017/18:4119med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-04-11MotH5024118Mot 2017/18:4118med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-04-11MotH5024117Mot 2017/18:4117med anledning av prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
2018-04-11MotH5024116Mot 2017/18:4116med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
2018-04-11MotH5024115Mot 2017/18:4115med anledning av prop. 2017/18:177 En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
2018-04-11MotH5024114Mot 2017/18:4114med anledning av prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
2018-04-11MotH5024113Mot 2017/18:4113med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-04-11MotH5024112Mot 2017/18:4112med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-04-11MotH5024111Mot 2017/18:4111med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-04-11MotH5024110Mot 2017/18:4110med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
2018-04-11MotH5024109Mot 2017/18:4109med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
2018-04-11MotH5024108Mot 2017/18:4108med anledning av prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-04-11MotH5024107Mot 2017/18:4107med anledning av prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-04-11MotH5024106Mot 2017/18:4106med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
2018-04-11MotH5024105Mot 2017/18:4105med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-04-11MotH5024104Mot 2017/18:4104med anledning av prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik
2018-04-11MotH5024103Mot 2017/18:4103med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-04-11MotH5024102Mot 2017/18:4102med anledning av prop. 2017/18:155 Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-04-11MotH5024101Mot 2017/18:4101med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-04-11MotH5024100Mot 2017/18:4100med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-04-11MotH5024099Mot 2017/18:4099med anledning av prop. 2017/18:199 En stärkt minoritetspolitik
2018-04-11MotH5024098Mot 2017/18:4098med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
2018-04-11MotH5024097Mot 2017/18:4097med anledning av prop. 2017/18:179 En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
2018-04-11MotH5024096Mot 2017/18:4096med anledning av prop. 2017/18:212 Förbud mot utvinning av uran
2018-04-11MotH5024095Mot 2017/18:4095med anledning av skr. 2017/18:202 En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
2018-04-11MotH5024094Mot 2017/18:4094med anledning av skr. 2017/18:181 Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
2018-04-11MotH5024093Mot 2017/18:4093med anledning av prop. 2017/18:182 Samling för skolan
2018-04-11MotH5024092Mot 2017/18:4092med anledning av prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
2018-04-11MotH5024091Mot 2017/18:4091med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-04-11MotH5024090Mot 2017/18:4090med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-04-11MotH5024089Mot 2017/18:4089med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-04-11MotH5024088Mot 2017/18:4088med anledning av prop. 2017/18:190 Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-04-11FrH5111177Fr 2017/18:1177Bankers närvaro i landsbygdskommuner
2018-04-11FrH5111174Fr 2017/18:1174Porrfri skola
2018-04-11FrH5111173Fr 2017/18:1173Gränskonflikten mellan Etiopien och Eritrea
2018-04-11FrH5111172Fr 2017/18:1172Vårdgarantin som en del av patientlagen
2018-04-11FrH5111171Fr 2017/18:1171Hat och attacker mot svenska bönder
2018-04-11FrH5111113Fr 2017/18:1113Underrättelsepersonals röjda identiteter med anledning av Transportstyrelsens it-haveri
2018-04-11BetH501KU37Bet 2017/18:KU37Offentlig förvaltning
2018-04-11BetH501KU24Bet 2017/18:KU24Anpassning av valdatabaslagen till EU:s dataskyddsförordning
2018-04-10SoUH6B329SoU 2018:29Validering i högskolan - för tillgodoräknande och livslångt lärande
2018-04-10PropH503227Prop 2017/18:227Kompletterande bestämmelser till EU:s förordningar om energi- och däckmärkning
2018-04-10PropH503223Prop 2017/18:223Nationell läkemedelslista
2018-04-10PropH503222Prop 2017/18:222Nordiskt avtal om samarbete i konkurrensfrågor
2018-04-10PropH503218Prop 2017/18:218Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
2018-04-10PropH503128Prop 2017/18:128Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare
2018-04-10MotH5024087Mot 2017/18:4087med anledning av prop. 2017/18:159 Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-04-10MotH5024086Mot 2017/18:4086med anledning av prop. 2017/18:158 Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-04-10MotH5024085Mot 2017/18:4085med anledning av prop. 2017/18:182 Samling för skolan
2018-04-10MotH5024084Mot 2017/18:4084med anledning av prop. 2017/18:210 Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
2018-04-10IpH510484Ip 2017/18:484Statligt stöd till Kvarkens färjetrafik
2018-04-10IpH510483Ip 2017/18:483Utfasningsplan för miljöskadliga subventioner
2018-04-10FrH5111170Fr 2017/18:1170Medborgarguider
2018-04-10FrH5111169Fr 2017/18:1169Försämrad kreditvärdighet efter kreditupplysning
2018-04-10FrH5111168Fr 2017/18:1168Transport av nytillverkade hus och hussektioner
2018-04-10FrH5111167Fr 2017/18:1167Ökning av antalet brott i Gävleborg
2018-04-10FrH5111166Fr 2017/18:1166Utbyggnad av Västra stambanan
2018-04-10FrH5111165Fr 2017/18:1165Nedlagd flyglinje Mora-Arlanda
2018-04-09PropH503224Prop 2017/18:224Lag om försäkringsmedicinska utredningar
2018-04-09PropH503220Prop 2017/18:220En omreglerad spelmarknad
2018-04-09PropH503201Prop 2017/18:201Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag
2018-04-09MotH5024083Mot 2017/18:4083med anledning av prop. 2017/18:174 En mer heltäckande terrorismlagstiftning
2018-04-09MotH5024082Mot 2017/18:4082med anledning av prop. 2017/18:186 Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-04-09MotH5024081Mot 2017/18:4081med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
2018-04-09IpH510482Ip 2017/18:482Kostnader för domstolstolk
2018-04-09IpH510481Ip 2017/18:481Åtgärder mot narkotikabrottslighet
2018-04-09IpH510480Ip 2017/18:480Unga Örnar i kommunal verksamhet
2018-04-09IpH510479Ip 2017/18:479Påföljder för unga lagöverträdare
2018-04-09FrH5111164Fr 2017/18:1164Risk- och skyddsbedömning vid omhändertagande enligt LVU
2018-04-09FrH5111163Fr 2017/18:1163Säkerheten på landsbygden
2018-04-09FrH5111162Fr 2017/18:1162Tyngre lastbilar
2018-04-09FrH5111161Fr 2017/18:1161Skattemässig hantering av virtuella varor
2018-04-09FrH5111160Fr 2017/18:1160En bred kartläggning av sexualbrott
2018-04-09FrH5111159Fr 2017/18:1159Utbyte av uppgifter mellan myndigheter och kommuner
2018-04-09BetH501KrU6Bet 2017/18:KrU6Kultur och fritid för barn och unga
2018-04-09BetH501FöU7Bet 2017/18:FöU7Civilt försvar och krisberedskap
2018-04-06PropH503219Prop 2017/18:219Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
2018-04-06PropH503215Prop 2017/18:215Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall
2018-04-06PropH503206Prop 2017/18:206Ett enhetligt regionalt utvecklingsansvar
2018-04-06PropH503205Prop 2017/18:205Informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster
2018-04-06MotH5024080Mot 2017/18:4080med anledning av prop. 2017/18:164 En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
2018-04-06IpH510478Ip 2017/18:478Kulturmomsen
2018-04-06IpH510477Ip 2017/18:477Ersättningsnämnden
2018-04-06IpH510476Ip 2017/18:476Ekonomiska förutsättningarna för Jamtli
2018-04-06IpH510475Ip 2017/18:475Brottslighet i tiggeriets spår
2018-04-06FrH5111158Fr 2017/18:1158Bältesläggning
2018-04-06FrH5111157Fr 2017/18:1157Sveriges bistånd till Palestina
2018-04-06BetH501UU11Bet 2017/18:UU11Säkerhetspolitik
2018-04-06BetH501CU18Bet 2017/18:CU18Fastighetsrätt
2018-04-05SoUH6B326SoU 2018:26Några frågor i skyddslagstiftningen
2018-04-05PropH503217Prop 2017/18:217Riksrevisionens rapport om riktade statsbidrag till skolan
2018-04-05PropH503214Prop 2017/18:214Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
2018-04-05MotH5024079Mot 2017/18:4079med anledning av prop. 2017/18:193 Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
2018-04-05MotH5024078Mot 2017/18:4078med anledning av prop. 2017/18:197 Fler bygglovsbefriade åtgärder
2018-04-05MotH5024077Mot 2017/18:4077med anledning av prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
2018-04-05FrH5111156Fr 2017/18:1156Normalisering av barnäktenskap
2018-04-05FrH5111155Fr 2017/18:1155GDPR - införande och stöd till företag och företagare
2018-04-05FrH5111154Fr 2017/18:1154European Plan for Ukraine
2018-04-05FrH5111153Fr 2017/18:1153Kriminellt belastade som offentliga biträden till asylsökande
2018-04-05FrH5111152Fr 2017/18:1152Polisens skyddsutrustning
2018-04-05FrH5111151Fr 2017/18:1151Hot, våld och kränkande ord mot lärare
2018-04-05FrH5111150Fr 2017/18:1150Polisbristen i Sverige
2018-04-05FrH5111149Fr 2017/18:1149Tullen som samverkande och brottsbekämpande myndighet
2018-04-05FrH5111148Fr 2017/18:1148Allmänna arvsfonden
2018-04-05BetH501UU17Bet 2017/18:UU17Den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet (PA-UfM)
2018-04-05BetH501UU16Bet 2017/18:UU16Interparlamentariska unionen (IPU)
2018-04-04MotH5024076Mot 2017/18:4076med anledning av prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
2018-04-04MotH5024075Mot 2017/18:4075med anledning av prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-04-04MotH5024074Mot 2017/18:4074med anledning av prop. 2017/18:195 Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
2018-04-04MotH5024073Mot 2017/18:4073med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2018-04-04MotH5024072Mot 2017/18:4072med anledning av prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
2018-04-04MotH5024071Mot 2017/18:4071med anledning av prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
2018-04-04MotH5024070Mot 2017/18:4070med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2018-04-04MotH5024069Mot 2017/18:4069med anledning av skr. 2017/18:188 Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
2018-04-04MotH5024068Mot 2017/18:4068med anledning av prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-04-04MotH5024067Mot 2017/18:4067med anledning av prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
2018-04-04MotH5024066Mot 2017/18:4066med anledning av prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-04-04MotH5024065Mot 2017/18:4065med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2018-04-04MotH5024064Mot 2017/18:4064med anledning av prop. 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
2018-04-04MotH5024063Mot 2017/18:4063med anledning av skr. 2017/18:146 Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2018-04-04MotH5024062Mot 2017/18:4062med anledning av prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
2018-04-04MotH5024061Mot 2017/18:4061med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2018-04-04MotH5024060Mot 2017/18:4060med anledning av prop. 2017/18:150 Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
2018-04-04MotH5024059Mot 2017/18:4059med anledning av prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
2018-04-04MotH5024058Mot 2017/18:4058med anledning av prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-04-04MotH5024057Mot 2017/18:4057med anledning av prop. 2017/18:106 Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
2018-04-04MotH5024056Mot 2017/18:4056med anledning av prop. 2017/18:151 En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
2018-04-04MotH5024055Mot 2017/18:4055med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017
2018-04-04MotH5024054Mot 2017/18:4054med anledning av prop. 2017/18:127 Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-04-04MotH5024053Mot 2017/18:4053med anledning av prop. 2017/18:61 Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
2018-04-04MotH5024052Mot 2017/18:4052med anledning av prop. 2017/18:145 Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
2018-04-04MotH5024051Mot 2017/18:4051med anledning av prop. 2017/18:144 Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
2018-04-04MotH5024050Mot 2017/18:4050med anledning av prop. 2017/18:131 Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
2018-04-04IpH510474Ip 2017/18:474SVT:s opartiskhet
2018-04-04IpH510473Ip 2017/18:473Yttrandefriheten på universitet och högskolor
2018-04-04IpH510472Ip 2017/18:472Bostadssituationen i landets kommuner
2018-04-04IpH510471Ip 2017/18:471Nytt mål för landsbygdernas utveckling
2018-04-04IpH510470Ip 2017/18:470Ungas psykiska hälsa
2018-04-04FrH5111147Fr 2017/18:1147Körkort för diabetiker
2018-04-04FrH5111146Fr 2017/18:1146Systembolagets behandling av småskaliga producenter
2018-04-04FrH5111145Fr 2017/18:1145Mänskliga rättigheter och Nordkorea
2018-04-04FrH5111144Fr 2017/18:1144Information till försäkringstagare
2018-04-04FrH5111143Fr 2017/18:1143En arbetsmyndighet på EU-nivå
2018-04-04FrH5111142Fr 2017/18:1142lnformella EU-toppmötens förankring i riksdagen
2018-04-04FrH5111141Fr 2017/18:1141En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder
2018-04-04FrH5111140Fr 2017/18:1140Grupper av kemikalier
2018-04-04FrH5111139Fr 2017/18:1139Konsekvenser av EU:s sociala pelare
2018-04-04FrH5111138Fr 2017/18:1138Brexits effekter för Tullverket
2018-04-04FrH5111137Fr 2017/18:1137Tullverkets behov av besked från regeringen
2018-04-04FrH5111136Fr 2017/18:1136Äktenskap med barn
2018-04-04BetH501MJU17Bet 2017/18:MJU17Skogspolitik
2018-04-04BetH501KU33Bet 2017/18:KU33Kommunala och regionala frågor
2018-04-04BetH501KU15Bet 2017/18:KU15Översyn av Riksrevisionen - grundlagsfrågor
2018-04-04BetH501CU6Bet 2017/18:CU6Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
2018-04-03SoUH6B328SoU 2018:28En nationell alarmeringstjänst - för snabba, säkra och effektiva hjälpinsatser
2018-04-03MotH5024049Mot 2017/18:4049med anledning av prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
2018-04-03MotH5024048Mot 2017/18:4048med anledning av prop. 2017/18:143 Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
2018-04-03MotH5024047Mot 2017/18:4047med anledning av prop. 2017/18:176 Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
2018-04-03MotH5024046Mot 2017/18:4046med anledning av prop. 2017/18:169 Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
2018-04-03MotH5024045Mot 2017/18:4045med anledning av skr. 2017/18:90 Nordiskt samarbete 2017
2018-04-03MotH5024044Mot 2017/18:4044med anledning av prop. 2017/18:157 Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-04-03MotH5024043Mot 2017/18:4043med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2018-04-03MotH5024042Mot 2017/18:4042med anledning av skr. 2017/18:109 Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-04-03MotH5024041Mot 2017/18:4041med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2018-04-03IpH510469Ip 2017/18:469Biografmomsen
2018-04-03IpH510468Ip 2017/18:468Egen och oberoende svensk förmåga att bekämpa ballistiska missiler
2018-04-03IpH510467Ip 2017/18:467Riksintresselagstiftningen
2018-04-03IpH510466Ip 2017/18:466Familjens frågor om Raoul Wallenberg
2018-04-03FrH5111135Fr 2017/18:1135Statens ansvar för fungerande internetuppkoppling i kollektivtrafik
2018-04-03FrH5111134Fr 2017/18:1134Väg 940 - ny Onsalaväg
2018-04-03FrH5111133Fr 2017/18:1133Bärighetskrav på cisterner
2018-04-03BetH501MJU19Bet 2017/18:MJU19Övergripande miljöfrågor
2018-04-03BetH501FöU11Bet 2017/18:FöU11Ny strålskyddslag
2018-04-03BetH501CU16Bet 2017/18:CU16Planering och byggande m.m.
2018-03-29PropH503181Prop 2017/18:181Riksrevisionens rapport om det samlade stödet till solel
2018-03-29MotH5024040Mot 2017/18:4040med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag
2018-03-29MotH5024039Mot 2017/18:4039med anledning av prop. 2017/18:194 Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
2018-03-29MotH5024038Mot 2017/18:4038med anledning av prop. 2017/18:182 Samling för skolan
2018-03-29IpH510465Ip 2017/18:465Ursäkt till Ungern
2018-03-29FrH5111132Fr 2017/18:1132LNG-terminalen i Göteborg
2018-03-29FrH5111131Fr 2017/18:1131Fördröjda utbetalningar till jordbrukare
2018-03-29FrH5111130Fr 2017/18:1130Kommunernas inflytande vid vindkraftsetableringar
2018-03-29FrH5111129Fr 2017/18:1129Spridningen av sälmask i Östersjön
2018-03-29DirH6B125Dir 2018:25Kombinationseffekter och gruppvis hantering av ämnen
2018-03-28SoUH6B323SoU 2018:23Konstnär - oavsett villkor?
2018-03-28SoUH6B322SoU 2018:22Ett ordnat mottagande - gemensamt ansvar för snabb etablering eller återvändande
2018-03-28MotH5024037Mot 2017/18:4037med anledning av skr. 2017/18:139 Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
2018-03-28MotH5024036Mot 2017/18:4036med anledning av skr. 2017/18:118 Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2018-03-28MotH5024035Mot 2017/18:4035med anledning av prop. 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2018-03-28MotH5024034Mot 2017/18:4034med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag
2018-03-28MotH5024033Mot 2017/18:4033med anledning av prop. 2017/18:173 Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
2018-03-28MotH5024032Mot 2017/18:4032med anledning av prop. 2017/18:162 Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
2018-03-28MotH5024031Mot 2017/18:4031med anledning av prop. 2017/18:204 Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-03-28MotH5024030Mot 2017/18:4030med anledning av prop. 2017/18:184 Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
2018-03-28MotH5024029Mot 2017/18:4029med anledning av prop. 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla
2018-03-28MotH5024028Mot 2017/18:4028med anledning av skr. 2017/18:141 Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
2018-03-28MotH5024027Mot 2017/18:4027med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
2018-03-28MotH5024025Mot 2017/18:4025med anledning av prop. 2017/18:168 Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
2018-03-28MotH5024024Mot 2017/18:4024med anledning av prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-03-28MotH5024023Mot 2017/18:4023med anledning av prop. 2017/18:154 Journalistik i hela landet
2018-03-28MotH5024022Mot 2017/18:4022med anledning av prop. 2017/18:129 Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-03-28MotH5024021Mot 2017/18:4021med anledning av prop. 2017/18:198 Förlängd klampning
2018-03-28IpH510464Ip 2017/18:464Skatteplanering kopplad till energibeskattning
2018-03-28IpH510463Ip 2017/18:463Luftfartsverkets verksamhet i Förenade Arabemiraten
2018-03-28IpH510462Ip 2017/18:462Framtiden för skärgårdsfisket
2018-03-28FrH5111128Fr 2017/18:1128Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
2018-03-28FrH5111127Fr 2017/18:1127Digitaliseringsministerns strategi för kommunikation i sociala medier
2018-03-28FrH5111126Fr 2017/18:1126Effektivitet och kvalitet i klimatpolitiken
2018-03-28FrH5111125Fr 2017/18:1125Ny ordförande och nya ledamöter i delegationen för FN:s hållbarhetsmål
2018-03-28FrH5111124Fr 2017/18:1124Personaloptioner
2018-03-28FrH5111123Fr 2017/18:1123Bedömningar av hastighetsbestämmelser
2018-03-28FrH5111122Fr 2017/18:1122En sammanhållen forskningsagenda för undervattensteknologi
2018-03-28FrH5111121Fr 2017/18:1121Stöd till Norge inom ramen för Pesco
2018-03-28FrH5111120Fr 2017/18:1120Nervgiftsangreppet i Salisbury
2018-03-28FrH5111119Fr 2017/18:1119Försvarsetableringar i Västernorrland
2018-03-28FrH5111118Fr 2017/18:1118Postnords samhällsuppdrag
2018-03-28FrH5111117Fr 2017/18:1117Digitalisering för en mer jämlik cancervård
2018-03-28FrH5111116Fr 2017/18:1116Säkra vägar för alla trafikanter
2018-03-28FrH5111115Fr 2017/18:1115Ojämlik cancervård
2018-03-28FrH5111114Fr 2017/18:1114Utvecklingen i Bangladesh
2018-03-28FrH5111112Fr 2017/18:1112Röjda identiteter hos personal vid Säpo och Polismyndigheten
2018-03-28FrH5111111Fr 2017/18:1111Kort klampningstid
2018-03-28FrH5111110Fr 2017/18:1110Lagstiftning om skydd för utländsk konst
2018-03-28FrH5111108Fr 2017/18:1108Bärgning av utländska lastbilar
2018-03-28FrH5111107Fr 2017/18:1107Rörelsernas museum i Malmö
2018-03-28BetH501UbU21Bet 2017/18:UbU21Samisk utbildning
2018-03-28BetH501UbU20Bet 2017/18:UbU20Grundläggande om utbildningen
2018-03-28BetH501UbU19Bet 2017/18:UbU19Lärare och elever
2018-03-28BetH501KrU3Bet 2017/18:KrU3Civila samhället inklusive trossamfund
2018-03-27SoUH6B325SoU 2018:25Juridik som stöd för förvaltningens digitalisering
2018-03-27SoUH6B324SoU 2018:24Tid för utveckling
2018-03-27PropH503212Prop 2017/18:212Förbud mot utvinning av uran
2018-03-27PropH503211Prop 2017/18:211Invasiva främmande arter
2018-03-27PropH503210Prop 2017/18:210Reduktion av avgift för lov, förhandsbesked och anmälan
2018-03-27PropH503199Prop 2017/18:199En stärkt minoritetspolitik
2018-03-27PropH503196Prop 2017/18:196Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
2018-03-27PropH503191Prop 2017/18:191Riksrevisionens rapport om myndighetskapital vid universitet och högskolor
2018-03-27MotH5024020Mot 2017/18:4020med anledning av prop. 2017/18:180 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2018-03-27MotH5024019Mot 2017/18:4019med anledning av prop. 2017/18:147 Ny djurskyddslag
2018-03-27MotH5024018Mot 2017/18:4018med anledning av prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån
2018-03-27IpH510461Ip 2017/18:461Tillfälliga bostäder för nyanlända
2018-03-27IpH510460Ip 2017/18:460Kritik av Lidingö stad
2018-03-27IpH510459Ip 2017/18:459Ett nationellt skogsprogram
2018-03-27IpH510458Ip 2017/18:458EU:s antibiotikastrategi
2018-03-27IpH510457Ip 2017/18:457Försäljning av vildsvinskött
2018-03-27FrH5111109Fr 2017/18:1109Återförande av gatubarn till hemländerna
2018-03-27FrH5111106Fr 2017/18:1106Ny förbindelse över Södertälje kanal
2018-03-27FrH5111105Fr 2017/18:1105Bemanning av hatbrottsgrupp i Malmö
2018-03-27FrH5111104Fr 2017/18:1104Återuppbyggnaden av norra Irak
2018-03-27FrH5111103Fr 2017/18:1103Humanitärt bistånd via ideella organisationer
2018-03-27FrH5111102Fr 2017/18:1102MOOC-kurser
2018-03-27FrH5111101Fr 2017/18:1101Forskning om virus
2018-03-27FrH5111100Fr 2017/18:1100TBE-vaccin
2018-03-27FrH5111047Fr 2017/18:1047Handlingsplanen för hållbarhetsmålen Agenda 2030
2018-03-26PropH503202Prop 2017/18:202En politik för tillväxt och utveckling i svensk industri
2018-03-26PropH503200Prop 2017/18:200En ny lag om företagshemligheter
2018-03-26PropH503178Prop 2017/18:178Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om gasanordningar
2018-03-26PropH503175Prop 2017/18:175Vissa förslag på assistansområdet
2018-03-26MotH5024017Mot 2017/18:4017med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-26MotH5024016Mot 2017/18:4016med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-26MotH5024015Mot 2017/18:4015med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-26MotH5024014Mot 2017/18:4014med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-26IpH510456Ip 2017/18:456Konkurrensvillkoren på den svenska tv-marknaden
2018-03-26IpH510455Ip 2017/18:455Vårdköerna
2018-03-26IpH510454Ip 2017/18:454Enskilda avlopp
2018-03-26IpH510453Ip 2017/18:453Fara vid bilbränder
2018-03-26FrH5111099Fr 2017/18:1099Konsekvenserna av att Västerås förlorar häktesverksamheten
2018-03-26FrH5111098Fr 2017/18:1098Effektivisering av Arbetsförmedlingen
2018-03-26FrH5111097Fr 2017/18:1097Lägst arbetslöshet i EU år 2020
2018-03-23MotH5024013Mot 2017/18:4013med anledning av prop. 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-23IpH510452Ip 2017/18:452Miljö- och klimatomställning av personbilar
2018-03-23IpH510451Ip 2017/18:451Införandet av miljözoner
2018-03-23IpH510450Ip 2017/18:450Regelförbättringar
2018-03-23FrH5111096Fr 2017/18:1096Trängselskattens höga förseningsavgifter
2018-03-23FrH5111095Fr 2017/18:1095Ministerns styrning av kulturpolitiken
2018-03-23FrH5111094Fr 2017/18:1094Polisstödsassistenter i Region nord
2018-03-23FrH5111093Fr 2017/18:1093Nianforsvägen
2018-03-23FrH5111092Fr 2017/18:1092Nordiskt forskningssamarbete om missbruk och beroendefrågor
2018-03-23FrH5111091Fr 2017/18:1091Arbetskonflikten i Göteborgs hamn
2018-03-23FrH5111090Fr 2017/18:1090Systembolagets uppdrag
2018-03-23FrH5111089Fr 2017/18:1089Underhåll av vägar
2018-03-23FrH5111088Fr 2017/18:1088Böneutrop
2018-03-23FrH5111087Fr 2017/18:1087A-traktorers betydelse för unga på landsbygden
2018-03-23FrH5111086Fr 2017/18:1086Extratjänster
2018-03-23FrH5111085Fr 2017/18:1085Arbetsförmedlingen
2018-03-23FrH5111084Fr 2017/18:1084Åtgärder för nyanlända
2018-03-23BetH501UbU22Bet 2017/18:UbU22Karriärstegsreformen och Lärarlönelyftet
2018-03-23BetH501UbU18Bet 2017/18:UbU18Övergripande skolfrågor
2018-03-23BetH501UbU16Bet 2017/18:UbU16Högskolan
2018-03-23BetH501SkU15Bet 2017/18:SkU15Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning
2018-03-23BetH501SfU18Bet 2017/18:SfU18Medborgarskap
2018-03-23BetH501SfU17Bet 2017/18:SfU17Arbetskraftsinvandring
2018-03-23BetH501SfU16Bet 2017/18:SfU16Anhöriginvandring
2018-03-23BetH501SfU15Bet 2017/18:SfU15Migration och asylpolitik
2018-03-23BetH501FiU36Bet 2017/18:FiU36Nya regler om betaltjänster
2018-03-23BetH501TU9Bet 2017/18:TU9It-politik
2018-03-22RiRH6B58RiR 2018:8Den kommunala finansieringsprincipen – tillämpas den ändamålsenligt?
2018-03-22PropH503209Prop 2017/18:209Beställaransvar för ordning och reda på vägarna
2018-03-22PropH503208Prop 2017/18:208Händelserapportering och sekretess hos Sjöfartsverket och andra statliga myndigheter
2018-03-22MotH5024012Mot 2017/18:4012med anledning av skr. 2017/18:136 Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017
2018-03-22MotH5024011Mot 2017/18:4011med anledning av prop. 2017/18:161 En möjlighet till körkortslån
2018-03-22MotH5024010Mot 2017/18:4010med anledning av prop. 2017/18:116 En amnesti för explosiva varor
2018-03-22IpH510449Ip 2017/18:449Regeringens jobblöften
2018-03-22IpH510448Ip 2017/18:448Miljömärkningen Svanen
2018-03-22IpH510447Ip 2017/18:447Nationellt tiggeriförbud
2018-03-22IpH510446Ip 2017/18:446Trafikverkets planer för E45 genom Sveg
2018-03-22IpH510445Ip 2017/18:445Lagen om stöd och service
2018-03-22FrH5111083Fr 2017/18:1083Möjligheten för jägare att sälja viltkött direkt till konsumenter
2018-03-22FrH5111082Fr 2017/18:1082Förvaltningen av den svenska vildsvinsstammen
2018-03-22FrH5111081Fr 2017/18:1081Lagstiftning om skydd för utländsk konst
2018-03-22FrH5111080Fr 2017/18:1080Fusk med kosttillskott
2018-03-22FrH5111079Fr 2017/18:1079Nya regler för vägbelysning
2018-03-22FrH5111078Fr 2017/18:1078Den akuta situationen i Demokratiska republiken Kongo
2018-03-22FrH5111077Fr 2017/18:1077Insatser för rening och destruktion av förorenat släckvatten
2018-03-22BetH501SkU14Bet 2017/18:SkU14Personalliggare i fler verksamheter
2018-03-22BetH501SfU19Bet 2017/18:SfU19Socialavgifter
2018-03-22BetH501JuU23Bet 2017/18:JuU23Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
2018-03-22BetH501JuU22Bet 2017/18:JuU22Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
2018-03-22BetH501JuU20Bet 2017/18:JuU20En utvidgning av kapningsbrottet
2018-03-22BetH501UU19Bet 2017/18:UU19Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
2018-03-21PropH503204Prop 2017/18:204Fler vägar till kunskap - en högskola för livslångt lärande
2018-03-21PropH503198Prop 2017/18:198Förlängd klampning
2018-03-21PropH503197Prop 2017/18:197Fler bygglovsbefriade åtgärder
2018-03-21PropH503195Prop 2017/18:195Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser
2018-03-21PropH503194Prop 2017/18:194Fler nyanlända ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
2018-03-21PropH503193Prop 2017/18:193Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar
2018-03-21PropH503189Prop 2017/18:189Riksrevisionens rapport om väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige
2018-03-21MotH5024009Mot 2017/18:4009med anledning av prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
2018-03-21MotH5024008Mot 2017/18:4008med anledning av prop. 2017/18:123 Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
2018-03-21MotH5024007Mot 2017/18:4007med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
2018-03-21MotH5024006Mot 2017/18:4006med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
2018-03-21MotH5024005Mot 2017/18:4005med anledning av skr. 2017/18:125 Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
2018-03-21MotH5024004Mot 2017/18:4004med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
2018-03-21IpH510444Ip 2017/18:444Skatteflykt och EU:s så kallade svarta lista
2018-03-21IpH510443Ip 2017/18:443Omlokaliseringen av MUCF
2018-03-21FrH5111076Fr 2017/18:1076Mål för andelen nyanställda kvinnor i byggbranschen
2018-03-21FrH5111075Fr 2017/18:1075Statliga myndigheters affärer med utländska företag
2018-03-21FrH5111074Fr 2017/18:1074Polisens skyddsvästar
2018-03-21FrH5111073Fr 2017/18:1073Företags marknadsföring av grön el
2018-03-21FrH5111072Fr 2017/18:1072Användningen av ordet "särskola" i grundskolan
2018-03-21FrH5111071Fr 2017/18:1071Användningen av ordet "särskola" i gymnasiet
2018-03-21FrH5111070Fr 2017/18:1070Biogas 2.0
2018-03-21FrH5111069Fr 2017/18:1069Birgit Nilssons 100-årsjubileum
2018-03-21FrH5111068Fr 2017/18:1068Information till pensionärerna
2018-03-21FrH5111067Fr 2017/18:1067Situationen i Etiopien
2018-03-21DirH6B12221Dir 2018:2221Medicinska insatser som syftar till att främja donation av biologiskt material
2018-03-21DirH6B124Dir 2018:24Överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket
2018-03-21DirH6B123Dir 2018:23Tilläggsdirektiv till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden (N 2017:07)
2018-03-21DirH6B121Dir 2018:21Tilläggsdirektiv till Terroristbrottsutredningen (Ju 2017:03)
2018-03-21BetH501SkU12Bet 2017/18:SkU12Skatteförfarande
2018-03-21BetH501CU17Bet 2017/18:CU17Ersättningsrätt och insolvensrätt
2018-03-20RiRH6B57RiR 2018:7Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser – är kostnadsmåtten tillförlitliga?
2018-03-20PropH503192Prop 2017/18:192Bemyndigande i terrängkörningslagen
2018-03-20PropH503188Prop 2017/18:188Resultatskrivelse om utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd genom multilaterala organisationer
2018-03-20PropH503187Prop 2017/18:187Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikotinhaltiga produkter
2018-03-20PropH503186Prop 2017/18:186Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-03-20PropH503185Prop 2017/18:185En ny lag om ekonomiska föreningar
2018-03-20PropH503183Prop 2017/18:183En gymnasieutbildning för alla
2018-03-20PropH503182Prop 2017/18:182Samling för skolan
2018-03-20PropH503180Prop 2017/18:180Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
2018-03-20PropH503177Prop 2017/18:177En ny sexualbrottslagstiftning byggd på frivillighet
2018-03-20PropH503176Prop 2017/18:176Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
2018-03-20PropH503174Prop 2017/18:174En mer heltäckande terrorismlagstiftning
2018-03-20PropH503164Prop 2017/18:164En kommunal kulturskola för framtiden - en strategi för de statliga insatserna
2018-03-20PropH503162Prop 2017/18:162Vissa villkor för statsråd och statssekreterare
2018-03-20PropH503159Prop 2017/18:159Tillstånd att ta emot offentlig finansiering inom socialtjänsten, assistansersättningen och skollagsreglerad verksamhet
2018-03-20PropH503158Prop 2017/18:158Ökade tillståndskrav och särskilda regler för upphandling inom välfärden
2018-03-20PropH503155Prop 2017/18:155Modernare regler om assisterad befruktning och föräldraskap
2018-03-20PropH503151Prop 2017/18:151En generell rätt till kommunal avtalssamverkan
2018-03-20PropH503149Prop 2017/18:149En ändamålsenlig kommunal bokföring och redovisning
2018-03-20PropH503148Prop 2017/18:148Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om penningmarknadsfonder och ett par andra värdepappersmarknadsfrågor
2018-03-20PropH503146Prop 2017/18:146Politiken för global utveckling i genomförandet av Agenda 2030
2018-03-20PropH503145Prop 2017/18:145Ökat skydd för hotade och förföljda personer samt några åtgärder för att öka kvaliteten i folkbokföringen
2018-03-20PropH503144Prop 2017/18:144Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ
2018-03-20PropH503143Prop 2017/18:143Samarbetsavtal om partnerskap och utveckling mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Islamiska republiken Afghanistan, å andra sidan
2018-03-20PropH503139Prop 2017/18:139Verksamheten inom Europarådets ministerkommitté m.m. under andra halvåret 2016 och helåret 2017
2018-03-20PropH503136Prop 2017/18:136Verksamheten inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) under andra halvåret 2016 och helåret 2017
2018-03-20PropH503131Prop 2017/18:131Slopad skattefrihet för förmån av hälso- och sjukvård
2018-03-20PropH503127Prop 2017/18:127Återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-03-20PropH503114Prop 2017/18:114Strategisk exportkontroll 2017 - krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
2018-03-20PropH503103Prop 2017/18:103Kommittéberättelse - kommittéernas verksamhet under 2017
2018-03-20PropH50390Prop 2017/18:90Nordiskt samarbete 2017
2018-03-20PropH50361Prop 2017/18:61Multilateral konvention för att genomföra skatteavtalsrelaterade åtgärder
2018-03-20MotH5024002Mot 2017/18:4002med anledning av prop. 2017/18:121 Modernare adoptionsregler
2018-03-20IpH510442Ip 2017/18:442Påföljder för unga kriminella
2018-03-20FrH5111066Fr 2017/18:1066Vägsamfälligheter
2018-03-20FrH5111065Fr 2017/18:1065Politisk opinionsbildning i skolan
2018-03-20FrH5111064Fr 2017/18:1064Marknaden för vård online-företag
2018-03-20FrH5111063Fr 2017/18:1063Unga Örnar i offentlig verksamhet
2018-03-20FrH5111062Fr 2017/18:1062Förbudet mot handhållen kommunikationsutrustning
2018-03-20FrH5111061Fr 2017/18:1061Slöjtvånget i Iran
2018-03-20FrH5111060Fr 2017/18:1060Veteraner och psykisk ohälsa
2018-03-20BetH501TU11Bet 2017/18:TU11Trafiksäkerhet
2018-03-19SoUH6B320SoU 2018:20Gräsrotsfinansiering
2018-03-19PropH503190Prop 2017/18:190Reformerade stöd till personer med funktionsnedsättning
2018-03-19PropH503184Prop 2017/18:184Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
2018-03-19PropH503179Prop 2017/18:179En sammanhållen politik för Sveriges landsbygder - för ett Sverige som håller ihop
2018-03-19PropH503171Prop 2017/18:171Dataskydd inom Socialdepartementets verksamhetsområde - en anpassning till EU:s dataskyddsförordning
2018-03-19PropH503169Prop 2017/18:169Stärkt rättssäkerhet vid genomförande av särskilda befogenheter på särskilda ungdomshem och LVM-hem
2018-03-19PropH503157Prop 2017/18:157Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden
2018-03-19PropH503153Prop 2017/18:153Elektroniska fakturor till följd av offentlig upphandling
2018-03-19PropH503150Prop 2017/18:150Ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd
2018-03-19PropH503106Prop 2017/18:106Förenklat beslutsfattande om hemtjänst för äldre
2018-03-19IpH510441Ip 2017/18:441Turkiets agerande i Afrin
2018-03-19FrH5111059Fr 2017/18:1059Förseningsavgift till CSN
2018-03-19FrH5111058Fr 2017/18:1058Matchningen mellan högskola och arbetsmarknad
2018-03-19FrH5111057Fr 2017/18:1057En högre utbildningspremie
2018-03-19FrH5111056Fr 2017/18:1056Byggstart för Norrbotniabanan
2018-03-19FrH5111055Fr 2017/18:1055Regelförenklingar på skatteområdet
2018-03-19FrH5111054Fr 2017/18:1054Målet om EU:s lägsta arbetslöshet 2020
2018-03-19FrH5111053Fr 2017/18:1053Trafikolyckor på E4
2018-03-19BetH501SkU13Bet 2017/18:SkU13Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
2018-03-19BetH501SkU10Bet 2017/18:SkU10Punktskatter
2018-03-19BetH501TU10Bet 2017/18:TU10Luftfart
2018-03-19BetH501NU26Bet 2017/18:NU26Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till förordning om marknadskontroll av produkter
2018-03-19BetH501NU11Bet 2017/18:NU11Handelspolitik
2018-03-16IpH510440Ip 2017/18:440Offentlig-privat samverkan och medverkan i Epec
2018-03-16IpH510439Ip 2017/18:43990-dagarsgarantin
2018-03-16FrH5111052Fr 2017/18:1052Säkerhetschefsutbildningar
2018-03-16FrH5111051Fr 2017/18:1051Regionala säkerhetsutbildningar
2018-03-16FrH5111050Fr 2017/18:1050Samordning med räddningstjänst mot terror
2018-03-16FrH5111049Fr 2017/18:1049Skatteverkets beteckning på Taiwan
2018-03-16FrH5111048Fr 2017/18:1048Extratjänster
2018-03-16BetH501SkU11Bet 2017/18:SkU11Mervärdesskatt
2018-03-16BetH501JuU28Bet 2017/18:JuU28Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
2018-03-16BetH501JuU16Bet 2017/18:JuU16Kriminalvårdsfrågor
2018-03-16BetH501SkU8Bet 2017/18:SkU8Inkomstskatt
2018-03-16BetH501CU8Bet 2017/18:CU8Familjerätt
2018-03-15RiRH6B56RiR 2018:6Livsmedels- och läkemedelsförsörjning – samhällets säkerhet och viktiga samhällsfunktioner
2018-03-15PropH503109Prop 2017/18:109Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-03-15IpH510438Ip 2017/18:438Enskilda avlopp
2018-03-15IpH510436Ip 2017/18:436Viltolyckor
2018-03-15IpH510435Ip 2017/18:435Biografmomsen
2018-03-15FrH5111046Fr 2017/18:1046Förekomsten av no go-zoner
2018-03-15FrH5111045Fr 2017/18:1045Konferensen om religionens framtid i Sverige
2018-03-15FrH5111044Fr 2017/18:1044Kompetensbrist som hindrar företagsexpansion
2018-03-15FrH5111043Fr 2017/18:1043Järnvägsanslutningar till Core-flygplatser
2018-03-15FrH5111042Fr 2017/18:1042Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal
2018-03-15FrH5111041Fr 2017/18:1041Lantmäteriets handläggningstider
2018-03-15FrH5111040Fr 2017/18:1040Sandsugning i Öresund
2018-03-15FrH5111039Fr 2017/18:1039Rekryteringsmyndigheten
2018-03-15FrH5111038Fr 2017/18:1038Förändrade påföljder för vapensmuggling
2018-03-15FrH5111037Fr 2017/18:1037Informationshanteringen i Regeringskansliet
2018-03-15FrH5111036Fr 2017/18:1036Översättning av vapendirektivet
2018-03-15FrH5111035Fr 2017/18:1035Finansiering av skolor i Gaza
2018-03-15FrH5111034Fr 2017/18:1034Undantaget för trängselskatt i Backa
2018-03-15FrH5111033Fr 2017/18:1033Skattesänkningar och välfärd
2018-03-15FrH5111032Fr 2017/18:1032Skoterkörning i tätort
2018-03-15DirH6B120Dir 2018:20Kartläggning av hur svensk lagstiftning och praxis överensstämmer med barnkonventionen
2018-03-15BetH501SoU19Bet 2017/18:SoU19Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
2018-03-15BetH501SoU14Bet 2017/18:SoU14Äldrefrågor
2018-03-15BetH501SoU13Bet 2017/18:SoU13Socialtjänstfrågor
2018-03-15BetH501SkU9Bet 2017/18:SkU9Beskattning av företag, kapital och fastighet
2018-03-14SoUH6B321SoU 2018:21Flexibel rehabilitering
2018-03-14SoUH6B318SoU 2018:18Statens stöd till trossamfund i ett mångreligiöst Sverige
2018-03-14PropH503167Prop 2017/18:167Ett tydligare och enklare detaljplanekrav
2018-03-14PropH503165Prop 2017/18:165Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan
2018-03-14PropH503160Prop 2017/18:160Ecuadors anslutning till frihandelsavtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Colombia och Peru, å andra sidan
2018-03-14PropH503147Prop 2017/18:147Ny djurskyddslag
2018-03-14PropH503118Prop 2017/18:118Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2018-03-14MotH5024001Mot 2017/18:4001med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
2018-03-14MotH5024000Mot 2017/18:4000med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
2018-03-14MotH5023999Mot 2017/18:3999med anledning av prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag
2018-03-14MotH5023998Mot 2017/18:3998med anledning av prop. 2017/18:105 Ny dataskyddslag
2018-03-14MotH5023997Mot 2017/18:3997med anledning av skr. 2017/18:124 Riksrevisionens rapport om folkbokföringen
2018-03-14MotH5023996Mot 2017/18:3996med anledning av prop. 2017/18:119 Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
2018-03-14MotH5023995Mot 2017/18:3995med anledning av prop. 2017/18:110 Politik för gestaltad livsmiljö
2018-03-14MotH5023980Mot 2017/18:3980med anledning av prop. 2017/18:89 Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag
2018-03-14MotH5023979Mot 2017/18:3979med anledning av prop. 2017/18:108 Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
2018-03-14IpH510437Ip 2017/18:437Mobbning och psykisk ohälsa i arbetslivet
2018-03-14IpH510434Ip 2017/18:434Böneutrop
2018-03-14IpH510433Ip 2017/18:433Icke-medicinsk omskärelse
2018-03-14IpH510432Ip 2017/18:432Vårdköerna i Sverige
2018-03-14FrH5111031Fr 2017/18:1031Fusk med assistansen
2018-03-14FrH5111030Fr 2017/18:1030Turkiets militära angrepp på staden Afrin
2018-03-14FrH5111029Fr 2017/18:1029Framtiden för Svenska Spel och den svenska spelmarknaden
2018-03-14FrH5111028Fr 2017/18:1028Svenskproducerat biobränsle för flyget
2018-03-14FrH5111027Fr 2017/18:1027Tilläggsavgifter på giltig biljett i kollektivtrafik
2018-03-14FrH5111026Fr 2017/18:1026Påföljder för vapensmuggling
2018-03-14FrH5111025Fr 2017/18:1025Tjänstemannastatus på räddningstjänstpersonal
2018-03-14FrH5111024Fr 2017/18:1024Sandsugning i Öresund
2018-03-14BetH501FiU22Bet 2017/18:FiU22Finansiell stabilitet och finansmarknadsfrågor
2018-03-13PropH503173Prop 2017/18:173Ny åldersdifferentiering inom underhållsstödet
2018-03-13PropH503166Prop 2017/18:166Reviderade regler för fartyg i inlandssjöfart
2018-03-13PropH503163Prop 2017/18:163Nationell strategi för klimatanpassning
2018-03-13PropH503161Prop 2017/18:161En möjlighet till körkortslån
2018-03-13PropH503154Prop 2017/18:154Journalistik i hela landet
2018-03-13PropH503152Prop 2017/18:152En karensdag mindre i arbetslöshetsförsäkringen
2018-03-13PropH503142Prop 2017/18:142Författningsändringar på finansmarknadsområdet med anledning av EU:s dataskyddsförordning
2018-03-13PropH503141Prop 2017/18:141Riksrevisionens rapport om finansieringssystemet för kärnavfallshantering
2018-03-13PropH503137Prop 2017/18:137Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa och vissa andra frågor
2018-03-13PropH503129Prop 2017/18:129Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-03-13PropH503126Prop 2017/18:126Digital hantering av domstolsavgörande, strafföreläggande och ordningsbot
2018-03-13PropH50375Prop 2017/18:75Riksdagens skrivelser till regeringen - åtgärder under 2017
2018-03-13MotH5023994Mot 2017/18:3994med anledning av prop. 2017/18:102 En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
2018-03-13IpH510431Ip 2017/18:431Myggbekämpning
2018-03-13IpH510430Ip 2017/18:430Djurskyddslag med rättssäkerhet
2018-03-13FrH5111023Fr 2017/18:1023Rätt till bostad vid beslut om utvisning
2018-03-13FrH5111022Fr 2017/18:1022Regeringens inställning till illegal nedladdning
2018-03-13FrH5111021Fr 2017/18:1021Fordonsindustrin och regeringens handelspolitik
2018-03-13FrH5111020Fr 2017/18:1020Förlängd tid för däckbyten
2018-03-13FrH5111019Fr 2017/18:1019Praxis gällande arbetstillstånd
2018-03-13FrH5111018Fr 2017/18:1018Yrkesförarutbildningar
2018-03-13FrH5111017Fr 2017/18:1017Livsmedelsförsörjning vid krig eller avspärrning
2018-03-13FrH5111016Fr 2017/18:1016Immaterialrättsbrott
2018-03-13FrH511867Fr 2017/18:867Taxiförarlegitimation för nyanlända
2018-03-13BetH501FiU35Bet 2017/18:FiU35Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
2018-03-13BetH501FöU8Bet 2017/18:FöU8Vissa frågor om Försvarsmaktens personal
2018-03-12SoUH6B317SoU 2018:17Med undervisningsskicklighet i centrum - ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling
2018-03-12PropH503168Prop 2017/18:168Stärkt försäkringsskydd för studerande och företagare
2018-03-12IpH510429Ip 2017/18:429Vinsttaket och skolorna
2018-03-12IpH510428Ip 2017/18:428Trygghet för brevbärare
2018-03-12FrH5111015Fr 2017/18:1015Unga ensamkommande
2018-03-12FrH5111014Fr 2017/18:1014Etableringen av Nordstream 2
2018-03-12FrH5111013Fr 2017/18:1013Underhåll av vägar
2018-03-12FrH5111012Fr 2017/18:1012Försäkringskassans värdegrund
2018-03-12FrH5111011Fr 2017/18:1011Ökning av andelen enskilda vägar
2018-03-12FrH5111010Fr 2017/18:1010Övergrepp mot politiska motståndare i Venezuela
2018-03-12FrH5111009Fr 2017/18:1009Utvisning av utländska studenter
2018-03-12FrH5111008Fr 2017/18:100890-dagarsgarantin
2018-03-09PropH503156Prop 2017/18:156Ny lag om tobak och liknande produkter
2018-03-09IpH510427Ip 2017/18:427Svensk försvarsnära industri
2018-03-09IpH510426Ip 2017/18:426Ungas företagsamhet
2018-03-09FrH5111007Fr 2017/18:1007Relevanta kunskaper för verksamhetsområdet
2018-03-09FrH5111005Fr 2017/18:1005Utredning om krigsviktiga företag
2018-03-09FrH5111004Fr 2017/18:1004Det rörliga kulturarvet
2018-03-09FrH5111003Fr 2017/18:1003Republiken Kina
2018-03-09BetH501MJU14Bet 2017/18:MJU14Åsnens nationalpark
2018-03-09BetH501FiU25Bet 2017/18:FiU25Statlig förvaltning och statistikfrågor
2018-03-09BetH501CU12Bet 2017/18:CU12Ny järnvägstrafiklag
2018-03-08IpH510425Ip 2017/18:425Vinster i välfärden
2018-03-08IpH510424Ip 2017/18:424Välfärdsutredningen
2018-03-08IpH510423Ip 2017/18:423Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen
2018-03-08IpH510422Ip 2017/18:422Åtgärder mot stöldligor
2018-03-08IpH510421Ip 2017/18:421Biståndet till palestinska myndigheten
2018-03-08IpH510420Ip 2017/18:420Privatisering av statliga vägar
2018-03-08IpH510419Ip 2017/18:419Miljömärkningen Svanen
2018-03-08FrH5111006Fr 2017/18:1006Skatteverkets byte av namn på Taiwan
2018-03-08FrH5111002Fr 2017/18:1002SVT och Svenska Spel
2018-03-08FrH5111001Fr 2017/18:1001Skatteverket och Taiwan
2018-03-08FrH5111000Fr 2017/18:1000Försörjningsplikten inom polygama äktenskap
2018-03-08FrH511999Fr 2017/18:999Färre välfärdsföretag
2018-03-08FrH511998Fr 2017/18:998Barn och cykling
2018-03-08FrH511997Fr 2017/18:997Otrygga kvinnor i Kronoberg
2018-03-08FrH511996Fr 2017/18:996Behov av fler ledarhundar
2018-03-08FrH511995Fr 2017/18:995Företagens regelbörda
2018-03-08FrH511994Fr 2017/18:994Trafikregler för cykling
2018-03-08FrH511993Fr 2017/18:993Stärkt vård kring hjärt-kärlsjukdomar
2018-03-08FrH511992Fr 2017/18:992Polisens möjlighet att sända ammunition per post
2018-03-08FrH511991Fr 2017/18:991Digitaliseringen
2018-03-08FrH511990Fr 2017/18:990Regionala arbetsmiljöombud
2018-03-08FrH511989Fr 2017/18:989Nationella mål för cykling
2018-03-08FrH511988Fr 2017/18:988Halmstads flygplats
2018-03-08FrH511987Fr 2017/18:987En explosionsartad ökning av nätdroger
2018-03-08FrH511986Fr 2017/18:986Tillsynen över och transparensen hos Folkbildningsrådet
2018-03-08FrH511985Fr 2017/18:985Otryggheten i Lysekil
2018-03-08FrH511984Fr 2017/18:984Sälmask längs Skånekusten
2018-03-08FrH511983Fr 2017/18:983En ny kapitalskatt
2018-03-08FrH511982Fr 2017/18:982Företagare i välfärden
2018-03-08DirH6B119Dir 2018:19Demokrativillkoren i statlig bidragsgivning
2018-03-08DirH6B117Dir 2018:17Planering och dimensionering av gymnasial utbildning
2018-03-08DirH6B116Dir 2018:16Ett tandvårdssystem för jämlik tandhälsa
2018-03-08DirH6B115Dir 2018:15Konfessionella inslag i skolväsendet
2018-03-08BetH501JuU10Bet 2017/18:JuU10Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016
2018-03-08BetH501FöU5Bet 2017/18:FöU5Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2018-03-07SoUH6B316d2SoU 2018:16Vägen till självkörande fordon, del 2
2018-03-07SoUH6B316SoU 2018:16Vägen till självkörande fordon
2018-03-07PropH503134Prop 2017/18:134Riksrevisionens rapport om inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
2018-03-07PropH503116Prop 2017/18:116En amnesti för explosiva varor
2018-03-07IpH510418Ip 2017/18:418Problem inom välfärden
2018-03-07IpH510417Ip 2017/18:417Regionala skyddsombud
2018-03-07IpH510416Ip 2017/18:416Bristen på tandläkare
2018-03-07FrH511981Fr 2017/18:981Minskat nyföretagande i högkonjunktur
2018-03-07FrH511980Fr 2017/18:980Regeringens feministiska utrikespolitik och Wikipediasatsning
2018-03-07FrH511979Fr 2017/18:979Företagsamhet inom välfärdssektorn
2018-03-07FrH511978Fr 2017/18:978Regeringens rymdstrategi
2018-03-07FrH511977Fr 2017/18:977HPV-vaccin för pojkar
2018-03-07FrH511976Fr 2017/18:976Veteraner och psykisk ohälsa
2018-03-07FrH511975Fr 2017/18:975Trafikskadenämndens oberoende
2018-03-07FrH511974Fr 2017/18:974Etableringen av pråmtrafiken
2018-03-07FrH511973Fr 2017/18:973Resurser för internationella insatser
2018-03-07FrH511972Fr 2017/18:972Äganderätt och skog
2018-03-07FrH511971Fr 2017/18:971Rättssäker asylprocess
2018-03-07FrH511970Fr 2017/18:970Korruption
2018-03-07FrH511969Fr 2017/18:969LAN-spel och omreglerad spelpolitik
2018-03-07FrH511968Fr 2017/18:968Skattemedel till tvivelaktiga integrationsprojekt
2018-03-07BetH501SoU7Bet 2017/18:SoU7Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
2018-03-06SoUH6B319SoU 2018:19Forska tillsammans - samverkan för lärande och förbättring
2018-03-06RiRH6B55RiR 2018:5Regeringens styrning av affärsverken
2018-03-06PropH503138Prop 2017/18:138Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer
2018-03-06PropH503135Prop 2017/18:135Gränsen mellan enskilt och allmänt vatten
2018-03-06PropH503125Prop 2017/18:125Riksrevisionens rapport om konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
2018-03-06PropH503123Prop 2017/18:123Det straffrättsliga skyddet mot människohandel och människoexploatering
2018-03-06PropH503122Prop 2017/18:122EU:s dataskyddsförordning och lagstiftningen inom Näringsdepartementets ansvarsområden
2018-03-06PropH503121Prop 2017/18:121Modernare adoptionsregler
2018-03-06PropH503120Prop 2017/18:120Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen
2018-03-06IpH510415Ip 2017/18:415Statliga veterinärers försäljning av djurfoder
2018-03-06IpH510414Ip 2017/18:414Integrationsutmaningen
2018-03-06IpH510413Ip 2017/18:413Samhällsekonomiska konsekvenser av trafikstörningar
2018-03-06FrH511967Fr 2017/18:967Värdet av förnybar elexport
2018-03-06FrH511966Fr 2017/18:966Skatteverkets namnbyte på Republiken Kina (Taiwan)
2018-03-06FrH511965Fr 2017/18:965Namnbyte på Republiken Kina (Taiwan)
2018-03-06FrH511964Fr 2017/18:964Situationen i Ghouta
2018-03-06FrH511963Fr 2017/18:963Bristande konsekvensutredningar i Regeringskansliet
2018-03-06FrH511962Fr 2017/18:962Situationen i turkiska fängelser
2018-03-06FrH511961Fr 2017/18:961Utsläppen från vägtrafiken
2018-03-06FrH511960Fr 2017/18:960Granskning av FMV
2018-03-06BetH501SkU25Bet 2017/18:SkU25Nya skatteregler för företagssektorn
2018-03-05PropH50396Prop 2017/18:96Karensavdrag - en mer rättvis självrisk
2018-03-05FrH511959Fr 2017/18:959Politisk rekrytering av nämndemän
2018-03-02SoUH6B310SoU 2018:10Myndighetsgemensam indelning - samverkan på regional nivå
2018-03-02SoUH6B310d2SoU 2018:10Myndighetsgemensam indelning - författningsändringar till följd av ny landstingsbeteckning
2018-03-02FrH511958Fr 2017/18:958Reglering av apanaget
2018-03-02FrH511957Fr 2017/18:957Stärkt kvalitet i den högre utbildningen
2018-03-02FrH511956Fr 2017/18:956Driften av Nationalmuseum Norr på Jamtli
2018-03-02FrH511955Fr 2017/18:955Förenklad andrahandsuthyrning
2018-03-02FrH511954Fr 2017/18:954Situationen i Vitryssland
2018-03-02BetH501MJU13Bet 2017/18:MJU13Fiskeripolitik
2018-03-02BetH501MJU9Bet 2017/18:MJU9Naturvård och områdesskydd
2018-03-02BetH501AU7Bet 2017/18:AU7Integration
2018-03-01SoUH6B39SoU 2018:9Ökad trygghet för studerande som blir sjuka
2018-03-01RiRH6B54RiR 2018:4Återkrav av bostadsbidrag – lätt att göra fel
2018-03-01PropH503133Prop 2017/18:133En anpassning till dataskyddsförordningen av lagar inom Miljö- och energidepartementets verksamhetsområde
2018-03-01PropH503112Prop 2017/18:112Anpassningar av registerförfattningar på arbetsmarknadsområdet till EU:s dataskyddsförordning
2018-03-01MotH5023993Mot 2017/18:3993med anledning av framst. 2017/18:RS5 Några ändringar i riksdagsordningen
2018-03-01IpH510412Ip 2017/18:412Sveriges klimatmål
2018-03-01IpH510411Ip 2017/18:411Folkmordsåtal mot IS-krigare
2018-03-01IpH510410Ip 2017/18:410Uranbrytning
2018-03-01IpH510409Ip 2017/18:409Justitie- och inrikesministerns uttalande om att civila ska ersätta poliser
2018-03-01IpH510408Ip 2017/18:408Vägslitageavgift
2018-03-01IpH510407Ip 2017/18:407Kostnader för bärgning
2018-03-01IpH510406Ip 2017/18:406Tågproblem i Mälardalen
2018-03-01FrH511953Fr 2017/18:953Nederländernas erkännande av folkmordet 1915
2018-03-01FrH511952Fr 2017/18:952Regeringens reformer för ren- och gruvnäringen
2018-03-01FrH511951Fr 2017/18:951Statistik över varsel
2018-03-01FrH511950Fr 2017/18:950Statliga distriktsveterinärer som snedvrider konkurrensen
2018-03-01FrH511949Fr 2017/18:949Råttor som snabbt förökar sig
2018-03-01FrH511948Fr 2017/18:948Horsstensleden
2018-03-01FrH511947Fr 2017/18:947Arbetsförmedlingens roll i arbetet mot hedersrelaterat förtryck
2018-03-01FrH511946Fr 2017/18:946Utökad kontroll i gränsnära områden
2018-03-01FrH511945Fr 2017/18:945Medförande av skolpeng utomlands
2018-03-01FrH511944Fr 2017/18:944Utformning av ersättning till markägare
2018-03-01FrH511943Fr 2017/18:943Antalet förskoleplatser
2018-03-01FrH511942Fr 2017/18:942Lärarbrist
2018-03-01FrH511941Fr 2017/18:941Försenade betalningar av EU:s jordbruksstöd
2018-03-01FrH511940Fr 2017/18:940Exitskatten
2018-03-01FrH511939Fr 2017/18:939Riksväg 55
2018-03-01FrH511938Fr 2017/18:938Deepfakes
2018-03-01FrH511937Fr 2017/18:937Artificiell generell intelligens
2018-03-01FrH511936Fr 2017/18:936Gröna jobb
2018-03-01FrH511935Fr 2017/18:935Lärarutbildningen
2018-03-01FrH511934Fr 2017/18:934Byggande av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus
2018-03-01FrH511933Fr 2017/18:933Migrationsverkets effektivitet
2018-03-01FrH511932Fr 2017/18:932Crowdfunding och crowdlending som finansieringslösningar
2018-03-01FrH511931Fr 2017/18:931Personaltätheten i förskolan
2018-03-01FrH511930Fr 2017/18:930Åtgärder för förbättrat företagsklimat
2018-03-01FrH511929Fr 2017/18:929Kompetens för att möta hedersrelaterat våld och förtryck
2018-03-01FrH511928Fr 2017/18:928Multidisciplinär forskning
2018-03-01FrH511927Fr 2017/18:927Alternativa finansieringslösningar
2018-03-01FrH511926Fr 2017/18:926Skatteregler för generationsskiften
2018-03-01FrH511925Fr 2017/18:925Utvisning av entreprenörer
2018-03-01FrH511924Fr 2017/18:924Jämställt företagande
2018-03-01FrH511923Fr 2017/18:923Förordningen om kommunalekonomisk utjämning
2018-03-01FrH511922Fr 2017/18:922Social sammansättning i skolan
2018-03-01FrH511921Fr 2017/18:921Invasiva främmande arter
2018-03-01DirH6B118Dir 2018:18Tilläggsdirektiv till Kärnavfallsrådet (M 1992:A)
2018-03-01DirH6B114Dir 2018:14Tilläggsdirektiv till Ordning och reda i vården (S 2017:08)
2018-03-01DirH6B113Dir 2018:13Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Myndigheten för arbetsmiljökunskap (A 2017:04)
2018-03-01DirH6B112Dir 2018:12Behovet av ett utökat författningsstöd för registerkontroller i arbetslivet
2018-02-28SoUH6B315SoU 2018:15Mindre aktörer i energilandskapet - genomgång av nuläget
2018-02-28SoUH6B314SoU 2018:14Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen - en utvärdering
2018-02-28SoUH6B313SoU 2018:13Finansiering av infrastruktur med skatt eller avgift?
2018-02-28SoUH6B312d2SoU 2018:12Samverkan för ungas etablering
2018-02-28SoUH6B311SoU 2018:11Vårt gemensamma ansvar - för unga som varken arbetar eller studerar
2018-02-28PropH503132Prop 2017/18:132Digitalisering av grundkartor och detaljplaner
2018-02-28PropH503107Prop 2017/18:107Ändringar i vissa författningar inom Finansdepartementets ansvarsområde med anledning av EU:s dataskyddsreform
2018-02-28IpH510405Ip 2017/18:405Social sammansättning i skolklasser
2018-02-28IpH510404Ip 2017/18:404Vårdköerna
2018-02-28IpH510403Ip 2017/18:403Reglering av telefonförsäljning och undantaget för lotteriförsäljning
2018-02-28FrH511920Fr 2017/18:920Lärares arbetsmiljö
2018-02-28FrH511919Fr 2017/18:919Förbättrat arbete gällande idrott och hälsa
2018-02-28FrH511918Fr 2017/18:918Långtidsarbetslösheten och psykisk ohälsa
2018-02-28FrH511917Fr 2017/18:917Fler jobb i Värmland
2018-02-28FrH511916Fr 2017/18:916Ökad trygghet i skolan
2018-02-28FrH511915Fr 2017/18:915Utökad undervisningstid
2018-02-28FrH511914Fr 2017/18:914Ett treterminssystem
2018-02-28FrH511913Fr 2017/18:913En attraktivare lärarutbildning
2018-02-28FrH511912Fr 2017/18:912Effektivisering av Migrationsverkets arbete
2018-02-28FrH511911Fr 2017/18:911Generationsskifte bland företag
2018-02-28FrH511910Fr 2017/18:910Resemöjligheter vid funktionsnedsättning
2018-02-28FrH511909Fr 2017/18:909En nollutsläppsstrategi för industrin
2018-02-28FrH511908Fr 2017/18:908Brist på yrkeschaufförer
2018-02-28FrH511907Fr 2017/18:907Arbetsmiljöstrategin och kompletterande åtgärder
2018-02-28FrH511906Fr 2017/18:906Gårdsförsäljning
2018-02-28FrH511905Fr 2017/18:905Bristen på psykologer
2018-02-28FrH511904Fr 2017/18:904Prognoser gällande arbetslöshet
2018-02-28FrH511903Fr 2017/18:903Kompetensbrist och konkurrenskraft
2018-02-28FrH511902Fr 2017/18:902Kompetensbristen inom sågverksindustrin
2018-02-28FrH511901Fr 2017/18:901Arbetsförmedlingen och jämställda insatser
2018-02-28FrH511900Fr 2017/18:900Brottsligheten mot företagare
2018-02-28FrH511899Fr 2017/18:899Bättre integration
2018-02-28FrH511898Fr 2017/18:898Biografmomsen
2018-02-28FrH511897Fr 2017/18:897Polishundar
2018-02-28FrH511896Fr 2017/18:896Butiksstölder
2018-02-28FrH511895Fr 2017/18:895Arbetskraftsinvandring
2018-02-28FrH511894Fr 2017/18:894Fikru Maru
2018-02-28FrH511893Fr 2017/18:893Försäkringskassan och regeringens direktiv
2018-02-28FrH511892Fr 2017/18:892Bristande jämställdhet hos Arbetsförmedlingen
2018-02-28FrH511891Fr 2017/18:891Förbättrad sex- och samlevnadsundervisning
2018-02-28FrH511890Fr 2017/18:890Skenande tolkkostnader
2018-02-28FrH511889Fr 2017/18:889Förebyggande åtgärder mot diskriminering
2018-02-28FrH511888Fr 2017/18:888Löftet om 14 000 fler vårdanställda
2018-02-28FrH511885Fr 2017/18:885Kriskommission till fler landsting
2018-02-28FrH511884Fr 2017/18:884Prestationsbaserade riktade satsningar
2018-02-28FrH511883Fr 2017/18:883Prestationsbaserade satsningar riktade till barn- och ungdomspsykiatrin
2018-02-28FrH511882Fr 2017/18:882Turkiets agerande i Afrin
2018-02-28FrH511881Fr 2017/18:881Dublinärenden och asylavslag i Sverige
2018-02-28BetH501CU9Bet 2017/18:CU9Hyresrätt
2018-02-28BetH501AU8Bet 2017/18:AU8Arbetsmiljö och arbetstid
2018-02-27PropH503124Prop 2017/18:124Riksrevisionens rapport om folkbokföringen
2018-02-27PropH503119Prop 2017/18:119Ändringar i fråga om kommunplacering av ensamkommande barn
2018-02-27PropH503117Prop 2017/18:117Bättre möjligheter till finansiering av järnvägsfordon
2018-02-27PropH503115Prop 2017/18:115Anpassning till EU:s dataskyddsförordning av lagen om behandling av personuppgifter i verksamhet med val och folkomröstningar
2018-02-27PropH503113Prop 2017/18:113Anpassning av domstolsdatalagen till EU:s dataskyddsförordning
2018-02-27PropH50395Prop 2017/18:95Anpassningar av vissa författningar inom skatt, tull och exekution till EU:s dataskyddsförordning
2018-02-27IpH510402Ip 2017/18:402Hästar och spiltor
2018-02-27IpH510401Ip 2017/18:401Arbetskraftsinvandring och kompetensförsörjning
2018-02-27IpH510399Ip 2017/18:399En lastbilsskatt
2018-02-27IpH510398Ip 2017/18:398En svag skatteunderlagstillväxt
2018-02-27FrH511887Fr 2017/18:887Tillämpning av praxis gällande arbetstillstånd
2018-02-27FrH511886Fr 2017/18:886Vårdköer och självbestämmande
2018-02-27FrH511880Fr 2017/18:880Verktyg vid inre utlänningskontroll
2018-02-27FrH511879Fr 2017/18:879Utökade möjligheter till arbetsplatsinspektioner
2018-02-27FrH511878Fr 2017/18:878Omställningen till ny teknik i Västerbotten
2018-02-27FrH511877Fr 2017/18:877Migrationsverkets utgifts- och verksamhetsprognos
2018-02-27FrH511876Fr 2017/18:876Förberedande åtgärder för ett ökat flyktingmottagande
2018-02-27FrH511875Fr 2017/18:875Växande vårdköer och regionala skillnader
2018-02-27FrH511874Fr 2017/18:874Utvecklingen av migrationspolitiken i Tyskland och Frankrike
2018-02-27FrH511873Fr 2017/18:873Bristfälliga konsekvensutredningar
2018-02-27FrH511872Fr 2017/18:872Narkotikabrottslighet
2018-02-27FrH511871Fr 2017/18:871Kriminalvårdens transporter av frihetsberövade
2018-02-27FrH511870Fr 2017/18:870Arbetet vid Nationellt forensiskt centrum
2018-02-27FrH511869Fr 2017/18:869Livstids fängelse för mord
2018-02-27FrH511868Fr 2017/18:868Utvisning på grund av brott
2018-02-27FrH511866Fr 2017/18:866En översyn av artskyddsförordningen
2018-02-27FrH511865Fr 2017/18:865Fördubblad kränkningsersättning till brottsoffer
2018-02-27FrH511864Fr 2017/18:864Staten och Telia
2018-02-27FrH511863Fr 2017/18:863De långa handläggningstiderna hos NFC
2018-02-27FrH511862Fr 2017/18:862Trafikkaos på E4:an
2018-02-27FrH511861Fr 2017/18:861Pendlingssituationen i Uppsala
2018-02-27FrH511860Fr 2017/18:860Psykisk ohälsa bland barn och unga
2018-02-27FrH511859Fr 2017/18:859Åtgärder för unga med psykisk ohälsa
2018-02-27FrH511858Fr 2017/18:858Polisens tillgång till elpistoler
2018-02-27FrH511857Fr 2017/18:857Kvinnors arbetsmiljö inom försvaret
2018-02-27FrH511856Fr 2017/18:856Kostnaden för bekämpning av invasiva främmande arter
2018-02-27BetH501UbU15Bet 2017/18:UbU15Vuxenutbildning
2018-02-26IpH510400Ip 2017/18:400Institutionell korruption inom läkemedelsbranschen
2018-02-26IpH510397Ip 2017/18:397Avhopp och tomma platser på polisutbildningen
2018-02-26IpH510396Ip 2017/18:396En utvärdering av sjöfyllerilagen
2018-02-26FrH511855Fr 2017/18:855Postnords leveranstider
2018-02-26FrH511854Fr 2017/18:854Ansvaret för allmänflyget
2018-02-26FrH511853Fr 2017/18:853Sveriges, EU:s och Turkiets användning av Interpol
2018-02-26FrH511852Fr 2017/18:852Direktdemokrati i fackliga organisationer
2018-02-26BetH501KrU2Bet 2017/18:KrU2Idrott, friluftsliv och folkbildning
2018-02-23MotH5023992Mot 2017/18:3992med anledning av skr. 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning
2018-02-23IpH510395Ip 2017/18:395Engelska som språk på gymnasiet
2018-02-23IpH510394Ip 2017/18:394Vårdköer för prostatacancerpatienter
2018-02-23FrH511851Fr 2017/18:851Inkomsteffekter av bruksvärdessystemet
2018-02-23FrH511850Fr 2017/18:850Miljömärkningen Svanen
2018-02-23FrH511849Fr 2017/18:849Myggbekämpning i nedre Dalälvsområdet
2018-02-23FrH511848Fr 2017/18:848Flykten från polisen
2018-02-23FrH511847Fr 2017/18:847Framtiden för skärgårdsfisket
2018-02-23FrH511846Fr 2017/18:846Falsk matinformation
2018-02-23FrH511845Fr 2017/18:845Kapaciteten hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet
2018-02-23FrH511844Fr 2017/18:844Undermålig militär utrustning till kvinnor
2018-02-23FrH511843Fr 2017/18:843Arbetsförmedlingen
2018-02-23FrH511842Fr 2017/18:842Läkemedlet Naloxon
2018-02-23FrH511841Fr 2017/18:841Mängdrabatt för lagöverträdare
2018-02-23FrH511840Fr 2017/18:840Straff för sexualbrott
2018-02-23FrH511839Fr 2017/18:839Kriminalvårdens återrapporteringskrav
2018-02-23FrH511838Fr 2017/18:838Nationellt tiggeriförbud
2018-02-22PropH503110Prop 2017/18:110Politik för gestaltad livsmiljö
2018-02-22IpH510393Ip 2017/18:393Regeringens förslag om nya möjligheter till uppehållstillstånd
2018-02-22IpH510392Ip 2017/18:392En djurskyddslag med rättssäkerhet
2018-02-22IpH510391Ip 2017/18:391Ostlänken förbi Skavsta flygplats
2018-02-22FrH511837Fr 2017/18:837Miljöcertifieringar
2018-02-22FrH511836Fr 2017/18:836Utvisning av EU/EES-medborgare på grund av brott
2018-02-22FrH511835Fr 2017/18:835Lika villkor för vårdgivare
2018-02-22FrH511834Fr 2017/18:834Statliga företags medlemskap i branschorganisationer
2018-02-22FrH511833Fr 2017/18:833De växande vårdköerna
2018-02-22FrH511832Fr 2017/18:832Långa köer till BUP
2018-02-22FrH511831Fr 2017/18:831Komplettering av datalagringsförslag
2018-02-22FrH511830Fr 2017/18:830Straffnivåer för samröre med terrororganisation
2018-02-22FrH511829Fr 2017/18:829Polisens inre utlänningskontroller och verkställighet
2018-02-22FrH511734Fr 2017/18:734Statlig finansiering av texter med olämpligt innehåll
2018-02-22DirH6B111Dir 2018:11Minskad övergödning genom stärkt lokalt åtgärdsarbete
2018-02-22DirH6B110Dir 2018:10Utredning om styrmedel för att främja användning av biobränsle för flyget
2018-02-22DirH6B19Dir 2018:9Offentlig-privat samverkan, styrning och kontroll
2018-02-22DirH6B18Dir 2018:8En ny arbetslöshetsförsäkring för fler, grundad på inkomster
2018-02-22DirH6B17Dir 2018:7Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om konsumentskyddssamarbete
2018-02-22BetH501NU10Bet 2017/18:NU10Mineralpolitik
2018-02-22BetH501TU6Bet 2017/18:TU6Järnvägs- och kollektivtrafikfrågor
2018-02-21PropH503102Prop 2017/18:102En skärpt straffrättslig reglering av obehörigt tillträde till skyddsobjekt
2018-02-21PropH50391Prop 2017/18:91Vissa ändringar i läkemedelslagen
2018-02-21MotH5023991Mot 2017/18:3991med anledning av skr. 2017/18:76 Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning
2018-02-21IpH510390Ip 2017/18:390Kollektivavtal vid upphandling
2018-02-21FrH511828Fr 2017/18:828Trafikverkets handläggningstider
2018-02-21FrH511827Fr 2017/18:827Ökade bränslekostnader för jordbruket
2018-02-21FrH511826Fr 2017/18:826Nytt förslag på kilometerskatt
2018-02-21FrH511825Fr 2017/18:825Minskad sysselsättningsgrad bland utrikes födda
2018-02-21FrH511824Fr 2017/18:824Blekinge tingsrätts verksamhet i Karlshamn
2018-02-21FrH511823Fr 2017/18:823Nordiska utvecklingsfonden
2018-02-21FrH511822Fr 2017/18:822Granskningsrapporten om kandidaturen till FN:s säkerhetsråd
2018-02-21BetH501SoU17Bet 2017/18:SoU17Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-21BetH501MJU12Bet 2017/18:MJU12Kemikaliepolitik
2018-02-21BetH501MJU11Bet 2017/18:MJU11Vattenvård
2018-02-21BetH501KrU5Bet 2017/18:KrU5Kultur för alla
2018-02-21BetH501CU10Bet 2017/18:CU10Konsumenträtt
2018-02-20SoUH6B38SoU 2018:8Uppdrag: Samverkan 2018 Många utmaningar återstår
2018-02-20SoUH6B37SoU 2018:7Försvarsmaktens långsiktiga materielbehov
2018-02-20RiRH6B53RiR 2018:3För säkerhets skull – utbytet av underrättelseinformation mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen
2018-02-20PropH503111Prop 2017/18:111Några civilrättsliga anpassningar till EU:s dataskyddsförordning
2018-02-20PropH503108Prop 2017/18:108Genomförande av säsongsanställningsdirektivet
2018-02-20PropH503105Prop 2017/18:105Ny dataskyddslag
2018-02-20PropH50393Prop 2017/18:93Myndighetsuppgifter på elområdet
2018-02-20PropH50389Prop 2017/18:89Ett modernt och stärkt skydd för Sveriges säkerhet - ny säkerhetsskyddslag
2018-02-20PropH50385Prop 2017/18:85Riksrevisionens rapport om regeringens hantering av rekommendationer från EU, Internationella valutafonden och OECD
2018-02-20IpH510389Ip 2017/18:389Svenska bioraffinaderier och tillgången till svensk skog
2018-02-20IpH510388Ip 2017/18:388Satellituppskjutning och rymdstrategi
2018-02-20IpH510387Ip 2017/18:387Gröna jobb för nyanlända och långtidsarbetslösa
2018-02-20FrH511821Fr 2017/18:821Bristen på personal inom äldreomsorgen
2018-02-20FrH511820Fr 2017/18:820De långa köerna till BUP
2018-02-20FrH511819Fr 2017/18:819Yrkesutbildningar
2018-02-20FrH511818Fr 2017/18:818Suicidprevention bland unga asylsökande
2018-02-20BetH501SoU18Bet 2017/18:SoU18En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2018-02-20BetH501MJU10Bet 2017/18:MJU10Biologisk mångfald
2018-02-20BetH501UU9Bet 2017/18:UU9Skärpt exportkontroll av krigsmateriel
2018-02-19IpH510386Ip 2017/18:386Svensk gruvnäring och cirkulär ekonomi
2018-02-19IpH510385Ip 2017/18:385Körkortskrav vid brister i synfältet
2018-02-19IpH510384Ip 2017/18:384Hanteringen av demokratifrågor
2018-02-19FrH511817Fr 2017/18:817Mellanboende
2018-02-19FrH511816Fr 2017/18:816Stärkt skydd i skönhetsbranschen
2018-02-19FrH511815Fr 2017/18:815Föreningen Skydda Skogens rapport
2018-02-19FrH511813Fr 2017/18:813Konsumtionsutsläpp
2018-02-19FrH511812Fr 2017/18:812Trovärdigheten i biståndsarbetet
2018-02-19FrH511811Fr 2017/18:811Brottsofferstöd
2018-02-19FrH511810Fr 2017/18:810Långa ledtider vid Nationellt forensiskt centrum
2018-02-19FrH511809Fr 2017/18:809Våld och hot mot enskilda poliser
2018-02-19FrH511808Fr 2017/18:808Trafiksäkerheten på E6 mellan Helsingborg och Vellinge
2018-02-19FrH511807Fr 2017/18:807Skenäktenskap
2018-02-19FrH511806Fr 2017/18:806Våldet mot socionomer
2018-02-19FrH511805Fr 2017/18:805Rena vattendrag
2018-02-19BetH501CU39Bet 2017/18:CU39Strategi för Levande städer - Politik för en hållbar stadsutveckling
2018-02-19BetH501CU37Bet 2017/18:CU37Riksrevisionens rapport om avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag
2018-02-19BetH501CU36Bet 2017/18:CU36Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning
2018-02-19BetH501CU35Bet 2017/18:CU35Riksrevisionens rapport om tillsynen av ställföreträdare och överförmyndare
2018-02-19BetH501CU31Bet 2017/18:CU31Vattenmiljö och vattenkraft m.m.
2018-02-19BetH501CU29Bet 2017/18:CU29Ny paketreselag och ny resegarantilag
2018-02-19BetH501NU9Bet 2017/18:NU9Vissa elmarknadsfrågor
2018-02-16IpH510383Ip 2017/18:383Arbetsförmedlingen
2018-02-16FrH511814Fr 2017/18:814Ökade krav och villkor i palestinskt bistånd
2018-02-16FrH511804Fr 2017/18:804Behov av utländsk arbetskraft inom andra branscher än it-sektorn
2018-02-16FrH511803Fr 2017/18:803Konsekvenser av domar på migrationsområdet
2018-02-16FrH511802Fr 2017/18:802Utredning av återvändare från IS-territorium
2018-02-16FrH511801Fr 2017/18:801Åtgärder för att stoppa eller hindra fler avhopp från polisutbildningen
2018-02-16FrH511800Fr 2017/18:800Översyn av knivlagen
2018-02-16FrH511799Fr 2017/18:799Nästa generaldirektör för Fortifikationsverket
2018-02-16FrH511798Fr 2017/18:798Antalet poliser av de polisanställda
2018-02-16FrH511797Fr 2017/18:797Regionala skyddsombud
2018-02-16FrH511796Fr 2017/18:796Ökad antibiotikaresistens
2018-02-16FrH511795Fr 2017/18:795Backaundantaget
2018-02-16BetH501UbU14Bet 2017/18:UbU14Gymnasieskolan
2018-02-16BetH501UbU13Bet 2017/18:UbU13Förskolan
2018-02-16BetH501UbU12Bet 2017/18:UbU12En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
2018-02-16BetH501KU49Bet 2017/18:KU49Uppskov till 2018/19 års riksmöte med behandlingen av vissa ärenden
2018-02-16BetH501KU20Bet 2017/18:KU20Granskningsbetänkande
2018-02-16BetH501CU11Bet 2017/18:CU11Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
2018-02-16BetH501AU11Bet 2017/18:AU11Subsidiaritetsprövning av kommissionens direktivförslag om tydliga och förutsägbara arbetsvillkor i Europeiska unionen
2018-02-16BetH501AU6Bet 2017/18:AU6Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
2018-02-15SoUH6B36SoU 2018:6Grovt upphovsrättsbrott och grovt varumärkesbrott
2018-02-15PropH50394Prop 2017/18:94Ny strålskyddslag
2018-02-15PropH50379Prop 2017/18:79Riksrevisionens rapport om regionala skillnader i effekter av Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsutbildning
2018-02-15MotH5023990Mot 2017/18:3990med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-15MotH5023989Mot 2017/18:3989med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-15MotH5023988Mot 2017/18:3988med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-15MotH5023987Mot 2017/18:3987med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-15FrH511794Fr 2017/18:794Regeringens exitskatt
2018-02-15FrH511792Fr 2017/18:792Utrikesministerns uttalande angående Natos försvarsgarantier
2018-02-15FrH511791Fr 2017/18:791Trafikverkets långa handläggningstider
2018-02-15FrH511790Fr 2017/18:790Förbättrade möjligheter till digitalisering i hela landet
2018-02-15FrH511789Fr 2017/18:789Uppdaterad nationell cancerstrategi
2018-02-15FrH511788Fr 2017/18:788Prostatacancer - konkreta åtgärder för att korta vårdköerna
2018-02-15FrH511787Fr 2017/18:787Brister inom äldreomsorgen
2018-02-15FrH511786Fr 2017/18:786Bättre balans mellan musikplattformar och upphovspersoner
2018-02-15FrH511785Fr 2017/18:785En självständig utvärderings- och uppföljningsinstans inom totalförsvarets område
2018-02-15FrH511784Fr 2017/18:784Droger i skolan
2018-02-15FrH511783Fr 2017/18:783Utbildningsplatser på teologisk högskola
2018-02-15FrH511782Fr 2017/18:782Långa väntetider för uppkörning
2018-02-15FrH511781Fr 2017/18:781Sanktionssystem för efterlevnad av svaveldirektivet
2018-02-15DirH6B16Dir 2018:6Översyn av regelverket för nätkoncessioner
2018-02-15DirH6B15Dir 2018:5Ett mer konkurrenskraftigt system för stöd vid korttidsarbete
2018-02-15DirH6B14Dir 2018:4Tilläggsdirektiv till kommittén om radio och tv i allmänhetens tjänst (Ku 2016:06)
2018-02-15BetH501JuU18Bet 2017/18:JuU18Unga lagöverträdare
2018-02-14MotH5023986Mot 2017/18:3986med anledning av prop. 2017/18:87 Åsnens nationalpark
2018-02-14MotH5023985Mot 2017/18:3985med anledning av prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter
2018-02-14MotH5023984Mot 2017/18:3984med anledning av prop. 2017/18:82 Personalliggare i fler verksamheter
2018-02-14MotH5023983Mot 2017/18:3983med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-14MotH5023982Mot 2017/18:3982med anledning av prop. 2017/18:83 Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-02-14MotH5023981Mot 2017/18:3981med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
2018-02-14IpH510382Ip 2017/18:382En exitskatt
2018-02-14IpH510381Ip 2017/18:381Självmord bland barn och unga i asylprocessen
2018-02-14FrH511793Fr 2017/18:793Olovlig vistelse
2018-02-14FrH511780Fr 2017/18:780Brott och penningtvätt med kryptovalutor
2018-02-14FrH511779Fr 2017/18:779Bosparande för en första bostad
2018-02-14FrH511778Fr 2017/18:778Tydliga nationella riktlinjer
2018-02-14FrH511777Fr 2017/18:777Kunskap om organdonationer
2018-02-14BetH501FiU34Bet 2017/18:FiU34Offentlig upphandling
2018-02-14BetH501FiU33Bet 2017/18:FiU33Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata
2018-02-14BetH501FiU26Bet 2017/18:FiU26Kommunala frågor
2018-02-13PropH50397Prop 2017/18:97Återkallelse av proposition 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna - en åtgärdsgaranti
2018-02-13PropH50392Prop 2017/18:92Förstärkt följerätt
2018-02-13PropH50388Prop 2017/18:88Ordförandeskapet i domstol vid kollegial handläggning
2018-02-13MotH5023978Mot 2017/18:3978med anledning av prop. 2017/18:80 Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
2018-02-13IpH510380Ip 2017/18:380De nya amorteringskraven
2018-02-13FrH511776Fr 2017/18:776Åtgärder mot de växande köerna inom BUP
2018-02-13FrH511775Fr 2017/18:775Försäljning av snus på internet
2018-02-13FrH511774Fr 2017/18:774Vinterväghållningen i Sverige
2018-02-13FrH511754Fr 2017/18:754EU-dragbilar med två axlar
2018-02-12IpH510379Ip 2017/18:379Välfärdsutredningen
2018-02-12IpH510378Ip 2017/18:378Odemokratiska påverkansmetoder
2018-02-12IpH510377Ip 2017/18:377Exitskatten
2018-02-12IpH510376Ip 2017/18:376Anslag för vägunderhåll
2018-02-12FrH511773Fr 2017/18:773Framtiden för polisutbildningen i Umeå
2018-02-12FrH511772Fr 2017/18:772Skriftlighetskrav vid lottförsäljning via telefon
2018-02-12FrH511771Fr 2017/18:771Basårsutbildningarnas fortlevnad
2018-02-12FrH511770Fr 2017/18:770Äganderätt för mark- och skogsägare på Kålland
2018-02-12FrH511769Fr 2017/18:769COP 24 och demonstrationsfriheten
2018-02-09IpH510375Ip 2017/18:375Statliga veterinärers försäljning av djurfoder
2018-02-09IpH510374Ip 2017/18:374Flygförbindelse Mora-Arlanda
2018-02-09FrH511767Fr 2017/18:767Undantagen från mobilförbud i bil
2018-02-09FrH511766Fr 2017/18:766Näthandel som alternativ till hemtjänst
2018-02-09FrH511765Fr 2017/18:765Utredningsuppdrag till Brottsförebyggande rådet
2018-02-09FrH511764Fr 2017/18:764Sis-regler som hindrar snabb hjälp till barn och unga
2018-02-09FrH511763Fr 2017/18:763Resultaten av Sveriges plats i FN:s säkerhetsråd
2018-02-09FrH511762Fr 2017/18:762En kraftledning genom Småland och Blekinge
2018-02-09FrH511761Fr 2017/18:761Utvisning av spetskompetens
2018-02-08IpH510373Ip 2017/18:373Studieförbundet Ibn Rushd
2018-02-08IpH510372Ip 2017/18:372Skogsbruket och äganderätten
2018-02-08IpH510371Ip 2017/18:371Mannaminnes framtid
2018-02-08IpH510370Ip 2017/18:370Surrogatmoderskap
2018-02-08IpH510369Ip 2017/18:369Integrationsutmaningen
2018-02-08IpH510368Ip 2017/18:368Leveranssäkerheten för el
2018-02-08FrH511768Fr 2017/18:768Ökat tågresande för mindre utsläpp
2018-02-08FrH511760Fr 2017/18:760Konsekvenser av nekad personlig assistans
2018-02-08FrH511759Fr 2017/18:759Skatt på växtskyddsmedel
2018-02-08FrH511758Fr 2017/18:758Konkurrenssituationen på svensk järnväg
2018-02-08FrH511757Fr 2017/18:757Helikopter 14
2018-02-08FrH511756Fr 2017/18:756Utvisning av internationella studenter och forskare
2018-02-08FrH511755Fr 2017/18:755Skriftlig bekräftelse vid telefonförsäljning av lotter
2018-02-08FrH511753Fr 2017/18:753Förbättrade processer för företagare
2018-02-08FrH511752Fr 2017/18:752Bristen på chaufförer
2018-02-08FrH511751Fr 2017/18:751Yrkesförarutbildning
2018-02-08FrH511750Fr 2017/18:750Olika timpriser för biståndssamarbete
2018-02-08FrH511749Fr 2017/18:749Utredning om den svenska åkerinäringens konkurrenskraft
2018-02-08FrH511748Fr 2017/18:748Växande vårdköer
2018-02-08FrH511747Fr 2017/18:747Förmånsbeskattning av elcyklar
2018-02-08DirH6B13Dir 2018:3Ett effektivt offentligt främjande av utländska investeringar
2018-02-08BetH501JuU12Bet 2017/18:JuU12Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
2018-02-08BetH501JuU11Bet 2017/18:JuU112017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2018-02-08BetH501UbU9Bet 2017/18:UbU9Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv
2018-02-08BetH501FöU3Bet 2017/18:FöU3Försvarspolitik
2018-02-08BetH501AU5Bet 2017/18:AU5Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
2018-02-07PropH50376Prop 2017/18:76Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens förberedande och orienterande utbildning
2018-02-07MotH5023977Mot 2017/18:3977med anledning av prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
2018-02-07MotH5023976Mot 2017/18:3976med anledning av prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
2018-02-07IpH510367Ip 2017/18:367Mora-Siljan flygplats
2018-02-07IpH510366Ip 2017/18:366Familjehemsplacerade barn
2018-02-07IpH510365Ip 2017/18:365Reglering av telefonförsäljning och undantaget för lotteriförsäljning
2018-02-07IpH510364Ip 2017/18:364Den bortre tidsgränsen
2018-02-07IpH510363Ip 2017/18:363Avverkningshot i skogar med höga naturvärden
2018-02-07FrH511746Fr 2017/18:746Fler timmar i idrott och hälsa
2018-02-07FrH511745Fr 2017/18:745Samling för daglig rörelse
2018-02-07FrH511744Fr 2017/18:744Utvisade arbetskraftsinvandrare
2018-02-07FrH511743Fr 2017/18:743Situationen i Turkiet för oliktänkande och minoriteter
2018-02-07FrH511742Fr 2017/18:742Handelsrelationerna med Iran
2018-02-07FrH511741Fr 2017/18:741Utlokalisering av myndigheter
2018-02-07FrH511740Fr 2017/18:740Upprustning av Bohusbanan
2018-02-07FrH511739Fr 2017/18:739Tillgänglighet i det digitala samhället
2018-02-07FrH511738Fr 2017/18:738Handeln med Filippinerna
2018-02-07FrH511737Fr 2017/18:737Arbetskraftsinvandring och entreprenörskap
2018-02-07FrH511735Fr 2017/18:735Fortsatt missbruk av pass
2018-02-06MotH5023975Mot 2017/18:3975med anledning av skr. 2017/18:84 Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet
2018-02-06MotH5023974Mot 2017/18:3974med anledning av prop. 2017/18:81 Elektronisk övervakning av kontaktförbud
2018-02-06IpH510362Ip 2017/18:362Engelska som språk på gymnasiet
2018-02-06FrH511736Fr 2017/18:736Skattemedel till Ibn Rushd
2018-02-06FrH511733Fr 2017/18:733Konkurrens på lika villkor
2018-02-06FrH511732Fr 2017/18:732SJ och dess konkurrenter
2018-02-06FrH511731Fr 2017/18:731Tågförseningarna i Skåne
2018-02-06FrH511730Fr 2017/18:730Månggifte
2018-02-06FrH511729Fr 2017/18:729Regeringens åtgärder mot månggifte
2018-02-06FrH511728Fr 2017/18:728Lantmäteriet som hinder för bostadsbyggande
2018-02-06FrH511727Fr 2017/18:727Lantmäteriets roll
2018-02-06FrH511726Fr 2017/18:726Georgiens rätt till sitt territorium
2018-02-06FrH511725Fr 2017/18:725Otillbörlig konkurrens vid försäljning av djurfoder
2018-02-06FrH511724Fr 2017/18:724Beslut gällande ålfiske
2018-02-06FrH511723Fr 2017/18:723Stöd till den demokratiska oppositionen i Maldiverna
2018-02-06FrH511722Fr 2017/18:722Rättssäkra adoptioner
2018-02-06FrH511721Fr 2017/18:721Handhållen kommunikationsutrustning i trafiken
2018-02-05SoUH6B35SoU 2018:5Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet
2018-02-05IpH510361Ip 2017/18:361Public service
2018-02-05FrH511720Fr 2017/18:720Skolors lokalkostnader
2018-02-05FrH511717Fr 2017/18:717Polisens it-forensiska verksamhet
2018-02-05FrH511716Fr 2017/18:716Nationellt forensiskt centrum
2018-02-05FrH511713Fr 2017/18:713Polisens kommunikationsutrustning
2018-02-05FrH511712Fr 2017/18:712Dåligt skötta vintervägar
2018-02-05FrH511710Fr 2017/18:710Den nya mobillagen
2018-02-02MotH5023973Mot 2017/18:3973med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-02MotH5023972Mot 2017/18:3972med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-02MotH5023971Mot 2017/18:3971med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-02MotH5023970Mot 2017/18:3970med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-02MotH5023969Mot 2017/18:3969med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-02IpH510360Ip 2017/18:360Ostlänken förbi Skavsta flygplats
2018-02-02IpH510359Ip 2017/18:359Överskottsmålet
2018-02-02IpH510358Ip 2017/18:358Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer
2018-02-02IpH510357Ip 2017/18:357Incitament att gå från bidrag till arbete
2018-02-02IpH510356Ip 2017/18:356Hög och störande musik från fordon
2018-02-02IpH510355Ip 2017/18:355Svensk konkurrenskraft
2018-02-02FrH511719Fr 2017/18:719Vinstbegränsning i välfärden
2018-02-02FrH511718Fr 2017/18:718Vinsttak inom välfärden
2018-02-02FrH511715Fr 2017/18:715Utvärderingar av forsknings- och innovationsmodeller
2018-02-02FrH511714Fr 2017/18:714Omlokaliserade myndigheters ansvar att främja regional forskning och utveckling
2018-02-02FrH511711Fr 2017/18:711Betydelsen av konsekvensanalyser
2018-02-02FrH511709Fr 2017/18:709Situationen för kurderna i Iran
2018-02-02FrH511707Fr 2017/18:707Snöröjning av enskilda vägar i norr
2018-02-02FrH511705Fr 2017/18:705Ungdomsarbetslösheten
2018-02-02BetH501SfU14Bet 2017/18:SfU14Riksrevisionens rapport om kommunersättningar för migration och integration
2018-02-02BetH501SfU13Bet 2017/18:SfU13Riksrevisionens rapport om bostadsbidraget
2018-02-02BetH501SfU11Bet 2017/18:SfU11Riksrevisionens rapport om pensionssystemets årsredovisning
2018-02-02BetH501SfU10Bet 2017/18:SfU10Uppehålls- och arbetstillstånd för företagsintern förflyttning - genomförande av ICT-direktivet
2018-02-02BetH501KrU4Bet 2017/18:KrU4Radio och tv i allmänhetens tjänst
2018-02-02BetH501KU35Bet 2017/18:KU35Valfrågor
2018-02-02BetH501KU31Bet 2017/18:KU31Massmediefrågor
2018-02-02BetH501KU29Bet 2017/18:KU29Trossamfund och begravningsfrågor
2018-02-02BetH501KU19Bet 2017/18:KU19Ökad insyn i partiers finansiering
2018-02-01MotH5023968Mot 2017/18:3968med anledning av prop. 2017/18:78 Vissa förslag om personlig assistans
2018-02-01MotH5023967Mot 2017/18:3967med anledning av prop. 2017/18:72 Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
2018-02-01IpH510354Ip 2017/18:354Försäkringskassans bedömningar
2018-02-01FrH511708Fr 2017/18:708En exitskatt
2018-02-01FrH511704Fr 2017/18:704En hamn i Lysekil
2018-02-01FrH511703Fr 2017/18:703Skatteverket och information till pensionärer
2018-02-01FrH511702Fr 2017/18:702Ett heltäckande skydd mot barnäktenskap
2018-02-01FrH511701Fr 2017/18:701Månggifte
2018-02-01FrH511700Fr 2017/18:700Betalande utländska studenters möjlighet att studera i Sverige
2018-02-01FrH511699Fr 2017/18:699Studerande med barn
2018-02-01FrH511698Fr 2017/18:698Migrationsverkets rättstillämpning
2018-02-01BetH501TU7Bet 2017/18:TU7Några frågor om alkolås
2018-02-01BetH501KU7Bet 2017/18:KU7Tystnadsplikt i riksdagen
2018-01-31MotH5023966Mot 2017/18:3966med anledning av prop. 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
2018-01-31MotH5023965Mot 2017/18:3965med anledning av prop. 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
2018-01-31IpH510353Ip 2017/18:353Validering för nyanlända
2018-01-31IpH510352Ip 2017/18:352Turkiets invasion av Afrin
2018-01-31FrH511706Fr 2017/18:706Utvisning av studenter
2018-01-31FrH511697Fr 2017/18:697Regleringen av Sveriges elnät
2018-01-31FrH511696Fr 2017/18:696Migrationsverket och internationella studenter
2018-01-31FrH511695Fr 2017/18:695Tullens möjlighet att ingripa vid utförsel av stöldgods
2018-01-31FrH511694Fr 2017/18:694Uppföljning av digitaliseringsstrategin
2018-01-31FrH511693Fr 2017/18:693Gränshinder i Norden som rör a-kassan
2018-01-31FrH511692Fr 2017/18:692Fake news i SVT
2018-01-31FrH511691Fr 2017/18:691Rekryteringen av MSB:s nye generaldirektör
2018-01-30PropH50387Prop 2017/18:87Åsnens nationalpark
2018-01-30PropH50386Prop 2017/18:86Mer ändamålsenliga bestämmelser om rättsliga biträden
2018-01-30PropH50383Prop 2017/18:83Styrande principer inom hälso- och sjukvården och en förstärkt vårdgaranti
2018-01-30PropH50382Prop 2017/18:82Personalliggare i fler verksamheter
2018-01-30PropH50380Prop 2017/18:80Ny lag om bostadsanpassningsbidrag
2018-01-30PropH50377Prop 2017/18:77Nya regler om betaltjänster
2018-01-30IpH510351Ip 2017/18:351Kontanthantering under kris
2018-01-30FrH511690Fr 2017/18:690Växtbaserade produkter och beteckningen mjölk
2018-01-30FrH511689Fr 2017/18:689Avsaknad av telefoni och internet på grund av fel i kopparnätet
2018-01-30FrH511688Fr 2017/18:688En ny polisstation i Västerås
2018-01-30FrH511687Fr 2017/18:687Skrotbilar i naturen
2018-01-30FrH511686Fr 2017/18:686En 400 kilovolts kraftledning genom Småland och Blekinge
2018-01-30FrH511685Fr 2017/18:685Att inkludera lärarna i arbetet mot hedersvåldet
2018-01-30FrH511684Fr 2017/18:684Kunskap om hedersvåld
2018-01-30FrH511683Fr 2017/18:683Svartlistningen av Palestinagrupperna
2018-01-30FrH511682Fr 2017/18:682Antalet poliser som krävs för att bekämpa kriminaliteten
2018-01-30FrH511681Fr 2017/18:681Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
2018-01-30FrH511680Fr 2017/18:680Utflyttning av myndigheter
2018-01-29SoUH6B34SoU 2018:4Framtidens biobanker
2018-01-29FrH511679Fr 2017/18:679Utförsel av stöldgods ur landet
2018-01-29FrH511676Fr 2017/18:676It-kompetens
2018-01-29FrH511675Fr 2017/18:675Tillgången till distriktsveterinärer
2018-01-29FrH511674Fr 2017/18:674Satsning på bistånd
2018-01-26IpH510350Ip 2017/18:350Styrelsearvoden
2018-01-26IpH510349Ip 2017/18:349EU-trailer på hala vägar
2018-01-26IpH510348Ip 2017/18:348Migrationsverkets benämning av kristna församlingar
2018-01-26FrH511678Fr 2017/18:678Skärpning av Sveriges och EU:s handelspolitik gentemot Kina
2018-01-26FrH511677Fr 2017/18:677Ökade befogenheter för tullen
2018-01-26FrH511673Fr 2017/18:673Åtal om hedersbrott
2018-01-26FrH511672Fr 2017/18:672Hbtq-rättigheter i Egypten
2018-01-26FrH511671Fr 2017/18:671Finansieringen av Unrwa
2018-01-26FrH511670Fr 2017/18:670Narkotikapolisens krav på familjeklassning
2018-01-26FrH511669Fr 2017/18:669Kömiljarden
2018-01-26FrH511668Fr 2017/18:668Brandskydd i äldreboenden
2018-01-26FrH511667Fr 2017/18:667Barns rätt till båda sina föräldrar
2018-01-26FrH511666Fr 2017/18:666Klinisk läkemedelsprövning
2018-01-26FrH511665Fr 2017/18:665Förlegade papperskvitton
2018-01-26FrH511664Fr 2017/18:664Omlokaliseringen av Sidas verksamhet
2018-01-26BetH501UbU34Bet 2017/18:UbU34Offentlighetsprincipen införs i fristående skolor
2018-01-26BetH501KU32Bet 2017/18:KU32Minoritetsfrågor
2018-01-26BetH501KU27Bet 2017/18:KU27Riksdagens arbetsformer
2018-01-26BetH501KU17Bet 2017/18:KU17Viss sekretess i mål enligt konkurrensskadelagen
2018-01-25PropH50352Prop 2017/18:52Redovisning av verksamheten i Internationella valutafonden 2016 och 2017
2018-01-25IpH510347Ip 2017/18:347Arbetsmiljöverket och företagsklimatet
2018-01-25IpH510346Ip 2017/18:346Ökad sårbarhet vid centraliserad flygledning
2018-01-25IpH510345Ip 2017/18:345Snöröjning i Norrland
2018-01-25IpH510344Ip 2017/18:344Besparingar kring fjärrstyrning
2018-01-25IpH510343Ip 2017/18:343Säkerhet inom flygledning
2018-01-25IpH510342Ip 2017/18:342Antalet handledartillstånd
2018-01-25IpH510341Ip 2017/18:341Kvarkenfärjan
2018-01-25IpH510340Ip 2017/18:340Krafttag mot svarta körskolor
2018-01-25IpH510339Ip 2017/18:339Svarta körskolor
2018-01-25FrH511663Fr 2017/18:663Direktimport för privat konsumtion
2018-01-25FrH511662Fr 2017/18:662Läkarbrist samt ändrad praxis gällande utvisning av arbetskraftsinvandrare
2018-01-25FrH511661Fr 2017/18:661Olyckor med EU-trailrar
2018-01-25FrH511660Fr 2017/18:660Statliga veterinärers försäljning av djurfoder
2018-01-25BetH501FiU45Bet 2017/18:FiU45En ny lag om försäkringsdistribution
2018-01-25BetH501FiU24Bet 2017/18:FiU24Utvärdering av penningpolitiken för perioden 2015-2017
2018-01-25BetH501MJU8Bet 2017/18:MJU8Jakt och viltvård
2018-01-25BetH501KU11Bet 2017/18:KU11Justitieombudsmännens ämbetsberättelse
2018-01-24IpH510338Ip 2017/18:338Arlandas expansionsplaner och påverkan på klimatet
2018-01-24IpH510337Ip 2017/18:337Brottslighet mot djurbönder
2018-01-24IpH510336Ip 2017/18:336Ersättning till skolor på lika villkor
2018-01-24IpH510335Ip 2017/18:335Föräldraförsäkring för företagare
2018-01-24IpH510334Ip 2017/18:334En utredning om dödshjälp
2018-01-24FrH511659Fr 2017/18:659Dikning av skogsmark
2018-01-24FrH511658Fr 2017/18:658Science centers
2018-01-24FrH511657Fr 2017/18:657Jordbruk som miljöpåverkande verksamhet
2018-01-24FrH511656Fr 2017/18:656Miljöorganisationers talerätt avseende brukande av skog
2018-01-24FrH511655Fr 2017/18:655Avbytartjänst för animalieproducenter
2018-01-24FrH511654Fr 2017/18:654Vårdköer
2018-01-24FrH511653Fr 2017/18:653En polishögskola i Västsverige
2018-01-24FrH511652Fr 2017/18:652Småskaliga vattenkraftverk
2018-01-24FrH511651Fr 2017/18:651Längre handläggningstider för vapenlicenser
2018-01-24FrH511650Fr 2017/18:650Likabehandling vid fördelning av skolpeng
2018-01-24FrH511649Fr 2017/18:649Vaccination mot mässling
2018-01-24FrH511648Fr 2017/18:648Merkostnadsersättning
2018-01-24FrH511647Fr 2017/18:647Ett nationellt digitalt system för bygglov
2018-01-24FrH511646Fr 2017/18:646Organdonationer
2018-01-24FrH511645Fr 2017/18:645Tomträtter
2018-01-24FrH511644Fr 2017/18:644Intagna som begår brott
2018-01-24FrH511643Fr 2017/18:643Illegala vapen från Balkan
2018-01-24FrH511642Fr 2017/18:642Regionala skillnader vid förlossning
2018-01-24FrH511641Fr 2017/18:641Bötestävlingar inom polisen
2018-01-24BetH501SoU25Bet 2017/18:SoU25Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
2018-01-24BetH501TU18Bet 2017/18:TU18Infrastrukturfrågor
2018-01-24BetH501NU23Bet 2017/18:NU23Elmarknadsfrågor
2018-01-24BetH501NU22Bet 2017/18:NU22Energipolitikens inriktning
2018-01-24BetH501AU16Bet 2017/18:AU16Riksrevisionens rapport om sökandesammansättningens betydelse vid matchningen på arbetsmarknaden
2018-01-24BetH501AU15Bet 2017/18:AU15Riksrevisionens rapport om effekter av Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
2018-01-24BetH501AU14Bet 2017/18:AU14Ett entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen
2018-01-23PropH50384Prop 2017/18:84Riksrevisionens rapport om karriärstegsreformen och lärarlönelyftet
2018-01-23PropH50381Prop 2017/18:81Elektronisk övervakning av kontaktförbud
2018-01-23PropH50372Prop 2017/18:72Räntetak och andra åtgärder på marknaden för snabblån och andra högkostnadskrediter
2018-01-23PropH50371Prop 2017/18:71Ett par frågor om kontoföring och clearingverksamhet
2018-01-23FrH511640Fr 2017/18:640Nolltolerans mot brott
2018-01-23FrH511639Fr 2017/18:639Det svenska medborgarskapet
2018-01-23FrH511638Fr 2017/18:638Anonyma vittnen
2018-01-23FrH511637Fr 2017/18:637Samverkan med utländska myndigheter för att finna krigsbrottslingar
2018-01-23FrH511636Fr 2017/18:636Övergivna katter
2018-01-23FrH511635Fr 2017/18:635Alkobommar i våra hamnar
2018-01-23FrH511634Fr 2017/18:634Falska skyddskommittéer
2018-01-23FrH511633Fr 2017/18:633Svensk tandläkarlegitimation med polsk utbildning
2018-01-23FrH511632Fr 2017/18:632Förstärkt förmåga till tung kustrobot
2018-01-23FrH511631Fr 2017/18:631Prioriteringen av det brottsförebyggande arbetet inom Polisen
2018-01-23FrH511630Fr 2017/18:630Turkiets angrepp mot kurderna i Syrien
2018-01-23FrH511629Fr 2017/18:629Turkiets attacker mot SDF i syriska Afrinprovinsen
2018-01-23FrH511628Fr 2017/18:628Konsekvenser av myndighetsflytten
2018-01-23BetH501UbU31Bet 2017/18:UbU31Fler nyanlända elever ska uppnå behörighet till gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas
2018-01-23BetH501UbU30Bet 2017/18:UbU30Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program
2018-01-23BetH501UbU28Bet 2017/18:UbU28Behandling av personuppgifter på utbildningsområdet
2018-01-23BetH501KU38Bet 2017/18:KU38Offentlighet, sekretess och integritet
2018-01-22IpH510333Ip 2017/18:333Den turkiska militära aggressionen i norra Syrien
2018-01-22IpH510332Ip 2017/18:332Kontanter som en del av vår civila beredskap
2018-01-22IpH510331Ip 2017/18:331Turkiets hot mot Afrin och kurderna i Rojavaprovinsen i Syrien
2018-01-22FrH511627Fr 2017/18:627Politiska fångar i Azerbajdzjan
2018-01-22FrH511626Fr 2017/18:626Säkerhetssituationen i östra Asien
2018-01-22FrH511625Fr 2017/18:625Krafttag mot mutor
2018-01-22FrH511624Fr 2017/18:624Missbruk av pass
2018-01-22FrH511623Fr 2017/18:623Beskattning vid utflyttning från Sverige
2018-01-22FrH511622Fr 2017/18:622Apotekspersonalens skyldighet att anmäla överförskrivning
2018-01-22FrH511621Fr 2017/18:621Den ryska kustbevakningens medverkan i miljöövning
2018-01-22FrH511620Fr 2017/18:620Postnords eventuella avgift för paket
2018-01-22FrH511619Fr 2017/18:619Radikalisering på koranskolor
2018-01-22BetH501JuU37Bet 2017/18:JuU37Brottsdatalag
2018-01-19MotH5023964Mot 2017/18:3964med anledning av prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
2018-01-19MotH5023963Mot 2017/18:3963med anledning av prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar
2018-01-19MotH5023962Mot 2017/18:3962med anledning av skr. 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
2018-01-19MotH5023961Mot 2017/18:3961med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2018-01-19MotH5023960Mot 2017/18:3960med anledning av prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
2018-01-19MotH5023959Mot 2017/18:3959med anledning av prop. 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar
2018-01-19MotH5023958Mot 2017/18:3958med anledning av prop. 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
2018-01-19MotH5023957Mot 2017/18:3957med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
2018-01-19MotH5023956Mot 2017/18:3956med anledning av skr. 2017/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
2018-01-19MotH5023955Mot 2017/18:3955med anledning av prop. 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
2018-01-19IpH510330Ip 2017/18:330Reformering av Arbetsförmedlingen
2018-01-19IpH510329Ip 2017/18:329Boverkets föreskrifter om vedspisar
2018-01-19FrH511618Fr 2017/18:618Åtgärder mot inbrott hos företagare
2018-01-19FrH511616Fr 2017/18:616Resurser till polisen
2018-01-19FrH511615Fr 2017/18:615Allergikers möjlighet att resa
2018-01-19FrH511614Fr 2017/18:614Transparenta skatter
2018-01-19FrH511613Fr 2017/18:613Tekniska problem som påverkar pendeltågstrafik i Stockholm
2018-01-19FrH511612Fr 2017/18:612Regeringen och Försvarsberedningen
2018-01-19FrH511611Fr 2017/18:6113D-vapen
2018-01-19FrH511610Fr 2017/18:610Effektivare integration
2018-01-19FrH511609Fr 2017/18:609Ungdomsarbetslösheten
2018-01-19FrH511608Fr 2017/18:608Dålig arbetsmiljö
2018-01-19FrH511607Fr 2017/18:607Brott mot mänskliga rättigheter i Kina
2018-01-19FrH511606Fr 2017/18:606Lagförslag i Irak som kan tillåta barnäktenskap
2018-01-18SoUH6B32SoU 2018:2Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner
2018-01-18RiRH6B52RiR 2018:2Finansiell stabilitet – makrotillsyn på rätt sätt?
2018-01-18PropH50378Prop 2017/18:78Vissa förslag om personlig assistans
2018-01-18MotH5023954Mot 2017/18:3954med anledning av skr. 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
2018-01-18MotH5023953Mot 2017/18:3953med anledning av prop. 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
2018-01-18MotH5023952Mot 2017/18:3952med anledning av skr. 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2018-01-18MotH5023951Mot 2017/18:3951med anledning av prop. 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag
2018-01-18MotH5023950Mot 2017/18:3950med anledning av prop. 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
2018-01-18MotH5023949Mot 2017/18:3949med anledning av prop. 2017/18:63 Några frågor om alkolås
2018-01-18IpH510328Ip 2017/18:328Sjöräddningen
2018-01-18IpH510327Ip 2017/18:327En utvidgning av RUT-avdraget
2018-01-18FrH511617Fr 2017/18:617Hyresgästers ställning vid styckvisa renoveringar
2018-01-18FrH511605Fr 2017/18:605Ungdomspåföljder
2018-01-18FrH511604Fr 2017/18:604En ny generaldirektör för MSB
2018-01-18FrH511603Fr 2017/18:603Rätten att överklaga Skogsstyrelsen beslut
2018-01-18FrH511602Fr 2017/18:602Användning av Försvarsmaktens resurser mot kriminella gäng
2018-01-18FrH511601Fr 2017/18:601Försvarsmaktens insatser mot kriminella gäng
2018-01-18FrH511600Fr 2017/18:600Investeringsstödet och statsstödsreglerna
2018-01-18FrH511599Fr 2017/18:599Ett begränsat klientantal för gode män och förvaltare
2018-01-18FrH511598Fr 2017/18:598Platsbanken
2018-01-18FrH511597Fr 2017/18:597Familjeklassificering av narkotika
2018-01-18FrH511595Fr 2017/18:595Utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter
2018-01-18FrH511594Fr 2017/18:594Stiftelsen MHS-Bostäder
2018-01-18FrH511593Fr 2017/18:593Nyanländas integration
2018-01-18FrH511592Fr 2017/18:592Sjukdom orsakad av sexuella trakasserier
2018-01-18FrH511591Fr 2017/18:591Sjöfartsverkets bristande sjöräddningskapacitet
2018-01-18DirH6B12Dir 2018:2Tilläggsdirektiv till Utredningen om vissa säkerhetsskyddsfrågor (Ju 2017:08)
2018-01-17IpH510326Ip 2017/18:326Försvarsberedningen och säkerhetspolitiken
2018-01-17IpH510325Ip 2017/18:325Kvarkenfärjan
2018-01-17IpH510324Ip 2017/18:324Förbifart Stockholm i Häggvik
2018-01-17FrH511596Fr 2017/18:596Växande vårdköer
2018-01-17FrH511590Fr 2017/18:590Arbetsmiljöverkets opinionsbildning
2018-01-17FrH511588Fr 2017/18:588Ny polisstation i Västerås och framtida häktesverksamhet
2018-01-17FrH511587Fr 2017/18:587Inbrottsvåg över landsbygden
2018-01-17FrH511586Fr 2017/18:586Läkemedelshantering i ambulanssjukvården
2018-01-17FrH511585Fr 2017/18:585Vårdgaranti
2018-01-16IpH510323Ip 2017/18:323Utredning eller folkomröstning om dödshjälp
2018-01-16IpH510322Ip 2017/18:322Arbetet mot våldsbejakande extremism
2018-01-16FrH511589Fr 2017/18:589Krav för vidareutbildning av lärare
2018-01-16FrH511584Fr 2017/18:584Ansvarsfördelning mellan klimatministern och miljöministern
2018-01-16FrH511583Fr 2017/18:583Svenska myndigheters inköp av livsmedel
2018-01-16FrH511582Fr 2017/18:582Moms- och tullförluster vid privatimport
2018-01-16FrH511581Fr 2017/18:581Regelförenklingar hos myndigheter
2018-01-16FrH511580Fr 2017/18:580Svensk jaktturism
2018-01-16FrH511579Fr 2017/18:579Individuell prövning för personer som söker till polisutbildning
2018-01-15IpH510321Ip 2017/18:321Bilstödet
2018-01-15IpH510320Ip 2017/18:320Torskbeståndet i Östersjön
2018-01-15IpH510319Ip 2017/18:319Bemanningsföretag
2018-01-15FrH511578Fr 2017/18:578Försvarsberedningens formulering
2018-01-12SoUH5B3111SoU 2017:111För barnets bästa? Utredningen om tvångsåtgärder mot barn i psykiatrisk tvångsvård
2018-01-12SoUH6B31SoU 2018:1Ett reklamlandskap i förändring - konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld
2018-01-12IpH510318Ip 2017/18:318Situationen på arbetsmarknaden för funktionsnedsatta
2018-01-12IpH510317Ip 2017/18:317Kriminell användning av samordningsnummer
2018-01-12IpH510316Ip 2017/18:316Arbetsmiljöverket och företagsklimatet
2018-01-12IpH510315Ip 2017/18:315Bostäder för seniorer
2018-01-12FrH511577Fr 2017/18:577Kränkningar av lärare
2018-01-12FrH511576Fr 2017/18:576Gripandet av Oyub Titiev
2018-01-12FrH511575Fr 2017/18:575Desinformation gällande vaccin
2018-01-12FrH511574Fr 2017/18:574Att förhindra spridning av mässling
2018-01-11SoUH5B3110SoU 2017:110Värna demokratin mot våldsbejakande extremism - Hinder och möjligheter
2018-01-11RiRH6B51RiR 2018:1Fastställande av föräldrapenning för egenföretagare
2018-01-11IpH510314Ip 2017/18:314Intrångsersättning till ägare av fjällnära skog
2018-01-11FrH511573Fr 2017/18:573Censur och självcensur
2018-01-11FrH511572Fr 2017/18:572Falska identiteter
2018-01-11FrH511571Fr 2017/18:571Miljöavgift på engångsmuggar
2018-01-11FrH511570Fr 2017/18:570Befrielse från medborgarskap vid risk för tvångsgifte
2018-01-11FrH511569Fr 2017/18:569Konsumentskydd vid köp av smartphone
2018-01-11DirH6B11Dir 2018:1Tilläggsdirektiv till Socialdataskyddsutredningen (S 2016:05)
2018-01-11BetH501KU5Bet 2017/18:KU5Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen
2018-01-10SoUH5B3115SoU 2017:115Att främja gröna obligationer
2018-01-10IpH510313Ip 2017/18:313Sveriges indirekta stöd till kärnvapenproduktion
2018-01-10IpH510312Ip 2017/18:312Bristande tillsyn av gode män
2018-01-10IpH510311Ip 2017/18:311Förändringar på riksväg 50
2018-01-10IpH510310Ip 2017/18:310Brister i vinterväghållningen
2018-01-10IpH510309Ip 2017/18:309Utökad verksamhet med regionala skyddsombud
2018-01-10FrH511568Fr 2017/18:568Levande djur i konsumentköplagstiftningen
2018-01-10FrH511567Fr 2017/18:567Intrångsersättning för fjällnära skog
2018-01-10BetH501TU5Bet 2017/18:TU5Cykelfrågor
2018-01-09PropH50367Prop 2017/18:67Tillgänglighetsdelgivning - försök med ett nytt delgivningssätt för snabbare handläggning av brottmål
2018-01-09MotH5023948Mot 2017/18:3948med anledning av skr. 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning
2018-01-09IpH510308Ip 2017/18:308Fordonsmålvakter
2018-01-09IpH510307Ip 2017/18:307Stödet till diktaturens Iran
2018-01-09FrH511566Fr 2017/18:566Det digitala utanförskapet
2018-01-09FrH511565Fr 2017/18:565Länsstyrelse med huvudansvar för ställföreträdare
2018-01-09FrH511564Fr 2017/18:564Svenska myndigheters inköp av livsmedel
2018-01-09FrH511563Fr 2017/18:563Restaureringen av Hornborgasjön
2018-01-09FrH511562Fr 2017/18:562Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött
2018-01-09FrH511561Fr 2017/18:561Handel med diktaturens Iran
2018-01-09FrH511560Fr 2017/18:560Regeringens feministiska utrikespolitik rörande protesterna i Iran
2018-01-09FrH511559Fr 2017/18:559Iraks oförmåga att garantera säkerheten i Kirkuk
2018-01-09FrH511557Fr 2017/18:557Stöd till demonstranterna i Iran
2018-01-08IpH510306Ip 2017/18:306En mänsklig sjukförsäkring
2018-01-08FrH511558Fr 2017/18:558Åtgärder mot otillbörlig påverkan
2018-01-04IpH510305Ip 2017/18:305Sveriges strukturerade politiska dialog med Iran
2018-01-04FrH511556Fr 2017/18:556Den nationella planen för transportsystemet
2018-01-04BetH501FiU11Bet 2017/18:FiU11Höständringsbudget för 2017
2018-01-03FrH511555Fr 2017/18:555Kommunala beslut och säkerhetspolitiska intressen
2018-01-03FrH511554Fr 2017/18:554Stödet till brottsoffer
2018-01-03FrH511553Fr 2017/18:553Höjning av bränsleskatter
2018-01-02FrH511552Fr 2017/18:552Regelverket för ledarhund
2018-01-02BetH501TU4Bet 2017/18:TU4Postfrågor
2018-01-01SoUH5B3114SoU 2017:114reboot - omstart för den digitala förvaltningen
2018-01-01PropH503185d2Prop 2017/18:185prop 2017/18 185 d2
2017-12-29IpH510304Ip 2017/18:304Vanvård inom svensk psykiatri
2017-12-29IpH510303Ip 2017/18:303Läkemedelskostnader inom psykiatrin
2017-12-28RiRH5B537RiR 2017:37Statligt ägda bolag med samhällsuppdrag – regeringens styrning
2017-12-28PropH50374Prop 2017/18:74Förändrad trängselskatt i Stockholm för förbättrad tillgänglighet och transportinfrastruktur
2017-12-28PropH50373Prop 2017/18:73En utvidgning av kapningsbrottet
2017-12-27RiRH5B536RiR 2017:36Sida-finansierad myndighetssamverkan – goda förutsättningar för biståndseffektivitet?
2017-12-27FrH511549Fr 2017/18:549Självkörande fordon
2017-12-22IpH510302Ip 2017/18:302EU:s relation till Kuba
2017-12-22FrH511551Fr 2017/18:551Finansministerns uttalande om flyktingmottagande
2017-12-22FrH511550Fr 2017/18:550Trafikanalys
2017-12-22FrH511548Fr 2017/18:548Bistånd till trans- och intersexorganisationer
2017-12-22FrH511547Fr 2017/18:547Idrott för äldre
2017-12-22FrH511546Fr 2017/18:546Skatteförenklingar för skogsbrukare
2017-12-22FrH511545Fr 2017/18:545Åtgärder för att höja den civila beredskapen
2017-12-22FrH511544Fr 2017/18:544Offentlig upphandling av livsmedel
2017-12-22BetH501TU8Bet 2017/18:TU8Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om ändring av kombidirektivet
2017-12-21RiRH5B535RiR 2017:35Avskaffandet av revisionsplikten för små aktiebolag – en reform som kostar mer än den smakar
2017-12-21PropH50369Prop 2017/18:69Redovisning av användningen av hemliga tvångsmedel under 2016
2017-12-21IpH510301Ip 2017/18:301Situationen för civilsamhällets organisationer i Turkiet
2017-12-21FrH511543Fr 2017/18:543Allemansrättens framtid
2017-12-21FrH511542Fr 2017/18:542Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor
2017-12-21FrH511540Fr 2017/18:540Migrationsverkets upphandlingar
2017-12-21FrH511539Fr 2017/18:539Polisens vidareutbildning och bristande resurser
2017-12-21FrH511538Fr 2017/18:538Lågt valdeltagande hos individer med intellektuell funktionsnedsättning
2017-12-21FrH511537Fr 2017/18:537Långsiktighet i jordbruksstödet
2017-12-21FrH511536Fr 2017/18:536EU-stöd till lantbrukare
2017-12-21FrH511535Fr 2017/18:535Lantmäteriets handläggningstider
2017-12-21FrH511534Fr 2017/18:534Friskvårdsbidrag för ridning
2017-12-21FrH511533Fr 2017/18:533Myndighet för jakt och viltvård
2017-12-21FrH511532Fr 2017/18:532Naturvårdsverkets uppmaning om ändrade regler av miniminivåer för rovdjur
2017-12-21FrH511531Fr 2017/18:531Kontroll av järnvägsunderhållet
2017-12-21FrH511530Fr 2017/18:530Högre kvalitet i skolan
2017-12-21FrH511529Fr 2017/18:529Etableringstiden för nyanlända
2017-12-21FrH511528Fr 2017/18:528Aktivitet vid långtidsarbetslöshet
2017-12-21DirH5B1135Dir 2017:135Tilläggsdirektiv till Utredningen om genomförande av vissa sanktionsrättsliga åtaganden mot terrorism och finansiering av terrorism (UD 2015:04)
2017-12-21DirH5B1134Dir 2017:134Ett förändrat reseavdragssystem
2017-12-21DirH5B1133Dir 2017:133Översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken
2017-12-21DirH5B1132Dir 2017:132Tilläggsdirektiv till Översiktsplaneutredningen (N 2017:02)
2017-12-21DirH5B1131Dir 2017:131Tilläggsdirektiv till Blåljusutredningen (Ju 2016:23)
2017-12-21BetH501KU18Bet 2017/18:KU18Snabbare omval
2017-12-20SoUH5B3108SoU 2017:108Lån och garantier för fler bostäder
2017-12-20SoUH5B3107SoU 2017:107Lån och garantier för fler bostäder
2017-12-20SoUH5B3106SoU 2017:106Nystart för byggstandardiseringen genom stärkt samverkan
2017-12-20SoUH5B3105SoU 2017:105Kapacitetstilldelningen på höghastighetsjärnvägen
2017-12-20PropH50365Prop 2017/18:65Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av tandvårdsstödet till följd av överbehandling
2017-12-20IpH510300Ip 2017/18:300Kränkningar, hot och våld mot personal i skolan
2017-12-20IpH510299Ip 2017/18:299Polisens svåra arbetssituation
2017-12-20IpH510298Ip 2017/18:298Fjärrstyrd flygledning på Åre Östersund Airport
2017-12-20IpH510297Ip 2017/18:297En fossilfri fordonsflotta
2017-12-20IpH510296Ip 2017/18:296Mer kollektivtrafik för pengarna
2017-12-20IpH510295Ip 2017/18:295Tvångsinlösen av skog
2017-12-20IpH510294Ip 2017/18:294Systemet med gode män och förvaltare
2017-12-20IpH510293Ip 2017/18:293Förlossningsvården
2017-12-20FrH511527Fr 2017/18:527Situationen i Togo och den svenska samvetsfången Issifou Seidou
2017-12-20FrH511526Fr 2017/18:526Utökad möjlighet till skyddsjakt även i Skåne
2017-12-20FrH511525Fr 2017/18:525Felaktig visumhantering på svenska ambassader
2017-12-20BetH501UU23Bet 2017/18:UU23Riksrevisionens rapport om Sida-finansierad myndighetssamverkan
2017-12-20BetH501UU21Bet 2017/18:UU21Politiken för global utveckling (PGU)
2017-12-20BetH501KU12Bet 2017/18:KU12Skadestånd och Europakonventionen
2017-12-19SoUH5B3103SoU 2017:103Lagliga vägar för att söka asyl i EU
2017-12-19RiRH5B534RiR 2017:34Omvandlingen av Kiruna och Malmberget - bristande underlag hos regeringen och LKAB
2017-12-19PropH50366Prop 2017/18:66Riksrevisionens rapport om Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn
2017-12-19PropH50364Prop 2017/18:64Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall
2017-12-19PropH50362Prop 2017/18:62Ny järnvägstrafiklag
2017-12-19IpH510292Ip 2017/18:292Uppföljning av kollektivtrafiklagen
2017-12-19IpH510291Ip 2017/18:291Familjehemsplacerade barn
2017-12-19IpH510290Ip 2017/18:290Kommunal lantmäterimyndighet
2017-12-19IpH510289Ip 2017/18:289Fria demokratiska val i Zimbabwe
2017-12-19FrH511541Fr 2017/18:541Ema och Köpenhamn
2017-12-19FrH511524Fr 2017/18:524Förenkling för enskilda vägar
2017-12-19FrH511523Fr 2017/18:523Valfrihet i äldreomsorg
2017-12-19FrH511522Fr 2017/18:522Betande fåglar
2017-12-19FrH511521Fr 2017/18:521Polisens närvaro på landsbygden
2017-12-19FrH511520Fr 2017/18:520Översättning av vapendirektivet
2017-12-19FrH511519Fr 2017/18:519Korruption i EU-landet Rumänien
2017-12-19BetH501UU10Bet 2017/18:UU10Verksamheten i Europeiska unionen under 2017
2017-12-18SoUH5B3101SoU 2017:101Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn - en ny modell för föräldraförsäkringen
2017-12-18PropH50363Prop 2017/18:63Några frågor om alkolås
2017-12-18FrH511518Fr 2017/18:518Omyndiga fruars barnbidrag
2017-12-18FrH511517Fr 2017/18:517Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet
2017-12-18FrH511516Fr 2017/18:516Ökat våld i gymnasieskolorna
2017-12-18FrH511515Fr 2017/18:515Uppehållstillstånd på falska grunder
2017-12-18FrH511514Fr 2017/18:514Försäljning av falska asylberättelser
2017-12-18FrH511513Fr 2017/18:513Gymnasielagen och utvisningar
2017-12-18FrH511512Fr 2017/18:512Migrationsverkets uppföljning vid misstankar om köpta asylberättelser
2017-12-18FrH511511Fr 2017/18:511Outredda brott
2017-12-18FrH511510Fr 2017/18:510Åtgärder för att locka tillbaka poliser
2017-12-18FrH511509Fr 2017/18:509Beskattning av bilar
2017-12-18FrH511508Fr 2017/18:508Malmö kommuns vägran att ge information om bortförda flickor
2017-12-18FrH511507Fr 2017/18:507Missvisande statistik om jaktbrott
2017-12-18FrH511506Fr 2017/18:506Skillnader mellan nyanlända och inrikes födda elever i skolan
2017-12-18DirH5B1130Dir 2017:130Kommitté för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai
2017-12-18DirH5B1129Dir 2017:129Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara vattentjänster (M 2017:02)
2017-12-18DirH5B1128Dir 2017:128Ordning och reda i vården
2017-12-18BetH501SkU7Bet 2017/18:SkU7Riksrevisionens rapport om regeringens skatteutgiftsredovisning
2017-12-18BetH501JuU9Bet 2017/18:JuU9Ett mer effektivt informationsutbyte vid Nationellt centrum för terrorhotbedömning
2017-12-18BetH501JuU7Bet 2017/18:JuU7Kontroll av biometriska kännetecken i resehandlingar
2017-12-15SoUH5B3109SoU 2017:109Servicekontor i ny regim
2017-12-15SoUH5B3104SoU 2017:104Etikprövning - en översyn av reglerna om forskning och hälso- och sjukvård
2017-12-15SoUH5B3102SoU 2017:102Skatt på kadmium i vissa produkter och kemiska växtskyddsmedel
2017-12-15PropH50368Prop 2017/18:68Riksrevisionens rapport om Samisk utbildning
2017-12-15PropH50350Prop 2017/18:50Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska organisation
2017-12-15IpH510288Ip 2017/18:288Våld och hot i skolan
2017-12-15FrH511505Fr 2017/18:505Vattendirektivets påverkan på bostadsbyggandet
2017-12-15FrH511504Fr 2017/18:504Sexualbrott
2017-12-15FrH511503Fr 2017/18:503Verkställda utvisningar
2017-12-15FrH511502Fr 2017/18:502Sveaskog
2017-12-15FrH511501Fr 2017/18:501Ostlänken
2017-12-15FrH511500Fr 2017/18:500Koldioxidbedövning vid slakt av grisar
2017-12-15FrH511499Fr 2017/18:499Antisemitism
2017-12-15FrH511498Fr 2017/18:498Kravet på danstillstånd
2017-12-15FrH511497Fr 2017/18:497Mänskliga rättigheter i Iran
2017-12-15FrH511496Fr 2017/18:496Återinförandet av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen
2017-12-15FrH511495Fr 2017/18:495Skolbarn som blir bortgifta
2017-12-15FrH511494Fr 2017/18:494Fusket med trafikkörkort
2017-12-15FrH511493Fr 2017/18:493Skolavslutning i kyrkan
2017-12-15BetH501SoU10Bet 2017/18:SoU10Lag om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige
2017-12-15BetH501FiU10Bet 2017/18:FiU10Statens budget för 2018
2017-12-15BetH501JuU6Bet 2017/18:JuU6Renodling av Polismyndighetens arbetsuppgifter när länsstyrelserna tar över uppgifter på djurområdet
2017-12-15BetH501FöU4Bet 2017/18:FöU4Nationell strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet
2017-12-15BetH501CU5Bet 2017/18:CU5Anpassning av svensk rätt till EU-förordningen om linbaneanläggningar
2017-12-14RiRH5B533RiR 2017:33Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare – Statens bristande ansvar för samhällets mest utsatta
2017-12-14IpH510287Ip 2017/18:287Körkort för diabetiker
2017-12-14IpH510286Ip 2017/18:286Ordning och reda i klassrummet
2017-12-14IpH510285Ip 2017/18:285Mer undervisningstid
2017-12-14IpH510284Ip 2017/18:284Statsbidrag riktade till skolan
2017-12-14IpH510283Ip 2017/18:283Lärarnas administrativa börda
2017-12-14FrH511491Fr 2017/18:491Trygghet för företagare
2017-12-14FrH511490Fr 2017/18:490Kompisboenden
2017-12-14FrH511489Fr 2017/18:489Ogrundade ansökningar som stoppar lagakraftvunna avvisningsdomar
2017-12-14FrH511488Fr 2017/18:488Ocker
2017-12-14FrH511487Fr 2017/18:487Inhemska adoptioner
2017-12-14FrH511486Fr 2017/18:486Ledning för ett starkare försvar
2017-12-14FrH511485Fr 2017/18:485Implementering av vapendirektivet
2017-12-14FrH511484Fr 2017/18:484Kryptovalutor på svenska marknaden
2017-12-14FrH511483Fr 2017/18:483Framtiden inom den digitala marknaden
2017-12-14FrH511482Fr 2017/18:482Hotet mot judar i Malmö
2017-12-14FrH511481Fr 2017/18:481Generationsskifte i svenska företag
2017-12-14FrH511480Fr 2017/18:480Migrationsverkets skulder till kommunerna
2017-12-14FrH511479Fr 2017/18:479Personlig assistans
2017-12-14FrH511478Fr 2017/18:478Nya dödliga droger
2017-12-14FrH511477Fr 2017/18:477Snöskoterleder
2017-12-14FrH511476Fr 2017/18:476Svenska Spels framtid på en licensmarknad
2017-12-14FrH511475Fr 2017/18:475Förhör med återvändande IS-krigare
2017-12-14FrH511474Fr 2017/18:474Biståndet till den palestinska myndigheten
2017-12-13MotH5023947Mot 2017/18:3947med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk
2017-12-13MotH5023946Mot 2017/18:3946med anledning av prop. 2017/18:45 En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
2017-12-13IpH510281Ip 2017/18:281Gotland som föregångare i fråga om förnybar energi
2017-12-13IpH510280Ip 2017/18:280Hantering av dieselfusket
2017-12-13FrH511473Fr 2017/18:473Höjda farledsavgifter
2017-12-13FrH511472Fr 2017/18:472Bedrägerier kopplade till bilägande
2017-12-13FrH511471Fr 2017/18:471Kvalitet och kompetens i skönhetsbranschen
2017-12-13FrH511398Fr 2017/18:398Skatteregler för skogsbrukare och andra fastighetsägare
2017-12-13DirH5B1127Dir 2017:127Inrättande av Etikprövningsmyndigheten
2017-12-13DirH5B1126Dir 2017:126Samordning för ökat och hållbart bostadsbyggande
2017-12-13DirH5B1125Dir 2017:125Tilläggsdirektiv till Komvuxutredningen (U 2017:01)
2017-12-13DirH5B1124Dir 2017:124Möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas
2017-12-13DirH5B1123Dir 2017:123Ett eventuellt svenskt deltagande i Europeiska bankunionen
2017-12-13DirH5B1122Dir 2017:122Skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år
2017-12-12SoUH5B3100SoU 2017:100Beslag och husrannsakan - ett regelverk för dagens behov
2017-12-12RiRH5B532RiR 2017:32Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket
2017-12-12PropH50370Prop 2017/18:70Integritetsskydd vid signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet
2017-12-12PropH50348Prop 2017/18:48Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar
2017-12-12IpH510282Ip 2017/18:282Lantmäteriets handläggningstider
2017-12-12IpH510279Ip 2017/18:279Mikroplast
2017-12-12IpH510278Ip 2017/18:278Väg- och järnvägsinvesteringar
2017-12-12IpH510277Ip 2017/18:277Samhalls utveckling
2017-12-12FrH511470Fr 2017/18:470Utbetalningsvillkoren för tjänstepension
2017-12-12FrH511469Fr 2017/18:469Mål för forskning och utveckling
2017-12-12FrH511468Fr 2017/18:468Lokala bankkontor
2017-12-12FrH511467Fr 2017/18:467Kvalitetsmätning inom vård och omsorg
2017-12-12FrH511466Fr 2017/18:466Antibiotikaresistens
2017-12-12FrH511465Fr 2017/18:465Postnords brevkvalitet för inrikespost
2017-12-12FrH511464Fr 2017/18:464Kapaciteten på Citybanan
2017-12-12FrH511463Fr 2017/18:463EU-perspektivet inom infrastrukturen
2017-12-12FrH511462Fr 2017/18:462Sena EU-utbetalningar till lantbrukare
2017-12-12FrH511461Fr 2017/18:461Betalningen av trängselavgifter
2017-12-12FrH511460Fr 2017/18:460Högre utbildning inom offentlig upphandling
2017-12-12FrH511459Fr 2017/18:459Arbetsförmedlingens starta-eget-kurser
2017-12-12FrH511458Fr 2017/18:458Ökat stöd för att skydda judiska institutioner
2017-12-12BetH501FiU31Bet 2017/18:FiU31Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag om översyn av de europeiska tillsynsmyndigheterna (Esa-myndigheterna)
2017-12-12BetH501NU2Bet 2017/18:NU2Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
2017-12-11FrH511456Fr 2017/18:456Oklarheter kring flygskattens implementering
2017-12-11FrH511455Fr 2017/18:455Omfattning av BK4-regelverk
2017-12-11FrH511454Fr 2017/18:454Sandsugningen i Östersjön
2017-12-11FrH511453Fr 2017/18:453Sjukpenning för svårt sjuka
2017-12-11BetH501SfU1Bet 2017/18:SfU1Utgiftsområde 10 Ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning
2017-12-08SoUH5B397SoU 2017:97Totalförsvarsdatalag - Rekryteringsmyndighetens personuppgiftsbehandling
2017-12-08IpH510276Ip 2017/18:276Nya Ostkustbanan
2017-12-08IpH510275Ip 2017/18:275Åldersdiskriminering
2017-12-08IpH510274Ip 2017/18:274Effektivare integration
2017-12-08IpH510273Ip 2017/18:273Ungdomsarbetslösheten
2017-12-08IpH510272Ip 2017/18:272En god arbetsmiljö
2017-12-08FrH511492Fr 2017/18:492Amorteringskravet och bostadsmarknaden
2017-12-08FrH511457Fr 2017/18:457Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen
2017-12-08FrH511452Fr 2017/18:452Månggifte
2017-12-08FrH511451Fr 2017/18:451Övergivna fordon
2017-12-08FrH511450Fr 2017/18:450Kompetensförsörjning till Sis-hem
2017-12-08FrH511449Fr 2017/18:449Ojämlik vård för äldre och kvinnor
2017-12-08FrH511448Fr 2017/18:448Den ökande sälpopulationen
2017-12-08FrH511447Fr 2017/18:447Toaletter i skolan
2017-12-08FrH511446Fr 2017/18:446Borås polishögskola
2017-12-08FrH511445Fr 2017/18:445Bibehållet skogskonto
2017-12-08FrH511444Fr 2017/18:444Myndigheters tillämpning av skyddsjakt
2017-12-08FrH511345Fr 2017/18:345Digitalmoms
2017-12-08BetH501UFöU2Bet 2017/18:UFöU2Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
2017-12-08BetH501UFöU1Bet 2017/18:UFöU1Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
2017-12-08BetH501JuU19Bet 2017/18:JuU19Polisens kameraövervakning
2017-12-08BetH501FiU30Bet 2017/18:FiU30Årsredovisning för staten 2017
2017-12-08BetH501FiU29Bet 2017/18:FiU29Riksrevisionens rapport om internrevisionen vid de statliga myndigheterna
2017-12-08BetH501UbU1Bet 2017/18:UbU1Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
2017-12-08BetH501SoU1Bet 2017/18:SoU1Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg
2017-12-08BetH501FiU5Bet 2017/18:FiU5Utgiftsområde 27 Avgiften till Europeiska unionen
2017-12-08BetH501FiU4Bet 2017/18:FiU4Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.
2017-12-08BetH501FiU2Bet 2017/18:FiU2Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
2017-12-08BetH501AU2Bet 2017/18:AU2Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
2017-12-07SoUH5B399SoU 2017:99Effektivare energianvändning
2017-12-07RiRH5B531RiR 2017:31Finansieringssystemet för kärnavfallshantering
2017-12-07MotH5023945Mot 2017/18:3945med anledning av prop. 2017/18:55 Ökad insyn i finansiering av partier - ett utbyggt regelverk
2017-12-07MotH5023944Mot 2017/18:3944med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2017-12-07MotH5023943Mot 2017/18:3943med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2017-12-07MotH5023942Mot 2017/18:3942med anledning av prop. 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2017-12-07IpH510271Ip 2017/18:271Vinstförbud i vården
2017-12-07IpH510270Ip 2017/18:270Vinstförbud
2017-12-07IpH510269Ip 2017/18:269Torskbeståndet i Östersjön
2017-12-07IpH510268Ip 2017/18:268Vårdval för alla
2017-12-07FrH511442Fr 2017/18:442Sjöfyllerilagen
2017-12-07FrH511441Fr 2017/18:441Bilmålvakter
2017-12-07FrH511440Fr 2017/18:440Allmän jakttid för skarv
2017-12-07FrH511439Fr 2017/18:439Utländska identitetshandlingar
2017-12-07FrH511438Fr 2017/18:438Postnords arbete inför julen
2017-12-07FrH511437Fr 2017/18:437Toppmötet mellan EU och AU
2017-12-07FrH511436Fr 2017/18:436En polishögskola i Borås
2017-12-07FrH511435Fr 2017/18:435Digital arvsrätt
2017-12-07FrH511434Fr 2017/18:434Olovlig körning
2017-12-07FrH511433Fr 2017/18:433Lantbrukares utsatthet för brott
2017-12-07FrH511432Fr 2017/18:432Afrikansk svinpest
2017-12-07FrH511431Fr 2017/18:431EU:s naturvårdslagstiftning
2017-12-07FrH511430Fr 2017/18:430Förenklade skatteregler för småföretagare
2017-12-07FrH511429Fr 2017/18:429Enhetligt körkort för utländska bilister
2017-12-07FrH511428Fr 2017/18:428Nationell handlingsplan mot antisemitism
2017-12-07DirH5B1121Dir 2017:121Tilläggsdirektiv till Utredningen om en modern reglering av godstransporter till sjöss (Ju 2016:24)
2017-12-07DirH5B1120Dir 2017:120Tilläggsdirektiv till LSS-utredningen (S 2016:03)
2017-12-07DirH5B1119Dir 2017:119Tilläggsdirektiv till Tillitsdelegationen (Fi 2016:03)
2017-12-07DirH5B1118Dir 2017:118Tilläggsdirektiv till Expertgruppen för digitala investeringar (Fi 2017:04)
2017-12-07DirH5B1117Dir 2017:117Inrättande av en myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn
2017-12-07BetH501FiU28Bet 2017/18:FiU28Extra ändringsbudget för 2017 - kapitaltillskott till Postnord AB
2017-12-07BetH501FiU19Bet 2017/18:FiU19Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-12-07BetH501SfU3Bet 2017/18:SfU3Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn
2017-12-07BetH501SfU2Bet 2017/18:SfU2Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom
2017-12-07BetH501FiU3Bet 2017/18:FiU3Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
2017-12-07BetH501AU4Bet 2017/18:AU4Arbetsmarknadspolitik och arbetslöshetsförsäkringen
2017-12-06PropH50360Prop 2017/18:60Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada
2017-12-06PropH50358Prop 2017/18:58Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet
2017-12-06PropH50356Prop 2017/18:56Genomförande av direktivet om förbättrade villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension
2017-12-06PropH50346Prop 2017/18:46Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata
2017-12-06MotH5023941Mot 2017/18:3941med anledning av skr. 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning
2017-12-06IpH510267Ip 2017/18:267Migrationsverket i Gävleborg
2017-12-06IpH510266Ip 2017/18:266Fossilfria AP-fonder
2017-12-06IpH510265Ip 2017/18:265Hemlösa barn
2017-12-06IpH510264Ip 2017/18:264Vårdköer och tillgänglighet i svensk sjukvård
2017-12-06IpH510263Ip 2017/18:263Fler poliser i Strömsunds kommun
2017-12-06FrH511443Fr 2017/18:443Beskattning av långsiktigt sparande
2017-12-06FrH511427Fr 2017/18:427Polisens tillgång till information från datalagring
2017-12-06FrH511426Fr 2017/18:426Skolplikt
2017-12-06FrH511425Fr 2017/18:425Effekten för ESS
2017-12-06FrH511424Fr 2017/18:424Barnäktenskap
2017-12-06FrH511423Fr 2017/18:423Villkorade kommunala assistansbeslut
2017-12-06FrH511422Fr 2017/18:422Polisresurser i Jämtlands län
2017-12-06FrH511421Fr 2017/18:421En human flyktingpolitik
2017-12-06FrH511420Fr 2017/18:420Sveriges ambassad till Jerusalem
2017-12-06FrH511419Fr 2017/18:419Unga hushåll på bostadsmarknaden
2017-12-06FrH511418Fr 2017/18:418Jämställdhet inom de gröna näringarna
2017-12-06FrH511417Fr 2017/18:417Bristen på tillgång till kontanter
2017-12-06FrH511416Fr 2017/18:416Människohandel i Sverige
2017-12-06FrH511341Fr 2017/18:341Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar
2017-12-06BetH501MJU1Bet 2017/18:MJU1Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård
2017-12-06BetH501JuU1Bet 2017/18:JuU1Utgiftsområde 4 Rättsväsendet
2017-12-06BetH501AU1Bet 2017/18:AU1Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
2017-12-05SoUH5B398SoU 2017:98Tidiga förhör - nya bevisregler i brottmål
2017-12-05SoUH5B396SoU 2017:96Utvidgat hinder mot erkännande av utländska barnäktenskap
2017-12-05SoUH5B395SoU 2017:95Ett land att besöka - En samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring
2017-12-05RiRH5B530RiR 2017:30Riktade statsbidrag till skolan - nationella prioriteringar men lokala behov
2017-12-05PropH50359Prop 2017/18:59Ett utvidgat straffrättsligt skydd för transpersoner
2017-12-05PropH50357Prop 2017/18:572017 års redogörelse för tillämpningen av lagen om särskild utlänningskontroll
2017-12-05PropH50351Prop 2017/18:51Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning
2017-12-05PropH50349Prop 2017/18:49Ändrade mediegrundlagar
2017-12-05IpH510262Ip 2017/18:262Förändringar i EBO-lagen
2017-12-05IpH510261Ip 2017/18:261Åtgärder för att skydda företagare mot djurrättsaktivister
2017-12-05IpH510260Ip 2017/18:260Rening av dieselbilar
2017-12-05IpH510259Ip 2017/18:259EU:s framtida utveckling
2017-12-05IpH510258Ip 2017/18:258Utsläpp från dieselbilar
2017-12-05IpH510257Ip 2017/18:257Destruktiva könsnormer
2017-12-05IpH510255Ip 2017/18:255Brottsligheten bland svenskar och utlandsfödda
2017-12-05IpH510254Ip 2017/18:254Åldringsbrott
2017-12-05FrH511414Fr 2017/18:414Svensk biogasproduktion i kris
2017-12-05FrH511413Fr 2017/18:413Upprustning av X 2000
2017-12-05FrH511412Fr 2017/18:412Landeryds stationshus som byggnadsminne
2017-12-05FrH511411Fr 2017/18:411Färre överlämnade ärenden till åklagare
2017-12-05FrH511410Fr 2017/18:410Förmånsbeskattning av privat hälso- och sjukvårdsförsäkring
2017-12-05FrH511409Fr 2017/18:409Kommuners hantering av gifta barn
2017-12-05FrH511408Fr 2017/18:408Personalmissbruk inom vården
2017-12-05FrH511407Fr 2017/18:407Ökat antal hivpositiva i Europa
2017-12-05FrH511406Fr 2017/18:406Långa handläggningstider hos Trafikverket
2017-12-05FrH511405Fr 2017/18:405Jämställdhetskapitel i alla nya handelsavtal
2017-12-05FrH511404Fr 2017/18:404Innovationsscout i Tel Aviv
2017-12-05FrH511403Fr 2017/18:403Placeringen av EMA
2017-12-05FrH511402Fr 2017/18:402Feministisk handelspolitik
2017-12-05FrH511401Fr 2017/18:401Kronofogdens specialindrivning
2017-12-05FrH511396Fr 2017/18:396Försenade utbetalningar av EU-stöd till lantbrukare
2017-12-05FrH511395Fr 2017/18:395Säkerhetsskyddsförordningen
2017-12-05BetH501UbU2Bet 2017/18:UbU2Utgiftsområde 15 Studiestöd
2017-12-05BetH501SfU4Bet 2017/18:SfU4Utgiftsområde 8 Migration
2017-12-05BetH501FöU1Bet 2017/18:FöU1Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
2017-12-05BetH501UU4Bet 2017/18:UU4Kommissionens arbetsprogram 2018
2017-12-05BetH501TU1Bet 2017/18:TU1Utgiftsområde 22 Kommunikationer
2017-12-05BetH501NU1Bet 2017/18:NU1Utgiftsområde 24 Näringsliv
2017-12-04IpH510253Ip 2017/18:253Behovet att bygga nya skyddsrum
2017-12-04IpH510252Ip 2017/18:252Biomedicinska analytiker
2017-12-04IpH510251Ip 2017/18:251Skyddsjakt på varg
2017-12-04IpH510250Ip 2017/18:250Arbetsmiljön i Försvarsmakten och på Försvarsdepartementet
2017-12-04FrH511415Fr 2017/18:415Statistik om kusingifte
2017-12-04FrH511400Fr 2017/18:400UF-företagande
2017-12-04FrH511399Fr 2017/18:399Unga företagare
2017-12-04FrH511397Fr 2017/18:397DN:s artiklar om säkerhetsrådskampanjen
2017-12-04FrH511394Fr 2017/18:394UD:s hantering av dokumentation och information
2017-12-04FrH511393Fr 2017/18:393Migrationsverkets skuld till kommunerna
2017-12-04FrH511392Fr 2017/18:392Läkemedelsklassning av kosttillskott
2017-12-04FrH511391Fr 2017/18:391Sveriges migrationspolitik
2017-12-04FrH511390Fr 2017/18:390Regeringens rutiner för utdelning av ordnar
2017-12-04FrH511389Fr 2017/18:389Respekten för demokratin i Honduras
2017-12-04FrH511388Fr 2017/18:388Vattenfall och övergrepp mot de mänskliga rättigheterna
2017-12-04FrH511387Fr 2017/18:387Barns rätt till information samt kontakt med en frihetsberövad förälder
2017-12-04BetH501MJU2Bet 2017/18:MJU2Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel
2017-12-04BetH501CU7Bet 2017/18:CU7Associationsrätt
2017-12-01IpH510256Ip 2017/18:256Vinstförbudets påverkan på jämställdheten
2017-12-01IpH510249Ip 2017/18:249Familjehemsplacerade barn
2017-12-01IpH510248Ip 2017/18:248Hot och våld i arbetsmiljön
2017-12-01IpH510247Ip 2017/18:247Psykisk ohälsa och sjukskrivningar
2017-12-01IpH510246Ip 2017/18:246Sanktionsavgift vid kemikaliebrott
2017-12-01FrH511386Fr 2017/18:386Dubbelbeskattning av småsparare
2017-12-01FrH511383Fr 2017/18:383Strategi för ESS
2017-12-01FrH511382Fr 2017/18:382Samverkan kring bristyrken
2017-12-01FrH511381Fr 2017/18:381Samma rätt till akut vård för alla barn
2017-12-01FrH511380Fr 2017/18:380Kvinnligt företagande
2017-12-01BetH501UFöU3Bet 2017/18:UFöU3Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-12-01BetH501UU2Bet 2017/18:UU2Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
2017-12-01BetH501NU3Bet 2017/18:NU3Utgiftsområde 21 Energi
2017-11-30SoUH5B394SoU 2017:94Beräkning av skattetillägg - en översyn av reglerna
2017-11-30SoUH5B393SoU 2017:93Klarlagd identitet. Om utlänningars rätt att vistas i Sverige, inre utlänningskontroller och missbruk av identitetshandlingar
2017-11-30RiRH5B529RiR 2017:29Det samlade stödet till solel
2017-11-30IpH510245Ip 2017/18:245Vinterväghållning i norra Sverige
2017-11-30IpH510244Ip 2017/18:244En mänsklig sjukförsäkring
2017-11-30IpH510243Ip 2017/18:243Försäkringskassans utbetalning av assistansersättning
2017-11-30IpH510242Ip 2017/18:242Flytt av flygledning från Östersund
2017-11-30IpH510241Ip 2017/18:241Försörjningstrygghet avseende livsmedel
2017-11-30IpH510240Ip 2017/18:240Arbetet mot sexuella trakasserier
2017-11-30FrH511379Fr 2017/18:379Definitionen av synnerligen grovt vapenbrott
2017-11-30FrH511378Fr 2017/18:378Sveriges förmåga att bistå i humanitära katastrofer
2017-11-30FrH511377Fr 2017/18:377Sysselsättningsgapet
2017-11-30FrH511376Fr 2017/18:376Klimateffektiv politik
2017-11-30FrH511375Fr 2017/18:375Regeringens syn på ett svenskt medlemskap i bankunionen
2017-11-30FrH511374Fr 2017/18:374Arbetskraftsinvandring
2017-11-30FrH511373Fr 2017/18:373Åtgärder inom hälso- och sjukvården för transpersoners levnadsvillkor
2017-11-30FrH511372Fr 2017/18:372En svensk-norsk polisstation i Morokulien
2017-11-30FrH511371Fr 2017/18:371Antalet häktade i Malmö
2017-11-30FrH511369Fr 2017/18:369Stort antal oavslutade förundersökningar i Malmö
2017-11-30FrH511368Fr 2017/18:368#Metoo och Försvarsmakten
2017-11-30FrH511367Fr 2017/18:367Trafikverkets problem med uppkörningstider
2017-11-30FrH511366Fr 2017/18:366Förtroendet för rikspolischefen
2017-11-30FrH511365Fr 2017/18:365Åtgärder mot kusingifte
2017-11-30FrH511364Fr 2017/18:364Skatteregler vid försäljning av bostadsrätt
2017-11-30FrH511363Fr 2017/18:363Könsstympning
2017-11-30DirH5B11237Dir 2017:1237Förordning (2017:1237) om ränta på studielån för 2018
2017-11-30DirH5B11201Dir 2017:1201Lag (2017:1201) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen
2017-11-30DirH5B11200Dir 2017:1200Lag (2017:1200) om skatt på flygresor
2017-11-30DirH5B11195Dir 2017:1195Förordning (2017:1195) om ränta för år 2018 enligt 4 a § lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift
2017-11-30DirH5B11185Dir 2017:1185Lag (2017:1185) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om referensvärden
2017-11-30DirH5B11182Dir 2017:1182Förordning (2017:1182) om ränta vid betalningsskyldighet för underhållsstöd för år 2018
2017-11-30DirH5B1116Dir 2017:116En utvecklad studie- och yrkesvägledning
2017-11-30BetH501KU6Bet 2017/18:KU6En strategi för arbetet med mänskliga rättigheter i Sverige
2017-11-29IpH510239Ip 2017/18:239Förändring av EBO-lagen
2017-11-29IpH510238Ip 2017/18:238Tvångsinlösen av skogsmark
2017-11-29IpH510237Ip 2017/18:237Skogsbruket, äganderätten och framtiden
2017-11-29IpH510236Ip 2017/18:236Följderna av ett centraliserat flygledningssystem
2017-11-29FrH511385Fr 2017/18:385Kontroll över svenskt bistånd
2017-11-29FrH511384Fr 2017/18:384Skyddsjakt på varg
2017-11-29FrH511370Fr 2017/18:370Medicinsk åldersbedömning av ensamkommande
2017-11-29FrH511362Fr 2017/18:362De långa handläggningstiderna för anhöriginvandring
2017-11-29FrH511361Fr 2017/18:361Flytt av flygledningen vid Åre Östersund Airport
2017-11-29FrH511360Fr 2017/18:360Skatt på småsparande
2017-11-29FrH511359Fr 2017/18:359Hållbar utveckling på högskolenivå
2017-11-29FrH511358Fr 2017/18:358Övergrepp i samband med färdtjänst
2017-11-29FrH511357Fr 2017/18:357Förstärkt in- och utresekontroll
2017-11-29FrH511355Fr 2017/18:355Brott som begås av djurrättsaktivister
2017-11-29FrH511354Fr 2017/18:354Systematiska stölder
2017-11-29FrH511353Fr 2017/18:353Myndigheters handläggningstider och deras effekt på jobb och tillväxt
2017-11-29FrH511352Fr 2017/18:352Matchningsproblematiken på Arbetsförmedlingen
2017-11-29FrH511350Fr 2017/18:350Handelsministerns resa till Israel och Palestina
2017-11-29FrH511349Fr 2017/18:349Flygskatt utan brytpunkt
2017-11-29FrH511348Fr 2017/18:348Swedavias ordningsföreskrifter
2017-11-29FrH511347Fr 2017/18:347Umeås medfinansiering av Kvarkenprojektet
2017-11-29BetH501UU3Bet 2017/18:UU3Riksrevisionens rapport om exportkontrollen av krigsmateriel
2017-11-28SoUH5B392SoU 2017:92Transpersoner i Sverige - Förslag för stärkt ställning och bättre levnadsvillkor
2017-11-28RiRH5B528RiR 2017:28Varför sparar lärosätena? – En granskning av myndighetskapital vid universitet och högskolor
2017-11-28PropH50355Prop 2017/18:55Ökad insyn i partiers finansiering - ett utbyggt regelverk
2017-11-28PropH50353Prop 2017/18:53Nya regler i arbetslöshetsförsäkringen om bland annat förtroendeuppdrag och pension
2017-11-28PropH50345Prop 2017/18:45En ny organisation för etikprövning av forskning som avser människor
2017-11-28IpH510235Ip 2017/18:235Biogas
2017-11-28IpH510234Ip 2017/18:234Polisens svåra arbetssituation
2017-11-28IpH510233Ip 2017/18:233EU:s biståndspolitik och människor på flykt
2017-11-28IpH510232Ip 2017/18:232Dödfödda barn
2017-11-28FrH511356Fr 2017/18:356Placeringen av EMA
2017-11-28FrH511351Fr 2017/18:351Kontanter som betalningsmedel
2017-11-28FrH511346Fr 2017/18:346Elever som nekas reseersättning
2017-11-28FrH511344Fr 2017/18:344Slavhandel i Libyen
2017-11-28FrH511343Fr 2017/18:343Svensk fiskenäring
2017-11-28BetH501KrU1Bet 2017/18:KrU1Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid
2017-11-27PropH50354Prop 2017/18:54Riksrevisionens rapport om regeringens insatser för att uppfylla det bredbandspolitiska målet
2017-11-27IpH510231Ip 2017/18:231Tullens arbete
2017-11-27FrH511342Fr 2017/18:342Sänkta antagningskrav till polisutbildningen
2017-11-27FrH511340Fr 2017/18:340Statliga myndigheter som konkurrerar med privata aktörer
2017-11-27BetH501SoU5Bet 2017/18:SoU5Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken
2017-11-24MotH5023940Mot 2017/18:3940med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen
2017-11-24IpH510230Ip 2017/18:230Vargens status i art- och habitatdirektivet
2017-11-24IpH510229Ip 2017/18:229Sveriges livsmedelsproduktion
2017-11-24FrH511339Fr 2017/18:339Hela Sverige och exemplet länsväg 801
2017-11-24FrH511338Fr 2017/18:338Trafikverkets handläggningstider
2017-11-24FrH511337Fr 2017/18:337Regeringens inställning till en flexibel rovdjurspolitik
2017-11-24FrH511336Fr 2017/18:336Åtgärder för svenska åkerier
2017-11-24FrH511335Fr 2017/18:335Riksrevisionens rapport om migrationspolitiska beslut
2017-11-24FrH511334Fr 2017/18:334Överlåtelse av väghållaransvar
2017-11-24FrH511333Fr 2017/18:333Akademiska förbindelser med Japan
2017-11-24FrH511332Fr 2017/18:332Uppehållstillstånd för japanska studenter
2017-11-24FrH511331Fr 2017/18:331Konsekvenser av privatleasing
2017-11-24FrH511330Fr 2017/18:330Krav på kollektivavtal vid anställningar med lönebidrag
2017-11-24BetH501SoU12Bet 2017/18:SoU12Barnombudsmannens anmälningsskyldighet
2017-11-24BetH501UU1Bet 2017/18:UU1Utgiftsområde 5 Internationell samverkan
2017-11-24BetH501KU1Bet 2017/18:KU1Utgiftsområde 1 Rikets styrelse
2017-11-24BetH501CU1Bet 2017/18:CU1Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik
2017-11-23RiRH5B527RiR 2017:27Väg- och järnvägsinvesteringar i Sverige – saknas ett EU-perspektiv?
2017-11-23MotH5023939Mot 2017/18:3939med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-11-23MotH5023938Mot 2017/18:3938med anledning av prop. 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-11-23IpH510228Ip 2017/18:228Sveriges relation till USA och Nato
2017-11-23IpH510227Ip 2017/18:227Sveriges säkerhetspolitiska handlingsutrymme
2017-11-23IpH510226Ip 2017/18:226Fjärrstyrd flygledarverksamhet
2017-11-23IpH510225Ip 2017/18:225Landsbygdens villkor
2017-11-23IpH510224Ip 2017/18:224Ett fungerande växtskydd för jordbruket
2017-11-23IpH510223Ip 2017/18:223Patientsäkerhet kring psykofarmaka och självmord
2017-11-23IpH510222Ip 2017/18:222Migrationsverkets skuld till kommunsektorn
2017-11-23IpH510221Ip 2017/18:221Framtiden för svensk biogas
2017-11-23IpH510220Ip 2017/18:220Översyn av rätten att vidta stridsåtgärder på arbetsmarknaden
2017-11-23IpH510219Ip 2017/18:219Deltidsanställda brandmän
2017-11-23IpH510218Ip 2017/18:218Statliga institutioner och fake news
2017-11-23IpH510217Ip 2017/18:217Byggandet av Sydostlänken
2017-11-23IpH510216Ip 2017/18:216Hastighetskontroller
2017-11-23IpH510215Ip 2017/18:215Nykterhetskontroller
2017-11-23IpH510214Ip 2017/18:214Svarta körskolor
2017-11-23IpH510213Ip 2017/18:213Svarttaxi på nätet
2017-11-23IpH510212Ip 2017/18:212Skrotbilar
2017-11-23IpH510211Ip 2017/18:211Svarttaxi
2017-11-23IpH510210Ip 2017/18:210Svarta körskolor
2017-11-23IpH510209Ip 2017/18:209Antalet handledartillstånd
2017-11-23FrH511329Fr 2017/18:329Statlig närvaro i hela landet
2017-11-23FrH511328Fr 2017/18:328Allvarlig kritik mot Kronofogden
2017-11-23FrH511327Fr 2017/18:327Tillstånd för råttbekämpning
2017-11-23FrH511326Fr 2017/18:326Vetenskapliga bedömningar och glyfosat
2017-11-23FrH511325Fr 2017/18:325Tystiklassen
2017-11-23FrH511322Fr 2017/18:322Regeringens översyn av strandskyddet
2017-11-23DirH5B11254Dir 2017:1254Förordning (2017:1254) om statligt stöd av mindre betydelse inom jordbrukssektorn för viltskador och förebyggande av viltskador
2017-11-23DirH5B11180Dir 2017:1180Förordning (2017:1180) om förvaltningen av kärnavfallsfondens medel
2017-11-23DirH5B11179Dir 2017:1179Förordning (2017:1179) om finansiering av kärntekniska restprodukter
2017-11-23DirH5B11132Dir 2017:1132Tillkännagivande (2017:1132) av avtal mellan Systembolaget Aktiebolag och staten
2017-11-23DirH5B1115Dir 2017:115Tilläggsdirektiv till Byggrättsutredningen (N 2017:06)
2017-11-23DirH5B1114Dir 2017:114Tilläggsdirektiv till Utredningen om hållbara plastmaterial (M 2017:06)
2017-11-23BetH501FiU15Bet 2017/18:FiU15Avgifter för prövningar enligt EU:s förordning om referensvärden
2017-11-23BetH501SkU6Bet 2017/18:SkU6Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
2017-11-23BetH501SkU4Bet 2017/18:SkU4Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen
2017-11-23BetH501SkU3Bet 2017/18:SkU3Mervärdesskatt vid omsättning som avser fartyg samt deklarationstidpunkt i vissa fall
2017-11-23BetH501SkU1Bet 2017/18:SkU1Utgiftsområde 3 Skatt, tull och exekution
2017-11-22SoUH5B390SoU 2017:90Makars, registrerade partners och sambors förmögenhetsförhållanden i internationella situationer
2017-11-22PropH50344Prop 2017/18:44Sveriges deltagande i det permanenta strukturerade samarbetet inom Europeiska unionen
2017-11-22PropH50340Prop 2017/18:40En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården
2017-11-22MotH5023937Mot 2017/18:3937med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval
2017-11-22MotH5023936Mot 2017/18:3936med anledning av prop. 2017/18:38 Snabbare omval
2017-11-22IpH510208Ip 2017/18:208Säkerhetsbrister i offentliga it-system
2017-11-22IpH510207Ip 2017/18:207Vargens påverkan på landsbygden
2017-11-22IpH510206Ip 2017/18:206EU:s framtida utveckling
2017-11-22IpH510205Ip 2017/18:205Kvinnor i Försvarsmakten
2017-11-22FrH511324Fr 2017/18:324Bredbandsutbyggnaden
2017-11-22FrH511323Fr 2017/18:323Vargens påverkan på landsbygden
2017-11-22FrH511321Fr 2017/18:321Placeringen av EMA
2017-11-22FrH511320Fr 2017/18:320Praktiknära forskning
2017-11-22FrH511319Fr 2017/18:319Skolforskningsinstitutets verksamhet
2017-11-22FrH511318Fr 2017/18:318Den nya läkarutbildningen
2017-11-22FrH511317Fr 2017/18:317Sveaskogs avverkningar av skyddsvärda skogar
2017-11-22FrH511316Fr 2017/18:316Vikten av det gränsöverskridande samarbetet inom Öresundsregionen
2017-11-22FrH511315Fr 2017/18:315Trygga studentbostäder
2017-11-22FrH511314Fr 2017/18:314Resenärskriterier
2017-11-22FrH511313Fr 2017/18:313Rätten att välja kön på handläggare eller tolk
2017-11-22FrH511312Fr 2017/18:312Val av särskild utredare till Utredningen om radiospektrumanvändning i framtiden
2017-11-22FrH511311Fr 2017/18:311Cannabisbaserat preparat för att lindra smärta
2017-11-22BetH501SfU7Bet 2017/18:SfU7Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd när arbetsgivaren självmant har avhjälpt brister
2017-11-21RiRH5B526RiR 2017:26Matchningen på arbetsmarknaden – sökandesammansättningens betydelse
2017-11-21PropH50347Prop 2017/18:47Hur Sverige blir bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter - en skrivelse om politikens inriktning
2017-11-21MotH5023935Mot 2017/18:3935med anledning av prop. 2017/18:22 Ytterligare verktyg för makrotillsyn
2017-11-21IpH510204Ip 2017/18:204Miljöeffekter av hamnproblemen i Göteborg
2017-11-21IpH510203Ip 2017/18:203Finansiella risker kopplat till miljözoner
2017-11-21IpH510202Ip 2017/18:202Dieselförbud i storstäder
2017-11-21IpH510201Ip 2017/18:201Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna
2017-11-21IpH510200Ip 2017/18:200Asylsökandes rätt att välja handläggare efter kön
2017-11-21IpH510199Ip 2017/18:199Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet
2017-11-21IpH510198Ip 2017/18:198Förlorade transoceana direktanlöp av fartyg till Göteborg
2017-11-21IpH510197Ip 2017/18:197Regeringens hantering av hamnproblemen i Göteborg
2017-11-21IpH510196Ip 2017/18:196Försämrad konkurrenskraft för näringslivet
2017-11-21IpH510195Ip 2017/18:195Stärkt äganderätt och näringsfrihet
2017-11-21IpH510194Ip 2017/18:194Översyn av artskyddsförordningen
2017-11-21IpH510193Ip 2017/18:193Miljön inom handelsavtalen
2017-11-21IpH510192Ip 2017/18:192Framtiden för Svenska Filminstitutet
2017-11-21IpH510191Ip 2017/18:191Digitalisering av filmarvet
2017-11-21IpH510190Ip 2017/18:190Illegal spridning av film
2017-11-21IpH510189Ip 2017/18:189En parlamentarisk filmutredning
2017-11-21IpH510188Ip 2017/18:188Återställande av biografmomsen
2017-11-21FrH511310Fr 2017/18:310Ökade kostnader för LSS
2017-11-21FrH511309Fr 2017/18:309Sveriges ställningstagande gällande EMA:s lokalisering
2017-11-21FrH511308Fr 2017/18:308Ökad kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck i relevanta utbildningar
2017-11-21FrH511307Fr 2017/18:307Den allmänmedicinska forskarskolans framtid
2017-11-21FrH511306Fr 2017/18:306Förtroendet för rikspolischefen
2017-11-21FrH511305Fr 2017/18:305Sverige som ett digitalt föregångsland
2017-11-21FrH511304Fr 2017/18:304Kriminaliteten i Uppsala
2017-11-21FrH511303Fr 2017/18:303Laglig och säker abort i Brasilien
2017-11-21FrH511302Fr 2017/18:302Arbetet för en lokalisering av Europeiska läkemedelsmyndigheten till Skandinavien
2017-11-21FrH511301Fr 2017/18:301Hinder för återvändandearbetet
2017-11-21BetH501MJU7Bet 2017/18:MJU7Genomförande av ändringar i dricksvattendirektivet
2017-11-21BetH501KrU7Bet 2017/18:KrU7Kulturarvsfrågor
2017-11-21BetH501KrU6Bet 2017/18:KrU6Kultur och fritid för barn och unga
2017-11-20IpH510186Ip 2017/18:186Nya reformer för arbetsmarknaden
2017-11-20IpH510185Ip 2017/18:185Undervisningsgapet
2017-11-20IpH510184Ip 2017/18:184Rörligheten på bostadsmarknaden
2017-11-20IpH510183Ip 2017/18:183Utvärdering av den tillfälliga lagen
2017-11-20IpH510182Ip 2017/18:182Taiwan i världen
2017-11-20IpH510181Ip 2017/18:181Jobbklyftan mellan inrikes- och utrikesfödda
2017-11-20IpH510180Ip 2017/18:180Framtiden för public service
2017-11-20IpH510179Ip 2017/18:179Arbetsförmedlingens Förberedande och orienterande utbildning
2017-11-20IpH510178Ip 2017/18:178Framtiden för den statliga filmpolitiken
2017-11-20IpH510177Ip 2017/18:177Arbetsmarknadsutbildningar
2017-11-20FrH511300Fr 2017/18:300Väg 940, Onsalavägen
2017-11-20FrH511299Fr 2017/18:299Nya besiktningsregler
2017-11-20FrH511298Fr 2017/18:298EU:s avtal med Turkiet
2017-11-20FrH511297Fr 2017/18:297Hamnkonflikten
2017-11-20FrH511296Fr 2017/18:296Hamnkonflikten
2017-11-20FrH511295Fr 2017/18:295Stöd till totalförsvaret genom certifiering
2017-11-20FrH511294Fr 2017/18:294Skärpta straff för våldtäkt
2017-11-20BetH501SkU5Bet 2017/18:SkU5Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina
2017-11-17IpH510187Ip 2017/18:187It-säkerheten vid länsstyrelserna
2017-11-17IpH510176Ip 2017/18:176Investeringsstöd för hyresbostäder
2017-11-17IpH510175Ip 2017/18:175Fjärrstyrning och säkerhetspolitik
2017-11-17IpH510174Ip 2017/18:174Preclearance på Arlanda
2017-11-17IpH510173Ip 2017/18:173Den grekiska minoriteten i Albanien
2017-11-17IpH510172Ip 2017/18:172Ett utvidgat tjänstemannaansvar
2017-11-17IpH510171Ip 2017/18:171Migrationsverkets skulder till kommunerna
2017-11-17FrH511293Fr 2017/18:293Olaga hot mot lantbrukare
2017-11-17FrH511292Fr 2017/18:292Den svenska vargstammen
2017-11-17FrH511291Fr 2017/18:291Arbetsmarknadsutbildningar utifrån lokala och regionala behov
2017-11-17FrH511290Fr 2017/18:290Försäkringsskydd vid utlandstjänst
2017-11-17BetH501SoU11Bet 2017/18:SoU11Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
2017-11-17BetH501FiU1d2Bet 2017/18:FiU1Statens budget 2018 Rambeslutet (del 2)
2017-11-17BetH501NU4Bet 2017/18:NU4Statliga företag
2017-11-16SoUH5B389SoU 2017:89Hemlig dataavläsning - ett viktigt verktyg i kampen mot allvarlig brottslighet
2017-11-16RiRH5B525RiR 2017:25Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut
2017-11-16MotH5023934Mot 2017/18:3934med anledning av prop. 2017/18:41 Ändringar i postlagen
2017-11-16IpH510170Ip 2017/18:170Vinstförbud
2017-11-16IpH510169Ip 2017/18:169Ensamståendes rätt till assisterad befruktning
2017-11-16IpH510168Ip 2017/18:168Ett svenskt veterancenter
2017-11-16FrH511289Fr 2017/18:289Mikroplast från konstgräsplaner
2017-11-16FrH511288